Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Bezpłatne spersonalizowane wsparcie
w zakresie własności intelektualnej

Aby uzyskać bezpłatne spersonalizowane wsparcie w zakresie własności intelektualnej, należy wypełnić poniższy formularz. Jesteś zainteresowany(-a), ale chcesz uzyskać więcej informacji? Zobacz, jak to działa, i postępuj zgodnie z kolejnymi krokami

nagłówek podmiot świadczący usługi MŚP 1

Wypełnij i prześlij formularz Wypełnij formularz, podając wymagane informacje

nagłówek podmiot świadczący usługi MŚP 2

Analizujemy informacje Przekazane informacje pomogą nam dopasować właściwości usługi do Twoich potrzeb

nagłówek podmiot świadczący usługi MŚP 3

Twoja sprawa jest dopasowana do najodpowiedniejszego rozwiązaniaKontaktuje się z Tobą osoba prowadząca sprawę w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów EUIPO lub otrzymujesz drogą mailową wykaz podmiotów świadczących usługi pro bono

EUIPO regularnie przeprowadza kontrole jakości dotyczące dokładności informacji przekazywanych przez wnioskodawców.
Bezpłatne spersonalizowane konsultacje z EUIPO w zakresie własności intelektualnej ograniczają się do świadczenia jednej usługi na rzecz danego MŚP.
Nie gwarantujemy dostępności zamówionej usługi konsultacyjnej.

Usługa ta ma być świadczona na rzecz MŚP, które są zgodne z definicją małych i średnich przedsiębiorstw określoną w zaleceniu Komisji 2003/361/WE.

Przed złożeniem wniosku o uzyskanie usługi należy upewnić się, że dane przedsiębiorstwo kwalifikuje się jako MŚP, wypełniając kwestionariusz przygotowany na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej. Za przekazanie wiarygodnych informacji odpowiada wnioskodawca.

 
  • Kwalifikowalność
  • Szczegóły
  • Kontakt
  • Warunki

Kwalifikowalność do uzyskania usługi

Wypełnienie tego pola jest wymagane Wybrana opcja nie jest dopuszczalna w przypadku tego wniosku
Przypis 1 – W bezpłatnych spersonalizowanych konsultacjach w zakresie własności intelektualnej mogą brać udział na zasadzie otwartości i równości wszystkie osoby prawne podlegające Traktatom Pokaż Ukryj

1 W bezpłatnych spersonalizowanych konsultacjach w zakresie własności intelektualnej mogą brać udział na zasadzie otwartości i równości wszystkie osoby prawne podlegające Traktatom. Obejmuje to wszystkie MŚP zarejestrowane w UE. MŚP zarejestrowane w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie w pełni korzystają z udziału w jednolitym rynku na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a zatem mają też równy dostęp do niniejszej inicjatywy. W przypadku wnioskodawców brytyjskich: od dnia 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już państwem członkowskim UE. Jednak zgodnie z art. 126 i art. 127 ust. 1 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE prawo Unii ma w dalszym ciągu zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia 2020 r. Niniejszy program ma zatem zastosowanie w tym okresie przejściowym do MŚP i przedstawicieli z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.


Wypełnienie tego pola jest wymagane Wybrana opcja nie jest dopuszczalna w przypadku tego wniosku
Wypełnienie tego pola jest wymagane Wybrana opcja nie jest dopuszczalna w przypadku tego wniosku

Informacje szczegółowe dotyczące wsparcia

Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane
Przypis2 – Usług pro bono dotyczących własności intelektualnej nie należy mylić z usługami w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) Pokaż Ukryj

2 Usług pro bono w zakresie własności intelektualnej nie należy mylić z usługami skutecznego rozstrzygania sporów (ADR). Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oferuje świadczenie specjalnej usługi pozaprawnej w dobie pandemii COVID-19 celem umożliwienia MŚP podjęcia świadomej decyzji odnośnie do wyboru mechanizmu rozstrzygania sporów w ramach rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu toczącego się przed EUIPO. Ta specjalna usługa pozaprawna nazywana jest ADR i może o nią wystąpić MŚP w następujących postępowaniach przed EUIPO: postępowania w sprawie sprzeciwu (po terminie do odstąpienia od umowy) wobec niereprezentowanych MŚP, postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, postępowania odwoławcze. Usługa ADR znajduje się poza zakresem obecnej inicjatywy świadczenia usług pro bono w zakresie własności intelektualnej.
Funkcją usług ADR jest informowanie MŚP o następujących mechanizmach rozstrzygania dostępnych w EUIPO lub gdzie indziej: mediacji, pojednania, negocjacjach prowadzonych z pomocą osoby trzeciej, wczesnej ocenie sprawy przez neutralną osobę trzecią lub (niewiążące) rozstrzygnięcie sporu przez eksperta. Wszelkie pytania dotyczące ADR należy przesyłać na adres e-mail: ADR-Info@euipo.europa.eu. Po skorzystaniu z usługi ADR MŚP może uzyskać wskazanie, aby zwrócić się o usługę pro bono w zakresie własności intelektualnej lub o poradę prawną.
Usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej mogą jednak obejmować zawodową reprezentację MŚP w którymkolwiek z wyżej wskazanych mechanizmów rozstrzygania sporów oraz doradztwo w zakresie możliwych mechanizmów rozstrzygania sporów w trakcie okresu na odstąpienie od umowy (w postępowaniach w sprawie sprzeciwu) oraz w przypadku, gdy strony nie są reprezentowane.

Wypełnienie tego pola jest wymagane

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

*Kraj / obszar geograficzny, gdzie jest potrzebne wsparcie w zakresie własności intelektualnej, to

Wypełnienie tego pola jest wymagane

*Usługa bezpłatnego spersonalizowanego doradztwa w zakresie własności intelektualnej (nieobejmującego alternatywnych metod rozwiązywania sporów) polega na udzielaniu pomocy MŚP w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19. Nie zalecamy składania wniosku o tę usługę, jeżeli przedsiębiorstwo jest już reprezentowane przez prawnika ds. własności intelektualnej.

Dane kontaktowe przedsiębiorstwa

Wypełnienie tego pola jest wymagane Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane Proszę podać ważny adres e-mail.

Warunki świadczenia usług

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z poniższymi warunkami świadczenia usług. Wypełnienie tego pola jest wymagane

W odniesieniu do świadczenia usług pro bono EUIPO sporządza wykaz usługodawców na podstawie wniosków otrzymanych po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. EUIPO zobowiązał się do gromadzenia i klasyfikowania usługodawców oraz zapewnienia wsparcia MŚP przekazując im dane kontaktowe usługodawców, którzy odpowiadają potrzebom takich MŚP.

Wykaz ten nie ma charakteru wyczerpującego, a usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej mogą być świadczone nie tylko w ramach inicjatywy EUIPO.

Usługi oferowane i świadczone przez podmioty świadczące usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej nie są usługami świadczonymi przez EUIPO. Za przekazanie dokładnych informacji odpowiadają wyłącznie podmioty świadczące usługi pro bono.

EUIPO nie gwarantuje dostępności, poziomu usług, ani faktycznego świadczenia usług EDR lub usług pro bono w zakresie własności intelektualnej.

W kontekście tej inicjatywy na rzecz bezpłatnych spersonalizowanych konsultacji dotyczących własności intelektualnej EUIPO nie oferuje żadnych porad prawnych i jest zwolniony z odpowiedzialności, w tym za jakiekolwiek szkody wyrządzone usługodawcy lub MŚP lub osobom trzecim na skutek świadczenia usług EDR, w trakcie lub w wyniku świadczenia usługi.

EUIPO nie zwróci ani nie pokryje kosztów poniesionych w ramach świadczenia usług przez MŚP na rzecz usług świadczonych przez osoby trzecie.

Informacji zawartych na niniejszej stronie nie powinno uznawać się za reklamowanie usług prawnych na podstawie przepisów i zasad etyki zawodowej któregokolwiek z państw członkowskich lub EOG.

Po przedłożeniu wniosku oraz na podstawie informacji zawartych w formularzu EUIPO skontaktuje się z MŚP i zaoferuje mu wsparcie, przydzielając osobę prowadzącą sprawę w ramach EDR lub dostarczając wykaz dostępnych podmiotów świadczących usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej spełniających odpowiednie kryteria. Wybór podmiotu świadczącego usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej oraz kontakt z nim będzie zależał wyłącznie od inicjatywy MŚP. Bezpłatne spersonalizowane konsultacje z EUIPO w zakresie własności intelektualnej ograniczają się do świadczenia jednej usługi na rzecz danego MŚP. W momencie, gdy MŚP otrzymało usługę pro bono, zwrócenie się do podmiotu świadczącego usługi pro bono o dalsze, odpłatne usługi oraz negocjacja ich warunków stają się wyłączną odpowiedzialnością danego MŚP.

Akceptuję możliwość skontaktowania się ze mną w celu pozyskania informacji i w celach dokonania oceny satysfakcji klienta. Wypełnienie tego pola jest wymagane

Akceptuję publikację zanonimizowanych wyników i szczegółów przekazanej informacji zwrotnej. Wypełnienie tego pola jest wymagane

Wiarygodność i dokładność informacji. Wypełnienie tego pola jest wymagane

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są dokładne i kompletne oraz przekazane w dobrej wierze. Ponoszę odpowiedzialność za wszelkie ewentualne błędy lub pominięcia. Jestem świadomy(-a) tego, że mogę zostać wykluczony(-a) z udziału w bezpłatnych spersonalizowanych konsultacjach w zakresie własności intelektualnej, jeżeli którekolwiek z oświadczeń zawartych w niniejszym formularzu okaże się nieprawdziwe lub nieprawidłowe.

Należy pamiętać, że w momencie zatwierdzenia lub przesłania niniejszego formularza, wszelkimi zawartymi w nim danymi zarządza się zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Ochrona danych: Dane osobowe gromadzone na potrzeby przedmiotowej procedury będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Urząd będzie przetwarzał takie dane osobowe zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/data-protection) oraz na końcu formularzy. Wszelkie wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych Urzędu na adres DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Skargi: w przypadku gdy ani administrator danych, ani inspektor ochrony danych nie rozwiązali zaistniałego sporu, skargi można zawsze kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: edps@edps.europa.eu.

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji