Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Portal poświęcony przejrzystości – Sprawy finansowe

Finansowanie działań EUIPO odbywa się wyłącznie ze środków własnych. Koszty wszystkich działań pokrywane są z wpływów pochodzących z opłat rejestracyjnych. Oznacza to, że ani Urząd, ani jego praca nie stanowią dodatkowego obciążenia finansowego dla UE i jej podatników. Oficjalne sprawozdania finansowe EUIPO obejmują budżet, sprawozdanie roczne, sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami oraz sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także dokumenty dotyczące pracy Komitetu Budżetowego EUIPO.

Budżet EUIPO 2022 r.

 

Budżet EUIPO na kolejny rok jest opracowywany i przedstawiany do zatwierdzenia przez Komitet Budżetowy Urzędu. Budżet nie może zostać wykonany przed zatwierdzeniem przez Komitet Budżetowy, składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
 


PDF Więcej szczegółów >>

Roczne sprawozdania finansowe 2021 r.

 

Roczne sprawozdanie finansowe EUIPO obejmuje sprawozdania finansowe Urzędu (bilans, rachunek wyniku ekonomicznego, tabele przepływu środków, rachunek opłat kapitałowych) oraz sprawozdania z wykonania budżetu EUIPO. Roczne sprawozdania finansowe muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami, dokładne i wyczerpujące oraz przedstawiać prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Są one sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości.


PDFWięcej szczegółów >>

Sprawozdania Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE odpowiedzialną za kontrolę finansów unijnych. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami unijnymi i pełni funkcję niezależnego strażnika interesów finansowych Unii. Jego rola polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są prawidłowo rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy przynoszą odpowiednie korzyści w stosunku do poniesionych nakładów. Co roku Trybunał wydaje sprawozdanie z kontroli dotyczącej EUIPO, które po opublikowaniu zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu.
 


PDFWięcej szczegółów >>

Rozporządzenie nr BC-1-19
Komitetu Budżetowego

Rozporządzenie Komitetu Budżetowego EUIPO ustanawiające przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu.

Dokument ten ustanawia przepisy finansowe mające zastosowanie do Urzędu. Rozporządzenie określa m.in. harmonogram sprawozdawczości finansowej i zarządzania budżetem w Urzędzie, a także zasady budżetowe, kwestie zamówień publicznych i kontroli zewnętrznej.


PDF

Więcej informacji na temat księgowości i finansów   Więcej szczegółów >>
Komitet Budżetowy Urzędu   Więcej szczegółów >>

 

Tytuł DIN Utworzone Widok
Can’t find what you are looking for? Request here
Ostatnia aktualizacja strony 27-06-2022
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji