Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej


Zawartość tej strony jest dostępna wyłącznie w językach: English, Español, Deutsch, Français i Italiano.

Izby Odwoławcze

„Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz umocnienia roli Izb Odwoławczych jako wysokiej jakości, skutecznego, spójnego i nowoczesnego organu rozstrzygającego spory w zakresie własności intelektualnej”.
João Negrão, prezes Izb Odwoławczych

Izby Odwoławcze są odpowiedzialne za rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez EUIPO w pierwszej instancji, dotyczących unijnych znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Decyzje Izb mogą być z kolei zaskarżone do Sądu, od wyroków którego przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) w kwestiach prawnych. Izby Odwoławcze są niezależne i przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie nie są związane żadnymi instrukcjami.

 

Rozporządzenie

Izby Odwoławcze są regulowane przez RDZTUE. Ma ono zastosowanie do rozpatrywania odwołań na mocy rozporządzeń w sprawie znaków towarowych i wzorów.

 

Regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny jest obszernym zbiorem przepisów proceduralnych mających zastosowanie do wszystkich postępowań odwoławczych przed Izbami Odwoławczymi, zarówno w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych, jak i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

 

Prezydium

Prezydium jest odpowiedzialne za zasady i organizację Izb Odwoławczych, w tym za przydział członków do poszczególnych Izb oraz określenie zasad przydzielania spraw Izbom. W jego skład wchodzi prezes Izb Odwoławczych, który mu przewodniczy, jak również przewodniczący poszczególnych Izb oraz członkowie wybierani na każdy rok kalendarzowy przez wszystkich członków Izb (z wyłączeniem prezesa i przewodniczących Izb Odwoławczych).

Decyzję w tej sprawie podejmuje co roku Prezydium. Izby Odwoławcze składają się obecnie z czterech izb zajmujących się wyłącznie sprawami dotyczącymi znaków towarowych i jednej zajmującej się sprawami dotyczącymi wzorów. Ponadto Wielka Izba może rozpatrywać wszelkie sprawy dotyczące znaków towarowych i wzorów.

Decyzje prezydium

 

Członkowie Izb Odwoławczych

Prezes Izb Odwoławczych jest mianowany przez Radę Unii Europejskiej. Prezes ma uprawnienia kierownicze i organizacyjne, przewodniczy Prezydium i Wielkiej Izbie Odwoławczej. Przewodniczący Izb Odwoławczych są również mianowani przez Radę Unii Europejskiej. Są oni odpowiedzialni za zarządzanie i organizację swoich odpowiednich Izb i są odpowiedzialni za wyznaczenie sprawozdawcy w każdej sprawie odwoławczej. Członkowie Izb Odwoławczych są powoływani przez Zarząd Urzędu.

 

Plan działania Izb Odwoławczych na lata 2021–2026

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dąży do tego, aby świadczyć niezbędne, wysokiej jakości usługi w zakresie znaków towarowych i wzorów dla przedsiębiorstw poszukujących ochrony dla wyników swoich inwestycji w innowacje. W związku z tym, zapewniając niezależne, skuteczne i profesjonalne środki rozwiązywania sporów, Izby Odwoławcze odgrywają kluczową rolę w systemie własności intelektualnej.

W tym kontekście plan działania Izb Odwoławczych na lata 2021–2026 stanowi wewnętrzny harmonogram określający kierunek, w którym Izby będą podążać w najbliższych latach, sposób, w jaki sprostają stojącym przed nimi wyzwaniom, a przede wszystkim, jak przyczynią się do realizacji SP2025. W tym sensie plan ten zakłada dalszy rozwój działalności Izb Odwoławczych poprzez przedstawienie szeregu inicjatyw, które zostaną podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat w celu realizacji odnowionej wizji Izb Odwoławczych jako wysokiej jakości, skutecznego, spójnego i nowoczesnego organu rozstrzygania sporów dotyczących własności intelektualnej.

Plan działania ma na celu:

  • zapewnienie, że Izby Odwoławcze są w stanie sprostać rosnącej liczbie coraz bardziej złożonych spraw odwoławczych oraz terminowo wydawać wysokiej jakości decyzje, z korzyścią dla użytkowników;
  • poprawę jakości poprzez opracowanie bardziej konsekwentnej i spójnej praktyki decyzyjnej, w większym stopniu dostosowanej do orzecznictwa Sądu i TSUE, w celu zapewnienia użytkownikom wyższego poziomu przewidywalności i pewności prawnej w odniesieniu do całości prac EUIPO;
  • skupienie się na wydawaniu wysokiej jakości decyzji w odpowiednim czasie, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za kontrolę publiczną. W tym względzie dodatkowe wyzwanie wiąże się z koniecznością zwiększenia przejrzystości i zapewnienia rozliczalności we wszystkich działaniach Izb Odwoławczych;
  • przyczynianie się do zwiększenia i poszerzenia zakresu stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w EUIPO, aby zaoferować stronom odpowiednie mechanizmy i narzędzia umożliwiające znalezienie fachowych i szybkich rozwiązań konfliktów na wczesnym etapie, jako środek wsparcia dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;
  • współpracę z partnerami zewnętrznymi, takimi jak organy odwoławcze krajowych urzędów ds. własności intelektualnej, sądy europejskie i krajowe oraz stowarzyszenia użytkowników, w celu ułatwienia ciągłej wymiany wiedzy specjalistycznej i ogólnej, a także dalszego rozwoju wspólnych praktyk w dziedzinie znaków towarowych i wzorów.

W kontekście tych celów plan działania składa się z 5 obszarów tematycznych i 19 powiązanych ze sobą kluczowych inicjatyw dla działań, które mają być realizowane w ścisłej współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 

 

 

Wydajność izb odwoławczych

 

 

 

Publikacje Izb Odwoławczych

Roczny przegląd orzecznictwa TSUE/Sądu* Pokaż Ukryj
 
Roczny przegląd decyzji Izb Odwoławczych* Pokaż Ukryj
 
Sprawozdania z badań orzecznictwa Izb Odwoławczych** Pokaż Ukryj
 
Badania Izb Odwoławczych *** Pokaż Ukryj


* Streszczenia lub kluczowe punkty mają jedynie charakter informacyjny i nie muszą odzwierciedlać dokładnego brzmienia decyzji/wyroków. Hiperłącza w sygnaturach spraw prowadzą do bazy danych eSearch Case Law Urzędu, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do decyzji i wyroków wraz z wszelkimi dostępnymi tłumaczeniami.

** Sprawozdania te są wynikiem dyskusji prowadzonych w ramach projektu „Consistency Circles” oraz podczas zgromadzenia ogólnego Izb Odwoławczych w sprawie spójności i odzwierciedlają poglądy na dany dzień. Są one dokumentem roboczym i nie należy ich traktować jako mających moc wiążącą dla Izb Odwoławczych. Pytania lub opinie prosimy kierować na adres BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***Badania te odzwierciedlają opinię ekspertów, którzy je opracowali. Ich celem jest zapewnienie informacji i ułatwienie zrozumienia realiów rynkowych, a także przepisów prawnych i gospodarczych oraz praktyk dotyczących konkretnych kwestii w państwach członkowskich. W żadnym wypadku nie powinny być uznawane za opinię Izb Odwoławczych lub mieć jakiekolwiek wiążące skutki dla Izb.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.