Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zalecenia dotyczące płatności

Aby przyśpieszyć obsługę płatności i proces rejestracji, prosimy wszystkich użytkowników o przestrzeganie następujących zaleceń dotyczących przelewów bankowych.

Należy pamiętać, że nasz bank obsługuje ograniczoną liczbę znaków w polach „nadawca" i „opis". Dlatego należy przestrzegać następujących zaleceń.


Pola opisu

Te pola należy wypełnić w następujący sposób:

 • Używaj kodów wyszczególnionych w poniższych tabelach, np.
  EUTM zamiast opisu OPŁATA ZA WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (ZTUE, ang. EUTM).

 • Usuń zera wprowadzające umieszczone na początku numerów oraz nie używaj spacji i dywizów w numerach telefonicznych oraz faksu, ponieważ niepotrzebnie zajmują one miejsce.

 • Jeżeli płatność dotyczy więcej niż jednego znaku towarowego lub wzoru, prosimy wyszczególnić tylko pierwszy i ostatni z nich lub wzór, a następnie przesłać nam szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych znaków towarowych lub wzorów,
  np. EUTM-3558961-3558969.

Przykłady

Przykłady opisu płatności i opłat.
Typ płatności Przykład opisu płatności
Opłata za zgłoszenie (ZTUE – znak towarowy Unii Europejskiej, ang. EUTM = European Union trade mark) drogą elektroniczną EUTM-5104422 nazwa znaku towarowego E-00031516-S REF. JSE06.
Opłata za zgłoszenie (ZWW – zarejestrowany wzór wspólnotowy) drogą elektroniczną RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Sprzeciw EUTM-4325047 OPP nazwa znaku towarowego
Rejestracja międzynarodowa EUTM-4325047 INT
Przedłużenie (ZTUE) EUTM-509936 RENEW
Wpłata na rachunek bieżący nr 1361 ACC-1361
Uwierzytelnione kopie EUTM-1820061 COPIES
Przeniesienie wielu wzorów (pierwszy wzór ma nr 1420061, a ostatni – 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Kody urzędowe (wg ważności)

Lista kodów urzędowych
Kod Opis Przykład
ACC Wpłata na rachunek bieżący ACC-1361.
OWN, REP ID właściciela, ID pełnomocnika (jeśli znane) REP-10711
EUTM, RCD Numer znaku towarowego lub wzoru EUTM-5104422
RCD-1698
  Nazwa znaku towarowego lub wzoru przemysłowego Nazwa znaku towarowego
REF Nr ref zgłaszającego REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES, APP Kod operacji: Sprzeciw (OPP), Zmiana w rejestrze (REC), Przedłużenie (RENEW), Wgląd (INSP), Rejestracja międzynarodowa (INT), Przeniesienie (TRANSF), Unieważnienie (INV), Konwersja (CONV), Kopie poświadczone (COPIES), Odwołanie (APP) OPP
INT
INV
APP
FAX Nr faksu: FAX (49)07511245574


Pole Nadawca

To pole należy wypełnić w następujący sposób:

 • Podaj nazwę, która będzie służyć do identyfikowania płatnika, zgłaszającego (właściciela lub pełnomocnika), sprzeciwiającego się lub nadawcę.

 • W polu nazwa płatnika wprowadź samą nazwę, bez skrótów, takich jak MGR INŻ., URZĄD PATENTOWY

 • Używaj tej samej nazwy podczas dokonywania przyszłych opłat.

 • Przykłady dotyczące adresu
  Imię i nazwisko (nazwa) płatnika
  JANUSZ WIŚNIEWSKI
  Adres płatnika
  Ul. Marszałkowska 30
  Kod pocztowy i miasto płatnika
  00-563 Warszawa

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.