Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Out-of-Commerce Works Portal

Utwory niedostępne w obrocie handlowym to utwory chronione prawem autorskim, ale niedostępne na rynku, takie jak utwory literackie, utwory audiowizualne, fonogramy, zdjęcia i unikalne dzieła sztuki. Więcej informacji na temat utworów niedostępnych w obrocie handlowym można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Utwory osierocone to utwory chronione prawem autorskim, których autorzy lub inne podmioty uprawnione są nieznani lub nie mogą być odnalezieni. Informacje na temat utworów osieroconych można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w Orphan Works Database (baza danych utworów osieroconych).

System utworów niedostępnych w obrocie handlowym uzupełnia obowiązujące środki dotyczące korzystania z utworów osieroconych na szczeblu europejskim.Portal ten stanowi główne źródło działań informacyjnych dla systemu utworów niedostępnych w obrocie handlowym ustanowionego na mocy dyrektywy (UE) 2019/790. Głównym celem portalu jest zapewnienie dostępu do informacji na temat bieżącego i przyszłego korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

Portal gromadzi informacje na temat utworów niedostępnych w obrocie handlowym, które instytucje dziedzictwa kulturowego pragną rozpowszechniać, takich jak utwory literackie, utwory audiowizualne, zdjęcia, gry komputerowe, oprogramowanie, fonogramy i unikalne dzieła sztuki, w tym utwory niedostępne w obrocie handlowym, takie jak plakaty, ulotki, prasa wojenna lub audiowizualne utwory amatorskie, a także dzieła niepublikowane. Portal zawiera również szczegółowe informacje na temat korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym (tj. informacje na temat licencji lub wyjątków).

Kolejną ważną cechą portalu jest dostarczanie informacji na temat mechanizmów opt-out dostępnych dla podmiotów praw autorskich oraz ułatwianie im wycofywania swoich utworów z systemu.Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest odpowiedzialny za utworzenie jednolitego portalu internetowego dla utworów niedostępnych w obrocie handlowym oraz za zarządzanie nim. Portal jest publicznie dostępny i można go znaleźć na stronie internetowej EUIPO.Organizacja dziedzictwa kulturowego lub organizacja zbiorowego zarządzania może uzyskać dostęp do Out-of-Commerce Works Portal jako użytkownik publiczny i zwrócić się o rejestrację swojej organizacji jako użytkownika w portalu. Można tego dokonać, wypełniając formularz wniosku o rejestrację użytkownika dostępny tutaj.

Wniosek o rejestrację użytkownika będzie rozpatrywany albo przez krajowy punkt kontaktowy (dotyczy to tych państw członkowskich, w których wyznaczono punkt kontaktowy), albo przez administratora EUIPO (dotyczy to tych państw członkowskich, w których nie wyznaczono punktu kontaktowego).Podmiot uprawniony może w dowolnym momencie wyłączyć swoje utwory z mechanizmu licencyjnego lub z zastosowania wyjątku lub ograniczenia. Wyłączenie może być albo ogólne, albo szczegółowe:

Wyłączenie ogólne ma zastosowanie do wszystkich utworów, wszystkich licencji lub wszystkich sposobów korzystania w ramach wyjątku lub ograniczenia. Podmiot uprawniony może złożyć ogólny wniosek o odstąpienie od umowy, wypełniając ten formularz na portalu.

Wyłączenie szczegółowe ma zastosowanie do konkretnych utworów, konkretnych licencji lub sposobów korzystania na podstawie wyjątku lub ograniczenia. Aby zainicjować konkretny wniosek o wyłączenie, podmiot uprawniony musi zidentyfikować konkretny wpis lub wpisy w portalu i wypełnić formularz wniosku o wyłączenie w odniesieniu do określonego wpisu lub wpisów.

Portal ułatwia stosowanie mechanizmu opt-out. Zainicjowanie wyłączenia w portalu nie sprawia jednak, że wyłączenie jest skuteczne. Wnioski o wyłączenie zostaną rozpatrzone poza portalem przez organizację(-e) uprawnioną(-e) do rozpatrywania wniosków o wyłączenie w państwie członkowskim (państwach członkowskich).

Dodatkowe informacje na temat funkcji i opcji podmiotów uprawnionych są dostępne na portalu.Tak, instrukcje użytkownika można znaleźć w poniższych linkach. Będą one pomocne jako wprowadzenie do funkcji portalu dla każdego rodzaju użytkownika lub jako przewodnik techniczny podczas korzystania z portalu.W razie pytań lub konieczności uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Aby pomóc nam w rozpoznaniu problemu, zachęcamy do podania nazwy użytkownika, a jeśli to możliwe, również zrzutu ekranu pokazującego problem lub komunikat o błędzie.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.