Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

SME FundJest to inicjatywa Komisji Europejskiej prowadzona przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu udzielania pomocy finansowej europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w ramach programu bonów służących ochronie ich własności intelektualnej, tj. znaków towarowych i wzorów. Pomiędzy styczniem a grudniem 2021 r. Fundusz rozdysponuje 20 mln euro w postaci dotacji przydzielanych podczas pięciu przedziałów czasowych (tzw. okien).
 
Beneficjenci otrzymają częściowy zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) oraz opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów.
 
Usługa nr 1: 75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) oferowane przez uczestniczące krajowe urzędy ds. własności intelektualnej.
 
Usługa nr 2: 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, regionalnych i unijnych znaków towarowych i wzorów.
 
Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1 500 euro.

Nie. MŚP musi najpierw wystąpić o dotację (bon własności intelektualnej) i poczekać na decyzję o jej przyznaniu. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji MŚP może ubiegać się o usługi (zgłoszenia znaków towarowych lub wzorów bądź wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan) lub ich połączenie) wskazane w formularzu wniosku o przyznanie dotacji (eForm1). Dopiero potem MŚP może wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej wysokości.

Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Ideas Powered for Business SME Fund może wypełnić upoważniony pracownik lub prezes małego lub średniego przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej.
 
Wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w Unii Europejskiej mają prawo ubiegać się o dotację w postaci bonu własności intelektualnej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą ubiegać się o usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), muszą mieć siedzibę w państwie, w którym dostępny jest uprawniony dostawca tych usług wskazany w treści zaproszenia do składania wniosków.
 
Należy sprawdzić oficjalną definicję MŚP obowiązującą w UE, by zyskać pewność, że twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się do występowania o dotację.

Tak, jednak jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jedynie MŚP może skorzystać z dotacji.

Takie MŚP musi mieć siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.
 
Czynniki, które określają, czy przedsiębiorstwo spełnia definicję MŚP zawartą w zaleceniu Komisji (UE) 2003/361, podane są poniżej.


Pierwsze z pięciu okien umożliwiających występowanie o dotację zostanie otwarte dnia 11 stycznia 2021 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:MŚP może ubiegać się o przyznanie dotacji w postaci bonu własności intelektualnej jedynie w okresie otwarcia okna i tylko za pomocą udostępnionego formularza internetowego. Wnioski złożone poza każdym z pięciu wyznaczonych okresów nie będą rozpatrywane.

Tak. Jeżeli MŚP będzie się ubiegać o jedną usługę w okresie otwarcia jednego okna na składanie wniosków, to może ubiegać się o drugą usługę w okresie otwarcia kolejnego okna.

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo może uzyskać zwrot kosztów do maksymalnej łącznej kwoty 1 500 euro za usługę nr 1 lub usługę nr 2 lub w przypadku skorzystania z obu tych usług łącznie.
 
Usługa nr 1: 75% zniżki na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) oferowane przez uczestniczące krajowe urzędy ds. własności intelektualnej.
Usługa nr 2: 50% zniżki na podstawowe opłaty za zgłoszenie krajowych, regionalnych i unijnych znaków towarowych i wzorów.
 
Przykład 1. Usługa nr 1:
Najpierw MŚP musi opłacić całość kosztów usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan). Jeżeli kosztuje ona 1 000 euro, 75% zwrotu kosztów to kwota 750 euro. W tym więc przypadku MŚP dostałoby zwrot kosztów w wysokości 750 euro.Przykład 2. Usługa nr 2: MŚP musi najpierw opłacić całość kosztów podstawowych opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. Jeżeli chce ono zarejestrować dwa krajowe wzory, z których każdy kosztuje 250 euro, a dodatkowo chce też zgłosić dwa unijne znaki towarowe, z których każdy kosztuje 850 euro, to łączna wartość składanych wniosków wyniesie 2 200 euro. Zwrot kosztów w wysokości 50% wyniósłby 1 100 euro. W tym przypadku MŚP płaci 2 200 euro i otrzymuje zwrot kosztów w wysokości 1 100 euro.Przykład 3. Połączenie usługi nr 1 usługi nr 2: Jeżeli MŚP chciałoby wystąpić o obie usługi podane w przykładzie 1 i 2, koszt wyniósłby 1 000 euro za usługę nr 1 oraz 2 200 euro za usługę nr 2, co łącznie daje kwotę 3 200 euro. W takim przypadku MŚP otrzymałoby zwrot kosztów w maksymalnej wysokości dotacji określonej kwotą 1 500 euro.
 

 Jeżeli wnioskodawcy będą spełniać wymogi formalne, w każdym oknie udostępnionym na składanie wniosków stosować się będzie zasadę przyznawania dotacji zgodnie z kolejnością zgłoszeń według daty i godziny złożenia wniosku.

Wnioskodawca powinien najpierw dokładnie zapoznać się z listą kontrolną, by mieć pewność, że będzie mógł zgromadzić właściwą dokumentację.
 
LISTA KONTROLNA

Wypełniając pole dotyczące podatku VAT w elektronicznym formularzu wniosku, należy zapoznać się z niniejszym dokumentem i skorzystać z przykładowego formatu dla danego kraju (w tym kodu kraju).
Wnioskodawcy uznani przez właściwy organ krajowy za zwolnionych z podatku i posiadających numer identyfikacji podatkowej jako równoważny, zostaną poproszeni o przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez właściwy organ krajowy, potwierdzającego prawne istnienie ich przedsiębiorstwa.
Jeżeli struktura numeru identyfikacji podatkowej różni się od struktury numeru VAT, przy kodowaniu informacji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej ma taką samą liczbę cyfr, ale brakuje kodu kraju, musi być poprzedzony kodem kraju.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to 12345678. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU12345678.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej zawiera kod kraju, ale nie ma tej samej liczby cyfr, po nim należy wpisać literę „X”, aż do osiągnięcia wymaganej liczby cyfr.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to EU123456. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU123456XX.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej nie zawiera kodu kraju i nie posiada takiej samej liczby cyfr, musi być poprzedzony kodem kraju, a po nim należy wpisać literę „X”, aż do osiągnięcia wymaganej liczby cyfr.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to 123456. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU123456XX.

Wyciąg z rachunku bankowego powinien zawierać dane bankowe przedsiębiorstwa wraz z nazwą przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, kodem IBAN i kodem BIC/SWIFT. Nie trzeba go podpisywać ani tłumaczyć (przykład wyciągów bankowych i przykład numeru IBAN).

 1. Należy pamiętać, że proces ten może trwać do 60 minut.
 2. Prosimy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy. Zaleca się podanie więcej niż jednego adresu e-mail.
 3. Prosimy sprawdzić folder spam / niechciane wiadomości e-mail.
 4. Jeśli nadal nie otrzymali Państwo wiadomości, prosimy o kontakt na adres e-mail: information@euipo.europa.eu
Wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia, że wniosek spełnia kryteria dopuszczalności; jest to jedynie informacja, że wniosek został złożony. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie, w oddzielnej wiadomości e-mail, o wynikach procesu oceny zgodnie z sekcją 4.5 zaproszenia do składania wniosków.

MŚP ubiegające się o dotację muszą wykonać poniższe czynności:
 
1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania wniosków na naszej stronie internetowej na temat dotacji należy wypełnić, a następnie złożyć drogą elektroniczną formularz wniosku o przyznanie dotacji (eForm1), załączając wymaganą dokumentację. Przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać listę kontrolną podaną w odpowiedzi na pytanie nr 9. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Decyzję tę należy zachować, gdyż będzie potrzebna później. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną poinformowani o przyczynie odmowy.
 
2. Następnie w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji należy zgłosić i opłacić swój znak towarowy lub wzór, lub usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan). 

Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej (poziom krajowy), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obszar Belgii, Holandii i Luksemburga; poziom regionalny) lub w EUIPO (wszystkie państwa członkowskie UE).
 
Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) są dostępne w krajowych urzędach oferujących tę usługę (zob. wykaz poniżej).
  
3. Po wniesieniu opłaty za usługi należy przed dniem 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o płatność (formularz eForm2), posługując się linkiem z decyzji o przyznaniu dotacji. Jeżeli przedłożone informacje oraz dokumentacja zostaną zatwierdzone, płatność na rzecz wnioskodawcy będzie wykonana w ciągu jednego miesiąca.

Tak. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji wnioskodawca ma 30 dni na złożenie wniosku o usługi, które wskazał we wniosku. Jeżeli tego nie zrobi, nie będzie mógł starać się o przedmiotowy zwrot kosztów.

Jeśli po złożeniu wniosku zdecydują się Państwo NIE kontynuować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres information@euipo.europa.eu, z załączeniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia wniosku i zaznaczeniem „Proszę o wycofanie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu MŚP”.
 
Jeśli wycofają Państwo swój wniosek, nie będą Państwo mogli wziąć udziału w bieżącej edycji programu. Można jednak złożyć wniosek ponownie w dowolnym z kolejnych okien.

Nie, chyba że prowadzą działalność gospodarczą. Proszę zapoznać się z definicją MŚP opracowaną przez Komisję Europejską.

MŚP otrzyma e-mail potwierdzający wpłynięcie wniosku.
 
W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku MŚP otrzyma decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez EUIPO. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną poinformowani o przyczynie odmowy.

Usługa nr 1: Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan)

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej jest kluczowa w tworzeniu strategii własności intelektualnej przez MŚP. Eksperci do spraw wstępnej diagnostyki własności intelektualnej analizują model biznesowy MŚP, produkty lub usługi oraz plany rozwoju, a następnie tworzą dla nich strategię własności intelektualnej.
 
Usługa ta pomoże MŚP podjąć decyzję, jakie prawa własności intelektualnej zgłosić, jak rozwijać swój portfel własności intelektualnej w przypadku już zarejestrowanych praw oraz jak zaplanować strategię przyszłego rozwoju.
 

Wszelkie prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, odmiany roślin, oznaczenia geograficzne) objęte są usługami wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), w tym prawa własności intelektualnej niezarejestrowane/niepodlegające rejestracji (np. tajemnice handlowe, ©, niezarejestrowane wzory) oraz nazwy przedsiębiorstw, nazwy domen itp.

Usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej są wykonywane przez pracowników uczestniczących urzędów ds. własności intelektualnej lub uznanych ekspertów zewnętrznych wybranych przez te urzędy. Należy pamiętać, że niektóre krajowe urzędy ds. własności intelektualnej mogą oferować usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej („IP Scan”) poza zakresem Funduszu MŚP. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z krajowym urzędem ds. własności intelektualnej.

Każde MŚP zainteresowane usługą wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) musi najpierw sprawdzić, czy taka usługa jest dostępna w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej w ramach programu Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Jeżeli tak, to MŚP powinno zgłosić się do swojego krajowego urzędu ds. własności intelektualnej i wystąpić o tę usługę. Usługę wykona ekspert do spraw wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (wskazany przez urząd krajowy), który przeprowadzi z MŚP rozmowy mające na celu poznanie przedsiębiorstwa od strony biznesowej i praw własności intelektualnej.
 
Następnie ekspert do spraw wstępnej diagnostyki własności intelektualnej sporządzi raport zawierający ustalenia dotyczące praw własności intelektualnej MŚP i zalecenia dotyczące przyszłego zarządzania prawami własności intelektualnej należącymi do MŚP.
 
Czas konieczny na wykonanie usługi może być różny w zależności od przedsiębiorstwa – może to być od kilku tygodni do kilku miesięcy.
 

Usługa nr 2: Zgłaszanie znaków towarowych i wzorówMŚP może ubiegać się o zwrot 50% kosztów podstawowych opłat za zgłoszenie (krajowych, regionalnych lub unijnych) znaków towarowych lub wzorów.
 
Znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej (poziom krajowy), w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obszar Belgii, Holandii i Luksemburga; poziom regionalny) lub w EUIPO (wszystkie państwa członkowskie UE).
 
Wybór terytorialnego poziomu ochrony będzie zależał od strategii biznesowej i planów rozwoju danego MŚP. Jeżeli MŚP nie jest pewne, o co i gdzie ma się ubiegać, usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) może okazać się pomocna przy podejmowaniu decyzji.

MŚP lub przedstawiciel w imieniu MŚP

 • W przypadku zgłoszeń znaków towarowych jest to podstawowa opłata uiszczana w momencie zgłoszenia, z wyłączeniem dodatkowych klas towarów i usług.
 • W przypadku zgłoszeń wzorów jest to podstawowa opłata uiszczana w momencie zgłoszenia, z wyłączeniem wszelkich opłat dodatkowych za publikację lub odroczenie.

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby praw własności intelektualnej (znaków towarowych i wzorów), o które może ubiegać się MŚP. Jednakże MŚP otrzyma zwrot kosztów tylko w wysokości 50% podstawowych opłat za zgłoszenie, do maksymalnej wysokości 1 500 euro.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Rozpatrzone pozytywnie oraz odrzucone zgłoszenia znaków towarowych są traktowane tak samo. Jeżeli bon własności intelektualnej zostanie przyznany, po zgłoszeniu znaku towarowego i opłaceniu go MŚP może ubiegać się o zwrot 50% podstawowej opłaty za zgłoszenie.

Reimbursement process

 • Otrzymają Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 • Od daty tego powiadomienia mają Państwo 30 dni na złożenie wniosku i opłacenie usług.
 • Aby złożyć wniosek o płatność, należy skorzystać z linku podanego w decyzji o przyznaniu dotacji.
 • Otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie wniosku o płatność. Prosimy pamiętać, że może to potrwać do 60 minut.
 • Po zatwierdzeniu przedłożonych informacji i dokumentów płatność zostanie dokonana w ciągu jednego miesiąca na Państwa konto bankowe.

Otrzymają Państwo wiadomość e-mail z powiadomieniem.

MŚP może wystąpić o zwrot kosztów jako beneficjent, a jego przedstawiciel może złożyć taki wniosek w jego imieniu. Zwrot będzie jednak zawsze dokonywany na rachunek bankowy MŚP.

Wszystkie formularze wniosków o płatność (eForm2) muszą zostać złożone do dnia 31 grudnia 2021 r. Wnioski o płatność złożone po tym terminie nie będą przyjęte, a zwrot kosztów nie będzie możliwy.

Dotacja wpłynie na rachunek bankowy przedsiębiorstwa wskazany w formularzu wniosku o przyznanie dotacji (eForm1).

Ostatnia aktualizacja strony 26-01-2021
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji