Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Uwierzytelnianie lub legalizacja poświadczonych kopii

Zgodnie z zasadą 84 ust. 6 i 89 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz art. 74 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2245/2002 wykonującego rozporządzenie Rady w sprawie wzorów wspólnotowych, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wystawia poświadczone kopie wniosków zgłoszeniowych, świadectw rejestracji lub dokumentów w sprawach, którymi się zajmuje, oraz poświadczone wyciągi z rejestru znaków towarowych lub wzorów Unii Europejskiej.

Ponadto w niektórych państwach trzecich wymaga się uwierzytelnienia lub zalegalizowania poświadczonych kopii, zanim zostaną one przyjęte przez urząd krajowy jako podstawa do zgłoszenia pierwszeństwa lub jako innego rodzaju roszczenie przed organami tego kraju.

W tym celu, w dniu 19 września 2000 r., Komisja Europejska przyjęła procedurę, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, upoważniającą szefa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Hiszpanii do uwierzytelniania podpisu dokumentów wystawionych przez EUIPO.


Procedura

Wnioski o poświadczone kopie należy składać do EUIPO na odpowiednim „wniosku o wgląd do dokumentacji", który precyzuje w odpowiednim dziale, że kopie przeznaczone są do złożenia w państwie trzecim wymagającym ich uwierzytelnienia, i określa w stosownym miejscu państwo(-a) trzecie, w którym(-ych) taka legalizacja jest wymagana.

EUIPO wyda następnie uwierzytelnione kopie w zwyczajowy dla siebie sposób i prześle je przedstawicielstwu Komisji w Hiszpanii:

Comisión Europea, Representación en Españ
Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid (Hiszpania)

Tel.: +34 914 238 000

Ponadto EUIPO wyśle zawiadomienie informujące wnioskodawcę, że wymagane dokumenty zostały przekazane przedstawicielstwu.

Po przekazaniu dokumentów przez EUIPO przedstawicielstwu Komisji jej szef poświadczy autentyczność podpisów. Dokumenty zostaną następnie przekazane na adres określony w pierwotnym wniosku o wgląd do dokumentacji. Dokumenty można również odebrać osobiście w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Madrycie.

Jeżeli wnioskodawca posiada już poświadczoną kopię, można ją wysłać pocztą do przedstawicielstwa w Madrycie lub doręczyć osobiście. Do dokumentów przesłanych do legalizacji należy dołączyć pismo określające osobę ubiegającą się o legalizację (adres pocztowy oraz imię i nazwisko do kontaktu), państwo, w którym dokonywana jest legalizacja oraz adres, na który ma być przesłana dokumentacja. W razie odbioru osobistego należy podać numer telefonu.

Prosimy zwrócić uwagę na jakość wydruku poświadczonych kopii pobranych bezpośrednio ze strony internetowej EUIPO, a także na to, czy są odpowiednio zszyte albo połączone.

Po uzyskaniu legalizacji przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wnioskodawca zobowiązany jest przestrzegać stosownych procedur obowiązujących w placówce dyplomatycznej państwa trzeciego (miejsce przeznaczenia dokumentów) w Hiszpanii. Przed przyjęciem takiego rodzaju dokumentów wiele państw wymaga ich późniejszej legalizacji przez ministerstwo spraw zagranicznych Hiszpanii.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do wymaganych procedur zalecamy wnioskodawcom skontaktowanie się z ambasadą państwa trzeciego. Adresy kontaktowe ambasad akredytowanych w Hiszpanii

Zwracamy również uwagę, że ani EUIPO ani Komisja nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki ani decyzje organów państw trzecich w związku z legalizacją dokumentów wystawionych przez EUIPO.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji