Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Wat zou een Uniemerk kunnen zijn?

Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden (waaronder namen van personen) of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, de vorm van waren of van de verpakking van waren, of geluiden.

Per 1 oktober 2017 wordt als gevolg van de wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 de zogeheten “vereiste inzake grafische voorstelling” afgeschaft.

Praktisch gezien betekent dit dat, zolang uw merk onder een van de categorieën merken valt die door het Bureau worden aanvaard en kan worden weergegeven in een van de aanvaarde vormen, u een aanvraag voor dat merk kunt indienen zonder het grafisch voor te stellen.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Welk soort merk wilt u beschermen?

Afhankelijk van wat u wilt beschermen (een woord, een figuur, een kleur, etc.), hebt u verschillende opties voor uw merk. Bekijk uw opties.

De tekens waaruit een merk bestaat, moeten de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming.

Om in aanmerking te komen voor inschrijving, moet uw merk onderscheidend zijn en mag het niet beschrijven wat u verkoopt.

 
 

Uw merk moet onderscheidend zijn

Consumenten moeten uw teken als zodanig herkennen, bijvoorbeeld als een aanduiding van de oorsprong. Het moet u onderscheiden van andere bedrijven in de markt zodat u uw merkidentiteit en -waarde kunt beschermen en opbouwen.

Uw merk mag niet beschrijven wat u verkoopt

Uw merk mag niet een teken monopoliseren dat puur een beschrijving is van de waren en/of diensten die u levert. Dergelijke tekens moeten voor iedereen beschikbaar blijven, zowel voor u als voor uw concurrenten.

 

Nog niet helemaal duidelijk? Het volgende voorbeeld maakt het helemaal duidelijk.

Niet-onderscheidend
De consument zal de fles op dit plaatje niet zien als een onderscheidend teken dat het ene bedrijf onderscheidt van het andere. Dit teken moet voor alle bedrijven beschikbaar blijven.

Wijn

Te beschrijvend
In dit geval ziet de consument de fles niet als onderscheidend en het woord ‘wijn’ doet niets anders dan de inhoud van de fles beschrijven. De consument zal het interpreteren als een productbeschrijving.

Voorbeeld van hoe uw merk hoort te zijn: onderscheidend en niet te beschrijvend

Joe
Bloggs

Merk dat kan worden ingeschreven
Hoewel in dit voorbeeld de fles op zich niet onderscheidend is, zorgt de vermelding van een onderscheidende naam op het etiket ervoor dat de consument het interpreteert als een specifiek handelsmerk.

 

EUIPO zal uw merkaanvraag afwijzen als die onvoldoende aan deze en andere eisen voldoet. Als u wilt, kunt u lezen op welke andere gronden uw merk afgewezen kan worden (zogenaamde "absolute gronden").

Als u twijfelt, win dan professioneel advies in. Wij verstrekken geen dergelijk advies.

 

Welke soorten merken kan ik inschrijven?

U kunt drie soorten  merken inschrijven: individuele merken, certificeringsmerken en collectieve merken.

Een individueel merk onderscheidt de waren en diensten van een bepaald bedrijf van de waren en diensten van een ander bedrijf.

Dit betekent echter niet dat een individueel merk in het bezit moet zijn van één enkele persoon: individuele merken kunnen in het bezit zijn van één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen. Dit betekent dat er meerdere aanvragers zijn.

De basistaks voor aanvraag van een individueel merk begint bij 850 EUR (elektronische indiening).

Collectieve merken onderscheiden de waren en diensten van een groep van bedrijven of leden van een vereniging van de waren en diensten van concurrenten. Collectieve merken kunnen gebruikt worden voor het versterken van het consumentenvertrouwen in de producten en diensten die onder het collectieve merk worden aangeboden. Vaak worden deze merken gebruikt om producten te identificeren die een bepaald gemeenschappelijk kenmerk bezitten.

Alleen verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverleners of handelaars, evenals openbare rechtspersonen, kunnen aanvragen voor collectieve merken indienen.

De aanvraagtaks voor collectieve merken bedraagt 1 500 EUR (bij elektronische indiening).

Certificeringsmerken deden bij EUIPO hun intrede op 1 oktober 2017. Zij vormen een nieuw soort merk op EU-niveau, hoewel ze in bepaalde nationale systemen al jaren bestaan. Zij worden gebruikt om aan te geven dat waren of diensten voldoen aan de certificeringsvereisten van een certificeringsinstelling of -organisatie; zij zijn een teken van gecontroleerde kwaliteit.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en instanties, kan Uniecertificeringsmerken aanvragen op voorwaarde dat die persoon geen activiteiten uitoefent waarbij waren worden geleverd of diensten worden verricht van het soort waarop het merk betrekking heeft.

De aanvraagtaks voor certificeringsmerken bedraagt 1 500 EUR (bij elektronische indiening).

Volledig overzicht van taksen voor merken 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.