Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Opłaty płatne bezpośrednio na rzecz EUIPO

Wykaz opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz EUIPO
Kod opłaty Opis opłaty Kwota
D-001 Opłata za rejestrację (art. 36 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 230 EUR
Dodatkowa opłata za rejestrację każdego dodatkowego wzoru ujętego w zgłoszeniu zbiorowym (art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002):
D-002 Opłata za każdy wzór od 2. do 10. wzoru 115 EUR
D-003 Opłata za każdy wzór powyżej 11. wzoru 50 EUR
  Indywidualna opłata za wskazanie w przypadku zgłoszenia dotyczącego rejestracji międzynarodowej (art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 7 ust. 2 aktu genewskiego – (za każdy wzór) informacje 62 EUR
D-011 Opłata za publikację (art. 36 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 120 EUR
Dodatkowa opłata za publikację każdego dodatkowego wzoru ujętego w zgłoszeniu zbiorowym (art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002):
D-012 Opłata za każdy wzór od 2. do 10. wzoru 60 EUR
D-013 Opłata za każdy wzór powyżej 11. wzoru 30 EUR
D-021 Opłata za odroczenie publikacji (art. 36 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 40 EUR
Dodatkowa opłata za odroczenie publikacji każdego dodatkowego wzoru ujętego w zgłoszeniu zbiorowym będącym przedmiotem odroczonej publikacji (art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002):
D-022 Opłata za każdy wzór od 2. do 10. wzoru 20 EUR
D-023 Opłata za każdy wzór powyżej 11. wzoru 10 EUR
D-004 Opłata za opóźnione wniesienie opłaty za rejestrację (art. 107 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 60 EUR
D-014 Opłata za opóźnione wniesienie opłaty za publikację (art. 107 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 10 ust. 3 i art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 30 EUR
D-024 Opłata za opóźnione wniesienie opłaty za odroczenie publikacji (art. 107 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 10 EUR
D-030 Opłata za opóźnione wniesienie opłat dodatkowych za zgłoszenia zbiorowe, o których mowa w pkt 2, 4 i 6 niniejszego załącznika (art. 107 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 10 ust. 3 i art. 15 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 25%
kwoty opłat dodatkowych
Opłata za odnowienie (art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) każdego wzoru, niezależnie od tego, czy jest przedmiotem osobnego zgłoszenia, czy też został ujęty w zgłoszeniu zbiorowym:
D-041 Opłata za pierwszy okres przedłużenia ważności 90 EUR
D-042 Opłata za drugi okres przedłużenia ważności 120 EUR
D-043 Opłata za trzeci okres przedłużenia ważności 150 EUR
D-044 Opłata za czwarty okres przedłużenia ważności 180 EUR
D-045 Opłata za uiszczenie opłaty za odnowienie z opóźnieniem lub za wniesienie wniosku o przedłużenie ważności rejestracji z opóźnieniem (art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 22 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 25%
kwoty opłat dodatkowych
Opłata za przedłużenie ważności międzynarodowej rejestracji (art. 13 ust. 1 i art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) każdego wzoru: informacje
  Opłata za pierwszy okres przedłużenia – (za każdy wzór) 31 EUR
  Opłata za drugi okres przedłużenia – (za każdy wzór) 31 EUR
  Opłata za trzeci okres przedłużenia – (za każdy wzór) 31 EUR
  Opłata za czwarty okres przedłużenia – (za każdy wzór) 31 EUR
D-050 Opłata za złożenie wniosku o unieważnienie (art. 52 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 350 EUR
D-052 Opłata za wniesienie odwołania (art. 57 rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 35 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 800 EUR
D-054 Opłata za przywrócenie do stanu poprzedniego (art. 67 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 6/2002) 200 EUR
D-060 Opłata za zarejestrowanie przeniesienia zgłoszenia wzoru wspólnotowego (art. 34 ust. 2 i art. 107 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 23 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 200 EUR
za każdy wzór informacje
D-061 Opłata za dokonanie wpisu przeniesienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (art. 107 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 200 EUR
za każdy wzór informacje
D-062 Opłata za dokonanie wpisu licencji lub innego prawa w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (art. 107 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 23 ust. 3 i art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) lub za zgłoszenie wzoru wspólnotowego (art. 34 ust. 2 i art. 107 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 23 ust. 3, art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002):
a) przyznanie licencji;
b) przeniesienie licencji;
c) stworzenie prawa rzeczowego;
d) przeniesienie prawa rzeczowego;
e) wszczęcie postępowania egzekucyjnego
200 EUR
za każdy wzór informacje
D-063 Opłata za wykreślenie wpisu o udzieleniu licencji lub innego prawa (art. 107 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 26 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 200 EUR
za każdy wzór informacje
opłata za wydanie uwierzytelnionego odpisu zgłoszenia wzoru wspólnotowego (art. 107 ust. 2 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 74 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002), odpisu świadectwa rejestracji (art. 107 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) lub wypisu z rejestru (art. 107 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 69 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002):
D-070 Nieuwierzytelniony odpis lub wyciąg 10 EUR
D-071 Uwierzytelniony odpis lub wyciąg 30 EUR
D-072 Opłata za wgląd do akt (art. 107 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2242/2002) 30 EUR
Opłata za wydanie odpisów dokumentów (art. 107 ust. 2 lit. k) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 74 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002):
D-073 Nieuwierzytelniony odpis 10 EUR
D-074 Uwierzytelniona kopia 30 EUR
  Dopłata za każdą stronę powyżej 10 1 EUR
D-075 Opłata za przesłanie informacji zawartych w aktach (art. 107 ust. 2 lit. l) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 75 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 10 EUR
  Dopłata za każdą stronę powyżej 10 1 EUR
D-080 Opłata za sprawdzenie ustalenia kosztów postępowania do zwrotu / opłata za dokonanie przeglądu wyznaczonych kosztów proceduralnych do zwrotu (art. 107 ust. 2 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 6/2002; art. 79 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2245/2002) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.