Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Odwołanie

 

Poprzez wypełnienie formularza odwołania. Należy tego dokonać w terminie 2 miesięcy od daty decyzji będącej przedmiotem odwołania (tj. daty doręczenia decyzji).
Należy również pamiętać, że odwołanie należy złożyć w języku postępowania (czyli w języku zaskarżonej decyzji).

Odwołanie musi również zawierać „uzasadnienie”, określające przyczyny, dla których uważają Państwo, że decyzja jest błędna. Nie trzeba składać go wraz z odwołaniem, ale należy je złożyć w ciągu 4 miesięcy od daty doręczenia zaskarżonej decyzji.

Możliwe jest wniesienie e-odwołania, umożliwiającego wniesienie odwołania online. Nowe narzędzie oferuje przejrzyste wytyczne dla użytkowników oraz ulepszony i przyjazny użytkownikom interfejs, a także zmniejsza ryzyko błędów.
 
Więcej informacji o tym, jak wnieść odwołanie.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zalogować się na user area.
Więcej informacji znajduje się w uwagach do formularza odwołania.


Więcej informacji o opłatach za odwołanie w sprawach znaków towarowych UE i wzorów.


Nie.


Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania.


Nie. Terminy te są ustanowione przepisami (rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE) zgodnie z ustaleniami państw członkowskich UE i Izby Odwoławcze nie mogą ich zmieniać.
Jedyna możliwość to wniesienie do Urzędu o przywrócenie do stanu poprzedniego, co skutkuje przywróceniem utraconych praw. Warunki są dość surowe — należy, na przykład, udowodnić, że dołożyło się wszelkich starań w celu dotrzymania terminów przepisanych. Ponadto istnieją inne wymogi (więcej w Wytycznych: Część A: Zasady ogólne, Dział 8: Przywrócenie do stanu poprzedniego), w tym konieczność wniesienia opłaty.
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z art. 104 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity), dostępnego również na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Law & practice: Nowe rozporządzenie w sprawie znaku towarowego UE.
 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.


Tak. Osoba składająca odwołanie staje się „stroną wnoszącą odwołanie”, a druga strona „stroną przeciwną”. Strona przeciwna może wnieść uwagi do uzasadnienia strony wnoszącej odwołanie w terminie 2 miesięcy od doręczenia.
Jeżeli to strona przeciwna wniosła uwagi, strona wnosząca odwołanie, w szczególnym wypadku po złożeniu wniosku przez Izbę Odwoławczą, może złożyć uzasadniony wniosek o wniesienie odpowiedzi. Po wniesieniu odpowiedzi strona przeciwna będzie mogła wnieść duplikę.


To zależy. Na przykład terminy ustanowione w rozporządzeniu, nie podlegające uznaniowości Izby Odwoławczej (takie jak terminy zgłaszania odwołania lub uzasadnienia), nie mogą zostać przedłużone. W takim przypadku jedyną możliwością jest wniosek o przywrócenie.
Z drugiej strony terminy ustanowione przez Izbę Odwoławczą oraz te zawarte w rozporządzeniu, co do których ma zastosowanie pewna uznaniowość, mogą zostać przedłużone (na przykład przedłużenie terminu na wniesienie wniosków lub uwag).
Podlega to jednak pewnym warunkom. Przedłużenie jest możliwe jedynie wtedy, gdy wniosek został złożony i otrzymany przed upływem pierwotnego terminu. Strony muszą uzasadnić każdy wniosek o przedłużenie, podając przyczyny. W przypadku braku przyczyn lub uzasadnienia przedłużenia wniosek zostanie odrzucony. W przypadku złożenia wniosku łącznie przez dwie strony obie muszą go podpisać.
Ogólnie rzecz biorąc, wielokrotne wnioski o przedłużenie tego samego terminu będą odrzucane, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności, poparte dowodami, uzasadniające dalsze przedłużenie.


Tak. Osoba składająca odwołanie staje się „stroną wnoszącą odwołanie”, a druga strona „stroną przeciwną”. Strona przeciwna może wnieść uwagi do uzasadnienia strony wnoszącej odwołanie. Zazwyczaj Izba określa 2-miesięczny termin od doręczenia uzasadnienia.
Jeżeli to strona przeciwna wniosła uwagi, strona wnosząca odwołanie, w szczególnym wypadku, może zostać poproszona o odpowiedź (ponownie w terminie 2 miesięcy od doręczenia odpowiedzi). Strona przeciwna może wnieść duplikę.

Więcej informacji o dbaniu o swoje prawa.


W wyjątkowych przypadkach odwołań można uzasadnić zastosowanie postępowania odwoławczego w trybie przyśpieszonym, jeśli pilny charakter sprawy sprawia, że jakiekolwiek opóźnienie mogłoby spowodować poważne ryzyko wystąpienia szkód. Odwołania w trybie przyśpieszonym przebiegają zgodnie z szybszą procedurą, są traktowane priorytetowo (nie w porządku chronologicznym), a każdej ze stron przysługuje w zasadzie jeden zbiór uwag.
Jeżeli strona chce wnieść o rozpatrzenie odwołania w trybie przyśpieszonym, musi złożyć wniosek w formie osobnego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć dowody w postaci dokumentów uzasadniających pilny charakter sprawy.


Tak. Jest to tak zwane odwołanie wzajemne i należy je wnieść w terminie przewidzianym dla wnoszenia uwag do uzasadnienia. Odwołanie wzajemne należy wnieść w formie osobnego dokumentu.

Więcej informacji o wnioskach o unieważnienie znajduje się w Wytycznych: Rozpatrywanie wniosków o unieważnienie wzoru.


Następnego dnia po doręczeniu stronom decyzji są one udostępniane w języku oryginalnym w systemie eSearch Case Law. Po upływie mniej więcej miesiąca w bazie danych zostaje zamieszczone nieoficjalne tłumaczenie w języku angielskim.

Więcej informacji dostępnych jest w sekcji Izby Odwoławcze.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.