Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy

 

Ujawnienie jest publicznym udostępnieniem wzoru w taki sposób, że można w racjonalny sposób uznać, iż stał się on znany zainteresowanym środowiskom działającym na terytorium Unii Europejskiej. Podstawową kwestią jest data i sposób ujawnienia – skutkuje ono prawem z niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, jednak może ono również znieść cechę nowości zarejestrowanego wzoru, jeżeli ten nie zostanie zgłoszony w ciągu 12 miesięcy od ujawnienia. Aby powstało prawo z niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ujawnienie musi mieć miejsce na terytorium UE.


Cel ten można osiągnąć, na przykład poprzez przedstawienie wydrukowanej recenzji opatrzonej datą, masowej reklamy, publikacji w biuletynie krajowego urzędu ds. własności intelektualnej, przedłożenie dowodu na wystawienie na międzynarodowej wystawie lub opatrzoną datą wysyłkę do wszystkich stowarzyszeń branżowych danego sektora przemysłowego.


Ujawnienie nie zostanie wzięte pod uwagę, jeżeli wzór po ujawnieniu nie jest znany „podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym w Unii Europejskiej”.

Wzór musi być zatem znany przynajmniej zainteresowanym środowiskom w danej branży działającym w Unii Europejskiej, a data ujawnienia musi być pewna.

Więcej informacji, zob. Wytyczne, Rozpatrywanie wniosków o unieważnienie wzoru.


Szczególnie ważna jest data pierwszego ujawnienia, aby uniknąć konieczności późniejszego poszukiwania dowodu w przypadku postępowania sądowego. Każdy element dowodzący, że doszło do ujawnienia odbiorcom i informacje pomyślnie do nich dotarły, należy przechowywać w bezpieczny i pozwalający go wykorzystać sposób.


Ujawnienie musi dawać zainteresowanym środowiskom w Unii Europejskiej sposobność do dowiedzenia się o wzorze. Ujawnienie w jednym państwie członkowskim może być wystarczające pod warunkiem, że dochodzi do niego w taki sposób, iż zainteresowane środowiska z danej branży w Unii Europejskiej mogą dowiedzieć się o wzorze. Powinno być to wystarczające do ustalenia prawa z niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Na przykład ustalenie powstania prawa jest łatwiejsze na podstawie ujawnienia wzoru na międzynarodowych targach na terytorium Unii Europejskiej, na których obecne są wszystkie zainteresowane środowiska ze wszystkich państw.

Więcej informacji na temat sporów.


Ochrona niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych obowiązuje od dn. 6 marca 2002 r. Wzory po raz pierwszy ujawnione w tym dniu lub później będą podlegać ochronie. Ochroną nie są objęte wzory ujawnione przed tą datą.


Narodowość nie ma znaczenia z punktu widzenia ochrony wzorów w Europie. Z wzoru ujawnionego w UE zgodnie z warunkami ochrony i ujawnienia wynika prawo przysługujące osobie (prawnej lub fizycznej) ujawniającej ten wzór, bez względu na obywatelstwo tej osoby.

Więcej informacji na temat sporów.


Aby chronić swoje prawo i przeciwdziałać podrabianiu, właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego musi być w stanie przedstawić osobie trzeciej w postępowaniu sądowym następujące elementy:
  1. dowód świadczący o dacie i miejscu pierwszego ujawnienia wzoru;
  2. dowód, że dany wzór odnosi się do ujawnionego wzoru (z jego głównymi cechami charakterystycznymi, szczególnie cechami nadającymi mu „indywidualny charakter”);
  3. dowód, że zainteresowane środowiska w Unii Europejskiej mogły dowiedzieć się o ujawnieniu wzoru. Nie należy lekceważyć trudności związanych z udowodnieniem daty i zakresu ujawnienia. Wiążą się one nierozerwalnie z systemem niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, który w innych aspektach zapewnia łatwą do uzyskania ochronę;
  4. dowód, że podmiot, który miał dopuścić się podrobienia wzoru, rzeczywiście skopiował chroniony wzór.
Więcej informacji, zob. rozporządzenie rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.


Postępowania w sprawie naruszenia nie toczą się przed EUIPO, lecz przed sądami właściwymi w sprawach wzorów wspólnotowych, wyznaczonymi przez państwa członkowskie. Jeżeli doszło do skopiowania wzoru, uprawniony musi pozwać osobę, która naruszyła jego prawo, przed jednym z tych sądów.

Dowiedz się więcej na temat rejestracji, aby uniknąć takich sytuacji.


Mówienie o przekształceniu jednego prawa w drugie jest niewłaściwe. Oba prawa mogą dotyczyć tego samego wzoru.
Należy jednak pamiętać, że w rozporządzeniu przewidziano roczny  „okres karencji”, który pozwala przetestować rynek, dysponując ochroną, jaką zapewnia niezarejestrowany wzór wspólnotowy (NWW), a dopiero po jego upływie zgłosić zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW). Dzięki okresowi karencji uznaje się, że nowość wzoru nie została zniweczona w tym czasie.
Jeżeli jednak zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW) dokona się ponad rok po pierwszym ujawnieniu, taki zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) może później zostać unieważniony.
Nie można zatem przez pełne trzy  lata korzystać z ochrony wynikającej z niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (NWW), a następnie dokonać zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), gdyż wymóg nowości nie zostanie w tym przypadku spełniony.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.