Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zadbaj o swoje prawa

„Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania jego używania osobom trzecim, które nie mają jego zgody."

Artykuł 19 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych

 
 

Egzekwowanie ochrony wzoru jest równie ważne, jak jego rejestracja.

Obowiązek ochrony praw do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego spoczywa wyłącznie na Tobie. Aby zapewnić skuteczną ochronę, należy zachowywać czujność. Zarejestrowany wzór wspólnotowy jest ostrzeżeniem i informacją dla konkurentów, że posiadasz stosowne prawo. Jeżeli jednak ktoś wykorzysta Twój lub podobny wzór bez pozwolenia, podjęcie odpowiednich kroków zaradczych leży wyłącznie w twojej gestii.

 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zajmuje się wyłącznie rejestracją znaków towarowych i wzorów UE.

EUIPO nie jest organem właściwym do egzekwowania prawa, w związku z czym nie udziela porad prawnych dotyczących dochodzenia ochrony znaków towarowych lub wzorów.

 

Rejestry

Upewnij się, że nikt inny nie próbuje zarejestrować identycznego lub podobnego wzoru.

Przeszukuj rejestry wzorów w poszukiwaniu wzorów, które są identyczne z tym posiadanym przez Ciebie lub podobne do niego.

Udostępniamy wyszukiwarkę zarejestrowanych wzorów. Zarejestrowani użytkownicy mogą skonfigurować funkcję automatycznych alertów, aby otrzymywać ostrzeżenia za każdym razem, gdy do EUIPO wpłynie zgłoszenie potencjalnie kolidującego wzoru wspólnotowego.

Narzędzie DesignView służy wyszukiwaniu ZWW oraz krajowych zgłoszeń i rejestracji dokonanych w państwach członkowskich UE.

W przypadku braku możliwości samodzielnego wyszukiwania można skorzystać z usług oferowanych przez specjalistów.

Jeśli stwierdzisz, że konkurencyjny podmiot zarejestrował wzór identyczny z twoim lub podobny do niego, możesz dochodzić swojego wcześniej nabytego prawa, składając wniosek o stwierdzenie nieważności tego wzoru.

Decyzja w tym zakresie należy tylko i wyłącznie do Ciebie.

Rynek

Upewnij się, że inne podmioty na rynku nie używają twojego wzoru.

Monitoruj rynek – czytaj publikacje prasowe, branżowe oraz strony internetowe, sprawdzając, czy inne firmy nie wykorzystują twojego wzoru bez pozwolenia.

Nielegalne użycie zarejestrowanego wzoru może polegać na jego wykorzystaniu do produkcji fizycznych towarów lub w materiałach reklamowych, w tym na stronach internetowych służących do celów marketingowych.

W przypadku stwierdzenia naruszeń praw należy rozważyć ich zgłoszenie krajowym organom celnym. Mając do czynienia z potencjalnie nielegalnymi produktami, celnicy mogą skorzystać z centralnych baz danych zawierających wszystkie zgłoszenia, które umożliwiają im wykrywanie potencjalnych naruszeń i rekwirowanie podrabianych towarów.

Możesz również wprowadzić informacje o swoich produktach i markach do IP Enforcement Portal. Baza ta ma pomóc organom ścigania rozpoznawać podrabiane towary. Korzystanie z bazy jest bezpłatne i można do niej wprowadzać informacje dotyczące np. opakowań czy etykiet lub dane kontaktowe. Informacje te są następnie wykorzystywane przez organy ścigania do odróżnienia towarów podrobionych od autentycznych.

W EUIPO

Złóż wniosek o stwierdzenie nieważności identycznych lub podobnych zarejestrowanych wzorów.

 

Przed i poza sądem

Podejmij kroki wobec sprawcy naruszeń

Przed podjęciem kroków prawnych w związku ze sporem warto zasięgnąć porady prawnika.

 

Poinformuj domniemanego sprawcę naruszeń – wezwanie do zaniechania naruszeń

Jeżeli stwierdzisz naruszenie, rozważ możliwość wysłania domniemanemu sprawcy pisma z wezwaniem do zaniechania naruszeń, informując go o zaistniałym konflikcie. Tym samym zostaje on oficjalnie poinformowany o twoich prawach oraz ewentualnych dalszych krokach, które podejmiesz w razie niezaprzestania naruszeń.

 

Negocjuj

W niektórych przypadkach strony mogą wynegocjować porozumienie w drodze mediacji i arbitrażu. Usługi mediacji i arbitrażu służą rozwiązywaniu sporów między dwoma działającymi zgodnie z prawem przedsiębiorstwami, które poszukują rozwiązania praktycznego i pozwalającego zaoszczędzić koszty.

 

Środki cywilnoprawne

Jeżeli próby ostrzeżenia sprawcy naruszeń lub negocjacje z nim okażą się nieskuteczne, możesz złożyć wniosek o zastosowanie innych prawnych środków przeciwdziałania naruszeniom, takich jak zabezpieczenie roszczeń lub zapobiegawcze zajęcie mienia, które uniemożliwią bezprawne używanie twojego wzoru. W każdym wypadku powództwo cywilne wytacza się na poziomie krajowym – w państwach UE, w których doszło do naruszeń. Przy tym system ZWW ma tę zaletę, że jeden sąd może postanowić o zastosowaniu danego środka we wszystkich państwach członkowskich.

 

Środki prawa karnego

Środki prawa karnego mogą znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy dochodzi do podrabiania towarów lub piractwa. W przypadku ich stwierdzenia należy skontaktować się z organami ścigania w kraju UE, w którym doszło do naruszeń.

Należy pamiętać, że przepisy prawa karnego dotyczące własności intelektualnej nie są ujednolicone na szczeblu UE. Ściganie przestępstw związanych z naruszeniami własności intelektualnej odbywa się na poziomie krajowym zgodnie z przepisami danego państwa. W związku z tym możliwości ścigania przestępstw w poszczególnych państwach UE znacznie różnią się między sobą i nie zawsze możliwe jest jednolite stosowanie rozwiązań prawa karnego w każdym kraju.

Jeżeli sąd zażąda dowodu na istnienie twojego ZWW, możesz uzyskać uwierzytelniony lub nieuwierzytelniony odpis certyfikatu rejestracji w User Area.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji