Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

SME Fund 2022

Fundusz MŚP na rok 2022 został już zamknięty. Wciąż jednak możesz wnioskować o zwrot swoich aktywnych bonów.

Obecnie Fundusz MŚP na rok 2023 jest w trakcie przygotowań. Zarejestruj się aby uzyskać więcej informacji.

 

SME Fund (fundusz dla MŚP) zapewnia wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w UE w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. MŚP mogą ubiegać się o bony, które zapewnią dostęp do częściowego zwrotu kosztów. Oferta jest szeroka:
 
 • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan); 
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE; 
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym; 
 • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia; 
 • 50% zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym. 
Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi na jedno MŚP wynosi:
 
750 EUR w przypadku działań związanych z patentami i 1 500 EUR w przypadku pozostałych działań.


Wnioski można składać od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r. Fundusz MŚP 2022 ma ograniczone środki finansowe. Jeżeli środki zostaną wyczerpane, wnioski zostaną zamknięte przed wskazanym terminem.


Wszystkie MŚP mające siedzibę w UE mogą ubiegać się o przyznanie dotacji. Wniosek mogą złożyć właściciele, upoważnieni pracownicy lub pełnomocnicy. Pełnomocnikiem jest osoba trzecia, fizyczna lub prawna, która jest odpowiednio upoważniona przez MŚP do jego prawnego reprezentowania. Wszystkie kwoty dotacji są wpłacane bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP wskazany we wniosku.


Twoje przedsiębiorstwo musi być MŚP kwalifikującym się do występowania o dotację z siedzibą w UE. Należy sprawdzić oficjalną definicję MŚP obowiązującą w UE, by zyskać pewność, że Twoje przedsiębiorstwo kwalifikuje się do występowania o dotację. Ogólnie rzecz biorąc, unijne MŚP dzielą się na następujące kategorie:
 
Kategoria przedsiębiorstwa Liczba pracowników Roczny obrót Całkowita suma bilansowa
Średnie przedsiębiorstwo <250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR
Małe przedsiębiorstwo <50 ≤ 10 mln EUR ≤ 10 mln EUR
Mikro przedsiębiorstwo <10 ≤ 2 mln EUR ≤ 2 mln EUR


Nie, chyba że prowadzi działalność gospodarczą. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z definicją MŚP opracowaną przez Komisję Europejską.


Tak, ale tylko MŚP może skorzystać z dotacji, jeśli zostanie ona przyznana.
 
Jeśli Twoje MŚP korzysta z usług pełnomocnika lub jesteś pełnomocnikiem działającym w imieniu MŚP, musisz wypełnić „oświadczenie” (wzór). Dokument ten musi być podpisany przez upoważnionego członka MŚP i zapisany jako plik w formacie PDF. Należy go przesłać podczas procedury składania wniosku. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby MŚP wyznaczyły podmiot prawny na swojego przedstawiciela dla Funduszu MŚP, pod warunkiem że w oświadczeniu znajdzie się nazwisko i podpis osoby fizycznej należącej do tego podmiotu.


Tak, pełnomocnik może zarejestrować znak towarowy i wzór oraz zapłacić za nie, a także zapłacić za zgłoszenie patentowe w imieniu Twojego MŚP. Pełnomocnik może również złożyć późniejszy „wniosek o zwrot kosztów”. Zwrot kosztów zostanie jednak dokonany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP, tj. beneficjenta decyzji o przyznaniu dotacji.


Tak. Nawet jeśli otrzymali Państwo wcześniej dofinansowanie z Funduszu MŚP na działalność związaną z własnością intelektualną w roku 2021, mogą Państwo wystąpić o dotację ze środków Funduszu MŚP również w roku 2022, niezależnie od tego, czy rozpoczęli Państwo świadczenie usługi, czy też uzyskali już zwrot kosztów. Inicjatywy te są od siebie niezależne. Małe i średnie przedsiębiorstwa z UE mogą co roku ubiegać się o dotacje z Funduszu MŚP, jeśli spełniają warunki określone w zaproszeniu do składania wniosków, niezależnie od tego, czy uprzednio złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, czy też negatywnie. Na etapie składania wniosku beneficjenci muszą też zadeklarować, czy ubiegali się o inne środki finansowe z UE lub otrzymali je na tę samą działalność w tym samym roku obrotowym.


Przed złożeniem wniosku przeczytaj uważnie poniższą listę kontrolną, aby upewnić się, że posiadasz niezbędną dokumentację gotową do przesłania.
 
LISTA KONTROLNA
 
 • Twoje przedsiębiorstwo musi być małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) z siedzibą w UE
 • Przed wypełnieniem formularza wniosku należy zapoznać się z treścią zaproszenia do składania wniosków
 • Jeżeli jesteś pełnomocnikiem lub będziesz korzystać z usług pełnomocnika, musisz wypełnić „oświadczenie” (wzór). Dokument ten musi być podpisany przez upoważnionego członka MŚP i dołączony do formularza wniosku w formacie PDF. 
 • Musisz posiadać dane bankowe swojego przedsiębiorstwa oraz wyciąg bankowy, na którym znajdują się następujące informacje: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, kompletny numer IBAN z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT. 
 • Musisz posiadać świadectwo VAT lub zaświadczenie o krajowym numerze rejestracyjnym wydane przez właściwy organ krajowy. 
 • Należy pamiętać, że nie można złożyć wniosku o przyznanie dotacji z SME Fund (funduszu dla MŚP), jeśli otrzymało się już finansowanie unijne na rzecz tej samej lub części tej samej działalności.


Dotacje są rozdzielane w formie bonów, które mogą być wykorzystane na różne działania w zakresie własności intelektualnej.
 
 1. Bon 1 (maksymalnie 1 500 EUR) może zostać wykorzystany na usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), jak również w celu rejestracji znaków towarowych lub wzorów. 
 2. Bon 2 (maksymalnie 750 EUR) można wykorzystać w celu rejestracji patentów. 
Należy sprawdzić wykaz opłat objętych dotacją.
 
Twoje MŚP może zatem kwalifikować się do otrzymania dotacji w wysokości do 2 250 EUR.


Twoje MŚP może złożyć wniosek o zwrot kosztów jako beneficjent dotacji lub może to zrobić pełnomocnik w imieniu Twojego MŚP. Zwroty zawsze będą wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy Twojego MŚP.


Nie, Twoje MŚP musi najpierw złożyć wniosek o przyznanie dotacji i poczekać na odpowiedź EUIPO w postaci decyzji o przyznaniu dotacji.


Nie, musisz poczekać na otrzymanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji i odpowiedniego bonu lub bonów.


Tak, SME Fund (fundusz dla MŚP) dysponuje kwotą 25 mln EUR na usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) oraz zgłoszenia znaków towarowych lub wzorów, a także kwotą 1 mln EUR na rejestrację patentów. Dotacje są dostępne przez cały rok 2022 zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do momentu wykorzystania wszystkich dostępnych środków.Zależy to od potrzeb danego MŚP. Aby uzyskać więcej informacji, złóż wniosek o skorzystanie z usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan).
 
Po pierwsze, musisz określić, gdzie chcesz sprzedawać, dystrybuować, obsługiwać lub licencjonować swoje produkty lub usługi. Czy Twoja działalność ma charakter transgraniczny, czy też ogranicza się do jednego regionu lub państwa? Czy prowadzisz działalność przez internet? Należy pamiętać, że zarejestrowane prawa własności intelektualnej są ograniczone terytorialnie. Oznacza to, że musisz zarejestrować swoje prawa na określonym terytorium. Możesz zarejestrować swoje prawa na szczeblu krajowym, regionalnym lub unijnym.
 
Należy pamiętać, że można również zdecydować się na rejestrację swojego znaku towarowego lub wzoru w kilku państwach członkowskich. Na przykład jeśli musisz prowadzić działalność w dwóch państwach, możesz zarejestrować swoje prawa w tych dwóch państwach w drodze dwóch różnych procedur.
 
Jeśli Twój produkt lub usługa będą sprzedawane, dystrybuowane, wykorzystywane lub licencjonowane w wielu państwach członkowskich, możesz rozważyć ubieganie się o ochronę na szczeblu UE, korzystając z systemu ZTUE lub ZWW.
 
Ponadto jeśli trzeba wyznaczyć państwo spoza UE, można skorzystać z systemu madryckiego lub haskiego dostępnego za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
 
W każdym przypadku prosimy nie wahać się korzystać z usług pro bono lub usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan).


Szczegóły na temat Funduszu MŚP Ideas Powered for Business można znaleźć w zaproszeniu do składania wniosków.

W przypadku pytań zapraszamy do odwiedzenia strony Często Zadawane Pytania lub skorzystania z naszego czatu online w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-18.30 (GMT+1).

Można również wysłać nam zapytanie przez e-mail w dowolnym języku urzędowym UE, pisząc na adres information@euipo.europa.eu.


 

DZIAŁANIA OBJĘTE DOTACJĄ

 

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan)


 
Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) jest kluczowym narzędziem rozwoju strategii w zakresie własności intelektualnej Twojego MŚP. Wyznaczeni eksperci ds. własności intelektualnej z krajowych urzędów ds. ochrony własności intelektualnej analizują model biznesowy, produkty lub usługi Twojego MŚP, aby opracować strategię w zakresie własności intelektualnej dostosowaną do potrzeb Twojego MŚP.
 
Usługa ta może pomóc w podjęciu decyzji, o jakie prawa własności intelektualnej należy się ubiegać, w jaki sposób rozwijać portfolio własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz jak planować przyszłe działania, jeśli ma się już zarejestrowane prawa własności intelektualnej.
 
MŚP, które chcą ubiegać się o usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), muszą mieć siedzibę w państwie, w którym dostępny jest uprawniony dostawca tych usług wskazany w treści zaproszenia do składania wniosków.
 
IP Scan nie stanowi usługi prawnej, wstępnego zgłoszenia, badania czystości patentowej ani badania stanu techniki. Bardziej szczegółowe informacje na temat usługi IP Scan i związanych z nią korzyści można znaleźć na stronie IP Scan.


Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) obejmuje wszystkie prawa własności intelektualnej: patenty, znaki towarowe, wzory, wzory użytkowe, odmiany roślin, oznaczenia geograficzne oraz niezarejestrowane/niemożliwe do zarejestrowania aktywa, takie jak tajemnice przedsiębiorstwa, prawa autorskie, niezarejestrowane wzory, nazwy przedsiębiorstw, nazwy domen itp.


Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) w ramach SME Fund (funduszu dla MŚP) nie jest oferowana we wszystkich państwach członkowskich. Aby sprawdzić, czy usługa ta jest oferowana w Twoim państwie przez krajowy urząd ds. ochrony własności intelektualnej lub przez upoważnionego partnera zewnętrznego, zapoznaj się z poniższym wykazem.
 
Należy pamiętać, że niektóre krajowe urzędy ds. ochrony własności intelektualnej mogą oferować podobne usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) poza zakresem SME Fund (funduszu dla MŚP). W przypadku chęci skorzystania z usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) można skontaktować się z krajowym urzędem ds. ochrony własności intelektualnej w celu uzyskania dalszych informacji.
 
Aby sprawdzić, czy ta działalność jest oferowana w Twoim państwie i czy jest ona objęta SME Fund (funduszem dla MŚP), należy zapoznać się z poniższą tabelą.
 
Krajowe urzędy ds. ochrony własności intelektualnej oferujące usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) objętą SME Fund (funduszem dla MŚP) Krajowe urzędy ds. ochrony własności intelektualnej oferujące działania podobne do usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) nieobjęte SME Fund (funduszem dla MŚP)
Belgia Austria
Bułgaria Chorwacja
Cypr Dania
Finlandia Francja
Irlandia Luksemburg 1
Łotwa Luksemburg 2
Litwa Polska
Niemcy Słowacja
Portugalia Słowenia
Republika Czeska Węgry
Szwecja Hiszpania

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działań oferowanych w poszczególnych państwach, należy zapoznać się ze stroną główną SME Fund (funduszu dla MŚP) i wybrać dane państwo w zakładce „wybór państwa”.


Właściwy krajowy urząd ds. własności intelektualnej wyznaczy dla Ciebie eksperta w dziedzinie własności intelektualnej. Najpierw zostaniesz poproszony o wypełnienie kwestionariusza samooceny. Następnie ekspert w dziedzinie własności intelektualnej przeprowadzi z Tobą szereg rozmów w celu określenia najbardziej odpowiedniej strategii biznesowej w zakresie własności intelektualnej dla Twojego przedsiębiorstwa. Sprawozdanie sporządzone przez eksperta w dziedzinie własności intelektualnej zostanie następnie poddane „kontroli jakości” przez właściwy krajowy urząd ds. własności intelektualnej. Dokument potwierdzający dokonanie płatności zostanie przesłany przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej, aby umożliwić Ci wystąpienie o zwrot opłat z obszaru konta Funduszu MŚP.
 
Należy pamiętać, że czas wymagany do zrealizowania usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) będzie się różnił w zależności od przedsiębiorstwa. Może to zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy.


Po otrzymaniu dotacji i odpowiedniego bonu można skontaktować się z krajowym urzędem ds. własności intelektualnej i zwrócić się o możliwość skorzystania z usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan).
 
Usługa IP Scan nie jest oferowana we wszystkich państwach członkowskich UE w ramach Funduszu MŚP. Niektóre krajowe urzędy ds. własności intelektualnej mogą oferować podobne usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej poza zakresem Funduszu MŚP. Aby sprawdzić, czy działanie to jest dostępne w Twoim kraju, zobacz odpowiedź na pytanie „Kto świadczy usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan)?”


 

Rejestracja znaku towarowego, wzoru, patentu i wspólnotowej ochrony odmian roślin


 
Nie, przedłużenia nie podlegają zwrotowi.


Twoje MŚP może ubiegać się o:
 
 • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym; 
 • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia; 
 • 50% zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym. (UE)
Należy sprawdzić limity i wykaz opłat objętych zaproszeniem do składania wniosków.
 
Wybór terytorialnego poziomu ochrony będzie zależał od strategii biznesowej i planów rozwoju danego MŚP. Jeżeli MŚP nie jest pewne, o co i gdzie ma się ubiegać, usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) może okazać się pomocna przy podejmowaniu właściwej decyzji.
 
Usługa pro bono (bezpłatne konsultacje) jest również dostępna dla MŚP potrzebujących wskazówek w tym zakresie.


Tak, ale przed złożeniem wniosku należy posiadać numer VAT lub numer identyfikacji podatkowej (NIP).


Nie, opłaty za rejestrację wzoru użytkowego nie kwalifikują się do zwrotu. Można ubiegać się o zwrot kosztów związanych z rejestracją znaków towarowych, wzorów lub patentów, jak określono w zaproszeniu do składania wniosków.


Nie, Fundusz MŚP nie obejmuje zgłoszeń PCT.


Nie, aby kwalifikować się do zwrotu kosztów, należy zarejestrować swój patent w państwie członkowskim Unii Europejskiej.


Nie, Fundusz MŚP nie obejmuje rejestracji w Europejskim Urzędzie Patentowym.


Fundusz MŚP 2022 zwraca jedynie koszty opłat za wyszukiwanie, które stanowią część procedury składania wniosków patentowych. Opłaty za badania, które są przeprowadzane przed rozpoczęciem procedury składania wniosków, są wyłączone ze zwrotu kosztów.


Nie, Fundusz MŚP nie obejmuje opłat związanych z Układem o współpracy patentowej (PCT) ani europejskich zgłoszeń patentowych. Aby otrzymać częściowy zwrot opłat, należy złożyć krajowe zgłoszenie patentowe w urzędzie ds. własności intelektualnej jednego lub kilku państw członkowskich UE. Opłaty za zgłoszenia międzynarodowe nie są zwracane.


Nie ma ograniczeń dotyczących liczby praw własności intelektualnej (znaków towarowych, wzorów lub patentów), które MŚP może zarejestrować. Całkowita kwota ewentualnej dotacji jest jednak ograniczona do maksymalnej kwoty 2 250 EUR.
 
 • 1 500 EUR na częściowe pokrycie kosztów usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), a także kosztów opłat za rejestrację znaków towarowych i wzorów.
 • 750 EUR na częściowe pokrycie kosztów opłat za rejestrację patentów krajowych. 
Należy sprawdzić limity i wykaz opłat objętych zaproszeniem do składania wniosków.


Krajowe znaki towarowe i wzory mogą być zarejestrowane w każdym z krajowych urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w UE (oferujących ochronę krajową), w urzędzie ds. ochrony własności intelektualnej Beneluksu (oferującym ochronę regionalną w Belgii, Niderlandach i Luksemburgu) lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwanym dalej EUIPO, oferującym ochronę we wszystkich państwach członkowskich).
 
Poza UE znaki towarowe i wzory można zarejestrować w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
 
Zgłoszenia patentowe można składać w każdym z krajowych urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w UE.


Międzynarodowa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej dysponuje dwoma rozwiązaniami umożliwiającymi rejestrację znaków towarowych i wzorów online. Informacje na temat znaków towarowych można znaleźć w sekcji najczęściej zadawanych pytań madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Natomiast informacje dotyczące wzorów można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.


Zwrotowi podlegają opłaty pobierane za zgłoszenia (w tym opłaty podstawowe, opłaty za wyznaczenie i kolejne opłaty za wyznaczenie w ramach międzynarodowego systemu znaków towarowych (systemu madryckiego) lub międzynarodowego systemu wzorów przemysłowych (systemu haskiego). Nie uwzględnia się opłat za wyznaczenie państw członkowskich UE. Nie uwzględnia się także opłat manipulacyjnych pobieranych przez urząd pochodzenia.


Nie, Fundusz MŚP nie dokonuje zwrotu takich opłat.


Opłaty za wskazanie są naliczane w chwili wskazania Umawiającej się Strony. Są one pobierane przez państwo, w którym wystąpiono o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 
Opłaty za późniejsze wskazanie są stosowane w związku z dodaniem kolejnych państw/regionów do istniejącej rejestracji międzynarodowej znaku towarowego (tj. rozszerzeniem jej geograficznego zakresu ochrony).
 
Tak, opłaty za wskazanie i późniejsze wskazanie są opłatami kwalifikującymi się do zwrotu.


Nie, nie obejmuje to wskazania państw UE. Zgłoszenie można złożyć w krajowym lub regionalnym Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub w EUIPO, jeżeli chcesz, aby twój znak towarowy lub wzór był chroniony w całej Unii Europejskiej.


Nie, nie obejmuje to wskazania Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz, aby twój znak towarowy lub wzór był chroniony w całej Unii Europejskiej, należy zgłosić go do EUIPO.


 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYMAGAE INFORMACJE


 
Procedurę składania wniosków o przyznanie dotacji opisano poniżej. Zakłada ona, że właściciel, pracodawca lub pełnomocnik MŚP zapoznał się z zaproszeniem do składania wniosków na stronie internetowej na temat dotacji.
 
KROK 1
 
Najpierw należy założyć konto SME Fund (funduszu dla MŚP) i zalogować się. Należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, w tym świadectwo VAT, wyciąg bankowy przedsiębiorstwa oraz podpisane oświadczenie (będąc pełnomocnikiem). Należy wypełnić i wysłać internetowy formularz wniosku o przyznanie dotacji. Po wysłaniu formularza można zwrócić się o przyznanie dwóch bonów w zależności od wybranych działań:
 
bon 1 (1 500 EUR) może zostać wykorzystany na usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), jak również w celu rejestracji znaków towarowych i wzorów. 
bon 2 (750 EUR) można wykorzystać w celu rejestracji patentów. 
Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie wydana w terminie do 15 dni roboczych. Po otrzymaniu decyzji zostanie ona podpisana przez EUIPO wraz z bonem lub bonami, które będzie można wykorzystać w celu realizacji wskazanych działań w zakresie własności intelektualnej. Nie należy składać wniosku o podjęcie jakichkolwiek działań przed otrzymaniem pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji; w przeciwnym razie wniesione opłaty nie zostaną zwrócone. Na złożenie wniosku o podjęcie działań przewidziano okres do 4 miesięcy, chociaż okres ten może zostać przedłużony o dodatkowe 2 miesiące, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego 4-miesięcznego okresu. Więcej informacji szczegółowych znajduje się w sekcji „Korzystanie z bonu" .
 
KROK 2
 
Należy złożyć wniosek o podjęcie działań i zapłacić za nie:
 
90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan); 
75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE; 
75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym; 
50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia; 
50% zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym. 
Należy sprawdzić limity i wykaz opłat objętych zaproszeniem do składania wniosków.
 
 
KROK 3
 
Po opłaceniu działań należy zalogować się na swoje konto. Następnie należy wypełnić i wysłać internetowy formularz „wniosku o zwrot kosztów”. W przypadku zatwierdzenia pełna kwota zwrotu zostanie odliczona od wartości bonu(-ów). EUIPO dokona płatności w ciągu miesiąca i kwota ta zostanie wpłacona na rachunek bankowy przedsiębiorstwa wskazany we wniosku. Zobacz sekcję „Korzystanie z bonu”, aby dowiedzieć się więcej o terminach ważności, okresach realizacji itd.


W obszarze konta SME Fund (funduszu dla MŚP) użytkownicy mogą:
 • złożyć wniosek o podjęcie konkretnych działań objętych SME Fund (funduszem dla MŚP) na 2022 r. poprzez wypełnienie formularza wniosku;
 • wypełnić formularz wniosku o zwrot kosztów, aby ubiegać się o częściowy zwrot kosztów opłaconych działań;
 • sprawdzić kwotę do wykorzystania w ramach bonów;
 • sprawdzić warunki aktywacji i realizacji bonów.


Bardzo ważne jest, aby nazwa w polu „przedsiębiorstwo” była dokładnie taka sama jak nazwa przedsiębiorstwa, która pojawia się w dokumencie VAT/NIP oraz na wyciągu bankowym. Należy upewnić się, że wszystkie informacje są zgodne.
 
Należy pamiętać, aby podać pełny numer IBAN rachunku bankowego przedsiębiorstwa, dokładnie taki, jaki widnieje na wyciągu bankowym przedsiębiorstwa (łącznie z kodem kraju).
 
Wszystkie dokumenty powinny być wyraźnie czytelne. W przypadku konieczności zeskanowania dokumentu w formie papierowej należy użyć skanera i zapisać go jako plik w formacie PDF. Fotografowanie dokumentów za pomocą smartfonów lub aparatów cyfrowych jest niedozwolone


Można i należy podać więcej niż jeden adres e-mail, aby zapewnić otrzymanie wszystkich wiadomości. Jeżeli wkrótce po złożeniu wniosku nie otrzymasz żadnej wiadomości e-mail od zespołu SME Fund (funduszu dla MŚP), prosimy sprawdzić folder spam lub skontaktować się z EUIPO.


Należy podać nazwę przedsiębiorstwa dokładnie taką, jaka widnieje na oświadczeniu VAT/NIP Twojego MŚP oraz na wyciągu bankowym.


Należy zapoznać się z tym dokumentem, aby dowiedzieć się, jakie są poprawne formaty numerów VAT dla państw członkowskich, w tym kody krajów.
 
Wnioskodawcy uznani przez właściwy organ krajowy za zwolnionych z podatku i posiadających równoważny numer identyfikacji podatkowej (NIP) zostaną poproszeni o przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez wspomniany organ, potwierdzającego prawne istnienie ich przedsiębiorstwa. Jeżeli struktura numeru identyfikacji podatkowej różni się od struktury numeru VAT, przy kodowaniu informacji należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej ma taką samą liczbę cyfr, ale brakuje kodu kraju, musi być poprzedzony kodem kraju.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to 12345678. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU12345678.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej zawiera kod kraju, ale nie ma tej samej liczby cyfr, po nim należy wpisać literę „X”, aż do osiągnięcia wymaganej liczby cyfr.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to EU123456. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU123456XX.
 • Jeżeli numer identyfikacji podatkowej nie zawiera kodu kraju i nie posiada takiej samej liczby cyfr, musi być poprzedzony kodem kraju, a po nim należy wpisać literę „X”, aż do osiągnięcia wymaganej liczby cyfr.Np.: struktura numeru VAT to EU12345678, a numer identyfikacji podatkowej to 123456. Wnioskodawcy powinni wprowadzić EU123456XX.


Wyciąg bankowy lub zaświadczenie bankowe Twojego przedsiębiorstwa musi zawierać następujące informacje: nazwę posiadacza rachunku (musi ona być taka sama jak nazwa przedsiębiorstwa), nazwę banku, pełny numer IBAN rachunku (w tym kod kraju) i kod BIC/SWIFT. Pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane (zob. przykład tutaj).


 

PROCEDURA PRZYZNANIA DOTACJI


 
 1. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia wniosku może przyjść w ciągu 60 minut. 
 2. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail w ciągu 60 minut, sprawdź, czy podałeś(-aś) poprawny adres e-mail. Zalecamy podanie więcej niż jednego adresu e-mail podczas składania wniosku. 
 3. Prosimy sprawdzić folder spam/niechciane wiadomości e-mail. Zalecamy dodanie wiadomości od nas do listy bezpiecznych nadawców, aby uniknąć takiego problemu w przyszłości. 
 4. Jeśli po sprawdzeniu powyższych kwestii nadal nie otrzymałeś(-aś) potwierdzenia, prosimy o kontakt z information@euipo.europa.eu w celu uzyskania pomocy. 

Wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia, że wniosek został przyjęty; jest to jedynie informacja, że wniosek został złożony. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie, w oddzielnej wiadomości e-mail, o wynikach procesu oceny zgodnie z zaproszeniem do składania wniosków.


EUIPO rozpatruje wszystkie wnioski. Jeśli komisja zażąda wyjaśnień dotyczących jakichkolwiek przekazanych dokumentów lub informacji, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail.


Jeśli po złożeniu wniosku zdecydujesz się NIE kontynuować procesu, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres grants.smefund@euipo.europa.eu, załączając wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia wniosku i umieszczając następującą informację: „Chciałbym/chciałabym wycofać wniosek o przyznanie dotacji z SME Fund (funduszu dla MŚP)”.


Po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami wskazanymi w wiadomości e-mail, którą otrzymasz wraz z wnioskiem o wyjaśnienia. Upewnij się, że podałeś(-aś) wymagane informacje i dołączyłeś(-aś) niezbędne dokumenty, jeśli są wymagane. Będziemy odpowiednio aktualizować Twój wniosek.


Po rozpatrzeniu Twojego wniosku komisja oceniająca poinformuje Cię o wyniku, jakim może być np.: przyznanie dotacji, wniosek o udzielenie dalszych informacji lub odrzucenie wniosku. Powiadomienia te będą wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS. Możesz również otrzymywać powiadomienia o wygaśnięciu ważności Twojego bonu(-ów) za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS


 

KORZYSTANIE Z BONU


 
Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji i odpowiednich bonów należy złożyć wniosek o podjęcie co najmniej jednego działania oraz zapłacić za nie przed upływem terminu ważności bonu lub bonów (bony są ważne przez okres do 4 miesięcy, przy czym okres ten może zostać przedłużony o dodatkowe 2 miesiące, jeżeli złoży się wniosek w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego okresu 4 miesięcy).
 
Po otrzymaniu dotacji, opłaceniu co najmniej jednego z wybranych działań i złożeniu formularza wniosku o zwrot kosztów (dołączając wymagany dowód płatności) Twoje bony zostaną aktywowane. Po aktywacji będziesz miał(a):
 
 • W przypadku bonu 1: 6-miesięczny okres realizacji, licząc od momentu aktywacji bonu, na uiszczenie i wystąpienie o zwrot dodatkowych opłat objętych bonem 1 (mogą to być kolejne opłaty lub nowe prawa własności intelektualnej). 
 • W przypadku bonu 2: 12-miesięczny okres realizacji, licząc od momentu aktywacji bonu, na uiszczenie i wystąpienie o zwrot dodatkowych opłat związanych z wcześniej wnioskowanymi działaniami. W tym samym czasie możesz złożyć wniosek o podjęcie dodatkowych działań, uiścić odpowiednie opłaty i złożyć wniosek o zwrot kosztów. 
Wnioskodawcom przysługuje również okres karencji wynoszący 30 dni na złożenie wniosku o zwrot uiszczonych opłat po zakończeniu okresu realizacji.


Tak, bony są ważne przez 4 miesiące, ale można przedłużyć ich ważność o dodatkowe 2 miesiące, jeśli złoży się wniosek w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego okresu 4 miesięcy. W tym okresie ważności należy złożyć wniosek o podjęcie przynajmniej jednego działania i złożyć wniosek o zwrot kosztów, w przeciwnym razie bon straci ważność i nie będzie przysługiwał zwrot kosztów.


Jeżeli beneficjent dotacji nie wykorzysta bonu, przyznany budżet zostanie uwolniony, a środki te staną się dostępne dla nowych wnioskodawców.


Nie, każdy bon może zostać przyznany temu samemu uczestnikowi tylko raz w roku bez względu na to, czy zostanie on później wykorzystany (lub wygaśnie). Będzie jednak można ponownie ubiegać się o niego w 2023 r.


Początkowo bony mają 4-miesięczny okres ważności, który może zostać przedłużony o 2 miesiące, jeśli potrzeba więcej czasu na ich wykorzystanie. Aby przedłużyć ważność bonu, należy wejść na swoje konto SME Fund (funduszu dla MŚP) i złożyć wniosek o przedłużenie. Można to zrobić tylko w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego okresu 4 miesięcy.


Uczestnikowi można przyznać tylko jedną decyzję o przyznaniu dotacji na każdy bon rocznie. Jeżeli twój bon wygasł, nie możesz ubiegać się o ten sam bon w ramach Funduszu MŚP na 2022 r. Będziesz jednak mógł/mogła ponownie złożyć wniosek w 2023 r.


Nie, w terminach podanych powyżej możesz w każdej chwili złożyć wniosek o podjęcie działań i odpowiadający im zwrot kosztów. Należy zapoznać się z odpowiednimi często zadawanymi pytaniami (FAQ) powyżej.


 
Bon 1 i bon 2 są odrębne i można się o nie ubiegać jednocześnie lub w różnym czasie w ramach SME Fund (funduszu dla MŚP) na 2022 r. (w okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 16 grudnia 2022 r.). O każdy bon można ubiegać się tylko raz.


Nadal otrzymasz zwrot kosztów. W odniesieniu do procedury przyznawania dotacji nie wprowadza się rozróżnienia między wnioskami, które zostały rozpatrzone pozytywnie lub negatywnie.


Urząd ds. własności intelektualnej powiadomi EUIPO o tym, że twoje MŚP rozpoczęło IP Scan. Aktywuje to bon. Otrzymasz powiadomienie potwierdzające aktywację bonu.


 

PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW


 

Po złożeniu wniosku o płatność EUIPO przeprowadza ocenę, która obejmuje następujące elementy:

 • ocena przeprowadzonych działań (w celu sprawdzenia ich zgodności z działaniami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków i ustalonymi w decyzji o przyznaniu dotacji);
 • ocena kwalifikowalności deklarowanego wydatku, w tym weryfikacja dokumentów załączanych do wniosku.

Dlatego tak ważne jest, aby przy składaniu wniosków o płatność dostarczyć prawidłowe informacje i dokumenty potwierdzające (jak wyjaśniono powyżej).

W przypadku gdy wniosek okaże się niekompletny lub wymaga wyjaśnienia, EUIPO skontaktuje się z beneficjentem i poinformuje go, jakie dokumenty należy złożyć, aby uzupełnić wniosek.

Po zatwierdzeniu wniosku o płatność i dołączonych do niego dokumentów należna kwota zostanie wypłacona na rachunek bankowy beneficjenta (wskazany we wniosku o dotację z Funduszu MŚP lub zmieniony we wniosku o płatność). EUIPO powiadomi beneficjenta drogą elektroniczną (na kontaktowy adres e-mail podany we wniosku o dotację z Funduszu MŚP i określony w decyzji o przyznaniu dotacji) o dokonaniu płatności. Jeżeli wniosek o płatność zawiera koszty, które nie kwalifikują się do zwrotu, powody zostaną należycie wyjaśnione w odpowiednim powiadomieniu.Najpierw przejdź na stronę Funduszu MŚP (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund) i zaloguj się na swoje konto Funduszu za pomocą swoich danych uwierzytelniających EUIPO.

Następnie w menu po lewej stronie kliknij „Formularz wniosku o zwrot kosztów” w ramach przyznanych bonów i wybierz numer referencyjny bonu, w odniesieniu do którego chcesz złożyć wniosek.

Na koniec zaznacz wszystkie działania, za które chcesz otrzymać zwrot kosztów, i wypełnij wymagane informacje. • W przypadku zwrotu kosztów związanych z IP Scan:

Należy wpisać datę złożenia wniosku o usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej („ IP Scan”) w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej, zapłaconą kwotę oraz datę płatności.

Należy również złożyć „dowód płatności za raport z IP Scan” – będzie to dowód z krajowego urzędu własności intelektualnej potwierdzający wykonanie usługi oraz podający zapłaconą kwotę i datę zapłaty.

 • W przypadku zwrotu kosztów związanych z rejestracją znaków towarowych lub wzorów przemysłowych w UE:

Należy podać numer wniosku o rejestrację, datę złożenia (datę zgłoszenia) oraz zestawienie opłat (opłaty podstawowe i pozostałe) związanych z rejestracją. Należy użyć przycisku „Dodaj kolejny” dla każdej zgłoszonej rejestracji.

Nie jest konieczne przesyłanie żadnych dokumentów, ponieważ informacje są dostępne w narzędziu IP Tool EUIPO.

 • W przypadku zwrotu kosztów związanych z krajowymi rejestracjami lub zgłoszeniami znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub patentów:

Należy podać datę wniosku o rejestrację, numer wniosku, a także zestawienie opłat (opłaty podstawowe i inne) związanych z rejestracją.

Należy również złożyć dokument dostarczony przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej potwierdzający realizację, zapłaconą kwotę oraz zestawienie opłat (opłaty podstawowe i inne) związanych z wnioskiem o rejestrację. Należy użyć przycisku „Dodaj kolejny” dla każdej zgłoszonej rejestracji.

 • W przypadku zwrotu kosztów związanych z międzynarodową rejestracją znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO):

Należy wpisać datę złożenia wniosku, numer wniosku, wskazany kraj lub kraje spoza UE oraz opłaty (w CHF) związane z wnioskiem o rejestrację.

Należy również złożyć dokument dostarczony przez WIPO, który potwierdza realizację, zapłaconą kwotę, datę płatności i jej dowód.

Opłaty podlegające zwrotowi to opłaty zarejestrowane przy użyciu systemów administrowanych przez WIPO:

 • międzynarodowego systemu znaków towarowych (system madrycki);
 • międzynarodowego systemu wzorów przemysłowych (system haski).Nie, należy czekać na pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji i bonu(-ów). Zanim MŚP rozpoczną działalność w zakresie własności intelektualnej, muszą poczekać na pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji. Jeżeli działania w zakresie własności intelektualnej rozpoczną się przed otrzymaniem powiadomienia o pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, nie zwraca się żadnych opłat (w tym kolejnych opłat).
 


Wszelkie płatności będą dokonywane na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku lub zmodyfikowany we wniosku o płatność.

Rachunek bankowy musi należeć do beneficjenta, czyli MŚP, a nie do jakiegokolwiek przedstawiciela.

W przypadku gdy podczas składania wniosku o bon (lub bony) rachunek bankowy okaże się nieprawidłowy, beneficjent zostanie o tym należycie poinformowany w zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku zawierającym list oraz bon (lub listy oraz bony). W związku z tym, składając wniosek o zwrot kosztów, beneficjent musi przedstawić prawidłowy rachunek bankowy. W przeciwnym razie EUIPO nie będzie w stanie dokonać płatności.Termin dokonania płatności przez EUIPO wynosi 30 dni od złożenia wniosku o zwrot kosztów.

EUIPO zawiesza termin płatności w przypadku wysłania prośby o dodatkowe informacje. Zawieszenie staje się skuteczne w dniu wysłania powiadomienia przez EUIPO. Pozostały okres płatności wznawia się od dnia otrzymania żądanych informacji lub zmienionych dokumentów.

Jeśli wniosek obejmuje opłaty związane z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych poza UE, termin 30 dni może nie zostać dotrzymany. Wynika to z faktu, że elementy zweryfikowane podczas oceny muszą być również potwierdzone przy wsparciu WIPO.Tak, ale tylko wtedy, gdy bon jeszcze nie wygasł. Jeżeli twój wniosek o zwrot kosztów zostanie przyjęty, twój bon zostanie aktywowany i rozpocznie się okres do jego realizacji. W okresie realizacji bonu możliwe jest ubieganie się o zwrot innych kwalifikowalnych opłat.


 • koszty poniesione przed otrzymaniem przez MŚP powiadomienia o przyznaniu dotacji;
 • wynagrodzenie pełnomocnika (lub przedstawiciela);
 • koszty VAT określone w art. 4.5 decyzji o przyznaniu dotacji (w szczególności związane z usługami IP Scan);
 • niewłaściwy bon: kosztów działań związanych z bonem 1 nie można zwrócić w ramach bonu 2 i odwrotnie (tj. ZTUE nie jest objęty zwrotem kosztów, jeśli przyznano jedynie bon patentowy 2);
 • opłaty rejestracyjne urzędu pochodzenia za zgłoszenia międzynarodowych znaków towarowych lub wzorów przemysłowych; opłaty kwalifikują się tylko wtedy, gdy zgłoszenie odbyło się w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej, a nie w WIPO (tj. opłaty związane z włoskim znakiem towarowym lub wzorem przemysłowym nie podlegają zwrotowi, jeśli taki znak lub wzór został zarejestrowany w WIPO);
 • międzynarodowe rejestracje znaków towarowych lub wzorów przemysłowych niekorzystające z systemu WIPO; opłaty kwalifikują się tylko wtedy, gdy zgłoszenia odbywają się przy użyciu systemów administrowanych przez WIPO, a nie za pośrednictwem urzędów ds. własności intelektualnej spoza UE (tj. opłaty związane z międzynarodowym znakiem towarowym lub wzorem przemysłowym w Kolumbii nie podlegają zwrotowi, jeśli taki znak lub wzór został zarejestrowany przy użyciu krajowego urzędu ds. własności intelektualnej w Kolumbii);
 • opłaty za wzór użytkowy.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.