Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Opłaty i zasady ich wnoszenia

 

W celu rejestracji znaku towarowego UE należy dokonać zgłoszenia. Opłata za zgłoszenie jest jednorazowa.
Wysokość opłaty jest uzależniona od kilku czynników:
  • tego, czy zgłoszenia dokonano drogą elektroniczną,
  • przedmiotu zgłoszenia, którym może być indywidualny znak towarowy UE, znak wspólny lub znak certyfikujący,
  • ilości klas towarów i/lub usług objętych zgłoszeniem (zazwyczaj są dwie opłaty: opłata podstawowa i opłata za klasę).
Więcej informacji na temat struktury opłat można znaleźć w sekcji dotyczącej opłat i płatności na stronie internetowej. W tym miejscu można również obliczyć dokładną kwotę należną za liczbę wybranych klas i za wybrany typ zgłoszenia za pomocą kalkulatora opłat.
Aby utrzymać tymczasową datę zgłoszenia, opłatę podstawową i, w stosownych przypadkach, opłaty za klasy należy uiścić w ciągu 1 miesiąca od dokonania zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona opłaty w ciągu 1 miesiąca, tymczasowa data zgłoszenia nie zostanie utrzymana.


Datę zgłoszenia ustala się, gdy zgłoszenie spełnia następujące wymogi:
  • dokonano opłaty za zgłoszenie,
  • zgłoszenie jest wnioskiem o rejestrację ZTUE,
  • zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające identyfikację zgłaszającego,
  • zgłoszenie zawiera przedstawienie znaku towarowego,
  • zgłoszenie zawiera wykaz towarów/usług.
W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych wymogów wysyłane jest pismo w sprawie braków, wzywające zgłaszającego do uzupełnienia braków w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania pisma. Tego terminu nie można przedłużyć. Jeśli zgłaszający zastosuje się do powyższego pisma, datą zgłoszenia będzie data uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji i dokonania płatności.

Więcej informacji znajduje się w Wytycznych, część A, Zasady ogólne, dział 3, Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności.


Za dopuszczalne metody płatności w większości przypadków uznaje się przelew, obciążenie rachunku bieżącego prowadzonego w Urzędzie oraz (wyłącznie w przypadku niektórych usług internetowych) płatności kartą debetową lub kredytową.
W przypadku zgłoszenia elektronicznego zapłata kartą kredytową albo debetową jest zalecaną metodą dla większości użytkowników, chyba że są regularnymi albo częstymi użytkownikami systemu znaków towarowych UE; w takim przypadku warto otworzyć rachunek bieżący.
Jeśli zdecydujesz się zapłacić przelewem bankowym, podaj bankowy kod transakcji podany w potwierdzeniu. Możesz również skorzystać z gotowego formularza, który zostanie przekazany do Twojego banku.
Więcej na temat sposobów płatności można znaleźć w sekcji dotyczącej opłat i płatności na naszej stronie internetowej.


Można to zrobić przez Internet, pobierając i wypełniając formularz.

Minimalna wpłata to 1 000 EUR. Dowiedz się, jakie są korzyści z rejestracji w Key User Programme, i przeczytaj szczegółowe informacje na temat procedury w sekcji User Area.
 
Zapoznaj się także z decyzją nr EX‑21-5 dyrektora wykonawczego Urzędu z dnia 18 września 2017 r. dotyczącą sposobów wnoszenia opłat i należności oraz ustalania niewielkich kwot opłat i należności.


Główną zaletą systemu rachunków bieżących jest możliwość dokonywania zgłoszeń i składania wniosków, w stosunku do których obowiązują określone terminy, takich jak sprzeciwy lub odwołania, w ostatnim dniu terminu. Jeżeli na rachunku bieżącym znajdują się wystarczające środki, płatność w takich przypadkach uznaje się za dokonaną w tym dniu.
Zasadniczo terminem płatności jest data otrzymania polecenia obciążenia rachunku, nawet jeśli rachunek bieżący zostaje obciążony na późniejszym etapie.
Częstym użytkownikom Urząd zdecydowanie zaleca założenie rachunku w EUIPO.

Zapoznaj się z korzyściami płynącymi z rejestracji w programie Key User Programme.


Jeśli posiadasz rachunek bieżący, Twoje konto zostanie obciążone natychmiast za pośrednictwem polecenia „Obciąż teraz”. Jest to ustawienie domyślne. Jeśli chcesz zapłacić dopiero pod koniec jednomiesięcznego okresu, zaznacz pole „Zapłać później”. Jeśli już dokonałeś/-aś zgłoszenia, w wiadomościach elektronicznych wybierz opcję „Polecenie obciążenia” (tylko użytkownicy rachunków bieżących), podając numer zgłoszenia i zwracając się o bezpośrednie obciążenie Twojego rachunku bieżącego.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nie, ale datą dokonania zgłoszenia nie będzie już data przyjęcia zgłoszenia, tylko data otrzymania zapłaty.


Nie, poprzednie zgłoszenie zostanie odrzucone i trzeba dokonać nowego zgłoszenia.


Nie. Opłatę za znak towarowy UE należy wnieść w chwili dokonania zgłoszenia. Należne opłaty nie zostaną zwrócone.
Więcej informacji na temat zwrotów opłat zawarto w Wytycznych, część A, Zasady ogólne, dział 3, Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności.


Jeśli dołączysz dodatkowy wykaz, czy to w postaci załącznika do zgłoszenia elektronicznego, czy w postaci faksu dosłanego tego samego dnia, otrzymasz pisemne powiadomienie, w którym zostaniesz poproszony o wniesienie opłaty za zgłoszenie papierowe (+ 150 EUR). Dodatkowy wykaz towarów i usług będzie zatem uznany za niezłożony do czasu wniesienia opłaty za zgłoszenie papierowe. Jest to szczególnie ważne dla tych zgłaszających, którzy nie wybiorą ani nie wskażą żadnych towarów i usług w swoim zgłoszeniu elektronicznym, ponieważ mogą zupełnie utracić datę zgłoszenia swojego znaku towarowego.
W przypadku wniesienia opłaty za zgłoszenie papierowe (+ 150 EUR) w ciągu jednego miesiąca od dokonania zgłoszenia pierwotna data zgłoszenia zostanie utrzymana. Jeżeli opłata zostanie wniesiona później, ale przed upływem dwumiesięcznego terminu wyznaczonego w powiadomieniu, datą zgłoszenia będzie dzień, w którym wniesiono pełną opłatę.
EUIPO zdecydowanie zaleca, aby zgłaszający wskazywali swoje towary i usługi w przeznaczonym do tego polu formularza online. Nieskorzystanie z tej możliwości spowoduje dodatkowe koszty i braki, które spowolnią przetwarzanie znaku towarowego. Może również doprowadzić do zmiany daty zgłoszenia. W tworzeniu listy można posłużyć się Kreatorem wykazu usług i towarów.

Więcej informacji na temat opłat za znak towarowy można znaleźć w sekcji opłaty i płatności.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.