Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Warunki dotyczące trybu Fast Track

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zapewnia osobom zgłaszającym znaki towarowe możliwość skorzystania z procedury, dzięki której ich zgłoszenia będą mogły zostać zbadane i opublikowane szybciej, jeżeli będą spełniały warunki dotyczące trybu Fast Track.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy EUIPO analizują je i oceniają, jak prawdopodobne jest, że znak będący jego przedmiotem można będzie uznać za ważny znak towarowy. Im bardziej złożone zgłoszenie, tym więcej czasu nasi pracownicy będą potrzebowali na jego zbadanie. Dlatego wpływającym do EUIPO zgłoszeniom, które spełniają określone warunki, nadany zostanie szybszy bieg, przez co wcześniej odbędzie się pierwszy etap procesu rejestracji – publikacja zgłoszenia. Tę przyspieszoną procedurę określamy jako tryb Fast Track.


Tryb Fast Track pozwala skrócić czas badania zgłoszenia

 

Jakie są jego zalety?

 • Jest szybszy. Zgłoszenie można opublikować w czasie o ponad połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń zgłaszanych w standardowym trybie.
 • Jest bezpieczniejszy. Zgłoszenie w trybie Fast Track wymaga wybrania towarów i usług z bazy danych terminów już zaakceptowanych przez EUIPO oraz wszystkie urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w UE, zwanej zharmonizowaną bazą danych. Rozwiązanie to znacznie ogranicza możliwość popełnienia błędu, dzięki czemu zgłaszający może mieć pewność, że dokonuje prawidłowych wyborów

Dodatkowe informacje na temat standardów, zgodnie z którymi świadczymy nasze usługi, można uzyskać, zapoznając się z treścią karty usług EUIPO zamieszczonej na naszej stronie internetowej poświęconej jakości.

 

W jaki sposób mogę spełnić warunki dotyczące trybu Fast Track?

Aby zgłoszenie dokonywane w trybie Fast Track mogło zostać pomyślnie rozpatrzone, należy spełnić dwa główne warunki:

 • Towary i usługi, do których odnosić się będzie dany znak towarowy, należy wybrać z bazy danych terminów, które zostały już zatwierdzone przez EUIPO. Formularz w pięciu krokach ma pomóc zgłaszającemu w dokonaniu wyboru, tak aby zgłoszenie kwalifikowało się do rozpatrzenia w trybie Fast Track.
 • Opłatę należy uiścić z góry: nasi eksperci mogą przystąpić do badania zgłoszenia dopiero po wniesieniu opłaty. Jeżeli opłatę wniesiono niezwłocznie i jeżeli w chwili dokonywania zgłoszenia lub w trakcie jego badania nie stwierdzono w nim błędów, zgłoszenie będzie rozpatrywane w trybie Fast Track.

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bieżącego należy pamiętać o tym, że rachunek zostanie obciążony natychmiast. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym przelew należy zlecić natychmiast po dokonaniu zgłoszenia. 

Choć niektóre zgłoszenia mogą spełniać warunki dotyczące trybu Fast Track w chwili ich dokonywania, mogą przestać spełniać te warunki na późniejszym etapie procedury. Na przykład w przypadku znaku towarowego, który ma zostać zarejestrowany, może dojść do wykrycia braku polegającego na tym, że znak ten nie posiada dostatecznie odróżniającego charakteru. Jeżeli zgłoszenie przestało spełniać jakiekolwiek warunki trybu Fast Track, zgłaszający zostanie poinformowany o tym fakcie na piśmie.

 

Tryb Fast Track: Pełna lista warunków

 1. Zgłaszający musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przeciwnym wypadku zgłaszający musi wskazać swojego pełnomocnika wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Znak towarowy nie może być znakiem wspólnym ani znakiem certyfikującym.
 3. Zgłoszenie nie może zawierać wniosku o przeprowadzenie poszukiwania krajowego ani europejskiego.
 4. Jeżeli chodzi o zastrzeżenia pierwszeństwa lub starszeństwa:
  • zgłoszenie nie powinno zawierać żadnych zastrzeżeń pierwszeństwa/starszeństwa; albo
  • jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa, znaki towarowe, których dotyczy zgłoszenie, muszą być możliwe do zaimportowania z bazy danych TMview w trakcie procesu dokonywania zgłoszenia; albo
  • jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa, a powiązany znak towarowy (znaki towarowe) nie figuruje(-ą) w bazie danych TMview, należy załączyć odpowiednie świadectwo.
 5. Jeżeli w zgłoszeniu dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawienia, zgłoszenie może nadal zostać rozpatrzone w trybie Fast Track, o ile załączy się do niego odpowiednie świadectwo.
 6. Znak towarowy musi mieć jedną z następujących form: znak słowny / znak graficzny / znak przestrzenny / znak dźwiękowy.
 7. Jeżeli znak towarowy jest znakiem graficznym/przestrzennym, dokonanie zastrzeżenia koloru przestaje być możliwe.
 8. Jeżeli znak towarowy jest znakiem graficznym/ przestrzennym/ dźwiękowym, zgłoszeniu muszą towarzyszyć odpowiednie załączniki.
 9. Wszystkie terminy figurujące w wykazie towarów i usług muszą zostać wybrane z bazy danych terminów, które zostały już zatwierdzone przez EUIPO.
 10. Opłatę należy uiścić, korzystając z dowolnej dopuszczalnej metody płatności. W przypadku trybu Fast Track nie można jednak dokonywać płatności z rachunku bieżącego osoby trzeciej.
 11. W kwestiach związanych z realizowaniem płatności zastosowanie mają następujące warunki:
  • karta kredytowa: brak szczególnych wymogów;
  • przelew bankowy: zgłaszający 1) musi podać kod transakcji płatniczej wygenerowany w formularzu oraz numer znaku towarowego, co pozwoli zidentyfikować zgłoszenie i 2) niezwłocznie zlecić przelew odpowiedniej kwoty; 3) zaleca się również, aby zgłaszający uiszczał opłaty osobno dla każdego dokonanego zgłoszenia.
  • Zgłaszający będący posiadaczami rachunku bieżącego muszą wybrać opcję Obciąż teraz w formularzu dokonywania płatności.
 12. Jeżeli zgłoszenie nie zostało sporządzone w jednym z pięciu języków EUIPO (angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański), zgłaszający musi zatwierdzić wykonane przez EUIPO tłumaczenie zgłoszenia na drugi język wybrany spośród pięciu dopuszczalnych języków.

Uwaga: płatności realizowane przelewem bankowym opatrzone odpowiednim kodem transakcji muszą wpłynąć na rachunek EUIPO w terminie dziewięciu dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku niespełnienia tego wymogu EUIPO nie będzie w stanie zagwarantować rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie ze standardami terminowości obowiązującymi w przypadku trybu Fast Track.

Drukuj pełną listę warunków
 

Wszystkie informacje dotyczące terminów podano w celach ilustracyjnych, dlatego też nie mają one wiążącego charakteru dla Urzędu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.