Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Odwołanie

Kto może wnieść odwołanie?

Każdy kto się czuje poszkodowany decyzją, może wnieść odwołanie.

Odwołanie dotyczące decyzji w sprawie znaku towarowego kosztuje 720 EUR, a odwołanie dotyczące decyzji w sprawie wzoru kosztuje 800 EUR.

Czas na wniesienie odwołania oraz jego forma

Należy dokonać rozróżnienia między odwołaniem a stwierdzeniem podstaw. W celu uzyskania więcej informacji kliknij na pola tekstowe poniżej.

Odwołanie

  • Powiadomienie o zaskarżonej decyzji

  • 2 miesiące

  • 4 miesiące

Stwierdzenie podstaw

Rewizja pierwszej instancji

Po wpłynięciu stwierdzenia podstaw sekretariat izby odwoławczej składa odwołanie (odwołanie i stwierdzenie podstaw) w pierwszej instancji. W sprawach z udziałem jednej strony wydział, którego decyzja jest zaskarżana, skoryguje swoją decyzję, jeżeli uzna odwołanie za prawidłowe i uzasadnione; w przeciwnym przypadku sprawa zostanie odesłana z powrotem do Izb Odwoławczych.

Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie znaków towarowych UE w sprawach inter partes nie dokonuje się wstępnego rozpoznania.

Sprawy z udziałem jednej strony

Po dokonaniu wstępnego rozpoznania w sprawach z udziałem jednej strony dokumenty przesyłane są do przewodniczącego właściwej izby, który wyznaczy sprawozdawcę.

Sprawy inter partes

W sprawach inter partes zastosowanie ma nieco inna procedura. Zgodnie z regulaminem izb odwoławczych, po wpłynięciu stwierdzenia podstaw, strona przeciwna będzie miała prawo do przedstawiania uwag. Po wpłynięciu odpowiedzi izba może zezwolić na dalsze składanie dokumentów przez strony (odpowiedź/dupliki).

Po zakończeniu części pisemnej dokumentacja przekazana jest na ręce przewodniczącego właściwej izby, który wyznaczy sprawozdawcę.

W przypadku obu rodzajów postępowań w razie konieczności sprawozdawca skontaktuje się ze stron(ą)/(-ami) w celu wyjaśnienia istotnych wątpliwości dotyczących odwołania. W przeciwnym przypadku sporządza się projekt decyzji, który poddaje się pod dyskusję w izbie. Strony zostają poinformowane o podjęciu decyzji przez izbę odwoławczą.

Sąd

Od decyzji izb można odwołać się do Sądu w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji. Podstawy do wniesienia odwołania zostały przedstawione w art. 72 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE i art. 61 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

Od wszystkich wyroków Sądu można wnieść odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

 

Sprawy zamknięte lub toczące się przed Wielką Izbą

Sprawy przed Wielką Izbą w toku

Sprawy zamknięte przed Wielką Izbą

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.