Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej


Zawartość tej strony jest dostępna wyłącznie w językach: English, Español, Deutsch, Français i Italiano.

Izby Odwoławcze

„Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz umocnienia roli Izb Odwoławczych jako wysokiej jakości, skutecznego, spójnego i nowoczesnego organu rozstrzygającego spory w zakresie własności intelektualnej”.
João Negrão, prezes Izb Odwoławczych

Izby Odwoławcze są odpowiedzialne za rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez EUIPO w pierwszej instancji, dotyczących unijnych znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Decyzje Izb mogą być z kolei zaskarżone do Sądu, od wyroków którego przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) w kwestiach prawnych. Izby Odwoławcze są niezależne i przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie nie są związane żadnymi instrukcjami.

 

Rozporządzenie

Izby Odwoławcze są regulowane przez RDZTUE. Ma ono zastosowanie do rozpatrywania odwołań na mocy rozporządzeń w sprawie znaków towarowych i wzorów.

 

Regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny jest obszernym zbiorem przepisów proceduralnych mających zastosowanie do wszystkich postępowań odwoławczych przed Izbami Odwoławczymi, zarówno w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych, jak i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

 

Prezydium

Prezydium jest odpowiedzialne za zasady i organizację Izb Odwoławczych, w tym za przydział członków do poszczególnych Izb oraz określenie zasad przydzielania spraw Izbom. W jego skład wchodzi prezes Izb Odwoławczych, który mu przewodniczy, jak również przewodniczący poszczególnych Izb oraz członkowie wybierani na każdy rok kalendarzowy przez wszystkich członków Izb (z wyłączeniem prezesa i przewodniczących Izb Odwoławczych).

Decyzję w tej sprawie podejmuje co roku Prezydium. Izby Odwoławcze składają się obecnie z czterech izb zajmujących się wyłącznie sprawami dotyczącymi znaków towarowych i jednej zajmującej się sprawami dotyczącymi wzorów. Ponadto Wielka Izba może rozpatrywać wszelkie sprawy dotyczące znaków towarowych i wzorów.

Decyzje prezydium

 

Członkowie Izb Odwoławczych

Prezes Izb Odwoławczych jest mianowany przez Radę Unii Europejskiej. Prezes ma uprawnienia kierownicze i organizacyjne, przewodniczy Prezydium i Wielkiej Izbie Odwoławczej. Przewodniczący Izb Odwoławczych są również mianowani przez Radę Unii Europejskiej. Są oni odpowiedzialni za zarządzanie i organizację swoich odpowiednich Izb i są odpowiedzialni za wyznaczenie sprawozdawcy w każdej sprawie odwoławczej. Członkowie Izb Odwoławczych są powoływani przez Zarząd Urzędu.

 

Plan działania Izb Odwoławczych na lata 2021–2026

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dąży do tego, aby świadczyć niezbędne, wysokiej jakości usługi w zakresie znaków towarowych i wzorów dla przedsiębiorstw poszukujących ochrony dla wyników swoich inwestycji w innowacje. W związku z tym, zapewniając niezależne, skuteczne i profesjonalne środki rozwiązywania sporów, Izby Odwoławcze odgrywają kluczową rolę w systemie własności intelektualnej.

W tym kontekście plan działania Izb Odwoławczych na lata 2021–2026 stanowi wewnętrzny harmonogram określający kierunek, w którym Izby będą podążać w najbliższych latach, sposób, w jaki sprostają stojącym przed nimi wyzwaniom, a przede wszystkim, jak przyczynią się do realizacji SP2025. W tym sensie plan ten zakłada dalszy rozwój działalności Izb Odwoławczych poprzez przedstawienie szeregu inicjatyw, które zostaną podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat w celu realizacji odnowionej wizji Izb Odwoławczych jako wysokiej jakości, skutecznego, spójnego i nowoczesnego organu rozstrzygania sporów dotyczących własności intelektualnej.

Plan działania ma na celu:

  • zapewnienie, że Izby Odwoławcze są w stanie sprostać rosnącej liczbie coraz bardziej złożonych spraw odwoławczych oraz terminowo wydawać wysokiej jakości decyzje, z korzyścią dla użytkowników;
  • poprawę jakości poprzez opracowanie bardziej konsekwentnej i spójnej praktyki decyzyjnej, w większym stopniu dostosowanej do orzecznictwa Sądu i TSUE, w celu zapewnienia użytkownikom wyższego poziomu przewidywalności i pewności prawnej w odniesieniu do całości prac EUIPO;
  • skupienie się na wydawaniu wysokiej jakości decyzji w odpowiednim czasie, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za kontrolę publiczną. W tym względzie dodatkowe wyzwanie wiąże się z koniecznością zwiększenia przejrzystości i zapewnienia rozliczalności we wszystkich działaniach Izb Odwoławczych;
  • przyczynianie się do zwiększenia i poszerzenia zakresu stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w EUIPO, aby zaoferować stronom odpowiednie mechanizmy i narzędzia umożliwiające znalezienie fachowych i szybkich rozwiązań konfliktów na wczesnym etapie, jako środek wsparcia dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;
  • współpracę z partnerami zewnętrznymi, takimi jak organy odwoławcze krajowych urzędów ds. własności intelektualnej, sądy europejskie i krajowe oraz stowarzyszenia użytkowników, w celu ułatwienia ciągłej wymiany wiedzy specjalistycznej i ogólnej, a także dalszego rozwoju wspólnych praktyk w dziedzinie znaków towarowych i wzorów.

W kontekście tych celów plan działania składa się z 5 obszarów tematycznych i 19 powiązanych ze sobą kluczowych inicjatyw dla działań, które mają być realizowane w ścisłej współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 

 

 

Wydajność izb odwoławczych

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji