Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Opłaty

System opłat w EUIPO będzie różnił się od tego stosowanego przez UHRW. Nastąpi bowiem przejście z opłaty podstawowej obejmującej do trzech klas towarów i usług na system „jednej opłaty za każdą klasę".

W odniesieniu do opłat rozporządzeniem zmieniającym wprowadza się następujące zmiany:

  • nowy system „jednej opłaty za każdą klasę" w przypadku opłat za zgłoszenie i przedłużenie;
  • ogólne obniżenie wysokości opłat na rzecz Urzędu;
  • włączenie przepisów rozporządzenia w sprawie opłat dotyczących WZT do rozporządzenia podstawowego.
 

Płać za to, czego potrzebujesz

Wspólnotowy znak towarowy obejmował ochronę dla trzech klas, a jego koszt wynosił 900 EUR w przypadku zgłoszenia elektronicznego i 1 050 EUR w przypadku zgłoszenia papierowego. W rozporządzeniu zmieniającym wprowadza się w Urzędzie system „jednej opłaty za każdą klasę". Oznacza to, że w praktyce wnioskodawcy wnoszą niższą opłatę w przypadku zgłoszenia tylko jednej klasy, taką samą opłatę w przypadku zgłoszenia dwóch klas oraz wyższą opłatę w przypadku zgłoszenia trzech lub więcej klas. We wszystkich przypadkach znacznie obniżono opłaty za przedłużenie, które obecnie są na tym samym poziomie co opłaty za zgłoszenie; obniżono także opłaty za sprzeciw, unieważnienie i odwołanie.

 

Opłaty za zgłoszenie (zgłoszenie elektroniczne)

WZT (stary system) Opłata ZTUE (nowy system) Opłata
Pierwsza klasa Kwota 900 EUR obejmuje maksymalnie trzy klasy Pierwsza klasa 850 EUR
Druga klasa Druga klasa 50 EUR
Trzecia klasa Trzecia klasa 150 EUR
Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy 150 EUR Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy 150 EUR
 

Opłaty za przedłużenie (e-zgłoszenie)

WZT (stary system) Opłata ZTUE (nowy system) Opłata
Pierwsza klasa Kwota 900 EUR obejmuje maksymalnie trzy klasy Pierwsza klasa 850 EUR
Druga klasa Druga klasa 50 EUR
Trzecia klasa Trzecia klasa 150 EUR
Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy 400 EUR Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy 150 EUR
 

Nowy znak certyfikujący UE

Unijne znaki certyfikujące zostaną wprowadzone za 21 miesięcy. „Zapewniają [one] instytucjom lub organizacjom certyfikującym możliwość zezwalania uczestnikom systemu certyfikacji na używanie znaku jako oznaczenia dla towarów lub usług spełniających wymogi w zakresie certyfikacji" (art. 74b RZTUE). Koszty rejestracji znaku certyfikującego UE będą takie same jak w przypadku znaku zbiorowego UE, tzn. 1 800 EUR (1 500 EUR w przypadku e-zgłoszenia), 50 EUR za drugą klasę i 150 EUR za trzecią klasę (i wszystkie następne klasy).

 

Inne opłaty

Jak wskazano wcześniej, opłaty na rzecz Urzędu zmniejszają się. Na przykład:

Związane ze znakiem towarowym UE Opłata (stary system) ZTUE (nowy system)
Sprzeciw 350 EUR 320 EUR
Unieważnienie 700 EUR 630 EUR
Odwołanie 800 EUR 720 EUR
 

Nowe zgłoszenia

O rodzaju opłaty (w starym lub nowym systemie) zadecyduje data złożenia zgłoszenia znaku towarowego UE, sprzeciwu, wniosku o wygaśnięcie lub wniosku o unieważnienie (wykreślenie) lub odwołania (związanych ze znakami towarowymi UE).

Jeżeli data złożenia danego wniosku jest wcześniejsza od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia (tj. przed 23.03.2016 r.), zastosowanie ma stary system opłat, nawet jeśli płatność jest dokonywana po wejściu w życie nowego rozporządzenia, w tym do obliczania wszelkich opłat dodatkowych za opóźnioną płatność. Jeżeli data złożenia danego wniosku jest późniejsza od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia (tj. w dniu lub po dniu 23.03.2016 r.), zastosowanie ma nowy system opłat. Wynika to z zasady, że wniosek, po jego opłaceniu, jest skuteczny od daty zgłoszenia, czyli kiedy zostanie uznany za złożony.

Na przykład, jeśli trzymiesięczny okres sprzeciwu przypada na okres 01.02.2016 r. – 30.04.2016 r., a sprzeciw zgłoszono w dniu 01.03.2016 r., osoba wnosząca sprzeciw będzie musiała zapłacić „starą" opłatę (350 EUR). Jednak jeśli, korzystając z tego samego przykładu, sprzeciw zgłoszono w dniu 15.04.2016 r., osoba wnosząca sprzeciw będzie musiała zapłacić „nową" opłatę (320 EUR). Osoba wnosząca sprzeciw może nie zgłosić sprzeciwu w dniu 01.03.2016 r. i poczekać do 30.04.2016 r., aby zapłacić nową opłatę, ponieważ – choć opłata wciąż będzie mieścić się w trzymiesięcznym okresie sprzeciwu – data wniesienia sprzeciwu (i jego skutki) jest wcześniejsza od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.