Zniesienie wymogu dotyczącego przedstawienia graficznego

Przedstawienie graficzne – Rodzaje znaków

Z dniem 1 października 2017 r. przestaje obowiązywać wymóg dołączania graficznego przedstawienia do zgłoszenia znaku towarowego. Oznacza to, że począwszy od tego dnia oznaczenia mogą być przedstawiane w dowolnej stosownej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały i obiektywny.

Rezultatem jest system chroniący oznaczenia w takiej formie, w jakiej są zgłaszane („what you see is what you get”), co ma poprawić czytelność, dostępność i łatwość wyszukiwania wpisów w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej.

Artykuł 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RWZTUE) określa szczegółowe zasady i wymogi dotyczące przedstawiania niektórych spośród najpopularniejszych rodzajów znaków towarowych, w tym pewne wymogi techniczne, w zależności od specyfiki i cech poszczególnych znaków towarowych.

Ma to zapewnić użytkownikom większą pewność prawa i zmniejszyć liczbę sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych wnoszonych ze względów formalnych.

Poniższa tabela zawiera listę najbardziej popularnych rodzajów znaków towarowych, sposoby ich przedstawienia, informację na temat tego, czy wymagany jest opis oraz jaki format jest akceptowany przez EUIPO przy zgłaszaniu znaku towarowego począwszy od dnia 1 października 2017 r.

Typ znaku towarowego Czy wymagany jest opis? Wymagany format
Słowo Nie nd. Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, który składa się wyłącznie ze słów lub liter, cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich kombinacji…”

Przedstawienie

Reprodukcja znaku w formie standardowego zapisu i układu, bez cech graficznych ani kolorów.

Graficzny Nie JPEG Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, w którym zastosowano niestandardowe znaki, stylizację lub układ, cechę graficzną lub kolor, na przykład znaki, które składają się wyłącznie z elementów graficznych lub kombinacji elementów słownych i graficznych...”

Przedstawienie

Zmiana praktyki EUIPO – zgłaszanie kolorów nie jest już możliwe; oprócz kolorów, jeśli występują, przedstawienie musi zawierać także wszystkie elementy znaku.

Kształt Nie JPEG OBJ STL X3D Pokaż Ukryj

Definicja

„...znak towarowy w postaci trójwymiarowego kształtu lub przechodzący w trójwymiarowy kształt, taki jak opakowanie, sam produkt lub ich wygląd...”. Sformułowanie „przechodzący w” oznacza, że znak może obejmować nie tylko sam kształt, ale również kształty zawierające elementy słowne lub graficzne, etykiety itp.

Przedstawienie

„...graficzna reprodukcja kształtu, w tym obraz komputerowy lub reprodukcja fotograficzna”. Reprodukcja graficzna lub fotograficzna może obejmować różne widoki. Jeżeli przedstawienie nie jest przekazywane drogą elektroniczną, może ono zawierać najwyżej sześć różnych widoków...”. Jeżeli przedstawienie elektroniczne nie ma postaci obrazu komputerowego, może składać się maksymalnie z sześciu widoków, które należy przekazać w pojedynczym pliku JPEG.

Pozycja Nieobowiązkowa (wcześniej obowiązkowa) JPEG Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, który polega na specyficznym sposobie umieszczenia lub przymocowania znaku na produkcie...”.

Przedstawienie

„...reprodukcja dokładnie ukazująca sposób umieszczenia znaku i jego rozmiar lub proporcję względem danego towaru”.
Elementy niestanowiące przedmiotu wniosku o rejestrację „muszą być oznaczone jako wyłączone, najlepiej za pomocą linii przerywanej lub kropkowanej.”

Wzór Nieobowiązkowy JPEG Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, który składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów…”

Przedstawienie

Przedstawienie wymaga „reprodukcji ukazującej wzór składający się z powtórzeń”.

Barwny (pojedynczy kolor) Nie JPEG Pokaż Ukryj

Definicja

„...znak towarowy składający się wyłącznie z jednego koloru bez konturów...”

Przedstawienie

„Reprodukcja barwy i wskazanie jej poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru”.
Zmiana praktyki — do 1 października 2017 r. kod koloru nie był obowiązkowy. Od 1 października 2017 r. kod koloru będzie obowiązkowy.

Barwa (kombinacja kolorów) Nieobowiązkowa (wcześniej obowiązkowa) JPEG Pokaż Ukryj

Definicja

„...znak towarowy składający się wyłącznie z kombinacji kolorów bez konturów...”

Przedstawienie

Reprodukcja kombinacji barw ukazująca usystematyzowany układ kombinacji barw w sposób jednolity i z góry ustalony oraz wskazanie tych barw poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu koloru”.
Zmiana praktyki — do 1 października 2017 r. kod koloru nie był obowiązkowy. Od 1 października 2017 r. kod koloru będzie obowiązkowy.

Dźwięk Nie JPEG MP3 (maks. 2 Mb) Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, który składa się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków…”

Przedstawienie

„...poprzez przekazanie pliku audio umożliwiającego odtworzenie dźwięku lub poprzez wierne przedstawienie dźwięku za pomocą zapisu muzycznego”.
Zmiana praktyki — do 1 października obowiązywały następujące wymogi: (i) zapis nutowy (z opcjonalnym plikiem dźwiękowym) lub (ii) sonograf, do którego musiał być dołączony plik dźwiękowy.

Ruch Nieobowiązkowy (wcześniej obowiązkowy) JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, na który składa się określony ruch lub zmiana ustawienia elementów znaku, lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia…”

Przedstawienie

„Nagranie wideo ukazujące ruch lub zmianę położenia, bądź ukazująca ruch seria sekwencyjnie uporządkowanych obrazów nieruchomych, które mogą być ponumerowane”. W przypadku wykorzystania obrazów nieruchomych, mogą one być ponumerowane lub opatrzone opisem wyjaśniającym ich kolejność.

Multimedia Nie MP4 (maks. 20 Mb) Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, który składa się z kombinacji obrazów i dźwięku, lub który przechodzi w taką kombinację obrazów i dźwięku…”

Przedstawienie

„... plik audiowizualny zawierający kombinację obrazu i dźwięku”.

Hologram Nie JPEG MP4 (maks. 20 Mb) Pokaż Ukryj

Definicja

„…znak towarowy, który składa się z elementów o charakterze holograficznym…”

Przedstawienie

„... plik wideo lub reprodukcja graficzna lub fotograficzna zawierające ujęcia niezbędne do zidentyfikowania całego efektu holograficznego.”

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Informacje zawarte w niniejszej części mają charakter ogólny i informacyjny w zakresie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE. Nie mają one charakteru wiążącego.
Gorąco zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników do zapoznania się z treścią rozporządzenia (UE) 2015/2424, które jest dostępne we wszystkich językach UE.
Zwracamy uwagę, że wytyczne Urzędu to główny punkt odniesienia dla użytkowników systemu znaków towarowych Unii Europejskiej oraz profesjonalnych doradców, którzy chcą być na bieżąco w kwestiach związanych z praktykami EUIPO dotyczącymi rozpatrywania zgłoszeń.

Informacje związane ze zmianami, które wchodzą w życie w dniu 23 marca 2016 r., można znaleźć tutaj.