Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Formularz zaawansowany

Formularz zaawansowany opracowano na potrzeby bardziej skomplikowanych zgłoszeń. Musisz skorzystać z tego formularza, jeżeli chcesz przedłożyć własny wykaz towarów i usług, zgłosić wspólny znak towarowy, zgłosić zastrzeżenie dotyczące przekształcenia międzynarodowego znaku towarowego lub dostarczyć wielojęzyczne elementy znaku w dwóch językach zgłoszenia.

Pamiętaj, że możesz sprawdzić, czy terminy z twojego wykazu towarów i usług kwalifikują się do procedury przyspieszonej, korzystając z naszego Kreatora wykazu towarów i usług.

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanego formularza zgłoszenia przejdź na stronie do sekcji „Znak towarowy > Droga do rejestracji > Dokonaj zgłoszenia teraz” i kliknij przycisk „Rozpocznij zgłoszenie” w celu otwarcia zaawansowanego formularza.

Rozpocznij zgłoszenie

Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem, aby ubiegać się o znak towarowy za pomocą tego narzędzia, jeżeli jeszcze nie zarejestrowałeś się w systemie, zarejestruj się.

Zgłoszenia unijnego znaku towarowego dla rezydentów spoza UE
Możesz ubiegać się o unijny znak towarowy, jeśli mieszkasz poza Unią Europejską, ale musisz wyznaczyć swojego pełnomocnika.

 
 • Języki i referencje

  Pierwszy język
  Wybierz język zgłoszenia (pierwszy język) z rozwijanego menu; można wybrać którykolwiek z 23 języków UE.

  Drugi język
  Musisz wybrać drugi język spośród pięciu języków urzędowych EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Drugi język musi być inny niż pierwszy język. Proszę pamiętać, że postępowanie w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia może być prowadzone w tym drugim języku.

  Osobisty numer referencyjny

  Oznaczenie powinno składać się z nie więcej niż 30 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (a-z, A-Z, 0-9). Nie wolno używać spacji. We wszelkich przyszłych zapytaniach dotyczących znaku towarowego należy posługiwać się oficjalnym nr referencyjnym EUIPO.

 • Użyj danych z wcześniejszego ZTUE jako wzoru

  Wpisz nazwę lub numer znaku towarowego w części lub w całości — wyświetli się lista istniejących odpowiednich znaków towarowych — dokonaj wyboru i kliknij „Importuj”. Możesz zobaczyć znak towarowy w opcji eSearch plus, klikając link „Wyświetl”.

  Wybór opcji importu znaku towarowego jako wzoru przyspieszy proces składania wniosku, gdyż dane zostaną uzupełnione automatycznie. Sekcje można edytować stosownie do swoich potrzeb.

 • Zastrzeżenie pierwszeństwa

  Dodaj pierwszeństwo
  Aby dodać zastrzeżenie pierwszeństwa, kliknij przycisk „Dodaj pierwszeństwo”, otworzy się nowa sekcja.

  • Wybierz „Państwo wcześniejszego zgłoszenia” z rozwijanego menu

  • Wpisz nazwę znaku towarowego (pole uzupełni się automatycznie, jeżeli szczegóły znaku towarowego są dostępne w bazie TMview) i kliknij „Importuj” lub

  • Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz ręcznie”.

  • Dodaj datę zgłoszenia i numer zgłoszenia. Można wybrać opcję załączenia wymaganych dokumentów w momencie składania wniosku lub w terminie późniejszym (3 miesiące od daty otrzymania zastrzeżenia pierwszeństwa).

  Uwaga: Jeśli pierwszego zgłoszenia nie dokonano w jednym z języków urzędowych UE, należy dołączyć tłumaczenie.

  Zastrzeż pierwszeństwo później
  Zaznacz pole znajdujące się obok przycisku „Dodaj pierwszeństwo”, jeżeli chcesz zastrzec pierwszeństwo w późniejszym terminie (można to zrobić w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku).

 • Zastrzeżenie starszeństwa

  Aby dodać zastrzeżenie starszeństwa do swojego zgłoszenia, kliknij przycisk „Dodaj starszeństwo”. Otworzy się nowa sekcja.

  • Z rozwijalnej listy wybierz państwo członkowskie UE, w którym znak został zarejestrowany

  • Wpisz nazwę lub numer znaku towarowego (pole uzupełni się automatycznie) i kliknij „Importuj” lub

  • Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz ręcznie”.

  • Wybierz odpowiednią opcję w polu „Charakter rejestracji”.

  • Należy dodać datę zgłoszenia, numer zgłoszenia, datę rejestracji i numer rejestracji, następnie wybrać opcję załączenia wymaganych dokumentów w momencie składania wniosku lub później (w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zastrzeżenia starszeństwa).

 • Zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia

  Zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia w momencie zgłoszenia
  Aby dodać zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia do swojego zgłoszenia, kliknij przycisk „Dodaj wystawienie”. Otworzy się nowa sekcja.

  1. Wybierz nazwę wystawienia z rozwijanego menu

  2. Dodaj datę pierwszego ujawnienia

  3. Wybierz opcję załączenia wymaganych dokumentów w momencie składania wniosku lub w terminie późniejszym (do 3 miesięcy od daty złożenia).

  4. Kliknij przycisk „+ Dodaj”

  Zastrzeż pierwszeństwo z wystawienia później
  Zaznacz pole znajdujące się obok przycisku „Dodaj wystawienie”, jeżeli chcesz zastrzec pierwszeństwo z wystawienia w późniejszym terminie (w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku).

 • Przekształcenie rejestracji międzynarodowej

  Aby dodać przekształcenie rejestracji międzynarodowej do swojego zgłoszenia, kliknij przycisk „Dodaj przekształcenie rejestracji międzynarodowej”. Otworzy się nowa sekcja.

  • Wprowadź numer międzynarodowej rejestracji (numer IR) *

  • Jeżeli dokonałeś uprzednio przekształcenia rejestracji międzynarodowej, możesz je zaimportować poprzez wpisanie międzynarodowego numeru lub nazwy znaku towarowego w polu „Wprowadź szczegóły rejestracji międzynarodowej poniżej”*.

  • Aby wprowadzić szczegóły ręcznie, kliknij przycisk „Utwórz ręcznie”

  • Dodaj datę unieważnienia, datę rejestracji międzynarodowej oraz datę zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa

  • Kliknij przycisk „+ Dodaj”

  * Uwaga: W tej sekcji nie działa funkcja autouzupełniania. Konieczne jest wpisanie całego numeru znaku towarowego.

 • Pełnomocnik

  Pełnomocnika można dodać na dwa sposoby.

  Dodawanie istniejącego pełnomocnika:

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko pełnomocnika — zostaje wyświetlona lista istniejących pełnomocników — wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu na ekranie danych pełnomocnika kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Dodawanie nowego pełnomocnika:
  1. Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz nowego”.

  2. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj przedstawiciela.

  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).

  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Uwaga: Po wybraniu opcji „Pełnomocnik będący pracownikiem” wyświetli się pole wyboru „Powiązania gospodarcze”. Po zaznaczeniu tego pola na ekranie pojawią się dwie dodatkowe rubryki; w pierwszej należy podać charakter swojego powiązania gospodarczego ze zgłaszającym (np. pracownik lub partner), zaś w drugiej – nazwę pracodawcy.

  Stowarzyszenia

  Składając wniosek w imieniu stowarzyszenia, należy podać jedynie numer identyfikacyjny stowarzyszenia.

 • Zgłaszający

  Zgłaszającego można dodać na dwa sposoby.

  Dodawanie istniejącego zgłaszającego
  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego — zostaje wyświetlona lista istniejących zgłaszających — wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu na ekranie danych zgłaszającego kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Dodawanie nowego zgłaszającego:

  1. Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz nowego”.

  2. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłaszającego.

  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).

  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

 • Rodzaje znaków

  Musisz wybrać rodzaj znaku, który chcesz zarejestrować. Poniżej znajduje się lista dostępnych rodzajów:

  • Znak słowny

  • Znak graficzny

  • Znak graficzny zawierający elementy słowne

  • Znak trójwymiarowy

  • Znak trójwymiarowy zawierający elementy słowne

  • Znak kolorowy

  • Znak dźwiękowy

  • Inne

  Więcej na temat rodzajów znaków towarowych znajdziesz w sekcji Definicja znaku towarowego.

  Wymagane dane
  W zależności od rodzaju znaku, którego ochronę wybrałeś, zostaniesz poproszony o przedstawienie różnych informacji.

  Kolory
  Jeżeli twój znak towarowy zawiera kolory, możesz je dodać poprzez wpisanie nazwy koloru. System automatycznie zaproponuje różne opcje. Zaleca się wybranie jednego z pojawiających się kolorów, gdyż spowoduje to przyspieszenie procesu rejestracji. Jeżeli wybierzesz opcję „Określ kolor niestandardowy”, proces ten potrwa dłużej.

  Tłumaczenia
  Jeżeli chcesz przedstawić tłumaczenie na drugi język, pamiętaj o tym, że będziesz musiał przetłumaczyć wszystkie elementy, w tym wykaz towarów i usług, wszelkie zastrzeżenia prawne, opis znaku lub oznaczenia kolorów.

  Przedstawienie znaku
  Ważne jest, aby przedstawienie znaku, które ładujesz na stronę było właściwym przedstawieniem znaku, który chcesz zarejestrować. Po załadowaniu przedstawienia znaku wyświetla się następujące ostrzeżenie:

   „EUIPO opublikuje twój znak w formie przedstawionej poniżej. Jeżeli nie odpowiada to dokładnie temu, co chcesz chronić, dokonaj korekty przed złożeniem zgłoszenia.”

    „Obraz został przetworzony w celu spełnienia kryteriów technicznych”

  Elementy słowne
  Należy podać jedynie elementy słowne widoczne w logo. Jeżeli elementy słowne nie są poprawne, EUIPO zmieni je bezpośrednio, bez wysyłania komunikatu na ten temat.

 • Sprawozdanie o podobieństwie

  Masz możliwość pobrania sprawozdania o podobieństwie. Wyszukiwanie wykorzystuje bazę danych TMview i można je przeprowadzić również przed faktycznym złożeniem zgłoszenia.

  Zobacz wyniki
  Wyświetla się tabela pokazująca listę podobnych znaków towarowych. Aby zobaczyć dodatkową informację o wynikach, kliknij ikonkę lupy po prawej stronie listy, a zostaniesz przeniesiony do aplikacji TMview.

  Plik PDF z listą informacji można pobrać i zapisać poprzez kliknięcie przycisku „Pobierz PDF”, który znajduje się poniżej tabeli wyników.

 • Wymagania techniczne dla załączników

  Do załączników ładowanych do sieci z poziomu formularza zaawansowanego zastosowanie mają następujące wymagania techniczne:

  JPEG
  Standardowy format pliku wykorzystywany do reprezentowania znaku lub znaków, których dotyczy zgłoszenie. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB i powinien odpowiadać następującym warunkom:
  • Maksymalne rozmiary obrazu: 2835 x 2010 pikseli
  • Rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi
  • Tryb koloru: RGB, skala szarości, czarno-biały lub CMYK.

  Obrazy są automatycznie korygowane do rozmiaru 250x250 pikseli. Po załadowaniu obrazu aplikacja wyświetli go w takiej formie, w jakiej pojawi się on później w świadectwie rejestracji.

  PDF
  Pliki w formacie PDF mogą być wykorzystywane jedynie do przekazywania dodatkowych informacji, a nie jako reprezentacja znaku lub znaków, których dotyczy zgłoszenie. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 2MB. Do otwierania plików w tym formacie wykorzystywany będzie program Adobe Acrobat X (wersja 10.0).

  MP3
  Pliki w formacie MP3 mogą być wykorzystywane do przekazywania dodatkowych informacji jedynie w przypadku rejestracji znaków dźwiękowych. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 2MB i powinien odpowiadać standardom wskazanym w sekcji „Załączniki” na stronie „Informacje techniczne”.

 • Towary i usługi

  UWAGA: W sekcji tej należy wprowadzić wszystkie towary i usługi. W przypadku gdy wykaz towarów i/lub usług jest dostarczany w odrębnym dołączonym dokumencie, zgłoszenie nie zostanie uznane za zgłoszenie dokonane online, w wyniku czego naliczona będzie standardowa opłata podstawowa za wniosek, a nie opłata obniżona, jaka ma zastosowanie w przypadku zgłoszeń składanych drogą elektroniczną.

  Wyszukiwanie według wcześniej ustalonych wartości (zalecane)
  Wybrane zostaną towary i usługi z bazy danych TMclass.

  Kliknij przycisk „Wyszukaj”.

  Otworzy się nowe okienko dialogowe. Wpisz słowo kluczowe towarów i usług, które chcesz wybrać (pojawi się rozwijana lista z sugestiami autouzupełnienia) albo przeglądaj listę towarów i usług.

  Aby powrócić do ekranu początkowego, kliknij link do „Nawigacja wśród wszystkich towarów i usług”.

  Aby obejrzeć pełny zakres danej klasy podczas przeglądania wszystkich towarów i usług, kliknij ikonkę „+” Ikonka plus , aby zawęzić listę, kliknij ikonkę „-” Ikonka minus

  Kliknij ikonkę „folder”, Ikonka folderu aby obejrzeć wszystkie terminy w wybranej przez siebie klasie. Aby dodać termin do swojej listy, kliknij pole wyboru po lewej stronie wiersza tabeli Ikonka zaznaczonego pola wyboru

  Aby zobaczyć wybrane przez siebie terminy i klasy kliknij przycisk „Zobacz swój wybór” w prawym górnym rogu ekranu.

  Po wybraniu wszystkich wymaganych towarów i usług kliknij przycisk „Dalej”, który pojawia się na stronie „Zobacz swój wybór”. Zostaniesz przekierowany do swojego zgłoszenia, gdzie zostanie wyświetlona wybrana przez ciebie lista.

  Zamieszczenie własnego wykazu
  Aby zamieścić swój własny wykaz towarów i usług, kliknij link „Chcę przesłać własny wykaz”.

  Otworzy się nowe okienko dialogowe.

  Wybierz klasę, do której należy dany termin, wpisz jego nazwę w polu i kliknij przycisk „Gotowe”.

  Proces ten można powtarzać do momentu, kiedy zostaną dodane wszystkie terminy i klasy wymagane w zgłoszeniu.

  Należy pamiętać, że w przypadku podania własnej listy towarów i usług, proces zgłoszenia znaku towarowego może trwać dłużej.

  Poprawne znaki (reguły składniowe odnoszące się do terminów dotyczących towarów i usług):

  Nazwa Znak Przykład
  Litery a -z A-Z Części i wyposażenie pojazdów
  Liczby 0 - 9 Odtwarzacze MP3
  Kreska - (kod ascii 045) Non-alcoholic beverages
  Nawiasy ostre < > Pistolety airsoft> 0,5 dżula
  Ukośnik / Odtwarzacze/nagrywarki wideo
  Gwiazdka * Odzież*
  Nawiasy okrągłe ( ) Podręczniki szkoleniowe (instrukcje)
  Nawiasy klamrowe { } Korby{części maszyn}
  Nawiasy kwadratowe [ ] Emalie [lakiery]
  Dwukropek : (kod ascii 058) Usługi związane z: obwodami elektrycznymi i elektronicznymi, częściami
  Przecinek , Mąka kukurydziana, maltoza
  Apostrof ' (kod ascii 039) Painters' brushes
  Średnik (nieakceptowany w języku greckim) ; (kod ascii 059) Reaktory jądrowe; Preparaty formierskie
  Kropka na środku (akceptowana wyłącznie w języku greckim) · (kod ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Uwaga: treść tabeli zawiera przykłady poprawnych znaków

 • Krajowe sprawozdanie z poszukiwań

  Wniosek o krajowe sprawozdanie z poszukiwań podlega dodatkowej opłacie. Twoje zgłoszenie zostanie opublikowane dopiero po zebraniu wszystkich sprawozdań z wyszukiwania i ich przekazaniu.

 • Unijne sprawozdanie z poszukiwań

  Wniosek o Unijne sprawozdanie z poszukiwań jest wolny od opłat. Sprawozdanie to pokazuje wcześniejsze identyczne lub podobne zgłoszenia znaków towarowych UE i rejestracje międzynarodowe wskazujące UE i dotyczące identycznych lub podobnych klas towarów i usług.

 

Informacje techniczne dotyczące załączników.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji