Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Sprawdź dostępność

Wzory są rejestrowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy". Jeśli ktoś inny zarejestrował lub ujawnił już twój wzór (lub podobny wzór), jest on niedostępny. Warto przeszukać bazę danych w poszukiwaniu wzorów, które mogłyby wchodzić w konflikt z wzorem zgłaszanym przez ciebie. W ten sposób oszczędzisz czas i pieniądze.

Wyszukiwanie nic nie kosztuje, a umożliwia znalezienie informacji mających zasadnicze znaczenie dla twojego zgłoszenia. Jeśli inny podmiot posiada już dany wzór, będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec twojego zgłoszenia.

Nie należy ograniczać zakresu poszukiwań jedynie do zarejestrowanych wzorów. Wszelkie poprzednio ujawnione wzory, zarówno te niezarejestrowane, jak i zarejestrowane wzory, których ochrona wygasła, również mogą stanowić zagrożenie dla zgłaszanego wzoru.


Zarejestrowane wzory

Zarejestrowane wzory można wyszukiwać przy użyciu dwóch różnych baz danych:

Przejdź do eSearch plus, bazy danych EUIPO

eSearch plus jest narzędziem EUIPO umożliwiającym dostęp do bazy zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Można w niej sprawdzić, czy ktoś zarejestrował u nas podobny wzór.

Przejdź do Designview, europejskiej bazy danych znaków towarowych i wzorów

W Designview znajdują się baza wzorów EUIPO oraz bazy danych innych rejestrów krajowych. Wzór, który został zgłoszony lub zarejestrowany na poziomie krajowym przed twoim, może stanowić zagrożenie dla twojego zgłoszenia.


Niezarejestrowane wzory

Przeprowadź poszukiwania wzorów w obrębie swojego sektora. Weź pod uwagę istniejące wydawnictwa, wybierz się na targi, szukaj w internecie itp.

Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, więc dysponujesz znajomością bieżących tendencji we wzornictwie i jesteś w stanie wykorzystać tę wiedzę. Nie należy ograniczać zakresu poszukiwań wyłącznie do terytorium UE; musisz uwzględnić każdy wzór, który został ujawniony w dowolnym momencie i miejscu na świecie, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że został ujawniony w toku zwykłych działań handlowych i jest znany w kręgach specjalistów danego sektora i działających w granicach Unii Europejskiej.

Metody poszukiwań

Podczas analizowania wyników poszukiwań należy wziąć pod uwagę dwa główne czynniki, tj. czas i wzór. Sprawdzenie tych parametrów nie wyklucza ryzyka, ale je minimalizuje.

Pierwszeństwo

Prawa do niezarejestrowanego wzoru zaczną obowiązywać w momencie jego upublicznienia, zwanego „ujawnieniem".

Ochrona zarejestrowanych wzorów rozpoczyna się od daty zgłoszenia.

Jednak data zgłoszenia wzoru potencjalnego konkurenta nie jest jedynym czynnikiem służącym do ustalenia pierwszeństwa rejestracji. Jeśli istnieje data pierwszeństwa, ją również należy wziąć pod uwagę.

Czym jest prawo pierwszeństwa?

Każdy, kto zgłosił wzór w dowolnym państwie będącym stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu , może zastrzec pierwszeństwo przy użyciu swojego zgłoszenia wzoru będącego podstawą zgłoszenia ZWW.

Aby korzystać z tego prawa pierwszeństwa, ZWW należy zgłosić w terminie sześciu miesięcy od uprzedniego zgłoszenia wzoru. Jeżeli twoje zastrzeżenie pierwszeństwa zostanie przyjęte, to po rejestracji wzoru twoje zgłoszenie będzie miało pierwszeństwo wobec innych zgłoszeń złożonych w tym sześciomiesięcznym okresie.

Istnieje możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa podczas wypełniania formularza zgłoszenia ZWW. Data pierwszego zgłoszenia będzie punktem odniesienia dla ustalenia, kto złożył zgłoszenie jako pierwszy.

 


Okres pierwszeństwa wzoru

Dwie listy przedstawione poniżej są wzajemnie zależne. Pierwszy element na pierwszej liście jest połączony z pierwszym elementem na drugiej liście, i tak dalej.

 • 01/07/2015
  Data zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych

 • 01/10/2015
  Data zgłoszenia w EUIPO

 • 01/11/2015
  Data zgłoszenia w EUIPO


W tym przypadku właściciel wzoru B może wystąpić o unieważnienie wzoru A, nawet jeżeli w ujęciu czasowym wzór A został zgłoszony jako pierwszy w UE.

Porównanie wzoru z innymi

Porównując swój wzór z wyglądem wcześniejszych wzorów, należy uwzględniać całość projektu. Jeśli każdy element tworzący twój wzór znajduje się we wcześniejszym wzorze, te dwa wzory zostaną uznane za identyczne, a twój wzór nie będzie miał cech nowości.

Porównanie staje się bardziej problematyczne, gdy oba wzory różnią się od siebie kilkoma elementami, ale ich ogólny wygląd wciąż jest bardzo podobny. Należy zadać sobie wtedy pytanie:

„Czy poinformowany użytkownik uzna, że całościowe wrażenie, jakie wywołuje mój wzór, jest odmienne od tego, jakie wywołuje wzór już istniejący na rynku?"

Należy objaśnić dwa powyższe terminy

 • Poinformowany użytkownik: to osoba, która dysponuje pewną wiedzą dotyczącą wzorów używanych w danym sektorze, ale która niekoniecznie jest projektantem, ekspertem technicznym, producentem lub sprzedawcą
 • Całościowe wrażenie: porównując wzory, nie zwracaj zbytniej uwagi na cechy, które są mniej oczywiste lub widoczne podczas użytkowania produktu lub są typowymi cechami produktów tego rodzaju. Zamiast tego skoncentruj się na cechach, które są bardziej arbitralne i odbiegają od przyjętej normy

Co należy zrobić z wynikami poszukiwań?

Jeśli znajdziesz zarejestrowany lub niezarejestrowany wzór, który sprawia takie samo całościowe wrażenie jak twój wzór, masz następujące możliwości:

 • Negocjuj: skontaktuj się z właścicielem wcześniejszego wzoru i spróbujcie dojść do porozumienia (ostatecznie na rynku współistnieje wiele identycznych lub podobnych wzorów)
 • Zaryzykuj rejestrację: dokonaj zgłoszenia i zaryzykuj, że ktoś może wnieść o jego unieważnienie. Decyzja o sprzeciwie wobec rejestracji ZWW zależy od wielu czynników. Istnienie wcześniejszego (nie)zarejestrowanego wzoru nie oznacza, że nie możesz zgłosić swojego wzoru, ale musisz liczyć się z tym, że będzie on naruszać czyjeś prawa i może skutkować sprawą w sądzie.
 • Zgłoś sprzeciw: zgłoś sprzeciw wobec wcześniejszego wzoru
 • Zaniechaj rejestracji: nie podejmuj dalszych działań, ponieważ ryzyko konfliktu jest zbyt duże

Zanim wybierzesz którąkolwiek z powyższych opcji, zalecane jest zasięgnięcie porady specjalisty.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.