Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wniosek o podjęcie działań (AFA)

 

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne wniosek o podjęcie działania (AFA) należy złożyć do właściwych służb celnych wyznaczonych przez państwo członkowskie, zwracając się o podjęcie działania na granicy przez służby celne w imieniu posiadacza praw. Głównym celem AFA jest zwrócenie się do służb celnych o zatrzymanie towarów podejrzanych o naruszenie przysługujących Ci praw własności intelektualnej.
 
Może się zdarzyć, że służby celne zatrzymają podejrzane towary, które nie są objęte ważnym AFA. W tym przypadku posiadacz praw – po zidentyfikowaniu – ma prawo do złożenia AFA z urzędu w terminie czterech dni roboczych od powiadomienia. AFA z urzędu jest krótszą wersją AFA (informacje dotyczące identyfikacji produktu, takie jak zdjęcia, nie są wymagane).


EDB pomaga w sporządzeniu celnych AFA w czterech krokach, z wykorzystaniem prawa własności intelektualnej i informacji o produkcie wprowadzonych uprzednio do bazy danych. EDB umożliwia złożenie AFA jedynie w przypadku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól AFA. Obowiązkowe pola w EDB określono w rozporządzeniu (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne.
 
W przypadku niewypełnienia obowiązkowych informacji podczas generowania AFA narzędzie automatycznie wyświetla link do odpowiadającego pola w systemie w celu uzupełnienia brakującej informacji, pomagając tym samym użytkownikowi w ukończeniu procesu.
 
Główną zaletą jest fakt, że informacje zawarte w AFA złożonym za pośrednictwem EDB trafiają do bazy danych COPIS organów celnych w ustrukturyzowany sposób, a nie w formie załączników, są możliwe do wyszukania oraz mogą zostać włączone do różnych systemów analizy ryzyka wykorzystywanych przez organy celne.
 
Niezależnie od języka, w którym posiadacz praw lub jego pełnomocnik sporządzają AFA, dokument jest generowany we wszystkich językach państw członkowskich, w których AFA będzie miał zastosowanie, i jest wysyłany organom celnym w języku, którym posługuje się otrzymujący go organ celny, jak również w językach angielskim, francuskim i niemieckim, co pozwala uniknąć wszelkich problemów tłumaczeniowych.


Unijny AFA składa się wyłącznie w odniesieniu do praw własności intelektualnej opierających się na prawie unijnym mającym zastosowanie w całej Unii, takich jak znak towarowy Unii Europejskiej, wzór wspólnotowy, międzynarodowe znaki towarowe wskazujące UE, jak również oznaczenia geograficzne produktów rolnych. W przypadku unijnego AFA należy zatem posiadać jedno z wyżej wymienionych praw własności intelektualnej. Jeżeli zwracasz się o podjęcie działania do organów celnych w więcej niż jednym państwie członkowskim, możesz złożyć unijny AFA i wybrać państwa członkowskie, w których AFA ma zastosowanie.
 
Jeżeli chcesz wykorzystać krajowe prawo własności intelektualnej, musisz złożyć krajowy AFA w odpowiednim państwie członkowskim. Oba rodzaje AFA można złożyć za pośrednictwem EDB.W przypadku złożenia unijnego AFA poza EDB nie ma konieczności jego ponownego składania za pośrednictwem EDB.
 
Istotne jest jednak, aby wypełnić informacje dotyczące przedsiębiorstwa, produktów i praw własności intelektualnej oraz udostępnić je organom policji mającym dostęp do narzędzia (ponieważ AFA są wysyłane wyłącznie do organów celnych).
 
Jeżeli masz już wszystkie informacje o produkcie w EDB, możesz wygenerować nowy AFA w momencie wygaśnięcia złożonego AFA. Atutem jest to, że informacje zawarte w AFA złożonym za pośrednictwem EDB trafiają do bazy danych COPIS organów celnych w ustrukturyzowany sposób.


Tak, można wnieść o zmianę AFA. W rozporządzeniu (UE) nr 608/2013 przewidziano taką możliwość, chociaż nie wprowadzono w tym celu żadnego standardowego formularza ani nie udostępniono go posiadaczom praw. W przypadku zmian należy przekazać zmianę przyznającej administracji celnej państwa członkowskiego, która odpowiednio ją rozpatrzy.
 
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z danymi kontaktowymi administracji celnej UE.
 
Dane kontaktowe funkcjonariuszy służb celnych i policji dostępne są również w zakładce „Repozytorium służb celnych i policji” w EDB:Państwo pochodzenia nazywane „państwem złożenia wniosku” to państwo członkowskie, w którym składa się wniosek i w którym następnie krajowe organy celne ten wniosek rozpatrują.
 
Wszystkie inne państwa członkowskie, poza państwem złożenia wniosku, stają się „odpowiednimi państwami”.
 
Po uwzględnieniu AFA przez państwo złożenia wniosku jest on również ważny we wszystkich wybranych odpowiednich państwach członkowskich, w których wnioskodawca ubiega się o działania organów celnych; jedynym warunkiem jest, że odpowiednie państwo może wymagać tłumaczenia AFA, jeśli nie zostało ono przekazane. AFA zostaną wygenerowane w językach tych państw członkowskich oraz w języku angielskim.


Spółki zaangażowane w naruszenia praw zostały w przeszłości zidentyfikowane jako naruszyciele lub podejrzewano je o bycie zamieszanymi w proces naruszenia praw własności intelektualnej. Ich funkcje mogą być następujące: przywóz, produkcja, przewóz, dostawa, wywóz, „pośrednik”, wysyłający, dystrybutor, dostawca i handlowiec. Informacje te są zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne, ale nie są przechowywane w EDB ze względu na ochronę danych.


Tak, spółki zaangażowane w naruszenia praw można dodawać jedynie w trzecim kroku, „Wybierz swoje produkty”, podczas składania AFA. Informacje zawarte w tabeli „Dodaj spółkę zaangażowaną w naruszenia praw” nie będą przechowywane w bazie danych ze względu na ochronę danych. Informacje te będą jednak zawarte w pre-AFA i zostaną przesłane drogą elektroniczną do organów celnych.

Ostatnim krokiem procesu składania AFA jest wyświetlenie pełnej wersji AFA i jego załączników w wybranym języku (języku państwa składania wniosku lub języku angielskim). Przed wysłaniem wniosku można wyświetlić na ekranie pełny dokument AFA.
 
Wersja drukowana pre-AFA jest dostępna w czwartym kroku procesu składania AFA.
Można przejrzeć lub pobrać swój wniosek przed przesłaniem go do służb celnych.Możesz przesłać dowolną liczbę oddzielnych dokumentów z dodatkowymi informacjami (w formacie PDF) w „Dokumentach towarzyszących”.
 

Nie zaleca się jednak dodawania zbyt dużej liczby oddzielnych dokumentów, ponieważ przesłane tu informacje nie są tłumaczone dla organów ścigania ani nie można ich przeszukiwać w plikach PDF.
 
Plik będzie widoczny dla organów, które uzyskają dostęp do EDB, i jeśli wybrano go w ramach kryteriów udostępniania produktu. Jest również wysyłany drogą elektroniczną w AFA. Nie jest uprzednio wyświetlany w dokumencie pre-AFA w EDB, aby nie przeciążyć systemu. Dlatego prosimy o wydrukowanie dokumentów załączonych w Folderze z dokumentami i przesłanie ich wraz z wydrukowaną wersją AFA.
 
Wszelkie umowy licencyjne i/lub pełnomocnictwa, które zostały powiązane z AFA podczas generowania wniosku w EDB, będą również widoczne w AFA w COPIS.
 
Proszę pamiętać, że załączniki nie zostaną przetłumaczone. Służby celne państw członkowskich mogą poprosić o przetłumaczenie tych załączników, ale AFA nie będzie miał zastosowania w ich kraju, chyba że złożono AFA.
 
Wszystkie pozostałe załączone dokumenty w „Informacjach o przedsiębiorstwie” są dostępne dla służb celnych tylko w EDB, jednak nie są one przesyłane w AFA, chyba że jest to pełnomocnictwo lub umowa licencyjna dołączone do AFA w Kroku 1.

 


Przyznany jest ostatecznym statusem dla pre-AFA i oznacza, że wniosek AFA został pomyślnie przyznany i utworzony w systemie celnym. Jest również dostępny dla wszystkich krajów, do których skierowano wniosek.
Pre-AFA jest zdefiniowany przez następujące statusy:
  • Wersja robocza: pre-AFA został zapisany jako wersja robocza i nie został jeszcze wysłany do służb celnych. Kiedy pre-AFA jest w wersji roboczej, opcje edycji i usuwania są dostępne. 
  • Wygenerowany: pre-AFA został wygenerowany i wysłany do służb celnych. 
  • Zatwierdzony: pre-AFA został zatwierdzony przez system celny.
  • Pre-AFA odrzucony: pre-AFA nie został zatwierdzony przez system celny.
  • Pre-AFA złożony: pre-AFA i załączniki zostały pomyślnie przyjęte przez służby celne. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania prawa własności intelektualnej przez organy celne, organ celny państwa wydającego ma 30 dni roboczych od otrzymania wniosku na powiadomienie posiadacza praw o swojej decyzji. 
  • Załącznik pre-AFA niedostępny: w systemie celnym występuje problem z pobraniem załącznika(ów). 
  • AFA przyznany: AFA został pomyślnie utworzony w systemie celnym. Identyfikator AFA jest dostępny.


Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne, obowiązkowe jest przesłanie podpisanej wersji (dokumentu) pre-AFA do służb celnych państwa, w którym składany jest wniosek.
Po przesłaniu pre-AFA do służb celnych w EDB otrzymasz powiadomienie mailowe z identyfikatorem pre-AFA i link do danych kontaktowych organów celnych państw członkowskich do wniosków AFA. EDB umożliwia wydruk pre-AFA w celu jego podpisania i przesłania do organu celnego państwa, w którym składany jest wniosek.
Przedstawiciele prawni również powinni wysłać Pełnomocnictwo wraz z wersją papierową.


Jeżeli państwem składania wniosku są Włochy, włoskim organom celnym należy przesłać podpisaną wersję papierową wstępnego wniosku AFA.
 
We Włoszech, po przesłaniu organom celnym wstępnego wniosku AFA zostaje on załadowany do włoskiego systemu (Falstaff), a do punktu kontaktowego wskazanego we wstępnym wniosku AFA (punkt kontaktowy wskazany w EDB) wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca jednorazowe hasło (OTP). Następnie – podając numer identyfikacyjny wstępnego wniosku AFA oraz hasło OTP przesłane w wiadomości e-mail – możliwe będzie uzyskanie dostępu do wstępnego wniosku AFA w systemie Falstaff, aby złożyć podpis elektroniczny.
 
Na tym samym ekranie dostępna jest również opcja ponownego wygenerowania tego jednorazowego hasła. Szczegółowe informacje na temat włoskiego systemu można znaleźć pod poniższym adresem w filmie wideo „02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video”:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

W Hiszpanii wstępne wnioski AFA są załadowywane do systemu Sede Electronica hiszpańskiej Agencia Tributaria.

. https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Kliknij formularz, aby złożyć wniosek o przeprowadzenie interwencji w sprawie naruszenia znaku towarowego (w języku hiszpańskim: Formulario de solicitud de intervención de marcas), a następnie, za pomocą świadectwa cyfrowego, będzie trzeba podać numer identyfikacyjny wstępnego wniosku AFA. Proszę nie zapomnieć, aby kliknąć „Sign Send” (w języku hiszpańskim: Firmar enviar), aby zakończyć ten proces.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.