Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Wnoszenie sprzeciwu

Opcja zgłoszenia sprzeciwu on-line umożliwia wniesienie sprzeciwu dotyczącego rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej lub znaku międzynarodowego, przesłanie powiązanych załączników oraz podanie niezbędnych danych do dokonania płatności poprzez witrynę EUIPO.

Po przesłaniu formularza on-line do zgłoszenia zostanie przypisany numer referencyjny sprzeciwu.

W ramach kontroli dopuszczalności sprzeciwu w systemie przeprowadzana jest automatycznie wstępna weryfikacja sprzeciwu w celu wykrycia ewentualnych braków w przekazanych informacjach. Zgłoszenia, których nie udało się sprawdzić automatycznie, zostaną w pełni zweryfikowane przez urzędników rozpatrujących sprzeciw w EUIPO.

Więcej informacji dotyczących sprawdzania dopuszczalności sprzeciwu można znaleźć w naszych wytycznych

 

Etapy wypełniania zgłoszenia sprzeciwu inter partes:

 • Informacje ogólne

  Wersja on-line zgłoszenia sprzeciwu dzieli się na następujące sekcje:

  • Nr referencyjny
  • Rodzaj działania
  • Podmiot-(y) wnoszący(-e) sprzeciw
  • Pełnomocnicy
  • Podmiot, którego dotyczy sprzeciw
  • Podstawa wniesienia sprzeciwu
  • Argumenty i dowody
  • Wniesienie opłaty
  • Podpis

  System umożliwia wniesienie sprzeciwu wyłącznie po uzupełnieniu pól obowiązkowych. Pola obowiązkowe oznaczono czerwoną gwiazdką *.

  Rodzaj numeru referencyjnego

  Wypełnienie tej sekcji nie jest obowiązkowe.

  Podmiot wnoszący sprzeciw lub jego pełnomocnik może wprowadzić własny numer referencyjny, który może zawierać maksymalnie 30 znaków będących dowolną kombinacją liter, cyfr i/lub symboli. Numer nie powinien zawierać spacji.

  Wybór rodzaju działania

 • Podmiot wnoszący sprzeciw

  Wypełnienie tej sekcji jest obowiązkowe. Należy podać dane co najmniej jednego podmiotu wnoszącego sprzeciw.

  Jeśli podmiot wnoszący sprzeciw dokonywał wcześniej zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej lub wzoru bądź wnosił sprzeciw do EUIPO, ma już przypisany własny numer identyfikacyjny EUIPO. Po wpisaniu tego numeru w polu tekstowym, wybraniu go z listy automatycznego wypełniania i kliknięciu „Importuj” pozostałe pola zostaną wypełnione automatycznie.

  Jeśli podmiot wnoszący sprzeciw nie ma numeru identyfikacyjnego EUIPO, należy wpisać wszystkie wymagane informacje, zaczynając od wybrania rodzaju podmiotu wnoszącego sprzeciw z menu rozwijanego w pozycji „Nowy podmiot wnoszący sprzeciw”. Podmiot wnoszący sprzeciw może być osobą prawną lub osobą fizyczną. Należy wypełnić pola obowiązkowe wymienione poniżej:

  W przypadku osób fizycznych (zgłoszenia dokonuje(-ą) osoba(-y) fizyczna(-e))

  • Imię
  • Nazwisko
  • Obywatelstwo
  • Państwo
  • Ulica i numer
  • Miejscowość/miasto

  W przypadku osób prawnych (zgłoszenia dokonuje przedsiębiorstwo)

  • Nazwa prawna
  • Forma prawna
  • Państwo rejestracji
  • Państwo
  • Ulica i numer
  • Miejscowość/miasto

  Osoba prawna
  Jeżeli wnoszący sprzeciw jest osobą prawną, należy podać jej oficjalną nazwę oraz określić jej formę prawną, np. „Incorporated”, „Sociedad Anónima”, „Aktiengesellschaft” itp. Formę prawną można podać w powszechnie stosowanej formie skróconej, np. „Inc.”, „S.A.”, „AG” itp. Należy również wskazać państwo, w którym dana osoba prawna ma swoją siedzibę.

  Osoba fizyczna
  Jeżeli wnoszący sprzeciw jest osobą fizyczną, należy podać jej nazwisko, imię i obywatelstwo.

  Zdecydowanie zalecamy podanie szczegółowych danych kontaktowych (kodu pocztowego, numeru telefonu).

  Jeśli sprzeciw wnosi więcej niż jeden podmiot, kolejne podmioty można dodać, wybierając rodzaj podmiotu z tego samego menu rozwijanego. Po utworzeniu podmiotów wnoszących sprzeciw można dokonać ich podglądu, edycji lub usunięcia, klikając odpowiednie przyciski w tabeli utworzonych podmiotów.

  Pamiętaj, aby kliknąć „+Dodaj” w celu uwzględnienia w swoim formularzu wybranych lub nowych podmiotów wnoszących sprzeciw.

 • Pełnomocnik

  Jeżeli żaden z podmiotów wnoszących sprzeciw nie posiada miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa handlowego na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), musi być reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika we wszystkich postępowaniach przed EUIPO.

  Wykaz pełnomocników znajduje się na stronie internetowej EUIPO.

  Podmiot wnoszący sprzeciw może wybrać swojego pełnomocnika nawet wówczas, gdy jego miejsce zamieszkania, główne miejsce prowadzenia działalności lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo handlowe znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Jeżeli pełnomocnik ma już numer identyfikacyjny EUIPO, należy go wpisać w polu tekstowym, wybrać z listy automatycznego wybierania i kliknąć „Importuj”; pozostałe pola zostaną wypełnione automatycznie.

  Jeżeli pełnomocnik nie ma numeru identyfikacyjnego, wszystkie pola należy uzupełnić ręcznie. Aby utworzyć profil nowego pełnomocnika, należy wybrać rodzaj pełnomocnika z menu rozwijanego w pozycji „Nowy”. Nowy pełnomocnik może być prawnikiem lub pracownikiem podmiotu wnoszącego sprzeciw.

  Osoba wykonująca zawód prawnika
  Jeżeli pełnomocnik wykonuje zawód prawnika, należy podać jego imię i nazwisko. Prawnik może opcjonalnie zostać powiązany z istniejącym stowarzyszeniem pełnomocników. Jeżeli już znasz numer identyfikacyjny stowarzyszenia, wpisz go w polu tekstowym, wybranym z listy automatycznego wypełniania, i kliknij „+Dodaj”. Nazwa stowarzyszenia zostanie wczytana do formularza. Można również ręcznie wypełnić pole „Nazwa stowarzyszenia”. Numer identyfikacyjny stowarzyszenia można wyszukać, klikając łącze „Sprawdź w eSearch plus”.

  Pełnomocnik będący pracownikiem
  Jeżeli pełnomocnik jest bezpośrednio zatrudniony przez podmiot wnoszący sprzeciw, wystarczy podać jego nazwisko i imię. W przypadku gdy pełnomocnik będący pracownikiem jest zatrudniony w spółce (z rzeczywistym i poważnym przedsiębiorstwem na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mającej powiązania gospodarcze z podmiotem wnoszącym sprzeciw, należy podać nazwę spółki oraz charakter powiązań gospodarczych.

  Zachęcamy do podania szczegółowych danych kontaktowych, włącznie z nazwiskiem, adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.

  Istnieje również możliwość stworzenia pełnomocnika EUIPO, a w takim przypadku przekazana będzie wiadomość z informacjami o dalszej analizie prowadzonej przez EUIPO przed jego dodaniem do listy zawodowych pełnomocników EUIPO.

  Po wypełnieniu informacji o pełnomocniku należy kliknąć „+Dodaj” w celu uwzględnienia go w swoim zgłoszeniu.

 • Podmiot, którego dotyczy sprzeciw

  Należy określić, czy sprzeciw dotyczy zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) czy rejestracji międzynarodowej.

  Należy podać numer zgłoszenia ZTUE lub rejestracji międzynarodowej, których sprzeciw dotyczy, a następnie kliknąć przycisk „Importuj podmiot”; jeśli zgłoszenie ZTUE lub rejestracji międzynarodowej może być przedmiotem sprzeciwu, dane zostaną wprowadzone automatycznie. Jeżeli zgłoszenie ZTUE lub rejestracji międzynarodowej nie może być przedmiotem sprzeciwu, zostanie wyświetlony komunikat, a sprzeciwu nie można utworzyć.

  Język postępowania w sprawie sprzeciwu należy wybrać zgodnie z art. 146 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Musi to być jeden z dwóch języków zgłoszenia, którego sprzeciw dotyczy, z zastrzeżeniem, że język ten musi być także jednym z pięciu języków urzędowych EUIPO. Po wybraniu zgłoszenia ZTUE zostaną wyświetlone dostępne języki, w których można wnieść sprzeciw (jeśli pierwszy język nie jest jednym z pięciu języków urzędowych EUIPO, nie pojawi się na liście języków do wyboru).

  Pole „Zakres sprzeciwu” odnosi się do towarów i usług, których dotyczy sprzeciw. Domyślnie zaznaczone jest pole „Dotyczy wszystkich towarów i usług”.

  Jeśli sprzeciw wniesiony jest tylko przeciwko wybranym towarom i usługom objętym zgłoszeniem ZTUE lub rejestracją międzynarodową, należy wybrać drugą opcję „Dotyczy wybranych towarów i usług objętych zgłoszeniem, tj.:” oraz określić, których z nich dotyczy sprzeciw. Można usunąć całe klasy i/lub terminy z jednej klasy. Aby usunąć całą klasę, należy odznaczyć krzyżyk (X) w lewym górnym polu danej klasy. Aby usunąć część klasy, należy wybrać pozycje do usunięcia poprzez kliknięcie na nie lub użycie opcji myszy „przeciągnij i upuść”; w następstwie tej czynności wyświetlony zostanie przycisk „Usuń wybrane słowa”, który należy kliknąć w celu usunięcia wybranych elementów z klasy. Aby przywrócić pierwotną wersję, należy kliknąć „Resetuj”.

 • Podstawy sprzeciwu

  Po wybraniu artykułu służącego do dodania podstawy pojawi się opcja dodawania podstawy sprzeciwu.

  Zgłoszenie sprzeciwu musi zawierać co najmniej jedną „podstawę wniesienia sprzeciwu”.

  W poniższej tabeli przedstawiono, do których przepisów odnosi się podstawa wniesienia sprzeciwu:

  Przepis

  Podstawa wniesienia sprzeciwu

  Art. 8 ust. 1 lit. a)
  art. 8 ust. 1 lit. b)

  zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej, rejestracja/zgłoszenie krajowego znaku towarowego, rejestracja międzynarodowa, zgłoszenie międzynarodowe, powszechnie znany znak towarowy (art. 6a konwencji paryskiej)

  Art. 8 ust. 5

  zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej, rejestracja/zgłoszenie krajowego znaku towarowego, rejestracja międzynarodowa, zgłoszenie międzynarodowe

  Art. 8 ust. 3

  zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej, rejestracja/zgłoszenie krajowego znaku towarowego, rejestracja/zgłoszenie krajowego znaku towarowego poza UE, rejestracja międzynarodowa, zgłoszenie międzynarodowe, powszechnie znany znak towarowy (art. 6a konwencji paryskiej), niezarejestrowany znak towarowy

  Art. 8 ust. 4

  niezarejestrowany znak towarowy lub oznaczenie stosowane w obrocie gospodarczym

  Przepis

  Rodzaj pełnomocnictwa

  Art. 8 ust. 6

  Słowo

  Po wyborze odpowiedniej podstawy wniesienia sprzeciwu należy wypełnić wszystkie wskazane pola obowiązkowe i wybrać „+Zapisz”.

  Wprowadzone informacje pojawią się następnie w tabeli przedstawionej poniżej. Podstawę wniesienia sprzeciwu można usunąć, klikając opcję „Usuń” przy użyciu krzyżyka (x) w tabeli obok elementu, który chcemy usunąć. W jednym zgłoszeniu sprzeciwu uwzględnić można kilka podstaw jego wniesienia. W tym celu należy kliknąć przycisk „+” w tabeli obok elementu, w odniesieniu do którego ma być wskazana dodatkowa podstawa.

 • Argumenty i dowody

  .

 • Podpis

  Wypełnienie tej sekcji jest obowiązkowe.

  Przed ostatecznym złożeniem elektronicznego zgłoszenia sprzeciwu należy je „podpisać”, wpisując w odpowiednich polach formularza imię, nazwisko i stanowisko.

  Możliwe jest również dodanie drugiego podpisującego poprzez wybór opcji „Dodaj drugiego podpisującego”. Dozwolone są maksymalnie 2 podpisy. Poprzez złożenie podpisu potwierdzasz, że dane zostały sprawdzone oraz że chcesz podpisać ten formularz zgłoszenia i potwierdzić jego złożenie.

 • Wniesienie opłaty

  Wypełnienie tej sekcji jest obowiązkowe.

  Opłata za wniesienie sprzeciwu musi wpłynąć do EUIPO w terminie na wniesienie sprzeciwu.

  Jeśli opłata za wniesienie sprzeciwu wpłynie po upływie wyznaczonego okresu, ale dokonanie płatności zostało zlecone w banku w ciągu ostatnich 10 dni tego okresu, zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie opłat dotyczących wspólnotowego znaku towarowego, sprzeciw może zostać podtrzymany, jeżeli:

  • podmiot wnoszący sprzeciw przedłoży dowód zlecenia płatności w ciągu ostatnich dziesięciu dni okresu wniesienia opłaty ORAZ
  • podmiot wnoszący sprzeciw wniesie opłatę dodatkową w wysokości 10 % opłaty za wniesienie sprzeciwu (podwójny warunek).

  Opłata dodatkowa nie będzie jednak wymagana, jeśli podmiot ten udowodni, że zlecenie płatności zostało przekazane do banku na więcej niż 10 dni przed upływem terminu płatności. Jeśli opłata za wniesienie sprzeciwu nie wpłynie w wymaganym terminie lub jeśli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa powyżej, uznaje się, iż sprzeciwu nie zgłoszono.

  EUIPO nie wydaje wezwań do zapłaty.

  Uwaga: opłaty należy wnosić w euro.

  Więcej informacji na temat opłat i płatności EUIPO za znaki towarowe

 • Przesyłanie formularza

  Formularz sprzeciwu jest sprawdzany pod kątem niewłaściwych danych lub brakujących informacji; w przypadku problemów pojawia się komunikat błędu.

  Jeżeli zawarte w formularzu informacje są prawidłowe, nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia zawierającej wszystkie dane zgłoszenia, które mają być przedłożone. Przed złożeniem zgłoszenia nadal będzie istnieć możliwość jego modyfikacji.

   

 • Zapisz, drukuj i wyczyść

  Klikając przycisk „Zapisz”, możesz zapisać swój formularz sprzeciwu w „User Area”. Podczas wypełniania formularza zgłoszenia możesz w dowolnej chwili zapisać wprowadzone dane jako projekt formularza. W kolumnie po prawej stronie formularza kliknij przycisk „Zapisz formularz”. Zapisaną wersję roboczą formularza odnajdziesz w sekcji „Projekty” w User Area.

  „Zapisz dane formularza w XML” pozwoli na eksport danych w formacie XML i ich dalsze wykorzystanie poprzez wykorzystanie opcji „Importuj dane z XML”

  Kliknij „Drukuj”, aby wydrukować swój formularz zgłoszenia na dowolnym etapie procesu. Zalecamy przejrzenie sprzeciwu przed jego przedłożeniem. Uwaga: na tym etapie zgłoszenie sprzeciwu nie zostało jeszcze złożone. Wydrukowany w ten sposób egzemplarz nie będzie uznawany za dowód wysłania sprzeciwu.

  „Wyczyść” – jeżeli chcesz ponownie rozpocząć składanie wniosku, kliknij przycisk „Wyczyść formularz zgłoszenia”. Wszystkie wcześniej uzupełnione pola zostaną wyczyszczone, a informacje usunięte.

  Aby ostatecznie przesłać formularz sprzeciwu, kliknij przycisk „Następny”. Zostaniesz przekierowany do platformy płatności, a po wpisaniu danych płatności otrzymasz potwierdzenie, że proces został zakończony z powodzeniem. Wyświetlony zostanie numer sprzeciwu, który należy używać we wszelkiej dalszej komunikacji z EUIPO, oraz data i godzina (czasu środkowoeuropejskiego) złożenia sprzeciwu. Wyświetlony też będzie przycisk „Pobierz potwierdzenie”, poprzez który generowany jest plik pdf z potwierdzeniem zgłoszenia, w razie konieczności, wskazaniami dotyczącymi płatności oraz samym sprzeciwem.

  Zaleca się wydrukowanie lub zapisanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, ponieważ EUIPO nie wysyła kolejnych kopii potwierdzenia. Kopia potwierdzenia będzie dostępna jedynie w skrzynce poczty przychodzącej w części User Area użytkowników eWiadomości.

  Zaleca się również sprawdzenie, czy liczba załączników jest zgodna z liczbą wczytanych plików.

Ostatnia aktualizacja strony 08-04-2022
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji