Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Rozszerzenie UE

 

Po każdym przyszłym rozszerzeniu Unii Europejskiej ochrona każdego znaku towarowego UE i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, które zarejestrowano lub zgłoszono przed przystąpieniem nowych państw, zostanie automatycznie rozszerzona na nowe państwa członkowskie bez żadnych formalności ani opłat.
 
Więcej informacji, zob. Wytyczne, część A, Zasady ogólne, dział 9, Rozszerzenie.


Nie. W przypadku rozszerzonych znaków towarowych UE (rejestracje znaków towarowych UE lub zgłoszenia znaków towarowych UE w toku) nie ma możliwości kwestionowania ich ważności w zakresie bezwzględnych podstaw, które mają zastosowanie jedynie z powodu akcesji nowych państw członkowskich. Na przykład jeśli istniejąca rejestracja znaku towarowego UE składa się ze słowa opisowego w języku jednego z nowych państw członkowskich, nie będzie to stanowiło podstawy do zgłoszenia nieważności zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE.

Więcej informacji na temat znaków towarowych w Unii Europejskiej.


Nie. Znaki towarowe UE objęte zgłoszeniem lub zarejestrowane przed akcesją nowego państwa członkowskiego nie zostaną przetłumaczone na nowe języki ani w nich opublikowane. Od dnia akcesji nowe języki urzędowe państw członkowskich staną się językami urzędowymi UE, a zatem wszystkie znaki towarowe UE zgłoszone po tym dniu zostaną przetłumaczone na nowe języki.


Tak. Tak. Posiadacze wcześniejszych praw nabytych na podstawie prawa krajowego mogą zabronić używania (tylko) rozszerzonych znaków towarowych na terytorium nowego państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem krajowym pod dwoma warunkami: po pierwsze, gdy wcześniejsze prawa zostały zarejestrowane, zgłoszone lub nabyte w nowym państwie członkowskim przed dniem akcesji tego państwa i po drugie, pod warunkiem że wcześniejsze prawa zostały nabyte w dobrej wierze. Postanowienie to gwarantuje jednolity charakter systemu znaków towarowych UE, ponieważ znak towarowy UE pozostaje ważny dla wszystkich państw członkowskich UE, ale nie można go stosować jedynie na terytorium tzw. nowego państwa członkowskiego, gdzie obowiązują wcześniejsze, sprzeczne prawa.

Więcej informacji zawiera decyzja nr 2013-3 Prezydium Izb Odwoławczych z 05.07.2013 w sprawie polubownego rozstrzygania sporów, tj. „decyzja w sprawie mediacji”.


Zgodnie z  umową o wystąpieniu  zawartą między UE a Zjednoczonym Królestwem (zapoznaj się z najnowszymi informacjami  tutaj) Zjednoczone Królestwo opuściło UE w dniu 1 lutego 2020 r.

Okres przejściowy przewidziany w tej umowie, w trakcie którego prawo UE (w tym rozporządzenia w sprawie ZTUE i ZWW oraz akty wykonawcze do nich) nadal miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji znaleźć można w:


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.