Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Ideas Powered for Business SME Fund

Zaproszenie do składania wniosków – GR/001/21 (Fundusz MŚP Ideas Powered for Business)

To zaproszenie do składania wniosków jest wspierane przez Komisję Europejską i EUIPO.

Usługa nr 1 – Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan): Ta usługa pomaga zdecydować, o jakie prawa własności intelektualnej złożyć wniosek, jak opracować swoje portfolio własności intelektualnych, oraz jak zaplanować swoją strategię na przyszłość;

Usługa nr 2 – Opłaty za zgłaszanie znaków towarowych i wzorów: W przypadku rozważania znaku towarowego lub wzoru, zarówno na poziomie UE, regionalnym (w krajach Beneluksu), jak i krajowym.

 

Każdy MŚP podlega zwrotowi do maksymalnie 1 500 EUR jako przyznanie dotacji na wsparcie tych usług.

Jest to inicjatywa programu EUIPO – Ideas Powered for Business, wspieranego przez Komisję Europejską i we współpracy z krajowymi i regionalnymi biurami własności intelektualnej UE.

Ta strona umożliwia:

 

Zaproszenie do składania wniosków

Polecamy zapoznanie się z oficjalnymi informacjami na temat zaproszenia do składania wniosków przed wysłaniem formularza wniosku. Można je pobrać w oknie poniżej. Należy pamiętać, że aby zapisać się do tego programu firma musi odpowiadać definicji małego i średniego przedsiębiorstwa

W przypadku wątpliwości warto zapoznać się z definicją MŚP w Poradniku użytkownika Komisji Europejskiej (dostępnym we wszystkich językach UE).

 

Download PDF

Należy zwrócić uwagę na to, głównym wiarygodnym źródłem informacji jest wersja angielska. W przypadku niespójności pomiędzy tłumaczeniem a wersją angielską obowiązuje wersja angielska.

 

SPROSTOWANIE 

Sprostowanie dotyczy dodania nowego okna na składanie wniosków, które będzie otwarte w okresie od 1 do 31 października 2021 r.

Szczegółowe zmiany w zaproszeniu do składania wniosków przedstawiono w sprostowaniu.

 

Pobierz plik w formacie PDF

Należy zwrócić uwagę na to, że autorytatywnym źródłem informacji jest wersja angielska. W przypadku niespójności pomiędzy tłumaczeniem a wersją angielską obowiązuje wersja angielska.

 

Polecamy również zapoznanie się z poniższymi dokumentami przed złożeniem wniosku o Fundusz MŚP, przed rozpoczęciem procesu składania wniosku

 

 

Oświadczenie Pokaż Ukryj

Niniejsza deklaracja zapewnia, że wszyscy beneficjenci przestrzegają regulacji i nie znajdują się w sytuacji, która wiązałaby się z wykluczeniem ich z otrzymywania funduszy UE (np. bankructwo).

Download PDF

 

Wykaz kwot zryczałtowanych/ opłat za obie usługi wg państw członkowskich UE Pokaż Ukryj

Ta lista może ulec zmianie pomiędzy różnymi oknami. Wszelkie aktualizacje tej listy będą przedstawiane tutaj, dlatego wnioskodawcy powinni ją regularnie sprawdzać.

Download PDF

 

Wzór decyzji o przyznaniu dotacjiPokaż Ukryj

Przyznawanie dotacji jest dokonywane na podstawie decyzji biura (decyzja o przyznaniu dotacji), dlatego model jest udostępniany wnioskodawcy w celach informacyjnych.

Download PDF

 

 

Dodatkowo, planując powierzenie składania wniosku przedstawicielowi (stronie trzeciej), należy pobrać poniższe oświadczenie, wypełnić, podpisać i przekazać je pełnomocnikowi, aby mógł on złożyć je wraz z wnioskiem w twoim imieniu.

 

Oświadczenie – pełnomocnicy w imieniu wnioskodawcyPokaż Ukryj

Przedstawiciel: Każda osoba trzecia, osoba fizyczna lub prawna, która jest należycie upoważniona przez MŚP do reprezentowania jej zgodnie z prawem w niniejszej procedurze oraz wypełnia formularz elektroniczny i składa go w imieniu wnioskodawcy.

Pobierz plik w formacie PDF

 

 


Harmonogram i uregulowania

Możliwe jest składanie wniosku o dotację jedynie w otwartym oknie elektronicznego formularza wniosku (eFormularz). Aplikacje dokonywane poza pięcioma wyznaczonymi okresami nie będą uwzględniane.

 

  OKNO 1 OKNO 2 OKNO 3 OKNO 4 OKNO 5 OKNO 6
Budżet dostępny w danej turze ZAMKNIĘTO ZAMKNIĘTO ZAMKNIĘTO ZAMKNIĘTO ZAMKNIĘTO ZAMKNIĘTO
Rozpoczęcie okresu składania wniosków 11.1.2021 1.3.2021 1.5.2021 1.7.2021 1.9.2021 1.10.2021
Termin składania wniosków 31.1.2021 31.3.2021 31.5.2021 31.7.2021 30.9.2021 31.10.2021

Wnioskodawcy otrzymują pisemne powiadomienia o wynikach oraz powiadomienia o decyzjach o przyznaniu dotacji w przypadku ich przyznania

luty-marzec 2021 kwiecień-maj 2021 czerwiec-lipiec 2021 sierpień-wrzesień 2021 październik-listopad 2021 istopad 2021

 

Zgodnie z pkt 1.5 zaproszenia do składania wniosków, na każde okno przydzielono orientacyjny budżet i jeżeli nie wszystkie środki zostaną rozdysponowane w ramach danego okna, mogą one zostać przeniesione na kolejne okna.

W przypadku osiągnięcia budżetu przydzielonego do każdego okna przed terminem, okno zostaje zamknięte wcześniej, niż wymieniono w podanych tutaj okresach. Tabela ta będzie aktualizowana w celu ujęcia wszelkich zmian, dlatego warto ją regularnie sprawdzać.

 

WAŻNA INFORMACJA: COVID-19 Wstępny harmonogram i szacunki budżetu mogą podlegać zmianom zgodnie z okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19.

 

Zasady składania wniosków

Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku dla każdego okna dla usługi nr 1 (usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej) lub usługi nr 2 (rejestracja znaku handlowego lub wzoru) lub kombinacji ich obu.

W przypadku otrzymania usługi w jednym oknie i zamiaru złożenia wniosku o kolejną, złożenie wniosku o tę samą usługę nie jest możliwe. Dlatego w przypadku otrzymania Usługi nr 1, można wnioskować jedynie o Usługę nr 2. Powtórne wnioskowanie o tę samą usługę jest niemożliwe.

W przypadku odmowy w jednym oknie można złożyć ponowny wniosku w kolejnym otwartym oknie. Jednak w przypadku wysłania więcej niż jednego wniosku w otwartym oknie tylko pierwsza wersja wniosku jest brana pod uwagę. Wszystkie przesłane wersje kolejne będą automatycznie uznawane za niedozwolone.

 

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań dotyczących procesu składanie wniosków, uregulowań, harmonogramu lub innych kwestii związanych z programem, kontakt z nami jest możliwy za pomocą naszego Centrum Informacji

Należy również wiedzieć, że w sekcji często zadawanych pytań (FAQ) publikujemy wszystkie odpowiedzi na pytania przysyłane nam przez potencjalnych wnioskodawców. Upubliczniamy te pytania i odpowiedzi w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich wnioskodawców przez zapewnienie dostępu do tych samych informacji.

 

Jak się zgłosić

Wnioskodawcy nie powinni czekać na ostatnią chwilę przy przesyłaniu nam formularza, ponieważ zgłoszenia są rozpatrywane według kolejności.

 

  

 

 

Wyniki, powiadomienia i sposoby wnioskowania o wypłatę

Wnioskodawców powiadamiamy indywidualnie o wynikach procesu oceny po podjęciu decyzji o przyznaniu subwencji w danym oknie.

Formalne powiadomienie o naszej decyzji jest przesyłane pocztą elektroniczną osobom kontaktowym wymienionym w formularzu. Dlatego odpowiedzialnością wnioskodawcy jest podanie właściwego adresu e-mail osób kontaktowych.

  • W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą uzasadnienie naszej negatywnej decyzji.
  • W przypadku przyjęcia wniosku wnioskodawca otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem pozytywnej decyzji wraz z załącznikiem zawierającym decyzję o przyznaniu dotacji, podpisaną przez EUIPO.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji wnioskodawca zostaje beneficjentem programu (funduszu MŚP). Pozytywna decyzja wchodzi w życie w dniu powiadomienia beneficjenta i określa wszystkie zobowiązania w ramach programu.

 

Wraz z powiadomieniem o pozytywnej decyzji wnioskodawca ma 30 dni na:

  • złożenie wniosku na usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej są dostępne w krajowych urzędach świadczących te usługi.
  • Zgłoś swój znak towarowy lub wzór i wnieś opłatę Wnioski o rejestrację znaków towarowych i wzorów można złożyć w krajowych urzędach ds. własności intelektualnej (poziom krajowy), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmuje Belgię, Holandię i Luksemburg; poziom regionalny), lub u nas w EUIPO (obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE).

 

Wnioskowanie o realizację środków

Po ukończeniu usług beneficjenci powinni złożyć elektroniczny formularz wniosku o płatność dostępny za pośrednictwem linku udostępnionego w decyzji o przyznaniu dotacji.

Ta płatność podlegająca zatwierdzeniu informacji i dokumentacji złożonych we wniosku zostanie wykonana w ciągu jednego miesiąca, a beneficjenci zostaną odpowiednio poinformowani pocztą elektroniczną.

 

Lista kontrolna dla wnioskodawców

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien upewnić się, że może udzielić odpowiedzi „tak” na wszystkie z poniższych pytań:

Tak Nie

Czy firma wnioskodawcy stanowi małe lub średnie przedsiębiorstwo i jest ulokowana w Unii Europejskiej?
 
Czy wnioskodawca zapoznał się z zaproszeniem do składania wniosków przed wypełnieniem formularza aplikacji?
 
Czy wnioskodawca zna dane bankowe firmy i ma wyciąg bankowy (przykład) zawierające następujące dane: nazwa firmy będącej posiadaczem konta; numer IBAN (przykłady); i kod BIC/SWIFT?
 
Czy wnioskodawca posiada świadectwo VAT firmy?
 
Czy wnioskodawca wie, o jakie usługi zamierza składać wniosek (Usługa nr 1/Usługa nr 2 lub obie) jak przedstawiono w zaproszeniu do składania wniosków?
 
Czy wnioskodawca wie o jakie prawa własności intelektualnej (znaki towarowe i/lub wzory) zamierza składać wniosek (Usługa nr 2)
 
Czy wnioskodawca w pełni rozumie, że nie może wnioskować o te usługi, jeżeli już otrzymał wsparcie krajowe lub UE na te same usługi lub ich część?
 

Jeżeli wnioskodawca jest w stanie odpowiedzieć „tak” na wszystkie z tych pytań, może przejść do formularza aplikacji (w oknach aplikacji):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.