Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Formularz w pięciu krokach

Formularz w pięciu krokach został opracowany w taki sposób, aby zgłaszający mógł łatwo dokonać zgłoszenia ZTUE w dowolnym z 23 języków Unii Europejskiej (UE).

formularz w pięciu krokach
 

Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*).

Aby uzyskać dostęp do formularza w pięciu krokach, należy przejść do sekcji portalu Znaki towarowe > Ścieżka rejestracji > Dokonaj zgłoszenia teraz, a następnie kliknąć niebieski przycisk Rozpoczęcie dokonywania zgłoszenia.

Rozpoczęcie dokonywania zgłoszenia
 
 • Wersje robocze (Zapisz zgłoszenie)

  Zgłaszający może w dowolnym momencie przerwać wypełnianie formularza i zapisać wersję roboczą zgłoszenia w celu jej uzupełnienia w późniejszym terminie. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk „Zapisz zgłoszenie” w kolumnie po prawej stronie formularza zgłoszenia. Dostęp do zapisanej wersji roboczej formularza można uzyskać w zakładce Wersje robocze w User Area.

 

Krok 1: Szczegółowe informacje o znaku towarowym

 • Języki i numer referencyjny
  Pierwszy język

  Wyboru pierwszego języka dokonuje się na stronie internetowej Dokonaj zgłoszenia teraz. Język ten może być dowolnym z 23 języków UE.

  Drugi język

  Jak drugi język należy wybrać jeden z pięciu urzędowych języków EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Drugi język musi być inny niż pierwszy. Należy pamiętać o tym, że znak towarowy może zostać zakwestionowany w drugim języku.

  Jeżeli użytkownik chce otrzymywać korespondencję urzędową w wybranym przez siebie drugim języku, powinien zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.

  Uwaga: jeżeli jako pierwszy język wybrano jeden z pięciu urzędowych języków EUIPO, nie będzie można skorzystać z możliwości otrzymywania korespondencji urzędowej w drugim języku. W takim przypadku pole wyboru nie zostanie wyświetlone

  Osobisty numer referencyjny

  Numer referencyjny powinien składać się maksymalnie z 30 znaków alfanumerycznych, z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego: a-z, A-Z, 0-9. Nie należy używać spacji. We wszelkich przyszłych pytaniach dotyczących zgłoszonego znaku towarowego należy posługiwać się urzędowym numerem referencyjnym nadanym przez EUIPO.

  Uwaga: we wszelkich przyszłych pytaniach kierowanych do EUIPO i dotyczących zgłoszonego znaku towarowego należy posługiwać się urzędowym numerem referencyjnym nadanym przez EUIPO.

 • Rodzaje znaków towarowych

  Należy wybrać rodzaj znaku, który ma zostać zarejestrowany. Poniżej wymieniono dostępne rodzaje znaków:

  Rodzaj Formaty załączników (o ile są wymagane)
  Znak słowny nd.
  Znak graficzny JPEG
  Znak graficzny zawierający elementy słowne* JPEG
  Znak przestrzenny JPEG, OBJ, STL, X3D
  Znak przestrzenny zawierający elementy słowne* JPEG, OBJ, STL, X3D
  Znak dźwiękowy JPEG, MP3

  * Uwaga: te rodzaje znaków towarowych nie stanowią odrębnych kategorii znaków zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym w sprawie znaku towarowego UE. Ze względów praktycznych i technicznych w formularzu w pięciu krokach traktuje się je jako odrębne kategorie znaków.

  Więcej informacji o rodzajach znaków towarowych można znaleźć w części zatytułowanej definicja znaku towarowego.

  Na stronie informacje techniczne można uzyskać szczegółowe informacje na temat dopuszczalnych formatów plików, w jakich należy przesyłać załączniki.

  Wymagane informacje szczegółowe
  W tej sekcji użytkownik będzie musiał przekazać różne informacje, w zależności od rodzaju znaku, który ma zostać objęty ochroną.

  Przedstawienie znaku
  Należy upewnić się, że przesyłane przedstawienie znaku dokładnie odzwierciedla wygląd znaku, który ma zostać zarejestrowany, oraz że wyraźnie określono zakres żądanej ochrony. Przedstawienie można uzupełnić wskazaniem rodzaju zgłaszanego znaku oraz – w niektórych przypadkach – jego opisem. Oba te elementy, tj. opis (jeżeli jest dostępny) i wskazanie rodzaju znaku, muszą jednak spełniać wymogi dotyczące przedstawienia.

  Po przesłaniu przedstawienia znaku wyświetli się komunikat o następującej treści:

    „EUIPO opublikuje znak w obecnie przedstawionej formie formie. Jeśli nie odpowiada to dokładnie formie znaku, który ma zostać objęty ochroną, przed dokonaniem zgłoszenia należy przesłać poprawione przedstawienie znaku”

    „Obraz został przetworzony w celu spełnienia kryteriów technicznych”.

  Element słowny lub elementy słowne
  Należy wskazać tylko elementy słowne widoczne w logo. Jeżeli elementy słowne będą nieprawidłowe, EUIPO zmieni je bezpośrednio bez wysyłania w tym celu wiadomości.

 

Krok 2: Towary i usługi

 • Dodawanie towarów i usług do zgłoszenia

  Aby dodać towary i usługi do zgłoszenia, należy kliknąć przycisk Wyszukaj.

  Na ekranie wyświetli się okno podręczne. Zgłaszający może wprowadzić słowo kluczowe powiązane z towarami i usługami, które chce wybrać (spowoduje to wyświetlenie menu rozwijanego z funkcją automatycznego uzupełniania), albo kliknąć łącze przekierowujące go do ekranu Przeglądanie wszystkich towarów i usług.

  Aby przy przeglądaniu wszystkich towarów i usług wyświetlić pełną listę dla danej klasy, należy kliknąć przycisk opatrzony symbolem „+” Ikona plus; aby ukryć listę, należy kliknąć przycisk opatrzony symbolem „-” Ikona minus.

  Aby wyświetlić wszystkie pozycje w wybranej klasie, należy kliknąć ikonę folderu Ikona folderu. Aby dodać pozycję do danej klasy, należy zaznaczyć pole po lewej stronie wiersza w tabeli Ikona zaznaczonego pola wyboru

  Aby wyświetlić wybrane określenia i klasy, należy kliknąć przycisk Pokaż wybrane elementy.

  Po wybraniu wszystkich pożądanych towarów i usług należy kliknąć przycisk Dalej na stronie Pokaż wybrane elementy. Następnie użytkownik powróci do ekranu zgłoszenia, na którym wyświetlone zostaną wybrane elementy.

  Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli użytkownik chciałby skorzystać z własnego wykazu towarów i usług, może to zrobić wyłącznie za pomocą Formularza zaawansowanego.

 

Krok 3: Podobny znak towarowy lub podobne znaki towarowe

 • Raport z analizy podobieństwa

  EUIPO zapewnia możliwość sporządzenia raportu z analizy podobieństwa zawierającego wykaz znaków towarowych, które mogą wywrzeć wpływ na dokonywane zgłoszenie. Wcześniej zgłoszone znaki towarowe mogą spowodować, że dokonanie zgłoszenia danego znaku towarowego okaże się niemożliwe. Wykaz zawiera zarówno nazwy znaków towarowych, jak i towary i usługi będące przedmiotem zgłoszenia.

  Należy pamiętać o tym, że wykaz ten nie ma wyczerpującego charakteru. Zgłaszany znak towarowy może zostać zakwestionowany nawet w przypadku niewyświetlenia żadnych wyników.

  Wyświetl wyniki
  Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie wykazu podobnych znaków towarowych. Aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat wyników, należy kliknąć ikonę szkła powiększającego po prawej stronie widoku tabeli . Spowoduje to wyświetlenie nowego okna zawierającego informacje przechowywane w aplikacji TMview.

  Przycisk Pobierz PDF pod tabelą z wynikami analizy umożliwia pobranie i zapisanie wyświetlonych danych w formacie PDF.

  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z procesem rejestracji, należy zwrócić się o pomoc prawną do specjalisty w dziedzinie własności intelektualnej.

 • Zastrzeżenia

  Zastrzeżenie pierwszeństwa
  Użytkownik zostanie zapytany o to, czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonywał już zgłoszenia tego samego znaku towarowego – jeżeli odpowiedź brzmi „Nie”, należy kliknąć przycisk „Dalej”, aby kontynuować.

  Jeżeli odpowiedź brzmi „Tak”, użytkownik musi:

  • Wybrać z rozwijalnej listy państwo, w którym dokonano pierwszego zgłoszenia
  • Wprowadzić nazwę znaku towarowego (jeżeli szczegółowe informacje na temat znaku są przechowywane w TMview, program automatycznie uzupełni nazwę), a następnie kliknąć przycisk Importuj lub
  • Wprowadzić dane ręcznie i kliknąć przycisk Utwórz ręcznie
  • EUIPO nie będzie już rozpatrywał zastrzeżeń pierwszeństwa pod kątem merytorycznym i ograniczy się do sprawdzenia, czy spełniają one stosowne wymogi formalne
  • Należy dodać datę zgłoszenia, numer zgłoszenia i państwo, w którym dokonano poprzedniego zgłoszenia
  • Zastrzeżeń pierwszeństwa dokonuje się obecnie razem ze zgłoszeniem ZTUE – nie można ich już dokonać na późniejszym etapie
  • Dokumentację na poparcie takiego zastrzeżenia należy złożyć w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia

  Uwaga: jeżeli dokumentacja na poparcie (pierwsze zgłoszenie) nie została sporządzona w języku EUIPO, zgłaszający może zostać poproszony o jej przetłumaczenie.

  Zastrzeżenie starszeństwa
  Użytkownik zostanie zapytany o to, czy zarejestrował już ten sam znak towarowy na szczeblu krajowym w UE – jeżeli odpowiedź brzmi „Nie”, należy kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Jeżeli odpowiedź brzmi „Tak”, użytkownik musi:

  • wybrać państwo członkowskie, w którym znak został zarejestrowany, z rozwijanej listy.

  • Wprowadzić nazwę znaku towarowego (pole uzupełni się automatycznie) i kliknąć przycisk Importuj lub

  • Wprowadzić dane ręcznie i kliknąć przycisk Utwórz ręcznie

  • Wybrać odpowiednią opcję z menu Charakter rejestracji

  • Uzupełnić informacje dotyczące daty zgłoszenia, numeru zgłoszenia, daty rejestracji i numeru rejestracji i wybrać opcję załączenia wymaganych dokumentów

 

Krok 4: Dane zgłaszającego

 • Utwórz konto / Zaloguj się

  Na tym etapie użytkownik może wybrać jedną z dwóch możliwości:

  • Jeżeli użytkownik nie posiada konta EUIPO, będzie musiał zarejestrować się, klikając przycisk Utwórz konto
  • Jeżeli użytkownik posiada już konto EUIPO, musi wprowadzić swoje dane i kliknąć przycisk Zaloguj

  Dane użytkownika zostaną następnie zaimportowane do formularza – użytkownik będzie zobowiązany wyłącznie do uzupełnienia brakujących informacji (dane dotyczące zgłaszającego lub pełnomocnika).

  Zgłoszenia ZTUE dokonywane przez osoby fizyczne / przedsiębiorstwa niemające swojego miejsca zamieszkania / siedziby w UE
  Zgłaszający, który zamieszkuje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może dokonać zgłoszenia ZTUE, ale musi wyznaczyć w tym celu pełnomocnika.

 • Zgłaszający i pełnomocnik

  Zgłaszającego lub pełnomocnika można dodać na dwa sposoby.

  Dodawanie istniejącego zgłaszającego/pełnomocnika:

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego/pełnomocnika – wyświetla się lista istniejących wpisów – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu na ekranie danych zgłaszającego/pełnomocnika kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować. Ten sposób jest możliwy, gdy dane zostały wprowadzone przy poprzedniej okazji.

  Dodawanie nowego zgłaszającego/pełnomocnika:
  1. Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz nowy”
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłaszającego/pełnomocnika
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *)
  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować

  *Nie można dodać pełnomocnika w przypadku wypełniania formularza jako zgłaszający

  Uwaga: Po zaznaczeniu opcji „Powiązania gospodarcze” na ekranie pojawią się dwie dodatkowe rubryki; w pierwszej należy podać charakter swojego powiązania gospodarczego ze zgłaszającym (np. pracownik lub partner handlowy), zaś w drugiej – nazwę pracodawcy.

  Stowarzyszenia

  Składając wniosek w imieniu stowarzyszenia, należy podać jedynie numer identyfikacyjny stowarzyszenia.

 

Krok 5: Potwierdzenie i wniesienie płatności

Na tym etapie użytkownik będzie mógł zapoznać się z wersją roboczą zgłoszenia, którego zamierza dokonać. Przed dokonaniem zgłoszenia można jeszcze zmienić dane wprowadzone w formularzu.

Po przejściu do kolejnego etapu wyświetli się okno płatności, w którym użytkownik będzie mógł wybrać preferowaną przez siebie metodę płatności. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym warto zapisać kod transakcji płatniczej. Ułatwi to zidentyfikowanie płatności

 • po złożeniu formularza zgłoszenia

  Po zakończeniu procesu dokonywania zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie, że twoje zgłoszenie zostało prawidłowo złożone, a także oficjalny numer zgłoszenia.

  Zwracamy uwagę, że nazwę domeny .eu należy zarejestrować za pośrednictwem akredytowanych rejestratorów (lista dostępna na stronie sekretariatu).

  Należy także pobrać oficjalne pokwitowanie. Uwaga: EUIPO nie wystawia kopii pokwitowania.

  W celach informacyjnych EUIPO udostępnia informacje o dostępności nazw domen .eu identycznych ze znakami towarowymi zgłoszonymi pod koniec zgłaszania elektronicznego przy użyciu bazy danych WHOIS. Użytkownicy mogą również ustawić powiadomienia w User Area i eSearch, aby otrzymywać informacje o rejestracji nazwy domeny identycznej ze swoim znakiem towarowym.

Ostatnia aktualizacja strony 24-02-2018
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji