Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

FAQ

Zagadnienia ogólne

1. Co stanie się z moim znakiem towarowym?

2. Czy zmieni się sposób załatwiania spraw z Urzędem?

3. Gdzie znajdę informacje na temat praktyki w zakresie znaków towarowych zgodnej z rozporządzeniem zmieniającym?

Opłaty

4. Co zrobić, jeśli dostanę nieznaną fakturę?

5. Jakie są różnice między starym a nowym systemem opłat za znaki towarowe?

6. Czy ewentualne nadwyżki opłat spowodowane zmianą systemu zostaną zwrócone?

7. Nowe zgłoszenia – czy muszę wnieść „starą" czy „nową" opłatę?

Oświadczenia na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE

8. Kto może złożyć oświadczenie na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE?

9. Kiedy można złożyć oświadczenie na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE?

10. Który formularz jest potrzebny do złożenia oświadczenia na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE?

Przedłużenie

11. Którą datę wykorzystuje się do obliczenia, które opłaty za przedłużenie mają zastosowanie do ZTUE?

12. Czy w przypadku znaku podlegającego starej opłacie za przedłużenie właściciel może opóźnić płatność i wnieść nową, niższą opłatę w ciągu sześciomiesięcznego „okresu karencji"?

13. Czy podstawowy okres na przedłużenie upływa z końcem miesiąca czy konkretnego dnia?Zagadnienia ogólne

1. Co stanie się z moim znakiem towarowym?

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego istniejące wspólnotowe znaki towarowe i zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych automatycznie staną się znakami towarowymi UE i zgłoszeniami znaków towarowych UE. Użytkownicy nie muszą nic robić.

2. Czy zmieni się sposób załatwiania spraw z Urzędem?

Nie. W dniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego wszystkie nasze aplikacje online będą zaktualizowane i gotowe do użycia. Nowa struktura opłat znajdzie odzwierciedlenie w naszej aplikacji online do zgłaszania znaków towarowych i we wszystkich innych aplikacjach dostępnych na naszej stronie internetowej. Nasz kalkulator opłat i pełna lista opłat zostaną zaktualizowane zgodnie z nową strukturą opłat w dniu wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

3. Gdzie znajdę informacje na temat praktyki w zakresie znaków towarowych zgodnej z rozporządzeniem zmieniającym?

W dniu 23.03.2016 r., z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego, zacznie obowiązywać także zaktualizowana wersja wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, odzwierciedlająca odpowiednie zmiany wprowadzone w praktyce rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych przez Urząd. Informacje te będą dostępne za pośrednictwem naszej obecnej strony dotyczącej praktyki w zakresie znaków towarowych. Więcej informacji można znaleźć w Alicante News – biuletynie Urzędu zawierającym aktualne dane o sprawach dotyczących własności intelektualnej i Urzędu.

 

Opłaty

4. Co zrobić, jeśli dostanę nieznaną fakturę?

Jeśli otrzymasz pismo lub fakturę, sprawdź bardzo uważnie, czego dotyczą, i upewnij się, że firma wysyłająca dokument jest wiarygodna. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim prawnikiem lub z nami. Więcej informacji na temat faktur wprowadzających w błąd można znaleźć tutaj.

5. Jakie są różnice między starym a nowym systemem opłat za znaki towarowe?

Rozporządzenie zmieniające, które weszło w życie w dniu 23.03.2016 r., obniża opłaty na rzecz Urzędu dotyczące znaków towarowych i wprowadza nowy system „jednej opłaty za każdą klasę" w przypadku opłat za zgłoszenie i przedłużenie. Wszystkie opłaty podano w załączniku I do rozporządzenia zmieniającego, aw internecie można znaleźć dodatkowe informacje, w tym tabele z porównaniem nowych i starych opłat za zgłoszenie, przedłużenie, sprzeciw, wykreślenie i odwołanie dotyczące ZTUE.

6. Czy ewentualne nadwyżki opłat spowodowane zmianą systemu zostaną zwrócone?

Tak. W dniu 29 stycznia Prezes opublikował online informacje dotyczące planowanego zwrotu nadwyżek opłat za przedłużenie. Metody zwrotu będą różne, zależnie od użytej metody płatności. Prosimy zapoznać się z biuletynem informacyjnym online, który zawiera więcej szczegółów na temat sposobu zwrotu opłat.

7. Nowe zgłoszenia – czy muszę wnieść „starą" czy „nową" opłatę?

O rodzaju opłaty (w starym lub nowym systemie) zadecyduje data dokonania zgłoszenia znaku towarowego UE, złożenia sprzeciwu, wniosku o wygaśnięcie lub wniosku o unieważnienie (wykreślenie) lub odwołania (związanych ze znakami towarowymi UE).

Jeżeli data dokonania zgłoszenia jest wcześniejsza od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia (tj. przypada przed 23.03.2016 r.), zastosowanie ma stary system opłat, nawet jeśli płatność jest dokonywana po wejściu w życie nowego rozporządzenia, w tym do obliczania wszelkich opłat dodatkowych za opóźnioną płatność. Jeżeli data dokonania zgłoszenia jest późniejsza od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia (tj. przypada w dniu lub po dniu 23.03.2016 r.), zastosowanie ma nowy system opłat. Wynika to z zasady, że wniosek, po jego opłaceniu, jest skuteczny od daty zgłoszenia, czyli kiedy zostanie uznany za złożony.

Na przykład, jeśli trzymiesięczny okres sprzeciwu przypada na okres 01.02.2016 r. – 30.04.2016 r., a sprzeciw zgłoszono w dniu 01.03.2016 r., osoba wnosząca sprzeciw będzie musiała zapłacić „starą" opłatę (350 EUR). Jednak jeśli, korzystając z tego samego przykładu, sprzeciw zgłoszono w dniu 15.04.2016 r., osoba wnosząca sprzeciw będzie musiała zapłacić „nową" opłatę (320 EUR). Osoba wnosząca sprzeciw może nie zgłosić sprzeciwu w dniu 01.03.2016 r. i poczekać do 30.04.2016 r., aby zapłacić nową opłatę, ponieważ – choć opłata wciąż będzie mieścić się w trzymiesięcznym okresie sprzeciwu – data wniesienia sprzeciwu (i jego skutki) jest wcześniejsza od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia.

 

Oświadczenia na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE

8. Kto może złożyć oświadczenie na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE?

Właściciele znaków towarowych UE lub rejestracji międzynarodowych wskazujących UE, złożonych lub wskazanych przed dniem 22 czerwca 2012 r. oraz zarejestrowanych przed wejściem w życie rozporządzenia 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego UE, zawierających pełny nagłówek klasyfikacji nicejskiej.

9. Kiedy można złożyć oświadczenie na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE?

Oświadczenia na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE należy składać między 23 marca a 24 września 2016 r. włącznie

10. Który formularz jest potrzebny do złożenia oświadczenia na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE?

Urząd opracował nowy formularz zgłaszania wpisów online dostępny w sekcji zgłaszania wpisów ZTUE: „oświadczenie na podstawie art. 28 ust. 8". Formularz będzie dostępny od 23 marca 2016 r. w dziale formularzy i zgłoszeń W celu złożenia wniosku online użytkownicy muszą się zalogować. Właściciele/uprawnieni, którzy pragną złożyć wniosek na papierze, powinni skorzystać z normalnego formularza zgłaszania wpisów. W stosunku do każdego znaku towarowego UE można złożyć jedynie jeden formularz .
Więcej informacji zawierają szczegółowe FAQ na temat oświadczeń na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE

 

Przedłużenie

11. Którą datę wykorzystuje się do obliczenia, które opłaty za przedłużenie mają zastosowanie do ZTUE?

O tym, jakie opłaty za przedłużenie mają zastosowanie, decyduje „data wygaśnięcia" znaku towarowego. Wszystkie ZTUE, których data wygaśnięcia przypada przed 23.03.2016 r., podlegają „staremu" systemowi opłat, niezależnie daty wniesienia opłaty. Wszystkie ZTUE, których data wygaśnięcia przypada w dniu 23.03.2016 r. lub po tej dacie, podlegają „nowemu" systemowi opłat. Potwierdzono to w komunikacie Prezesa Urzędu nr 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.; dalsze informacje można znaleźć online tutaj.

12. Czy w przypadku znaku podlegającego starej opłacie za przedłużenie właściciel może opóźnić płatność i wnieść nową, niższą opłatę w ciągu sześciomiesięcznego „okresu karencji"?

Nie. Datą służącą do obliczenia, które opłaty za przedłużenie należy wnieść, jest „data wygaśnięcia" znaku towarowego i ma ona zastosowanie również w przypadku, gdy właściciel postanowi zaczekać i wnieść opłatę później, w sześciomiesięcznym to „okresie karencji". Jeżeli data wygaśnięcia znaku przypada przed 23.03.2016 r., to nawet jeśli właściciel wniesie opłatę po wejściu w życie nowego rozporządzenia zmieniającego, wszelkie dopłaty za opóźnioną płatność (mianowicie 25% opłaty za opóźnione przedłużenie) zostaną obliczone w oparciu o opłatę należną w dniu wygaśnięcia znaku.

13. Czy podstawowy okres na przedłużenie upływa z końcem miesiąca czy konkretnego dnia?

Zgodnie z rozporządzeniem WZT wniosku o przedłużenie i opłaty za przedłużenie można dokonać aż do końca miesiąca, w którym ma wygasnąć rejestracja znaku, a dodatkowy sześciomiesięczny „okres karencji" na przedłużenie liczy się od pierwszego dnia po końcu miesiąca.

W nowym rozporządzeniu zmieniającym zmodyfikowano ten artykuł i wniosku o przedłużenie i opłaty za przedłużenie należy teraz dokonać w okresie sześciu miesięcy przed datą wygaśnięcia rejestracji (innymi słowy, „datą wygaśnięcia znaku"), a dodatkowy sześciomiesięczny okres karencji na przedłużenie liczy się od dnia następującego po dacie wygaśnięcia.

Urząd ustanowił jednak okresy przejściowe dla znaków, w przypadku których podstawowy sześciomiesięczny okres na przedłużenie rozpoczął się przed wejściem w życie nowego rozporządzenia zmieniającego w dniu 23.03.2016 r. Do tych znaków będzie miała zastosowanie „stara" metoda obliczania, mimo że data ich wygaśnięcia przypada po 23.03.2016 r. Oznacza to, że pierwszymi ZTUE, do których w pełni będzie się stosować nowa metoda obliczania okresów przedłużenia, będą znaki wygasające w dniu 22.09.2016.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji