Nowe rozporządzenie w sprawie znaku towarowego UE Zmiany obowiązujące od dnia 1 października 2017 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (rozporządzenie zmieniające) weszło w życie dnia 23 marca 2016 r.

Na mocy rozporządzenia zmieniającego zmieniono m.in.: nazwę Urzędu na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; nazwę znaku towarowego, którym zarządza Urząd, na znak towarowy Unii Europejskiej; oraz system opłat związanych ze znakami towarowymi. Wprowadzono również zmiany w procedurze sprawdzającej, bezwzględnych podstawach, postępowaniu w sprawie sprzeciwu i wykreślenia, względnych podstawach i odwołaniach. Z przeglądem zmian można zapoznać się tutaj.

Rozporządzenie zmieniające zawiera szereg przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2017 r., z uwagi na konieczność ich rozwinięcia poprzez przyjęcie aktów prawa wtórnego.

Wspomniane akty prawa wtórnego to rozporządzenie delegowane (UE) 2018/625 uzupełniające rozporządzenie (UE) 2017/1001 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/626 określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2017/1001.

Akty prawa wtórnego zawierają szczegółowe przepisy przejściowe określające, kiedy nowe przepisy proceduralne mają zastosowanie do postępowań (tabela „Przepisy przejściowe”).

W ramach procesu reformy legislacyjnej potwierdzono skuteczność systemu ZTUE, przyznając, że jego główne zasady przetrwały próbę czasu i w dalszym ciągu zaspokajają potrzeby i spełniają oczekiwania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Autorzy reformy dążą jednak do wykorzystania tego sukcesu do zwiększenia wydajności i spójności całego systemu i dostosowania go do wyzwań związanych z epoką internetu.

Celem rozporządzenia zmieniającego jest w szczególności usprawnienie postępowań i zwiększenie pewności prawa, a także wyraźne określenie zadań Urzędu, uwzględniając ramy współpracy i konwergencji praktyk między Urzędem a urzędami zajmującymi się ochroną własności intelektualnej w państwach członkowskich.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Informacje zawarte w niniejszej części mają charakter ogólny i informacyjny w zakresie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE. Nie mają one charakteru wiążącego.
Gorąco zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników do zapoznania się z treścią rozporządzenia (UE) 2015/2424, które jest dostępne we wszystkich językach UE.
Zwracamy uwagę, że wytyczne Urzędu to główny punkt odniesienia dla użytkowników systemu znaków towarowych Unii Europejskiej oraz profesjonalnych doradców, którzy chcą być na bieżąco w kwestiach związanych z praktykami EUIPO dotyczącymi rozpatrywania zgłoszeń.

Informacje związane ze zmianami, które wchodzą w życie w dniu 23 marca 2016 r., można znaleźć tutaj.