Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zadbaj o swoje prawa

Zgodnie z art. 9 RZTUE„rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania znaku w obrocie handlowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany (...)”

Ochrona znaku towarowego jest równie ważna, co budowanie marki. Jeśli o nią nie zadbasz, inne podmioty mogą poddać w wątpliwość ważność twojego znaku, a w konsekwencji twoja marka straci na wartości.

Obowiązek ochrony praw do zarejestrowanego znaku towarowego spoczywa wyłącznie na tobie. Aby działać skutecznie:

  • upewnij się, że znak towarowy jest poprawnie zarejestrowany dla produktów i usług, którymi handlujesz.
  • zachowuj czujność. Zarejestrowany znak towarowy jest ostrzeżeniem i informacją dla konkurentów, że posiadasz stosowne prawo. Jeżeli jednak ktoś wykorzysta Twój lub podobny znak towarowy bez pozwolenia, podjęcie odpowiednich środków zaradczych leży wyłącznie w twojej gestii.

EUIPO zajmuje się wyłącznie rejestracją znaków towarowych UE i wzorów wspólnotowych.

EUIPO nie jest organem właściwym do egzekwowania prawa, w związku z czym nie udziela porad prawnych dotyczących dochodzenia ochrony znaków towarowych lub wzorów.

 

Rejestry

Upewnij się, że nikt inny nie próbuje zarejestrować identycznego lub podobnego znaku towarowego.

Przeszukaj rejestry znaków towarowych w poszukiwaniu zgłoszonych znaków, które są identyczne z tym posiadanym przez ciebie lub podobne do niego.

Udostępniamy wyszukiwarkę zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków towarowych UE o nazwie eSearch plus. Zarejestrowani użytkownicy mogą skonfigurować funkcję automatycznych alertów, aby otrzymywać ostrzeżenie za każdym razem, gdy do EUIPO wpłynie zgłoszenie potencjalnie kolidującego znaku towarowego.

TMview jest globalnym narzędziem do wyszukiwania znaków towarowych udostępniającym informacje z pierwszej ręki na temat znaków towarowych z ok. 60 urzędów ds. ochrony własności intelektualnej, w tym ze wszystkich krajowych i regionalnych urzędów ds. ochrony własności intelektualnej w UE. Dostęp do przeszło 40 milionów znaków towarowych on-line jest dostępny za darmo pod adresem: www.tmdn.org.

W przypadku braku możliwości samodzielnego wyszukiwania można skorzystać z usług oferowanych przez prawników.

Jeśli stwierdzisz, że konkurencyjny podmiot zgłosił lub zarejestrował znak identyczny z Twoim lub podobny do niego, możesz dochodzić swojego wcześniej nabytego prawa, wnosząc sprzeciw lub składając wniosek o unieważnienie rejestracji znaku towarowego.

Rynek

Upewnij się, że inne podmioty na rynku nie używają Twojego znaku towarowego.

Monitoruj rynek – czytaj publikacje prasowe, branżowe oraz strony internetowe, sprawdzając, czy inne firmy nie wykorzystują Twojego znaku towarowego bez pozwolenia. Na rynku mogą pojawić się nielegalne kopie Twoich produktów lub produkty opatrzone znakami towarowymi o podobnym – choć nieidentycznym – wyglądzie do znaku towarowego UE zarejestrowanego przez Ciebie.

EUIPO współpracuje z licznymi rynkami handlu elektronicznego w celu zebrania informacji na temat stosowanych przez nie narzędzi ochrony własności intelektualnej, aby ułatwić podejmowanie działań i korzystanie z dostępnych zasobów. Więcej informacji znajduje się tutaj

W takim przypadku warto rozważyć zwrócenie się do krajowych organów celnych o ochronę przed naruszeniami. Celnicy korzystają z baz danych do wykrywania potencjalnych naruszeń i konfiskują podrobione towary.

Możesz również wprowadzić informacje o swoich produktach i markach do IP Enforcement Portal Baza ta ma pomóc organom ścigania w rozpoznawaniu podrabianych towarów. Korzystanie z bazy jest bezpłatne i można do niej wprowadzać informacje dotyczące np. opakowań, etykiet lub danych kontaktowych. Informacje te są następnie wykorzystywane przez organy ścigania do odróżnienia towarów podrobionych od autentycznych.

Decyzja w tym zakresie należy tylko i wyłącznie do Ciebie.

W EUIPO i rejestrach krajowych

Wnieś sprzeciw lub wystąp o unieważnienie rejestracji identycznych lub podobnych znaków towarowych.

 

Sprzeciw

Z chwilą przypisania Twojemu wnioskowi o rejestrację znaku towarowego UE daty zgłoszenia, uzyskujesz prawo do składania sprzeciwów wobec unijnych i krajowych rejestracji dokonywanych w Unii Europejskiej po tej dacie.
Aby chronić swoje prawa, regularnie wyszukuj zgłoszenia znaków towarowych UE i rejestracje krajowe oraz znajdź w internecie dowody na używanie znaków na rynku. Rzecznicy patentowi i podmioty zajmujące się monitorowaniem rejestrów mogą pomóc właścicielowi znaku w poszukiwaniach, a w razie potrzeby udzielić mu porady.

 

Unieważnienie

Istnieje możliwość unieważnienia znaków towarowych UE i krajowych znaków towarowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Jeśli uważasz, że istniejąca rejestracja nie była używana, pomimo obowiązku jej stosowania, możesz zażądać jej wycofania. Jeśli uważasz, że rejestracja danego znaku towarowego koliduje z Twoim wcześniejszym prawem lub że jest nieważna, możesz zażądać jej unieważnienia. Rozwiązaniem alternatywnym wobec unieważnienia ZTUE jest możliwość złożenia przez właściciela wniosku o jego przeniesienie – jak gdyby znak był zarejestrowany w imieniu jego agenta lub pełnomocnika bez jego zgody.

Koszt złożenia wniosku o unieważnienie rejestracji to 630 EUR. Różnica między nimi polega na tym, że unieważnienie znaku towarowego ma skutek wsteczny (całkowicie usuwa go z rejestru znaków towarowych), a wygaśnięcie ma zastosowanie od daty złożenia wniosku do Urzędu.

Przed i poza sądem

Podejmij kroki wobec sprawcy naruszeń

Przed podjęciem kroków prawnych w związku ze sporem warto zasięgnąć porady prawnika.

 

Poinformuj domniemanego sprawcę naruszeń – wezwanie do zaniechania naruszeń

Jeżeli stwierdzisz naruszenie, rozważ możliwość wysłania domniemanemu sprawcy pisma z wezwaniem do zaniechania naruszeń, informując go o zaistniałym konflikcie. Tym samym zostaje on oficjalnie poinformowany o Twoich prawach oraz ewentualnych dalszych krokach, które podejmiesz w razie niezaprzestania naruszeń.

 

Negocjuj

W niektórych przypadkach strony mogą wynegocjować porozumienie w drodze mediacji i arbitrażu. Usługi te służą do rozwiązywania sporów między dwoma firmami działającymi zgodnie z prawem, które szukają opłacalnych i praktycznych rozwiązań.

 

Środki cywilnoprawne

Jeżeli próby ostrzeżenia sprawcy naruszeń lub negocjacje z nim okażą się nieskuteczne, możesz złożyć wniosek o zastosowanie innych prawnych środków przeciwdziałania naruszeniom, takich jak zabezpieczenie roszczeń lub zapobiegawcze zajęcie mienia, które uniemożliwią bezprawne używanie Twojego znaku towarowego. W każdym wypadku powództwo cywilne wytacza się na poziomie krajowym – w państwach UE, w których doszło do naruszeń. Przy tym znak towarowy UE ma tę zaletę, że jeden sąd może postanowić o zastosowaniu danego środka we wszystkich państwach członkowskich.

 

Środki prawa karnego

Środki prawa karnego mogą znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy dochodzi do podrabiania towarów lub piractwa. W przypadku ich stwierdzenia należy skontaktować się z organami ścigania w kraju UE, w którym doszło do naruszeń.

Należy pamiętać, że przepisy prawa karnego dotyczące własności intelektualnej nie są ujednolicone na szczeblu Unii Europejskiej. Ściganie przestępstw związanych z naruszeniami własności intelektualnej odbywa się na poziomie krajowym zgodnie z przepisami danego państwa. W związku z tym możliwości ścigania przestępstw w poszczególnych państwach UE znacznie różnią się między sobą i nie zawsze możliwe jest jednolite stosowanie rozwiązań prawa karnego w każdym kraju.

Jeżeli sąd zażąda dowodu na istnienie Twojego znaku towarowego UE, możesz uzyskać uwierzytelniony lub nieuwierzytelniony odpis certyfikatu rejestracji, korzystając z narzędzia eSearch plus lub internetowego formularza wglądu do akt.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.