Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Pomóż przedsiębiorstwom
wykorzystując swoją wiedzę fachową w zakresie własności intelektualnej.

To niezwykła okazja, by wesprzeć MŚP w dobie obecnego kryzysu, znacząco przyczynić się do optymalizacji rozumienia i korzystania z własności intelektualnej przez MŚP oraz, jednocześnie, pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb MŚP.

Chcesz zarejestrować się jako podmiot świadczący usługi pro bono lub dowiedzieć się więcej? Zobacz zakładki Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, jak to działa oraz poniższy formularz zgłoszenia.

Ważna informacja: zapoznaj się z Zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania, aby świadczyć usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

a) Oświadczenie potwierdzające dla podmiotów spełniających wymogi kwalifikowalności:

Wyłącznie dla osób fizycznych Wyłącznie dla osób prawnych

(„osoba”)

(1) oświadcza się, iż wyżej wskazana osoba:

1 Osoby prawne powinny być zarejestrowane, osoby fizyczne powinny mieć swoje miejsca prowadzenia działalności lub zatrudnienia na terenie państwa członkowskiego lub EOG.

2 Ma zastosowanie w równym stopniu do jakiegokolwiek państwa członkowskiego UE lub państwa EOG.

Podpisujący oświadcza, że wyżej wskazana osoba jest w stanie dostarczyć, na żądanie i bezzwłocznie, dokumenty potwierdzające deklaracje zawarte powyżej.
W przypadku, gdy oświadczenie złożono w imieniu osoby prawnej, podpisujący oświadcza, iż posiada on/ona niezbędne umocowanie do reprezentacji.
Wyżej wskazana osoba może zostać wykluczona jeśli którekolwiek z przedstawionych oświadczeń lub informacji będących warunkiem uczestnictwa w niniejszej procedurze okażą się fałszywe lub nieprawidłowe.


Uwaga: przedstawicieli wpisanych na listy na podstawie art. 120 ust.1 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej lub art. 78 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych uważa się za spełniających powyższe wymogi, zatem nie wymaga się od nich złożenia oświadczenia potwierdzającego.

b) Formularz uczestnictwa

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

3 Usług pro bono w zakresie własności intelektualnej nie należy mylić z usługami alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR). Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oferuje świadczenie specjalnej usługi pozaprawnej w dobie pandemii COVID-19 celem umożliwienia MŚP podjęcia świadomej decyzji odnośnie do wyboru mechanizmu rozstrzygania sporów w ramach rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu toczącego się przed EUIPO. Ta specjalna usługa pozaprawna nazywana jest ADR i może o nią wystąpić MŚP w następujących postępowaniach przed EUIPO: postępowania w sprawie sprzeciwu (po terminie do odstąpienia od umowy) wobec niereprezentowanych MŚP, postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, postępowania odwoławcze. Usługa ADR znajduje się poza zakresem obecnej inicjatywy świadczenia usług pro bono w zakresie własności intelektualnej.
Funkcją usług ADR dla MŚP jest informowanie MŚP o następujących mechanizmach rozstrzygania dostępnych w EUIPO lub gdzie indziej: mediacji, pojednania, negocjacjach prowadzonych z pomocą osoby trzeciej, wczesnej ocenie sprawy przez neutralną osobę trzecią lub (niewiążące) rozstrzygnięcie sporu przez eksperta. Wszelkie pytania dotyczące ADR należy przesyłać na adres e-mail:ADR-Info@euipo.europa.eu. Po skorzystaniu z ;usługi ADR dla MŚP może ono uzyskać wskazanie, aby zwrócić się o ;usługę pro bono w ;zakresie własności intelektualnej lub o ;poradę prawną.
Usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej mogą jednak obejmować zawodową reprezentację MŚP w którymkolwiek z wyżej wskazanych mechanizmów rozstrzygania sporów oraz doradztwo w zakresie możliwych mechanizmów rozstrzygania sporów w trakcie okresu na odstąpienie od umowy (w postępowaniach w sprawie sprzeciwu) oraz w przypadku, gdy strony nie są reprezentowane.


Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

Dane kontaktowe:
Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem(-am) i akceptuję warunki usługi (zob. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania)

Potwierdzam, że według mojej najlepszej wiedzy, informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz że zostały udzielone w dobrej wierze. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieprawdziwe oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu oraz zobowiązuję się, że w żadnym wypadku EUIPO nie może zostać uznane za nie odpowiedzialne. W przypadku wystąpienia zmian w udzielonych informacjach, ponoszę odpowiedzialność za niezwłoczne poinformowanie EUIPO. Rozumiem i akceptuję, że EUIPO nie zostanie pociągnięte do odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę spowodowaną przez świadczącego usługę pro bono. Zobowiązuję się także, że EUIPO nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez świadczącego usługę stronom trzecim w trakcie świadczenia usługi pro bono oraz w rezultacie świadczenia takich usług. Jestem świadomy(-a), iż mogę zostać wykluczony(-a) z inicjatywy pro bono w zakresie własności intelektualnej, jeśli którekolwiek oświadczenie lub przedstawiona informacja będące warunkiem uczestnictwa w niniejszej procedurze okaże się fałszywe lub nieprawidłowe.

Zdaję sobie sprawę, iż uwzględnienie na liście świadczących usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej nie świadczy o jakimkolwiek uznaniu jakości EUIPO lub jej potwierdzenia.

Informacji zawartych na niniejszej stronie nie powinno uznawać się za reklamowanie usług prawnych na podstawie przepisów i zasad etyki zawodowej któregokolwiek z państw członkowskich lub EOG.

Wyrażam zgodę na zaoferowanie przeze mnie nieodpłatnych usług pro bono w zakresie własności intelektualnej, określonych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania oraz w warunkach zawartych w niniejszym formularzu. W momencie, gdy MŚP otrzymało usługę pro bono, zwrócenie się do świadczącego usługi pro bono o dalsze usługi odpłatne oraz negocjacja ich warunków stają się wyłączną odpowiedzialnością danego MŚP. (Zob. definicję MŚP w oparciu o zalecenie Komisji 2003/361/EC)

Akceptuję możliwość skontaktowania się ze mną w celu pozyskania informacji i w celach dokonania oceny satysfakcji klienta.

Akceptuję publikację zanonimizowanych wyników i szczegółów otrzymanej informacji zwrotnej.

Zgadzam się na upublicznienie mojego imienia i nazwiska oraz, w razie potrzeby, nazwy mojej kancelarii prawnej, na liście podmiotów świadczących usługi pro bono na stronach internetowych EUIPO celem poinformowania użytkowników o liście podmiotów świadczących usługi pro bono biorących udział w niniejszej inicjatywie. Zgoda ta nie nakłada na EUIPO żadnego obowiązku przechowywania danych na swojej stronie internetowej.

Pamiętaj, że w momencie zatwierdzenia lub przesłania niniejszego formularza, wszelkimi zawartymi w nim danymi zarządza się zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji