Znaki certyfikujące

Znaki certyfikujące

Znaki certyfikujące to nowy rodzaj znaków towarowych na poziomie UE, chociaż w systemach niektórych krajów UE istnieją już od kilku lat.

Znak certyfikujący Unii Europejskiej określa się jako taki znak, który „pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane.”

Zasadniczo znak certyfikujący UE odnosi się do gwarancji konkretnych cech niektórych towarów i usług.

Oznacza to, że towary i usługi opatrzone tym znakiem są zgodne z konkretnym standardemokreślonymwregulaminie używaniai podlegają kontroli w ramach odpowiedzialności właściciela znaku certyfikującego, niezależnie od tożsamości przedsiębiorstwa,które rzeczywiście wytwarza produkty lub świadczy usługi w chwili wydania i faktycznie posługuje się znakiem certyfikacyjnym.

Zgłaszający znaki certyfikujące muszą do swoich zgłoszeń dołączyć oświadczenie, że zgłaszają znak certyfikujący UE.

Regulamin używania stanowi istotę znaku certyfikującego . Należy go przedłożyć w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia i musi on zawierać w szczególności:

  • opis charakterystycznych cech towarów i usług, które mają być certyfikowane znakiem;
  • warunki używania znaku certyfikującego;
  • sposoby badań i nadzorowania stosowane przez właściciela znaku certyfikującego.

Istnieją dwa istotne ograniczenia dotyczące znaku certyfikującego UE. Po pierwsze, jego właścicielem nie może być osoba prowadząca działalność związaną z dostawą towarów i usług rodzaju objętego certyfikatem. Właściciel znaku certyfikującego nie może używać znaku w odniesieniu do towarów lub usług objętych znakiem certyfikującym. Po drugie, nie można zgłaszać go celem odróżnienia towarów lub usług objętych znakiem certyfikującym pod względem pochodzenia geograficznego.

Znaki certyfikujące należy zgłaszać w odniesieniu do towarów i usług, które będą opatrzone certyfikatem właściciela znaku. Wykaz towarów i usług, co do których zgłoszono znak certyfikujący UE, należy również dołączyć do regulaminu używania.

Opłata za zgłoszenie znaku certyfikującego, złożone drogą elektroniczną, wynosi 1500 EUR.

Więcej informacji o opłatach

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Informacje zawarte w niniejszej części mają charakter ogólny i informacyjny w zakresie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE. Nie mają one charakteru wiążącego.
Gorąco zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników do zapoznania się z treścią rozporządzenia (UE) 2015/2424, które jest dostępne we wszystkich językach UE.
Zwracamy uwagę, że wytyczne Urzędu to główny punkt odniesienia dla użytkowników systemu znaków towarowych Unii Europejskiej oraz profesjonalnych doradców, którzy chcą być na bieżąco w kwestiach związanych z praktykami EUIPO dotyczącymi rozpatrywania zgłoszeń.

Informacje związane ze zmianami, które wchodzą w życie w dniu 23 marca 2016 r., można znaleźć tutaj.