Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Znak towarowy
krok po kroku

Strategia

Znak towarowy Unii Europejskiej stwarza ogromne możliwości budowania i zabezpieczenia własnej marki, a także dostęp do wielu możliwości wynikających z posiadania własności intelektualnej. Te możliwości wymagają jednak zaangażowania – im bardziej się zaangażujesz, tym więcej otrzymasz w zamian.

 

Strategia zarządzania znakiem towarowym zależy od ciebie. Będzie wynikać z obszaru zainteresowań twojej firmy oraz jej portfela praw własności intelektualnej. W ramach realizacji tych zainteresowań należy zwrócić uwagę w szczególności na trzy kwestie:

 

Używanie znaku towarowego

Jak wspomnieliśmy, prawom towarzyszą obowiązki. Przyznane ci prawo jest potężnym narzędziem, które pozwoli zbudować pozycję twojej marki na rynku. Posiadany monopol powinien jednak służyć konkretnemu celowi, w przeciwnym razie ryzykujesz jego utratę. Znak towarowy ma za zadanie odróżnić twoje towary i (lub) usługi od tych oferowanych przez konkurentów na rynku. Dlatego należy z niego korzystać. Jeśli nie będziesz go używać, osoby trzecie mogą zakwestionować twoje prawo do znaku towarowego ze względu na nieużywanie go. Prawo stanowi, że znak towarowy UE musi być używany w sposób rzeczywisty w Unii Europejskiej przez pięć lat od momentu rejestracji.

Znak towarowy może także zostać unieważniony, jeżeli z powodu sposobu jego używania stanie się on powszechnie stosowaną nazwą towaru lub usługi lub gdy zacznie wprowadzać w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów i usług, dla których go zarejestrowano.

Obrona posiadanego znaku towarowego

Fakt posiadania rejestracji znaku towarowego nie znaczy, że osoby trzecie przestaną go atakować. Ponadto osoby trzecie, które nie wniosły uwag lub sprzeciwu w wyznaczonym terminie, mają jeszcze jedną szansę na unieważnienie przyznanego prawa.

Być może wydaje ci się to trochę niesprawiedliwe, ale gdyby sytuacja uległa odwróceniu, taka możliwość mogłaby być dla ciebie zbawienna. Wyobraź sobie, że nie udało ci się zgłosić w porę sprzeciwu przeciwko jednemu ze znaków towarowych konkurenta.

Przedłożenie wniosku o unieważnienie rozpoczyna procedurę, w której obie strony prowadzą wymianę argumentów. Ostatecznie, w przypadku braku porozumienia decyzję podejmie EUIPO.

Koszt złożenia wniosku o unieważnienie to 630 EUR. Dostępne są dwa rodzaje formularzy: formularz unieważnienia i formularz wygaśnięcia. Różnica między nimi polega na tym, że unieważnienie znaku towarowego ma moc wsteczną (całkowicie usuwa go z rejestru znaków towarowych), a wygaśnięcie ma zastosowanie od daty złożenia wniosku do Urzędu.

Rozwój marki

W miarę upływu lat twoja strategia własności intelektualnej oraz firma będą się rozwijać. Jeśli twoje ambicje wykraczają poza Unię Europejską (UE), możesz starać się o rozszerzenie rejestracji znaku towarowego poza granice Unii.

Można to osiągnąć na wiele sposobów. Możesz przedłożyć indywidualne zgłoszenia bezpośrednio do pozaunijnych urzędów zajmujących się ochroną własności intelektualnej bądź dokonać zgłoszenia międzynarodowego na podstawie protokołu madryckiego.

Protokół madrycki jest kluczowym narzędziem dla międzynarodowej ochrony znaków towarowych. Stanowi on międzynarodowy system rejestracji prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie i został ratyfikowany przez wiele państw na całym świecie, w tym prawie wszystkie państwa europejskie, Stany Zjednoczone, Japonię, Australię, Chiny, Rosję, a w październiku 2004 r. również przez Unię Europejską.

Wymogiem protokołu madryckiego jest wcześniejsze „bazowe” zgłoszenie znaku towarowego, które zostaje następnie rozszerzone na inne państwa będące stronami porozumienia madryckiego i samego protokołu. Z punktu widzenia prawa nie musisz czekać na rejestrację znaku towarowego UE, żeby złożyć wniosek o „rozszerzenie” znaku towarowego poza UE. Przez pięć lat będzie jednak istniała zależność między bazowym znakiem towarowym UE a rejestracją międzynarodową. Jeśli zatem z jakiegokolwiek powodu znak towarowy UE nie zostanie zarejestrowany, to rejestracja międzynarodowa zostanie utracona.

Zgłoszenie międzynarodowe należy składać do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Aby korzystać z EUIPO jako „urzędu macierzystego", właściciel/zgłaszający musi być obywatelem państwa członkowskiego UE bądź mieć rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe lub miejsce pobytu stałego w Unii Europejskiej. Innymi słowy nie wszyscy właściciele znaków towarowych UE / zgłaszający znaki towarowe UE mogą dokonać rejestracji międzynarodowej (RM) w oparciu o znak towarowy UE.

Aby dokonać zgłoszenia międzynarodowego, należy skorzystać z urzędowych formularzy: Zgłaszający nie mogą użyć innych formularzy ani zmienić treści bądź układu wspomnianych formularzy.

 • EUIPO udostępnia aplikację elektronicznego składania zgłoszeń, z której można korzystać we wszystkich językach urzędowych i która ma taki sam format, jak formularz EUIPO EM 2. EUIPO zdecydowanie zaleca korzystanie z aplikacji elektronicznego składania zgłoszeń, jako że dzięki niej zgłaszający uzyskują wskazówki i, tym samym, zmniejsza się liczba potencjalnych niedociągnięć i skraca się czas rozpatrywania zgłoszeń. Aplikacja elektronicznego składania zgłoszeń jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE, jednak należy również wskazać język protokołu madryckiego (francuski, angielski lub hiszpański), jako że zgłoszenie zostanie przekazane do WIPO w wybranym języku.
   
 • Formularz EUIPO EM 2 w formie papierowej (formularz dostosowany przez EUIPO na podstawie formularza WIPO MM2) jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE.
   
 • Formularz WIPO MM2 w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

Dokonując zgłoszenia międzynarodowego należy uiścić na rzecz EUIPO opłatę manipulacyjną w wysokości 300 EUR, natomiast wszelkie opłaty międzynarodowe należy wnosić bezpośrednio do WIPO. Wszelkie płatności przesłane do EUIPO, które są przeznaczone dla WIPO, zostaną zwrócone zgłaszającemu.

Po sprawdzeniu, czy formularz jest kompletny i poprawnie wypełniony, EUIPO przekaże zgłoszenie międzynarodowe do WIPO. EUIPO ma obowiązek powiadomić WIPO o wszelkich stosownych zmianach, które mogłyby wpłynąć na znak towarowy UE w okresie zależności (pięć lat od dnia dokonania zgłoszenia międzynarodowego).

Po dokonaniu rejestracji międzynarodowej w WIPO możesz do niej dodać więcej krajów. Można tego dokonać poprzez EUIPO jako urząd macierzysty, lecz dużo prostsze jest bezpośrednie przekazanie dodatkowych wskazań do Biura Międzynarodowego WIPO.

Co może być znakiem towarowym UE?

Znak towarowy UE może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów (łącznie z nazwiskami), lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków.

W dniu 1 października 2017 r. w wyniku rozporządzenia zmieniającego (UE) 2015/2424 usunięto to, co określano jako „wymóg przedstawienia graficznego”.

W praktyce oznacza to, że o ile twój znak towarowy należy do jednej z kategorii znaków towarowych akceptowanych przez Urząd i może być przedstawiony w akceptowanym formacie, można zgłosić go bez konieczności przedstawienia go graficznie.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Jaki rodzaj znaku towarowego ma być objęty ochroną?

W zależności od tego, co ma być objęte ochroną (słowo, figura, kolor itp.), istnieją różne opcje w odniesieniu do znaków towarowych. Poznaj możliwości.

Oznaczenia składające się na znak towarowy muszą pozwalać na odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego.

Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi mieć charakter odróżniający i nie może stanowić opisu sprzedawanych towarów lub usług.

 
 

Znak towarowy powinien mieć charakter odróżniający

Konsumenci powinni być w stanie właściwie rozpoznawać znak, na przykład jako oznaczenie pochodzenia. Znak powinien pozwalać odróżnić twoje przedsiębiorstwo od innych firm na rynku, co umożliwi ochronę oraz budowanie tożsamości i wartości marki.

Znak towarowy nie powinien być opisem tego, co sprzedajesz

Znak towarowy nie powinien monopolizować znaku opisującego jedynie oferowane towary i/lub usługi. Takie znaki powinny pozostać dostępne dla wszystkich – zarówno dla ciebie, jak i dla twoich konkurentów.

 

Potrzebujesz więcej wyjaśnień? Następujący przykład powinien rozwiać pozostałe wątpliwości

Brak charakteru odróżniającego
Konsument nie będzie postrzegać butelki przedstawionej na tym obrazku jako znaku odróżniającego jedno przedsiębiorstwo od drugiego. Ten znak powinien pozostać dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw.

Wino

Zbyt opisowy
W tym przypadku konsumenci nie będą postrzegać butelki jako znaku odróżniającego, a słowo „wino” po prostu opisuje jej zawartość. Konsumenci uznają je za opis produktu.

Przykład prawidłowego znaku towarowego – ma charakter odróżniający i nie jest zbyt opisowy

Joe
Bloggs

Znak towarowy kwalifikujący się do rejestracji
W tym przypadku sama butelka nie ma charakteru odróżniającego, ale umieszczona na niej etykieta z odróżniającą nazwą sprawia, że konsumenci będą postrzegać ją jako znak towarowy konkretnej marki.

 

EUIPO odmówi przyjęcia zgłoszenia znaku towarowego, jeśli uzna, że nie spełnia ono powyższych oraz kilku innych wymogów. W razie potrzeby można sprawdzić inne powody odmowy rejestracji znaku towarowego (zwane również bezwzględnymi podstawami odmowy rejestracji).

W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady specjalisty. Urząd nie udziela takich porad.

 

Jakie rodzaje znaków towarowych można rejestrować?

Rejestrować można  trzy rodzaje znaków towarowych: znaki indywidualne, znaki certyfikujące i znaki wspólne.

Znak indywidualny pozwala odróżnić towary i usługi jednego konkretnego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

Nie oznacza to jednak, że indywidualny znak towarowy musi być własnością jednej osoby – indywidualny znak towarowy może być własnością jednej lub większej liczby osób prawnych lub fizycznych. Oznacza to, że jest kilku zgłaszających.

Podstawowa opłata za zgłoszenie znaku indywidualnego zaczyna się od 850 EUR (drogą elektroniczną).

Znaki wspólne pozwalają odróżnić towary i usługi grupy przedsiębiorstw lub członków stowarzyszenia od towarów i usług konkurencji. Znaki wspólne można wykorzystywać do budowania zaufania konsumentów do produktów bądź usług oferowanych pod danym znakiem wspólnym. Często są one stosowane do oznaczania produktów mających wspólną cechę.

Znaki wspólne mogą być zgłaszane jedynie przez stowarzyszenia wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, jak również przez osoby prawne prawa publicznego.

Opłata za zgłoszenie znaku wspólnego wynosi 1 500 EUR (drogą elektroniczną).

Znaki certyfikujące wprowadzono w EUIPO w dniu 1 października 2017 r. To nowy rodzaj znaków towarowych na poziomie UE, choć w krajowych systemach istnieją już od wielu lat. Stosuje się je, aby wskazać, że towary lub usługi odpowiadają wymogom certyfikacyjnym instytucji lub organizacji certyfikującej; są znakiem jakości podlegającej nadzorowi.

Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, władze i organy podlegające prawu publicznemu, może zgłosić znaki certyfikujące UE, pod warunkiem że taka osoba nie prowadzi działalności handlowej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.

Opłata za zgłoszenie znaku certyfikującego wynosi 1 500 EUR (drogą elektroniczną).

Pełna lista opłat za znaki towarowe 

 

 

Przykłady znaków towarowych

Znak słowny

 

 

Znak graficzny

Urząd akceptuje następujący format pliku: JPEG

 

Znak graficzny zawierający elementy słowne*

Urząd akceptuje następujący format pliku: JPEG

 

Znak przestrzenny

Urząd akceptuje następujące formaty plików: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Znak przestrzenny zawierający elementy słowne*

Urząd akceptuje następujące formaty plików: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Znak pozycyjny

Urząd akceptuje następujący format pliku: JPEG

 

Znak stanowiący wzór

Urząd akceptuje następujący format pliku: JPEG

 

Znak (pojedynczy) kolorowy

Urząd akceptuje następujący format pliku: JPEG

 

Znak (kombinacja) kolorów

Urząd akceptuje następujący format pliku: JPEG

 

Znak dźwiękowy

Wraz ze zniesieniem wymogu graficznego przedstawienia z dniem 1 października 2017 r. zgłoszenia ZTUE dla znaków dźwiękowych mogą mieć postać jedynie pliku dźwiękowego odtwarzającego dany dźwięk lub dokładnego przedstawienia dźwięku w formie zapisu nutowego.

Urząd akceptuje następujące formaty plików: JPEG, MP3 (maks. 2 MB)

 

Znak ruchomy

Urząd akceptuje następujący format pliku: MP4 (wideo), JPEG (seria następujących po sobie nieruchomych obrazów).

 

Znak multimedialny

Nowa kategoria znaku towarowego (od 1 października 2017 r.)

Urząd akceptuje następujący format pliku: MP4 (maks. 20 MB)

 

Znak holograficzny

Urząd akceptuje następujące formaty plików: JPEG, MP4 (maks. 20 MB)

 

*Uwaga: Rodzaje znaków towarowych oznaczone gwiazdką nie są oddzielnymi kategoriami na podstawie rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego UE. Z przyczyn praktycznych i technicznych w zgłoszeniu elektronicznym są one jednak zróżnicowane.


 

Towary i usługi

Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej musi zawierać graficzne przedstawienie rejestrowanego znaku oraz wykaz towarów i/lub usług, które będą nim objęte.

Istnieją pewne zasady dotyczące przedstawienia wykazu towarów i usług:

 • należy je określić w możliwie precyzyjny i dokładny sposób,
 • należy je sklasyfikować w ramach jednej z klas klasyfikacji nicejskiej.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przyjął klasyfikację nicejską do klasyfikacji towarów i usług. W klasyfikacji nicejskiej towary i usługi są podzielone na 45 kategorii (klas).

Opłata za zgłoszenie w wysokości 850 EUR umożliwia wybranie jednej klasy. Za dodatkową opłatę w wysokości 50 EUR można dodać drugą klasę, a za każdą kolejną klasę opłata wynosi 150 EUR.

 

Wyszukiwanie i klasyfikacja towarów i usług

Kiedy zgłaszasz znak towarowy za pośrednictwem któregokolwiek z naszych formularzy zgłoszeniowych online – formularza w pięciu krokach czy formularza zaawansowanego – możesz wyszukiwać i przeglądać wykazy towarów i usług znanych jako zharmonizowana baza danych.

Ta baza danych zawiera terminy, które zostały już zaakceptowane przez EUIPO i przez wszystkie krajowe urzędy ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej i poza nią.

Najszybszy sposób publikacji zgłoszenia znaku towarowego

Dokonanie przez Ciebie wyboru towarów i usług ze zharmonizowanej bazy danych umożliwia nam szybsze przetwarzanie Twojego zgłoszenia. Twoje zgłoszenie może również zostać zakwalifikowane do przetwarzania w trybie Fast Track – przyspieszonej procedury EUIPO w celu szybszej publikacji Twojego zgłoszenia.

Możesz również skorzystać z naszego „Kreatora wykazu towarów i usług", aby przygotować swój wykaz przed dokonaniem zgłoszenia. Opcja ta zalecana jest specjalistom, ponieważ czasami konieczne jest dokonanie kilku zgłoszeń naraz.

Przygotowanie specyfikacji towarów i usług to prawdziwa sztuka, wymagająca zrównoważenia wielu czynników.

Myśl z rozmachem

Twoja firma może oferować więcej towarów i usług, niż myślisz. Nawet jeśli dokładnie znasz obecny kształt rynku, na którym działasz, pomyśl o tym, jak mógłbyś rozwinąć swój znak w przyszłości. Przypuśćmy, że Twoja firma zajmuje się obecnie produkcją cukierków. Być może za dwa lub pięć lat zechcesz poszerzyć swoją ofertę, na przykład o lody.

Bądź realistą

Możliwość zastrzeżenia szerokiego zakresu towarów i/lub usług może wydawać się kusząca, ale pamiętaj, że jeśli nie będziesz używać znaku towarowego UE dla wszystkich zgłoszonych towarów i usług, znak ten może zostać podważony.

Zawężenie specyfikacji zmniejszy ryzyko wystąpienia konfliktu z innymi znakami.

Kamień równowagi przedstawiający zrównoważony wybór towarów i usług dla wybranego znaku towarowego

Uprzejmie przypominamy, że długie wykazy towarów i/lub usług mogą powodować problemy, takie jak:

 • wyższe ryzyko uchybień w klasyfikacji;
 • opóźnienia w publikacji i rejestracji ZTUE;
 • zwiększone ryzyko konfliktów z innymi znakami towarowymi (sprzeciwy);
 • zwiększone ryzyko, że znak towarowy zostanie ostatecznie unieważniony z powodu podobieństwa do wcześniej zarejestrowanego znaku lub nieużywania wszystkich zarejestrowanych towarów i/lub usług.

Nie zapomnij: Po wypełnieniu zgłoszenia poszerzenie specyfikacji nie będzie możliwe – dlatego należy rozważnie wybierać towary i usługi.

Własność

W formularzu zgłoszenia będziesz musiał podać swoje dane.

 • Podane informacje pozwolą nam jednoznacznie określić Twoją tożsamość jako wyłącznego właściciela znaku towarowego.
 • Jeśli po zakończeniu procesu rejestracji lub w jego trakcie będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji, skontaktujemy się z Tobą.

Pamiętaj, żeby informować nas o wszystkich zmianach w danych takich jak nowy numer kontaktowy telefonu itp.

Jakie informacje należy podać?

Jeśli Twoja firma dokonała wcześniej zgłoszenia, wystarczy wprowadzić numer referencyjny, który został jej przydzielony za pierwszym razem. Korzystając z tego numeru, możemy wydobyć z bazy danych wszystkie dane Twojej firmy, nie ma więc potrzeby wpisywania ich ponownie.

Swój numer identyfikacyjny można znaleźć we wcześniejszej korespondencji z urzędem lub za pomocą aplikacji eSearch.

Pełny komplet informacji należy podać jedynie przy wysyłaniu pierwszego zgłoszenia. Te dane będą przechowywane w naszych aktach do celów przyszłej korespondencji.

Musisz nas poinformować, czy wysyłasz zgłoszenie jako firma, czy jako osoba fizyczna.

Ikona stosowana, gdy właściciel jest firmą; utworzona z osoby i budynku

Firma

Jeśli znak jest zgłaszany przez firmę, należy podać następujące informacje:

 • Pełna nazwa i forma prawna
 • Kraj, w którym firma jest zarejestrowana
 • Adres
Ikona stosowana, gdy właściciel jest osobą fizyczną

Osoba fizyczna

Jeśli znak jest zgłaszany przez osobę fizyczną, należy podać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Adres

W obu przypadkach należy pamiętać o podaniu adresu e-mail, numeru telefonu i faksu (jeśli dotyczy), abyśmy mogli się z Tobą łatwo skontaktować.

W jaki sposób EUIPO będzie się z Tobą kontaktować?

User area online jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem komunikacji z EUIPO.

Przejdź do User area, narzędzia zarządzania EUIPO

Narzędzie to stanowi bezpieczną platformę do elektronicznej komunikacji z EUIPO.

Należy pamiętać, że nie akceptujemy e-maili jako oficjalnej korespondencji; służą one jedynie do nieformalnej komunikacji.

Czy wyznaczenie pełnomocnika jest obowiązkowe?

Co do zasady wnioskodawcy nie muszą mieć przedstawicieli. Jeżeli jednak właściciel nie ma miejsca prowadzenia działalności, rzeczywistej i skutecznej siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi on wyznaczyć przedstawiciela do udziału we wszystkich postępowaniach przed Urzędem, z wyjątkiem złożenia wniosku. Europejski Obszar Gospodarczy składa się ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Przedstawicielem może być:

Prawnik (lub inny specjalista posiadający uprawnienia, w zależności od kraju)

Prawnik mający odpowiednie kwalifikacje w jednym z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadający miejsce prowadzenia działalności na terytorium EOG. Ponadto musi on również dysponować uprawnieniami do działania jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych lub wzorów w obrębie tego państwa.

Zawodowy pełnomocnik

Zawodowy pełnomocnik figurujący na liście EUIPO.

Pracownik zatrudniony przez osobę prawną lub fizyczną

Pracownik osoby fizycznej lub prawnej z adresem zamieszkania lub głównym miejscem prowadzenia działalności bądź rzeczywistym i poważnym przedsiębiorstwem przemysłowym lub handlowym na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego może reprezentować inne osoby prawne pod warunkiem, że między tymi dwoma osobami prawnymi występują wzajemne powiązania gospodarcze.

Droga do rejestracji

Można tworzyć i składać zgłoszenia w trzech prostych krokach, korzystając z formularza, który służy MŚP i osobom fizycznym mającym siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez pomocy osoby zawodowo zajmującej się znakami towarowymi.

Formularz zgłoszenia zawiera trzy ważne informacje dotyczące:

 • właściciela – właścicielem znaku towarowego UE może być osoba fizyczna lub prawna; te informacje są dostępne publicznie i należy dbać o ich aktualność, aby nie pozostawiać wątpliwości, kto jest właścicielem znaku towarowego,
 • postaci znaku towarowego UE – znak towarowy musi być wyraźnie przedstawiony,
 • towarów i usług – należy je zdefiniować, aby inne podmioty handlowe wiedziały, jakie towary i usługi są objęte tym zgłoszeniem.

Korzystając z linków poniżej, dowiesz się, jak zgłosić i zarejestrować znak towarowy UE. Nie dajemy gwarancji, że każdy zgłoszony znak zostanie zarejestrowany, ale im dokładniej zgłoszenie zostanie przygotowane, tym większe są szanse na jego akceptację.

Proces rejestracji

Właśnie dokonałeś zgłoszenia znaku towarowego. Co dzieje się później?

Gdy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) otrzyma zgłoszenie, sprawdzimy, czy zgłoszony znak towarowy może zostać zarejestrowany. Proces ten składa się z kilku etapów.

Jest on podzielony na okres rozpatrywania zgłoszenia, okres na wniesienie sprzeciwu oraz rejestrację. Okres rozpatrywania zgłoszenia rozpoczyna się od momentu przyjęcia zgłoszenia i kończy w momencie jego publikacji. Okres na wniesienie sprzeciwu rozpoczyna się od momentu publikacji zgłoszenia i kończy po upływie wyznaczonego okresu na wniesienie sprzeciwu. Zgłoszony znak jest następnie rejestrowany. Zarejestrowany znak towarowy jest publikowany.

Okres rozpatrywania zgłoszenia

Okres na wniesienie sprzeciwu

Rejestracja

 • Przyjęcie zgłoszenia

 • Publikacja zgłoszenia

 • Koniec okresu na wniesienie sprzeciwu

 • Publikacja zarejestrowanego znaku

 

Jakie czynności wykonuje się w okresie rozpatrywania zgłoszenia?

Poniższy wykres przedstawia zarys działań podejmowanych przez EUIPO w okresie rozpatrywania zgłoszenia. Są one wykonywane prawie jednocześnie. Możesz śledzić postępy w rozpatrywaniu zgłoszenia w internecie w aplikacji eSearch lub w swoim User Area.

Poniższy opis dotyczy zgłoszeń przesyłanych bezpośrednio do EUIPO. Dowiedz się więcej o procesie rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską (UE).

Opisywany okres jest podzielony na następujące etapy: „data zgłoszenia", „klasyfikacja", „formalności", „bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", „tłumaczenie" i „poszukiwania". Kliknij dowolny z tych etapów, aby uzyskać więcej informacji. Znak towarowy jest publikowany po zakończeniu wszystkich opisanych kroków.

Okres na wniesienie sprzeciwu

 
 

Jeśli wykryjemy błąd lub będziemy zmuszeni poinformować o naszych zastrzeżeniach, wyślemy oficjalne powiadomienie do User Area z informacją o naszych ustaleniach; od tej pory masz dwa miesiące na naprawienie wszelkich niedociągnięć i na odpowiedź. Możesz zwrócić się o wydłużenie tego okresu o 2 miesiące, jeśli potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi. Pierwsze przedłużenie terminu jest zwykle przyznawane automatycznie, ale drugie należy uzasadnić.

W niektórych przypadkach nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenia skontaktują się telefonicznie ze zgłaszającymi (lub ich przedstawicielami) w celu wyjaśnienia prostych kwestii.

Jeśli udzielona odpowiedź nie rozwieje naszych wątpliwości lub jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, wydamy ostateczną decyzję, w której w całości lub w części odrzucimy zgłoszenie lub zastrzeżenia zawarte w zgłoszeniu (na przykład zastrzeżenie pierwszeństwa). Możemy również odpowiednio zmodyfikować dane ujęte w zgłoszeniu (na przykład usuwając opis lub dodając deklarację dotyczącą koloru). Pamiętaj, że jeśli wynik postępowania nie jest dla Ciebie zadowalający lub jeśli uważasz, iż wystąpił błąd, masz prawo do wniesienia odwołania.

W przypadku odrzucenia zgłoszenia nadal możliwa jest konwersja (pomost własności intelektualnej) zgłoszenia znaku towarowego UE na rejestracje krajowe, pod warunkiem że nie narusza ona żadnych praw.

W przypadku braku zastrzeżeń zgłoszony znak towarowy zostanie opublikowany w 23 językach urzędowych UE. Innymi słowy, upublicznimy fakt zgłoszenia tego konkretnego znaku towarowego dla określonych towarów lub usług.

Co dzieje się w okresie na wniesienie sprzeciwu?

Osoby trzecie, które uważają, że zgłoszony znak towarowy nie powinien być zarejestrowany, mogą zgłosić sprzeciw w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia.

Sprzeciwy wnoszone są zwykle z dwóch powodów:

Osoba trzecia uważa, że zgłoszony przez Ciebie znak towarowy, jeśli zostanie zarejestrowany, wejdzie w konflikt z posiadanym przez nią wcześniejszym prawem.

Aby uniemożliwić rejestrację Twojego znaku, osoba taka musi wnieść sprzeciw przeciwko rejestracji, wypełniając formularz i wnosząc opłatę w wysokości 320 EUR. Po wniesieniu sprzeciwu zgłoszony znak towarowy będzie przedmiotem postępowania w sprawie sprzeciwu i musi je pomyślnie przejść. Sprzeciw można wnieść w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji znaku towarowego.
 

Procedura sprzeciwowa:

Właściciele istniejących już na rynku znaków towarowych wnoszą sprzeciwy w odniesieniu do jednej piątej zgłoszeń ZTUE. EUIPO rozstrzyga takie spory po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony, tj. stronę zgłaszającą znak i stronę wnoszącą sprzeciw. Strona zgłaszająca może zminimalizować ryzyko wystąpienia sprzeciwu, przeprowadzając poszukiwania identycznych lub podobnych znaków przed dokonaniem zgłoszenia.
 

Na poniższym wykresie zamieszono poglądowy opis poszczególnych etapów postępowania w sprawie sprzeciwu:

Obejmuje on okres od publikacji zgłoszenia do publikacji zarejestrowanego znaku towarowego i składa się z następujących etapów: „wniesienie sprzeciwu", „ocena dopuszczalności", „okres przejściowy", „postępowanie sporne" i „zakończenie postępowania". Kliknij dowolny z tych etapów, aby uzyskać więcej informacji.

Okres przejściowy

Okres rozpatrywania zgłoszenia

Rejestracja


 

Wszystkie decyzje w sprawie sprzeciwów są publikowane online, a strony poszkodowane przez decyzje mają prawo do wniesienia odwołania.

W przypadku skutecznego sprzeciwu nadal możliwa jest konwersja (pomost własności intelektualnej) zgłoszenia ZTUE na rejestracje krajowe, pod warunkiem że nie narusza ona żadnych praw.

Osoba trzecia utrzymuje, że Twój znak towarowy nie powinien zostać przyjęty.

Może ona powołać się na „bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", które według niej mają zastosowanie. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji odnoszą się do wymogów, które musi spełniać znak towarowy, takich jak charakter odróżniający, unikanie opisu danej branży i wyraźne przedstawienie. Aby wnieść sprzeciw wobec Twojego znaku towarowego, osoba trzecia powinna wysłać odpowiednie powiadomienie do EUIPO, wyjaśniając, dlaczego według niej znak towarowy nie powinien zostać zarejestrowany. Nazywamy to „uwagami osób trzecich" i są one bezpłatne. Procedura ta jednak powinna być stosowana jedynie w przypadku istnienia poważnego powodu kwestionowania rejestracji danego znaku towarowego.

Po otrzymaniu uwag EUIPO wyda potwierdzenie odbioru osobie składającej te uwagi („osobie przekazującej uwagi") oraz przekaże je stronie zgłaszającej znak. Osoba przekazująca uwagi nie otrzyma od EUIPO żadnych dalszych powiadomień. Nie będzie ona również informowana o wynikach ponownego rozpatrywania zgłoszenia. Osoby przekazujące uwagi, które chcą śledzić dalsze losy danego zgłoszenia ZTUE, będą mogły natomiast uzyskać dostęp do informacji na jego temat poprzez aplikację eSearch.

Dowód rejestracji

Jeśli nikt nie złoży sprzeciwu ani uwag osób trzecich, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. W ten sposób inni właściciele znaków towarowych oraz ogół społeczeństwa zostaną poinformowani, kto jest właścicielem danego znaku towarowego.

Publikacja rejestracji jest bezpłatna i wystawiany jest certyfikat rejestracji.

Dwa dni po publikacji wysyłamy informację o możliwości pobrania certyfikatu. Nie wydajemy papierowych kopii certyfikatu rejestracji. Istnieje jednak możliwość wystąpienia o wydanie uwierzytelnionych lub nieuwierzytelnionych kopii certyfikatu rejestracji. Będzie to konieczne w przypadku zamiaru zastrzeżenia pierwszeństwa znaku towarowego UE. W ramach niektórych jurysdykcji wystarczy podać odniesienie do naszej bazy danych (eSearch), podczas gdy w ramach innych jurysdykcji należy przedłożyć oficjalny dokument, który można uzyskać poprzez wystąpienie o wgląd do akt.

Jak odwołać się od decyzji EUIPO

Strony poszkodowane przez ostateczną decyzję mogą wnieść odwołanie. W narzędziu eAppeal znajduje się pojedynczy wniosek do elektronicznego składania odwołań. Dzięki temu składanie odwołań jest obecnie szybsze i łatwiejsze niż dotychczas. Dostęp do eAppeal można uzyskać bezpośrednio w user area („obszarze użytkownika”), za pośrednictwem sekcji „Usługi online” oraz sekcji „Formularze i Wnioski”, a także w sekcji „Działania i Wiadomości” po wejściu do pliku w eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.