Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Procedura zgłoszenia i rejestracji

 

Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju na świecie.
Więcej informacji.


Zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej dokonuje się wyłącznie w EUIPO. Zgłoszenia można dokonać dowolną spośród następujących metod:
 • zgłoszenie elektroniczne – zgłoszenie online za pośrednictwem User Area (obszaru użytkownika),
 • pocztą,
 • firmą kurierską.


Nie. Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie (w tym przy użyciu narzędzi internetowych EUIPO wskazanych w odpowiedzi na pytanie „Jak zgłosić znak towarowy Unii Europejskiej?”), pocztą lub kurierem. Za pośrednictwem e-maila nie przyjmuje się dokumentów, które mają zostać załączone do dokumentacji.


Zgłoszenie znaku towarowego UE można złożyć w jednym z 23 języków Unii Europejskiej jako „pierwszym języku”.
Dodatkowo należy wybrać drugi język, który jest jednym z pięciu języków Urzędu: angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański. Drugi język musi być inny niż pierwszy i będzie językiem postępowania w sprawie sprzeciwu i unieważnienia.


Data zgłoszenia będzie późniejsza niż data faktycznego otrzymania zgłoszenia przez Urząd albo zgłoszenie zostanie całkowicie odrzucone. EUIPO wystosuje pismo w sprawie uzupełnienia braków w terminie dwóch miesięcy. Tego terminu nie można przedłużyć. Jeśli zgłaszający zastosuje się do powyższego wezwania, datą zgłoszenia będzie data uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji, w tym dokonania płatności. Jeśli wymagania nie są spełnione (zob. art. 31 RZTUE w odniesieniu do wszystkich wymogów, które muszą spełniać zgłoszenia, lub Wytyczne, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 4, w których przedstawiono szczegółowe informacje), zgłoszenie ZTUE nie będzie traktowane jako zgłoszenie ZTUE („uznane za niedokonane”), a wszystkie wniesione wcześniej opłaty zostaną zwrócone.


Na naszej stronie Formularze i wnioski można znaleźć wszystkie formularze online, a także formularze w formacie PDF, jeżeli nie wdrożono jeszcze odpowiedniego rozwiązania online.
Wymiana korespondencji dotyczącej konkretnego dokumentu ma miejsce: Należy zawsze podawać numer akt.
* Osobiste doręczenie: należy wypełnić i przynieść  Document Delivery Receipt (potwierdzenie dostarczenia dokumentu) w dwóch egzemplarzach, osobno dla każdego przekazywanego dokumentu. Od 1 października 2017 r. osobiste doręczenia dokumentów związanych ze znakami towarowymi UE nie są dopuszczalne. Dokumenty dostarczone osobiście będą uważane za nieprzyjęte.
W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską a innymi wersjami językowymi niniejszej publikacji, wersja angielska będzie uznawana za właściwą.
Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach dotyczących nowego rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE.


Aby zgłoszeniu ZTUE nadano datę, musi ono zawierać wykaz towarów i usług. Wykaz musi być sklasyfikowany zgodnie z treścią porozumienia nicejskiego. Na podstawie klasyfikacji nicejskiej towary przypisano do klas nr 1-34, a usługi do klas nr 35-45. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą.
Należy pamiętać, by w zgłoszeniach uwzględniać klasy towarów i usług dostosowane do działalności danej firmy, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na ochronę znaku towarowego Unii Europejskiej.
Więcej informacji dotyczących klasyfikacji nicejskiej można znaleźć na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pod adresem http://www.wipo.int


Podczas dokonywania zgłoszenia przy użyciu narzędzi elektronicznych użytkownicy mogą wybrać wstępnie zatwierdzone terminy, aby utworzyć wykaz towarów i usług. Terminy te pochodzą ze Zharmonizowanej bazy danych (ZBD) i zostaną automatycznie zaakceptowane na potrzeby klasyfikacji. Korzystanie z tych wstępnie zatwierdzonych terminów usprawnia proces rejestracji znaku towarowego. ZBD zawiera terminy, które zostały zaakceptowane do celów klasyfikacji we wszystkich urzędach UE.
Przed dokonaniem zgłoszenia użytkownicy mogą:
 • przeszukać zawartość ZBD przy użyciu narzędzia TMclass ;
 • skorzystać z Kreatora wykazu usług i towarów, który poprowadzi ich przez proces tworzenia wykazu towarów i usług na podstawie terminologii zaczerpniętej z ZBD.


Tak, każdy znak spełniający wymogi rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej może zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Rejestrując nazwę firmy lub logo, lepiej chronisz swoją markę i reputację firmy. Rejestracja uniemożliwia osobom trzecim używanie lub rejestrowanie znaków towarowych, które są identyczne lub łudząco podobne do znaków Twojej firmy.
 


Aby uzyskać informacje na temat sporów dotyczących nazwy domeny internetowej, należy zapoznać się z treścią WIPO ADR (alternatywne sposoby rozwiązywania sporów Światowej Organizacji Własności Intelektualnej).


Nie. Pierwotnego wykazu towarów i usług zawartego w zgłoszeniu znaku towarowego UE nie można rozszerzyć, a jedynie ograniczyć. Innymi słowy, do pierwotnego zgłoszenia nie można dodawać produktów lub klas, chyba że dokonujesz nowego zgłoszenia dotyczącego tego samego znaku towarowego z uwzględnieniem dodatkowych klas.


W momencie dokonywania zgłoszenia podstawową opłatą za zgłoszenie objęta jest tylko jedna klasa. Jeśli chcesz uwzględnić więcej niż jedną klasę towarów lub usług, naliczana jest opłata za każdą dodatkową klasę. Więcej informacji.
Jeśli chcesz dodać nowe klasy towarów i/lub usług po zarejestrowaniu zgłoszenia znaku towarowego UE, musisz dokonać nowego zgłoszenia znaku towarowego UE z podaniem nowych, wybranych przez siebie klas.
Więcej informacji na temat klas towarów i usług.


Można dokonać jedynie drobnych modyfikacji, o ile nie zmienią one zasadniczo znaku.
Praktyka Urzędu dotycząca zmian przedstawienia znaku jest bardzo surowa. Dodatkowe informacje zawierają Wytyczne, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 15.


Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone w trybie przyspieszonym, należy wykonać następujące czynności.
 • Zapłacić z góry: w przypadku płatności z rachunku bieżącego należy zaakceptować natychmiastowe obciążenie rachunku. W przypadku płatności przelewem bankowym należy wykonać przelew natychmiast po dokonaniu zgłoszenia. Trzeba podać bankowy kod transakcji umieszczony na potwierdzeniu.
 • Skorzystać z przygotowanego formularza, który zostanie przesłany do Twojego banku (znajdziesz go w potwierdzeniu po dokonaniu zgłoszenia).
 • Trzeba spełnić warunki Fast Track*, wybierając odpowiednie towary i usługi (więcej informacji opublikowano w Zharmonizowanej bazie danych).

* Jeśli podczas procedury badania zgłoszenia nie pojawią się zastrzeżenia, zgłoszenie zostanie rozpatrzone szybciej.

Dodatkowe informacje dotyczące całego procesu rejestracji, aż do momentu publikacji.

 


Tak, jest to możliwe. Urząd poprosi jednak zgłaszającego o wyznaczenie pełnomocnika w wyznaczonym terminie, jeśli zgłoszenie pochodzi spoza EOG ( Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Dodatkowe informacje:


Urząd odrzuci zgłoszenie znaku towarowego, jeżeli uzna, że nie spełnia on określonych wymogów, zwanych również bezwzględnymi podstawami.

W art. 7 RZTUE wymieniono bezwzględne podstawy odmowy. Zgłoszone znaki towarowe, których nie odrzucono na tym etapie, są publikowane. Zob. pełen opis przebiegu rejestracji.

Bezwzględne podstawy odmowy należy odróżnić od względnych podstaw odmowy, które są badane tylko wtedy, gdy po opublikowaniu zgłoszenia ZTUE strona trzecia zgłosi jeden lub więcej sprzeciwów na podstawie jednego lub kilku sprzecznych praw wcześniejszych, takich jak wcześniejszy znak towarowy.

EUIPO nie bada względnych podstaw odmowy ex officio. Podstawy te mogą jedynie zgłaszać strony trzecie w postępowaniach w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia po rejestracji znaku towarowego UE. Dowiedz się, ile wynoszą stosowne opłaty, i sprawdź różnicę, wybierając zakładkę „sprzeciw” na stronie Proces rejestracji.


Tak. Urząd odmawia rejestracji znaku towarowego UE, jeżeli podstawa odmowy występuje tylko w części Unii Europejskiej. Na przykład jeśli znak towarowy składa się z nazwy produktu w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego UE, Urząd odrzuci zgłoszenie znaku towarowego UE.
Wcześniejsze prawa, przywołane w sprzeciwie lub we wniosku o stwierdzenie nieważności, wykluczają rejestrację znaku towarowego UE, nawet jeśli istnieją tylko w jednym państwie członkowskim UE. Przypadki, w których należy odmówić rejestracji, ponieważ dany znak jest nieodróżniającym, opisowym lub ogólnym terminem tylko w jednym języku Unii Europejskiej (i to w języku, który nie jest jednym z głównych języków światowego handlu), należą do rzadkości. W takich przypadkach procedura sprzeciwu lub stwierdzenia nieważności przed EUIPO daje duże pole manewru pod względem polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Więcej informacji na temat używania i ochrony własnego znaku towarowego UE.


Zgłoszenie znaku towarowego UE, które zostało rozpatrzone odmownie, lub znak towarowy UE, który został uznany za nieważny, mogą zostać przekształcone w zgłoszenie krajowego znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których podstawa odmowy rejestracji nie ma zastosowania. Dokonywane w ten sposób zgłoszenia krajowego znaku towarowego zachowują datę zgłoszenia znaku towarowego UE.


Konwersja jest procedurą, którą można stosować w przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i rejestracji międzynarodowej.

Jeżeli znak towarowy UE przestaje istnieć, można dokonać jego konwersji w znaki towarowe, które są ważne w niektórych państwach członkowskich. Konwersja jest szczególnie przydatna przy rozstrzyganiu ewentualnych problemów dotyczących jednolitego charakteru ZTUE.

Na przykład jeżeli znak towarowy UE ma problemy z rejestracją jedynie w jednym lub kilku krajach w oparciu o bezwzględne podstawy lub w związku ze sprzeciwem opartym na wcześniejszym prawie ważnym wyłącznie w jednym kraju lub kilku krajach, zgłaszający ZTUE może zwrócić się o konwersję ZTUE na indywidualne, krajowe zgłoszenia znaków towarowych w innych krajach, w których te bezwzględne podstawy nie mają zastosowania.

Można dokonać konwersji rejestracji międzynarodowych w zgłoszenia krajowych znaków towarowych w państwach członkowskich UE i we wskazanie stron porozumienia madryckiego lub protokołu madryckiego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Dodatkowe informacje: Wytyczne, część E, Czynności wykonywane w rejestrze, dział 2, Konwersja.


Konwersji RM wskazującej UE nie należy mylić z „przekształceniem”, które jest środkiem prawnym wprowadzonym na mocy protokołu madryckiego (PM) w celu złagodzenia skutków pięcioletniego okresu zależności wynikającego z treści porozumienia madryckiego.
Przekształcenie umożliwia zmianę zaatakowanego znaku w bezpośrednie zgłoszenie ZTUE, ale nie umożliwia konwersji wskazania UE na zgłoszenia krajowe.
Więcej informacji na temat zasad i formalności związanych z konwersją zawierają Wytyczne, część E, Czynności wykonywane w rejestrze, dział 2, Konwersja i część M, Znaki międzynarodowe.


Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone w trybie Fast Track, należy wnieść opłatę w momencie zgłoszenia lub niezwłocznie po nim, jeżeli płatności dokonuje się przelewem bankowym (więcej informacji na temat przelewów bankowych i lista wymogów trybu Fast Track). Niezbędnym warunkiem jest również skorzystanie z bazy danych EUIPO zawierającej z góry zatwierdzone terminy opracowane do celów klasyfikacji (ZBD).
 


Na potrzeby trybu Fast Track opracowano formularz „pięciu kroków”, który zawiera obowiązkowe pola i opcje domyślne, których użycie zapewnia rozpatrzenie zgłoszenia w możliwie najszybszym terminie.

Nasz formularz zaawansowany zaprojektowano w taki sposób, by zgłaszający byli powiadamiani o tym, czy ich zgłoszenie uzyskało status Fast Track. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia żadnego z wymogów trybu Fast Track, wówczas zostanie to odpowiednio oznaczone w formularzu. Zgłaszający może następnie zdecydować, czy wprowadzić poprawki sugerowane przez formularz, czy dokonać zgłoszenia w trybie zwykłym. Standardowe zgłoszenia są zwykle publikowane w okresie od 8 do 11 tygodni po dokonaniu płatności.

Jeżeli zgłoszenie spełnia warunki trybu Fast Track, w eSearch plus, powyżej chronologii znaku towarowego, pojawi się logo Fast Track.


Niektóre zgłoszenia spełniają wprawdzie warunki trybu Fast Track w chwili dokonywania zgłoszenia, jednak mogą utracić ten status później. Może to wynikać z uchybień stwierdzonych podczas badania bezwzględnych podstaw, na przykład dokonania płatności po terminie, wniosku o ograniczenie wykazu towarów i usług lub innych uchybień, takich jak problem z pełnomocnikiem.

Zobacz pełną listę wymogów trybu Fast Track.


Zgłaszający lub pełnomocnicy mogą w formularzu zgłoszenia podać własne oznaczenie, składające się z nie więcej niż 20 znaków, np. inicjały, ciąg liter, cyfry itp. Takie oznaczenie może być przydatne do odróżniania kilku zgłoszeń dokonanych w EUIPO.

„Numer identyfikacyjny" to numer nadawany przez Urząd na potrzeby identyfikacji zgłaszających i pełnomocników.

Po nadaniu przez EUIPO „numeru identyfikacyjnego” zgłaszającemu lub pełnomocnikowi w przyszłych zgłoszeniach wystarczy wskazać ten numer identyfikacyjny wraz z nazwiskiem zgłaszającego/pełnomocnika.

Jeżeli nie ma numeru identyfikacyjnego, trzeba wypełnić wszystkie pola dotyczące zgłaszającego/pełnomocnika.


Numery identyfikacyjne można znaleźć poprzez wyszukanie swojego znaku towarowego w jednej z internetowych baz danych EUIPO, eSearch plus lub TMview.


Zgłoszenia można dokonać: Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia system wygeneruje numer zgłoszenia ZTUE.
 


Znak towarowy UE może składać się z dowolnych oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów albo ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:
 • odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, oraz
 • przedstawienie znaku w sposób pozwalający właściwym władzom i ogółowi społeczeństwa jednoznacznie i dokładnie określić przedmiot ochrony.
Forma przedstawienia znaków musi umożliwiać wykorzystanie ogólnie dostępnych technik, aby umożliwić odtworzenie w rejestrze w jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny sposób. Dowiedz się więcej na temat formatów plików akceptowanych przez EUIPO w procesie zgłaszania znaków towarowych. Więcej informacji zawarto również w decyzji nr EX-17-6 dyrektora wykonawczego Urzędu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie specyfikacji technicznych załączników składanych na nośnikach danych.

W rozporządzeniu wykonawczym w sprawie znaków towarowych Unii Europejskiej (RWZTUE) ustanowiono szczegółowe zasady i wymogi dotyczące najbardziej popularnych typów znaków towarowych.

Więcej przykładów znaków towarowych i ich rodzajów znajduje się na naszej stronie internetowej.


Na potwierdzeniu zgłoszenia wskazane zostanie jedynie, że zgłoszono znak graficzny. Jest tak, ponieważ określenie „znak graficzny” obejmuje znaki „złożone” lub „stylizowane”, „słowo + logo” itp. (przykłady znaków graficznych znajdują się na naszej stronie internetowej). Zgodnie z praktyką EUIPO znak jest znakiem graficznym, gdy składa się:
 • wyłącznie z elementów graficznych,
 • z kombinacji elementów słownych i elementów graficznych bądź innych elementów obrazowych,
 • z elementów słownych w niestandardowych czcionkach,
 • z elementów słownych w kolorze,
 • z elementów słownych w więcej niż jednym wierszu,
 • z liter z alfabetu innego niż alfabety oficjalnych języków UE,
 • z oznaczeń, których nie można odtworzyć za pomocą klawiatury,
 • z kombinacji powyższych.
W formularzu zgłoszenia dodano opcję „znak graficzny z elementami słownymi” w celu umożliwienia zgłaszającemu wprowadzenia elementów słownych.
Więcej informacji na temat przepisów prawnych dotyczących znaków towarowych UE.


Nie, chronione jest ich połączenie w sposób ukazany na przedstawieniu całego znaku. Na naszej stronie można znaleźć przykłady.


Znak graficzny.


Nie można już wskazywać kolorów pojawiających się w znakach graficznych.


Nie ma już obowiązku dodawania opisu do jakiegokolwiek typu znaku towarowego UE. W art. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaków towarowych Unii Europejskiej (RWZTUE) przewiduje się opcjonalne opisy w przypadku znaków pozycyjnych, znaków stanowiących wzór i znaków będących kolorem, obejmujących połączenie kolorów i znaków ruchomych. W przypadku powyższych znaków, gdy ich przedstawieniu towarzyszy opis, musi on odpowiadać przedstawieniu i nie może wykraczać poza jego zakres.


Tak, można wycofać zgłoszenie w dowolnym momencie, ale dokonane opłaty nie zostaną zwrócone, chyba że zgłoszenie zostanie wycofane w tym samym dniu, w którym zostało złożone (GMT +1). Nie pobiera się dodatkowej opłaty za wycofanie zgłoszenia. Wniosek o wycofanie można zgłosić bezpośrednio za pośrednictwem eSearch plus, wybierając odpowiedni rodzaj działania elektronicznego w ramach „działań i komunikatów” ZTUE.Oświadczenie powinno być sformułowane w sposób jasny i jednoznaczny, na przykład „Wycofuję zgłoszenie znaku towarowego UE nr XYZ”.
Urząd nie posiada formularza wycofania zgłoszenia znaku towarowego UE w formie papierowej, można zatem wysłać stosowną wiadomość za pośrednictwem User Area lub listownie (wiadomości elektroniczne nie są akceptowane).


Istnieją trzy rodzaje ZTUE: indywidualne, wspólne i certyfikujące.


Znak wspólny może być dowolnym znakiem (np. słownym, graficznym, trójwymiarowym itp.), pod warunkiem że należy do osoby prawnej prawa publicznego lub do stowarzyszenia i jest używany do odróżnienia towarów i usług członków tego stowarzyszenia od towarów i usług innych organizacji. Wyłącznie stowarzyszenia wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców oraz osoby prawne prawa publicznego mogą zgłaszać znaki wspólne Unii Europejskiej.


Nie, „wspólny” nie oznacza, że znak należy do kilku osób (współzgłaszających/współwłaścicieli) ani że wskazuje na/obejmuje więcej niż jedno państwo (system znaku towarowego UE automatycznie obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE).

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE) obowiązują przepisy szczegółowe dotyczące ochrony znaków wspólnych. Jeżeli znak wspólny służy do określenia pochodzenia geograficznego towarów lub usług, nie stanowi to przeszkody dla rejestracji znaku wspólnego. To właśnie odróżnia znak wspólny od indywidualnego znaku towarowego UE, w przypadku którego oznaczenia geograficznego nie można zarejestrować.

Zgłaszający znak wspólny przedkłada regulamin używania znaku w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.
Dodatkowe informacje zawarto w art. 74-82 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE) i w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4, Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 15, Znaki wspólne Unii Europejskiej.


Tak, opłata podstawowa za znak wspólny zgłoszony w formie elektronicznej jest niższa niż w przypadku zgłoszeń w formie papierowej.

Więcej informacji na temat poszczególnych kosztów można znaleźć na stronie dotyczącej opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz EUIPO.


Zgłaszający może zastrzec pierwszeństwo jednego lub kilku wcześniejszych zgłoszeń znaku towarowego, tzn. zgłoszenia krajowego (lub krajów Beneluksu) dokonanego w państwie lub w imieniu państwa będącego stroną konwencji paryskiej, członka Światowej Organizacji Handlu, państwa, dla którego Komisja potwierdziła wzajemność, bądź zgłoszenia znaku towarowego UE.

Prawo „pierwszeństwa na mocy konwencji” to prawo, którego obowiązywanie jest ograniczone w czasie i które powstaje z chwilą pierwszego zgłoszenia znaku towarowego. Zgłoszeniem krajowym jest każde zgłoszenie, które umożliwia ustalenie daty, w której zgłoszenia dokonano w kraju, którego dotyczy, niezależnie od późniejszego losu zgłoszenia (art. 4 ust. 3 konwencji paryskiej). Zastrzeżenie pierwszeństwa można zgłosić przez 6 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia.

Zastrzeżenie pierwszeństwa należy złożyć razem ze zgłoszeniem znaku towarowego UE lub w osobnym powiadomieniu złożonym w tym samym dniu, co zgłoszenie ZTUE. Szczegółowe informacje na temat zasad i formalności zastrzeżeń prawa „pierwszeństwa na mocy konwencji” opublikowano w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 15, Pierwszeństwo (na mocy konwencji), oraz w sekcji z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi reformy legislacyjnej.


Zastrzeżenia pierwszeństwa dokonuje się jednocześnie ze zgłoszeniem znaku towarowego UE i musi ono zawierać datę, numer i państwo, w którym dokonano wcześniejszego zgłoszenia.

Należy wziąć pod uwagę, że Urząd opublikuje zastrzeżenie pierwszeństwa na podstawie zgłoszenia, tzn. nie potwierdza ważności zastrzeżenia pierwszeństwa.

Informacje dotyczące dowodów, które należy przedłożyć (kopię pierwszego zgłoszenia, język i granice czasowe) w przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa lub starszeństwa, zawiera decyzja nr EX-05-5 prezesa Urzędu z dnia 1 czerwca 2005 r.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodania zastrzeżenia pierwszeństwa do zgłoszenia dokonywanego online, należy przejść do formularza zaawansowanego.


Jeżeli zgłaszający znak towarowy UE wystawił towary lub usługi oznaczone zgłaszanym znakiem podczas oficjalnie uznanej wystawy, może on w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego wystawienia zastrzec prawo pierwszeństwa z wystawienia. Należy przedłożyć dowody na wystawienie.
Dodatkowe szczegóły dotyczące zasad i formalności związanych z zastrzeżeniem pierwszeństwa z wystawienia znajdują się w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 16, Pierwszeństwo z wystawienia.


Jeżeli zgłaszający lub właściciele znaku towarowego Unii Europejskiej dokonali wcześniej rejestracji identycznego krajowego lub międzynarodowego znaku towarowego wywołującej skutki w jednym lub kilku państwach członkowskich w odniesieniu do identycznych towarów i usług, mogą ubiegać się o zastrzeżenie starszeństwa tego znaku w zgłoszeniu znaku towarowego UE, w ciągu 2 miesięcy od dokonania zgłoszenia lub w dowolnym momencie po rejestracji znaku towarowego UE, zachowując swoje wcześniejsze prawa, nawet jeśli nie przedłużą ważności wcześniej zgłoszonego znaku.
Dodatkowe szczegóły dotyczące zasad i formalności związanych z zastrzeżeniem starszeństwa znajdują się w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 17, Starszeństwo.


Dokumenty uzasadniające zastrzeżenie muszą, co do zasady, zostać złożone w terminie 3 miesięcy od daty zastrzeżonego starszeństwa.
Informacje dotyczące dowodów, które należy przedłożyć w przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa lub starszeństwa, zawiera decyzja nr EX-05-5 prezesa Urzędu z dnia 1 czerwca 2005 r.
Dodatkowe informacje znajdują się w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodania zastrzeżenia starszeństwa do zgłoszenia dokonywanego online, należy przejść do formularza zaawansowanego.


Prawo pierwszeństwa ma taki skutek, że na potrzeby ustalenia, które prawa mają pierwszeństwo, datą pierwszeństwa jest data dokonania zgłoszenia znaku towarowego UE.
Na mocy rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE jedyny skutek starszeństwa jest taki, że w przypadku gdy właściciel znaku towarowego UE zrzeka się wcześniejszego znaku towarowego lub pozwala na jego wygaśnięcie, uznaje się, że ma on nadal te same prawa, które miałby, gdyby wcześniejszy znak towarowy nadal był zarejestrowany.
Uwaga: o zastrzeżenie starszeństwa można wnioskować tylko na podstawie wcześniejszej rejestracji, nie wcześniejszego zgłoszenia.


Jest nią data wprowadzenia znaku towarowego UE do rejestru znaków towarowych Unii Europejskiej (przed potwierdzeniem publikacji rejestracji w Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej (Biuletyn ZTUE)). Na świadectwie rejestracji ta data widnieje po wyrażeniu „zarejestrowano” w lewym dolnym rogu na pierwszej stronie.
Zarejestrowany znak towarowy UE przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Prawa przyznane przez znak towarowy UE są skuteczne wobec stron trzecich od dnia opublikowania rejestracji znaku towarowego.

Więcej informacji na temat procedury rejestracji znaku towarowego UE można znaleźć na stronie Proces rejestracji.


Procedura rejestracji ZTUE składa się z trzech głównych etapów:
 1. rozpatrzenia zgłoszenia,
 2. sprzeciwu (tylko wtedy, gdy zgłoszenie znaku towarowego UE było przedmiotem sprzeciwu),
 3. rejestracji.


Znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) zachowuje ważność przez 10 lat. Można ją przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat. Sześć miesięcy przed wygaśnięciem rejestracji EUIPO pisemnie informuje właściciela, jego pełnomocnika lub inną zarejestrowaną osobę uprawnioną, że rejestracja wymaga przedłużenia. Nieprzekazanie takiej informacji nie ma wpływu na wygaśnięcie rejestracji, a Urząd nie ponosi odpowiedzialności za nieprzedłużenie ważności znaku.
Wniosek o przedłużenie można złożyć online, korzystając z formularza wniosku o przedłużenie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przedłużenia znaków towarowych UE, należy zapoznać się z treścią:


Nabyty charakter odróżniający jest oświadczeniem, które można złożyć przy rejestracji znaku, który nie ma charakteru odróżniającego jako takiego, lecz nabywa tego charakteru w wyniku używania na rynku.
 
W celu rejestracji znak towarowy powinien mieć „samoistny charakter odróżniający”, tj. powinien mieć charakter odróżniający, nieopisowy i nie powinien składać się ze słów lub oznaczeń, które są w powszechnym użyciu w języku codziennym. Jednakże jako wyjątek od tej zasady, oznaczenie może być zarejestrowane, jeżeli zgłaszający przedstawi dowody na nabyty charakter odróżniający znaku ze względu na używanie. W tym przypadku będzie on musiał udowodnić, że przynajmniej znaczna część odpowiednich odbiorców postrzega oznaczenie jako znak towarowy (tj. że identyfikują oni towary i usługi objęte zgłoszeniem jako pochodzące od konkretnego przedsiębiorstwa).
 
Urząd rozpatrzy nabyty charakter odróżniający znaku towarowego, kiedy wyraźnie zwrócił się o to zgłaszający, lecz nigdy z własnej woli. Oświadczenie o nabytym charakterze odróżniającym należy złożyć jako oświadczenie poboczne lub główne.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejrzyj nasze Wytyczne.


W przypadku złożenia oświadczenia głównego Urząd wyda decyzję w sprawie charakteru odróżniającego samego oznaczenia i jednocześnie na temat nabytego charakteru odróżniającego ze względu na używanie. Oba aspekty będą objęte jedną decyzją. Od tej decyzji można się odwołać.
 
W przypadku złożenia oświadczenia pobocznego, rozpatrzenie zgłoszenia odbędzie się dwuetapowo. Po pierwsze Urząd wyda decyzję wyłącznie w sprawie charakteru odróżniającego samego oznaczenia, a kiedy ta decyzja będzie ostateczna, wtedy zajmie się wyłącznie oświadczeniem dotyczącym nabytego charakteru odróżniającego i podejmie formalną decyzję dotyczącą tego aspektu. Od każdej decyzji można się odwołać w odpowiednim terminie.
 
To od zgłaszającego zależy, jaki złoży rodzaj oświadczenia. To zależy od tego na czym jemu lub jej zależy, np. szybkości postępowania rejestracyjnego, trudności w zgromadzeniu danych na poparcie oświadczenia dotyczącego nabytego charakteru odróżniającego ze względu na używanie, a nawet znaczenia uzyskania ostatecznej decyzji na temat samoistnego charakteru odróżniającego znaku.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejrzyj nasze Wytyczne.


Urząd rozpatruje domniemany nabyty charakter odróżniający znaku towarowego jedynie w odpowiedzi na wyraźne oświadczenie ze strony zgłaszającego.
 
Oświadczenia można przedkładać w zgłoszeniu rejestracyjnym lub dopóki nie upłynął termin przedkładania uwag w odpowiedzi na pierwsze pismo zawierające sprzeciw Urzędu.
 
Samo oświadczenie nie jest wystarczające; musi ono być wyraźnie i dokładnie określone jako główne lub poboczne. Jeżeli rodzaj oświadczenia nie jest jasny, Urząd wyda pismo dotyczące uzupełnienia braków i ustali termin na przesłanie wyjaśnień przez zgłaszającego.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejrzyj nasze Wytyczne.


Jeżeli oświadczenie zostało przedłożone wraz ze zgłoszeniem, kiedy Urząd zgłosi sprzeciw wobec znaku, zgłaszający zostanie poproszony o przedstawienie w określonym terminie odpowiednich dowodów i swoich uwag w odniesieniu do sprzeciwu.
 
Jeżeli zgłaszający złoży oświadczenie główne w odpowiedzi na pierwsze pismo zawierające sprzeciw, lecz nie przedstawi jednocześnie dowodów, Urząd wyśle pismo do zgłaszającego, w którym zwróci się o przedstawienie dowodów w ciągu dwóch miesięcy.


W przypadku złożenia oświadczenia pobocznego, rozpatrywanie zgłoszenia jest podzielone na dwa etapy. Po zakończeniu pierwszego etapu, tj. kiedy decyzja na temat samoistnego charakteru odróżniającego jest ostateczna oraz po uwzględnieniu wszystkich możliwości odwołania, Urząd rozpocznie drugi etap dotyczący nabytego charakteru odróżniającego znaku, informując zgłaszającego o wznowieniu postępowania i ustaleniu terminu na przedłożenie dowodów używania.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.