Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Proces rejestracji

Właśnie dokonano zgłoszenia wzoru. Jakie kroki należy teraz podjąć? Czy powinno się wykonać jakiekolwiek dodatkowe czynności?

Po odebraniu zgłoszenia przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zostanie ono sprawdzone przez ekspertów Urzędu. Jeżeli wzór został zgłoszony przez internet, procedura rejestracji będzie prosta. Większość zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną zostanie zarejestrowanych w ciągu kilku dni.

Kwestie omówione poniżej dotyczą zgłoszeń przekazywanych bezpośrednio EUIPO. Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) przeprowadza większość kontroli służących ustaleniu, czy przekazane WIPO zgłoszenia dotyczące międzynarodowej rejestracji, w których wskazano UE, spełniają stosowne wymogi formalne.


Kryteria badania

Wymogi formalne

Wszystkie zgłoszenia są badane pod kątem zgodności z wymogami formalnymi. W przypadku wykrycia problemu przez eksperta zgłaszający lub jego pełnomocnik (jeżeli został wyznaczony) zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie zobowiązany do usunięcia problemu. Zgłaszający ma z reguły dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag eksperta (lub – zgodnie z terminologią stosowaną w Urzędzie – do treści pisma dotyczącego uzupełnienia braków). Jeżeli termin ten okaże się zbyt krótki, zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie. EUIPO z reguły automatycznie przyjmuje pierwszy wniosek o przedłużenie terminu na ustosunkowanie się do uwag. Drugi wniosek o przedłużenie terminu zostanie jednak rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku, gdy będzie należycie uzasadniony.


Poniżej przedstawiono listę przykładowych problemów, które mogą pojawić się na tym etapie:

Rozwiązanie

Zgłoszone przedstawienie wzoru nie nadaje się do odtworzenia, tj. z samego przedstawienia wzoru nie wynika jasno, jaki element ma zostać objęty ochroną. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony (listownie) o czytelne przedstawienie wzoru, który ma zostać objęty ochroną. Datę otrzymania przedstawienia wzoru przez EUIPO uznaje się za datę dokonania zgłoszenia.

Rzuty przedłożone przez zgłaszającego są ze sobą niespójne. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o:

  • usunięcie niespójnego rzutu (niespójnych rzutów) ze zgłoszenia; lub
  • przekształcenie zgłoszenia w zgłoszenie zbiorowe dotyczące różnych wzorów oraz uiszczenie stosownych opłat.
Zgłaszający jest przedsiębiorstwem nieposiadającym miejsca prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa na obszarze Unii Europejskiej lub osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania poza Unią Europejską, która nie wyznaczyła pełnomocnika. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o wyznaczenie pełnomocnika.

Wniesione opłaty nie obejmują wszystkich wzorów ujętych w zgłoszeniu. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o uiszczenie zaległych opłat lub o usunięcie niektórych wzorów ze zgłoszenia.

Zgłaszający nie wskazał produktu lub wskazał produkt w nieprawidłowy sposób. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o wskazanie produktu lub o określenie charakteru i przeznaczenia produktów, aby umożliwić ich prawidłowe sklasyfikowanie. W tym celu zdecydowanie zaleca się, aby skorzystać z narzędzia klasyfikacji Eurolocarno.


Jeżeli odpowiedź udzielona przez zgłaszającego nie doprowadzi do rozwiązania problemu, ekspert odrzuci zgłoszenie wzoru w całości albo – w przypadku zgłoszenia zbiorowego – w części dotyczącej niektórych wzorów. Ekspert wyda stosowną decyzję w tym zakresie, a zgłaszający będzie mógł wnieść odwołanie od tej decyzji, jeżeli uzna ją za niesłuszną.

Które elementy są przedmiotem badania

Zakres badania merytorycznego przeprowadzanego przez EUIPO ogranicza się do udzielenia odpowiedzi na dwa pytania:

  1. Czy zgłoszony wzór jest wzorem?
    Czy zgłoszony wzór przedstawia wygląd całości lub części produktu? Jeżeli ekspert uzna, że kryterium to nie zostało spełnione, wystosuje stosowne powiadomienie w tym zakresie. Na przykład, ekspert wystosowałby takie powiadomienie, jeżeli zgłaszający zgłosiłby wzór przedstawiający żywą roślinę.
  2. Czy wzór zawiera element sprzeczny z porządkiem publicznym i moralnością publiczną
    Różne państwa mogą definiować pojęcie porządku publicznego i moralności publicznej na różne sposoby. Biorąc jednak pod uwagę ujednolicony charakter ZWW, fakt, że zostanie on uznany za sprzeczny z porządkiem publicznym w dowolnej części Unii Europejskiej, będzie stanowił wystarczającą podstawę do odmowy jego rejestracji.

Jeśli ekspert uzna, że przedłożony wzór narusza którąkolwiek ze wspomnianych dwóch zasad, prześle zgłaszającemu pismo wzywające do uzupełnienia braków; pismo to będzie również zawierało informacje o możliwości wycofania lub zmienienia przedstawienia wzoru. Zgłaszający może również przekazać swoje własne uwagi w tej kwestii. Jeżeli zgłaszający zdecyduje się przedłożyć zmienione przedstawienie wzoru, takie przedstawienie zostanie przyjęte pod warunkiem zachowania „tożsamości wzoru". Z oczywistych względów w takim przypadku nie można przedłożyć całkowicie innego wzoru. Zgłaszający może jedynie usunąć nieistotne cechy lub zrezygnować z nieistotnych cech – za nieistotne cechy uznaje się cechy, które mogą pozostać niezauważone przez dobrze poinformowanego użytkownika.

Jeżeli zgłaszający w ogóle nie ustosunkuje się do zastrzeżeń zgłoszonych przez eksperta lub jeżeli ustosunkuje się do nich w sposób, który nie doprowadzi do rozwiązania problemu, ekspert wystosuje powiadomienie o odrzuceniu zgłoszenia wzoru. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania również od tej decyzji.

Które elementy są wyłączone z zakresu badania

Urząd nie podejmie samodzielnie próby sprawdzenia, czy zgłoszony wzór jest nowy ani czy posiada indywidualny charakter. Osoby trzecie mogą zażądać unieważnienia zgłoszonego wzoru. Procedurę unieważnienia wzoru można wszcząć dopiero po jego zarejestrowaniu, a nie w trakcie procesu rejestracji.

Dowód rejestracji

Jeżeli ekspert nie wykryje żadnego problemu lub jeżeli zgłaszający rozwiąże wszystkie wykryte problemy, zgłoszony wzór zostanie zarejestrowany. Wzór zostanie również opublikowany w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych. W przypadku wystąpienia o odroczenie publikacji wzoru, w Biuletynie zostaną opublikowane jedynie: numer wzoru, data zgłoszenia, data rejestracji oraz dane zgłaszającego i pełnomocnika. Przedstawienie samego wzoru nie zostanie opublikowane.

Po pełnej publikacji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego świadectwo rejestracji zostanie opublikowane w internecie. Świadectwo to będzie można pobrać dzień po jego publikacji. Świadectwa rejestracji nie publikuje się w formie papierowej. Dopuszcza się jednak możliwość zwrócenia się o wydanie niepoświadczonych lub poświadczonych odpisów świadectwa rejestracji.

Jak odwołać się od decyzji Urzędu

Strony, które uznają, że ostateczna decyzja Urzędu jest dla nich niekorzystna, mogą wnieść odwołanie. Odwołanie można wnieść, korzystając z formularza papierowego opracowanego przez Urząd. W razie potrzeby można również zapoznać się z treścią not wyjaśniających. Odwołanie można również wnieść drogą elektroniczną z poziomu sekcji użytkownika.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.