Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Śnieg

Bezpłatna spersonalizowana

 

pomoc w zakresie własności intelektualnej

Eksperci w całej Europie chętnie odpowiedzą na twoje pytania dotyczące własności intelektualnej.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu zgłoszenia znaku towarowego, wzoru lub innego zgłoszenia prawa do własności intelektualnej?

  • Czy jest szansa, że twoje zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru zostanie zaakceptowane?
  • Czy ktoś używa twojego znaku towarowego, wzoru lub patentu bez twojej zgody?
  • Czy oskarżono cię o naruszenie czyichś praw własności intelektualnej?
  • Czy może wyrażasz sprzeciw lub chcesz odwołać się od decyzji w sprawie zgłoszenia, ale potrzebujesz wskazówek, jak to zrobić?

Złóż wniosek, a my pomożemy ci znaleźć eksperta ds. własności intelektualnej, który udzieli ci pomocy w twoim języku.

nagłówek podmiotu świadczącego usługi dla MŚP 1

Wypełnij i prześlij formularz Wypełnij formularz, podając wymagane informacje

nagłówek podmiotu świadczącego usługi dla MŚP 2

Analizujemy informacje Podane informacje pomogą nam znaleźć rozwiązanie spełniające twoje potrzeby

nagłówek podmiotu świadczącego usługi dla MŚP 3

Twój przypadek zostaje dopasowany do najodpowiedniejszego rozwiązaniaSkontaktuje się z tobą osoba prowadząca sprawę w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów EUIPO lub otrzymasz drogą mailową wykaz podmiotów świadczących bezpłatne usługi wsparcia w zakresie własności intelektualnej

EUIPO regularnie sprawdza dokładność informacji przekazywanych przez wnioskodawców.
Oferowane przez EUIPO bezpłatne spersonalizowane konsultacje w zakresie własności intelektualnej ograniczają się do świadczenia jednej usługi na rzecz danego MŚP.

Nie gwarantujemy dostępności zamówionej usługi konsultacyjnej.

Usługa ta jest dostępna dla MŚP, które spełniają wymogi określone w definicji małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie zalecenia Komisji 2003/361/WE.

Przed złożeniem wniosku dotyczącego usługi należy upewnić się, że dane przedsiębiorstwo kwalifikuje się jako MŚP, wypełniając kwestionariusz przygotowany na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej. Za przekazanie wiarygodnych informacji odpowiada wnioskodawca.

 
  • Kwalifikowalność
  • Szczegóły
  • Kontakt
  • Warunki

Kwalifikowalność do uzyskania usługi

Wypełnienie tego pola jest wymagane Wybrana opcja nie jest dopuszczalna w przypadku tego wniosku
Przypis 1 – W bezpłatnych spersonalizowanych konsultacjach w zakresie własności intelektualnej mogą brać udział na zasadzie równości wszystkie osoby prawne podlegające Traktatom Pokaż Ukryj

1 W bezpłatnych spersonalizowanych konsultacjach w zakresie własności intelektualnej mogą brać udział na zasadzie równości wszystkie osoby prawne podlegające Traktatom. Obejmuje to wszystkie MŚP zarejestrowane w UE. MŚP zarejestrowane w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie mają pełny dostęp do jednolitego rynku na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a zatem mają też równy dostęp do niniejszej inicjatywy. Ponieważ Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim UE, obywatele brytyjscy mieszkający w Wielkiej Brytanii lub MŚP mające siedzibę w Wielkiej Brytanii nie mogą złożyć wniosku.


Wypełnienie tego pola jest wymagane Wybrana opcja nie jest dopuszczalna w przypadku tego wniosku
Wypełnienie tego pola jest wymagane Wybrana opcja nie jest dopuszczalna w przypadku tego wniosku

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia

Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane
Przypis2 – Bezpłatnego spersonalizowanego wsparcia w zakresie własności intelektualnej nie należy mylić z usługami w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) Pokaż Ukryj

2 Bezpłatnego wsparcia w zakresie własności intelektualnej nie należy mylić z usługami w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). EUIPO oferuje świadczenie specjalnej usługi pozaprawnej w dobie pandemii COVID-19 w celu umożliwienia MŚP podjęcia świadomej decyzji odnośnie do wyboru mechanizmu rozstrzygania sporów w ramach rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu toczącego się przed EUIPO. Ta specjalna usługa pozaprawna nazywana jest ADR i może o nią wystąpić MŚP w następujących postępowaniach przed EUIPO: postępowania w sprawie sprzeciwu (po terminie do odstąpienia od umowy) wobec niereprezentowanych MŚP, postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, postępowania odwoławcze. Usługa ADR wychodzi poza zakres bezpłatnego spersonalizowanego wsparcia w zakresie własności intelektualnej
Celem usług ADR jest informowanie MŚP o następujących mechanizmach rozstrzygania dostępnych w EUIPO lub gdzie indziej: mediacji, pojednania, negocjacjach prowadzonych z pomocą osoby trzeciej, wczesnej ocenie sprawy przez neutralną osobę trzecią lub (niewiążące) rozstrzygnięcie sporu przez eksperta.
Wszelkie pytania dotyczące ADR należy przesyłać na adres e-mail: ADR-Info@euipo.europa.eu. Skorzystanie przez MŚP z usługi ADR może skutkować uzyskaniem sugestii, aby zwrócić się o usługę pro bono w zakresie własności intelektualnej lub o poradę prawną.
Bezpłatne spersonalizowane wsparcie w zakresie własności intelektualnej może obejmować profesjonalną reprezentację MŚP w którymkolwiek z wyżej wskazanych mechanizmów rozstrzygania sporów, a także doradztwo w zakresie możliwych mechanizmów rozstrzygania sporów w trakcie okresu na odstąpienie od umowy (w postępowaniach w sprawie sprzeciwu) oraz w przypadku, gdy strony są reprezentowane.

Wypełnienie tego pola jest wymagane

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane

Możesz wybrać więcej niż jedną pozycję

*Kraj / obszar geograficzny, w których jest potrzebne wsparcie w zakresie własności intelektualnej

Wypełnienie tego pola jest wymagane

*Usługa bezpłatnego spersonalizowanego doradztwa w zakresie własności intelektualnej (nieobejmującego alternatywnych metod rozwiązywania sporów) pomaga MŚP w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19. Nie zalecamy składania wniosku dotyczącego tej usługi, jeżeli przedsiębiorstwo jest już reprezentowane przez prawnika ds. własności intelektualnej.

Dane kontaktowe przedsiębiorstwa

Wypełnienie tego pola jest wymagane Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane Wypełnienie tego pola jest wymagane
Wypełnienie tego pola jest wymagane Proszę podać ważny adres e-mail.

Warunki świadczenia usług

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z poniższymi warunkami świadczenia usług. Wypełnienie tego pola jest wymagane

W odniesieniu do świadczenia usług pro bono EUIPO sporządza wykaz usługodawców na podstawie wniosków otrzymanych po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. EUIPO zobowiązał się do gromadzenia i klasyfikowania usługodawców oraz zapewnienia wsparcia MŚP, przekazując im dane kontaktowe usługodawców, którzy odpowiadają potrzebom takich MŚP.

Wykaz ten nie ma charakteru wyczerpującego, a usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej mogą być świadczone nie tylko w ramach inicjatywy EUIPO.

Usługi oferowane i wykonywane przez podmioty świadczące usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej nie są usługami EUIPO. Za przekazanie dokładnych informacji odpowiadają wyłącznie podmioty świadczące usługi pro bono.

EUIPO nie gwarantuje dostępności, poziomu usług, ani faktycznego świadczenia usług EDR lub usług pro bono w zakresie własności intelektualnej.

W kontekście tej inicjatywy na rzecz bezpłatnych spersonalizowanych konsultacji dotyczących własności intelektualnej EUIPO nie oferuje żadnych porad prawnych i jest zwolniony z odpowiedzialności, w tym za jakiekolwiek szkody wyrządzone usługodawcy lub MŚP lub osobom trzecim na skutek świadczenia usług EDR, w trakcie lub w wyniku świadczenia usługi.

EUIPO nie zwróci ani nie pokryje kosztów poniesionych w ramach świadczenia usług przez MŚP na rzecz usług świadczonych przez osoby trzecie.

Informacji zawartych na niniejszej stronie nie należy uznawać za reklamowanie usług prawnych na podstawie przepisów i zasad etyki zawodowej któregokolwiek z państw członkowskich UE lub EOG.

Po przedłożeniu wniosku oraz na podstawie informacji zawartych w formularzu EUIPO skontaktuje się z MŚP i zaoferuje mu wsparcie, przydzielając osobę prowadzącą sprawę w ramach EDR lub podając wykaz dostępnych podmiotów świadczących usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej spełniających odpowiednie kryteria. Wybór podmiotu świadczącego usługi pro bono w zakresie własności intelektualnej oraz kontakt z nim będzie zależał wyłącznie od inicjatywy MŚP. Bezpłatne spersonalizowane konsultacje z EUIPO w zakresie własności intelektualnej ograniczają się do świadczenia jednej usługi na rzecz danego MŚP. W momencie, gdy MŚP otrzymało usługę pro bono, zwrócenie się do świadczącego usługi pro bono o dalsze usługi odpłatne oraz negocjacja ich warunków stają się wyłączną odpowiedzialnością danego MŚP.

Akceptuję możliwość skontaktowania się ze mną w celu pozyskania informacji i w celach dokonania oceny satysfakcji klienta. Wypełnienie tego pola jest wymagane

Akceptuję publikację zanonimizowanych wyników i szczegółów przekazanej informacji zwrotnej. Wypełnienie tego pola jest wymagane

Wiarygodność i dokładność informacji. Wypełnienie tego pola jest wymagane

Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są dokładne i kompletne oraz przekazane w dobrej wierze. Ponoszę odpowiedzialność za wszelkie ewentualne błędy lub pominięcia. Jestem świadomy(-a) tego, że mogę zostać wykluczony(-a) z udziału w bezpłatnych spersonalizowanych konsultacjach w zakresie własności intelektualnej, jeżeli którekolwiek z oświadczeń zawartych w niniejszym formularzu okaże się nieprawdziwe lub nieprawidłowe.

Należy pamiętać, że w momencie zatwierdzenia lub przesłania niniejszego formularza, wszelkimi zawartymi w nim danymi zarządza się zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Ochrona danych: Dane osobowe gromadzone na potrzeby przedmiotowej procedury będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Urząd będzie przetwarzał takie dane osobowe zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/data-protection) oraz na końcu formularzy. Wszelkie wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych Urzędu na adres DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Skargi: w przypadku gdy ani administrator danych, ani inspektor ochrony danych nie rozwiązali zaistniałego sporu, skargi można zawsze kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page