Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zmiany instytucjonalne

Celem reformy w zakresie rozporządzenia jest w szczególności usprawnienie procedur i zwiększenie pewności prawa, a także wyraźne określenie zadań Urzędu, w tym ram współpracy i konwergencji praktyk między Urzędem a krajowymi i regionalnymi unijnymi urzędami ds. własności intelektualnej.

 

Zmiana nazwy Urzędu

Logo UHRW
Logo EUIPO
 

Przed 23 marca

Po 23 marca

 

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego: zmiany nazw

Terminologia rozporządzenia została dostosowana do traktatu lizbońskiego – wszystkie odniesienia do Wspólnoty zastąpiono odniesieniami do Unii Europejskiej lub – w niektórych przypadkach – do Unii. Oznacza to w szczególności, że termin „wspólnotowy znak towarowy” zostanie zastąpiony terminem „znak towarowy Unii Europejskiej”. Dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe i zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych zostały automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej i zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej w chwili wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, a rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jest obecnie rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

 

Działania związane ze współpracą

Rozporządzenie zmieniające wprowadza solidne ramy prawne w zakresie współpracy między Urzędem a urzędami w państwach członkowskich. Inną istotną cechą nowych ram jest fakt, że zapewniają one możliwość konsultowania się z przedstawicielami użytkowników w kwestiach dotyczących projektów współpracy, w szczególności na etapie definiowania projektów oraz na etapie oceny ich wyników.

 

Obszary współpracy

Rozporządzenie zmieniające zawiera niewyczerpujący wykaz obszarów działania, których dotyczy współpraca między Urzędem a urzędami państw członkowskich, obejmujący:

  • ustanowienie wspólnych standardów i praktyk;
  • tworzenie wspólnych baz danych i portali;
  • udostępnianie danych i informacji oraz wymianę wiedzy specjalistycznej i pomoc;
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej systemu znaków towarowych i zwalczania podrabiania.

Inne zmiany instytucjonalne:

  • Prezes UHRW staje się dyrektorem wykonawczym EUIPO, a Rada Administracyjna – Zarządem;
  • po raz pierwszy w zarządzie i Komitecie Budżetowym znajdzie się przedstawiciel Parlamentu Europejskiego.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.