Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Unieważnienie

 

Każda osoba fizyczna lub prawna, jak również upoważniony organ publiczny, może złożyć w EUIPO wniosek o unieważnienie. Złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności wymaga dokonania opłaty.
 
Więcej informacji o wnioskach o unieważnienie znajduje się w Wytycznych: Rozpatrywanie wniosków o unieważnienie wzoru.

Więcej informacji na temat opłaty za wniosek o unieważnienie można znaleźć w sekcji opłat i płatności.

Zgłaszający, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa handlowego w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą powołać pełnomocnika, który będzie reprezentował ich przed Urzędem. Dostęp do listy pełnomocników Urzędu można uzyskać za pośrednictwem eSearch plus.

Zasady dotyczące używania języków w postępowaniach w sprawie unieważnienia wzorów nie są takie same jak te stosowane w postępowaniach w sprawie znaków towarowych.
Wniosek o unieważnienie prawa do wzoru należy złożyć w języku postępowania, który jest językiem używanym do dokonania zgłoszenia spornego wzoru wspólnotowego (język zgłoszenia), pod warunkiem że język zgłoszenia jest jednym z pięciu języków Urzędu (art. 98 RWW; art. 29 RWWW).
Jeżeli język zgłoszenia nie jest jednym z pięciu języków Urzędu, językiem postępowania jest drugi język wskazany we wniosku o sporny wzór wspólnotowy (art. 98 ust. 4 RWW; art. 29 ust. 1 RWWW).
W celu uzyskania więcej informacji, zob. Wytyczne w sprawie rozpatrywania wniosków o unieważnienie wzoru.

Wnioski o stwierdzenie nieważności wpływają do EUIPO, który jest, wraz z sądami właściwymi w sprawach wzorów wspólnotowych, instytucją właściwą do rozstrzygania konfliktów powstających w związku z zarejestrowanymi wzorami wspólnotowymi. Konflikty dotyczące niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych są z kolei rozpatrywane wyłącznie przez sądy właściwe w sprawach wzorów wspólnotowych.
Gdy EUIPO, właściwe sądy krajowe (sądy właściwe w sprawach wzorów wspólnotowych) lub sądy europejskie wydadzą pewną liczbę decyzji w tych sprawach, w naturalny i stopniowy sposób ukształtuje się orzecznictwo. Orzecznictwo to zostanie udokumentowane oraz zostaną sporządzone dotyczące go ogólnodostępne komentarze.
Aby zapoznać się z orzecznictwem, zob. eSearch Case Law.

Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji