Jesteśmy EUIPO

Często zadawane pytania Zmiany obowiązujące od 1 października 2017 r.

„Często zadawane pytania” przygotowano w oparciu o pytania od użytkowników, które napłynęły dotychczas do naszego Centrum informacyjnego.

Pytania i odpowiedzi przedstawione na niniejszej stronie podzielono na cztery części: informacje i zasoby; zniesienie wymogu przedstawienia graficznego; znaki certyfikujące; zmiany proceduralne.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sekcji dotyczącej zmian naszego portalu internetowego.

Z dniem 1 października Wytyczne Urzędu dotyczące znaku towarowego zostaną w pełni zaktualizowane, z uwzględnieniem zmian będących rezultatem reformy legislacyjnej.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują dodatkowych informacji na temat zmian, które wejdą w życie z dniem 1 października, prosimy o kontakt.

 • Informacje i zasoby

 • Gdzie można znaleźć podsumowanie najważniejszych zmian, które będą obowiązywały od 1 października 2017 r.?

  Przygotowaliśmy specjalną sekcję w naszym portalu internetowym, zawierającą informacje na temat najważniejszych zmian (w tym zmian proceduralnych, zniesienia wymogu przedstawienia graficznego, unijnych znaków certyfikujących), dostępną tutaj. W pełni zaktualizowane i uwzględniające najnowsze zmiany Wytyczne w sprawie rozpatrywania wniosków przez Urząd zostaną udostępnione 1 października 2017 r.

 • Gdzie można znaleźć odpowiednie akty prawne?

 • Zniesienie wymogu przedstawiania graficznego i typy znaków

 • Co w praktyce oznacza zniesienie wymogu przedstawienia graficznego?

  W następstwie zniesienia wymogu przedstawienia graficznego, ​​dopuszczalne są obecnie pewne typy znaków towarowych, które mogą być przedstawiane wyłącznie w formie elektronicznej (np. znaki multimedialne). Ułatwiono w ten sposób proces zgłaszania ZTUE, które nie mają charakteru wizualnego (znaki dźwiękowe), lub zawierają ruchome obrazy (znaki ruchowe), ponieważ zamiast polegać na przedstawieniach graficznych, do odtwarzania można wykorzystać urządzenia elektronicznie. Nadal obowiązuje kilka wymogów związanych z przedstawianiem ZTUE. Forma przedstawienia musi umożliwiać wykorzystanie ogólnie dostępnych technik, aby umożliwić odtworzenie w rejestrze w jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny sposób. Co więcej, niedozwolone są próbki i okazy.

  Oznacza to, na przykład, że jeśli stan techniki kiedykolwiek umożliwi zgłaszanie zapachów z wykorzystaniem „ogólnie dostępnej techniki”, tego rodzaju znaki można będzie rejestrować w kategorii „inne”. Trudno oczekiwać, że nastąpi to w najbliższej przyszłości, w związku z czym zniesienie wymogu przedstawienia graficznego nie ma istotnego wpływu na tego rodzaju zgłoszenia.

 • Jakie są nowe typy znaków towarowych?

  Rozporządzenie wykonawcze w sprawie znaków towarowych UE (EUTMIR) ustanawia szczegółowe zasady i wymogi dotyczące najbardziej popularnych typów znaków towarowych, którymi są:

  TYPY ZNAKÓW TOWAROWYCH

  Słowo

  Kolory
  (jeden kolor lub kombinacja kolorów)

  Obrazowe (graficzne)

  Dźwięk

  Przestrzenne

  Ruch

  Pozycyjne

  Multimedia

  Wzór

  Hologram

  Tylko jeden jest zupełnie nowy: chodzi o znak multimedialny, zdefiniowany jako „znak towarowy składający się z obrazu i dźwięku lub obejmujący obraz i dźwięk”. Wśród pozostałych wyżej wymienionych typów znaków znajdują się te, które istniały do tej pory (np. znaki graficzne i dźwiękowe), te, które dotychczas należały do szerszych kategorii (np. znaki wzorcowe) oraz znaki trójwymiarowe, które zwane są obecnie „znakami przestrzennymi”.

  Typy znaków towarowych, a także wymogi techniczne dotyczące ich zgłaszania (formaty zgłaszania) opublikowaliśmy na naszym portalu internetowym, a od 1 października narzędzie umożliwiające dokonywanie zgłoszeń elektronicznych zostanie zaktualizowane z uwzględnieniem wszystkich typów znaków towarowych.

 • Czy mogę zgłosić kolor jako graficzny znak towarowy?

  Nie. Od dnia 1 października 2017 r. EUIPO nie będzie akceptować opisów znaków graficznych jako znaków towarowych. Podobnie, oznaczenia koloru nie będą uwzględniane w przypadku graficznych ZTUE i nie będą uwzględniane w procesie zgłaszania ZTUE. Jest to zgodne z zasadą „dostajesz to, co widzisz”, przyświecającej idei zniesienia wymogu przedstawienia graficznego, która miała uczynić wpisy w rejestrze ZTUE bardziej przejrzystymi i dostępnymi, oraz ułatwić ich wyszukiwanie.

  W związku z tym, że w niektórych krajach wymaga się wskazania koloru na piśmie w przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa, w formularzu elektronicznym EUIPO znajdzie się opcjonalne pole, w w którym będzie można wymienić kolory. Opis ten będzie widoczny w formularzu zgłoszeniowym ZTUE, aby użytkownicy mogli korzystać z niego w krajach, o których mowa, ale nie będzie on uwzględniany przez EUIPO, ani nie zostanie dodany do rejestru ZTUE.

 • Czy obowiązkowe jest odniesienie do kodu koloru w przedstawieniach znaków będących kolorem (jeden kolor lub kombinacja kolorów)?

  Tak. Od 1 października 2017 r. znak towarowy składający się wyłącznie z pojedynczego koloru lub kombinacji kolorów wymaga przedstawienia tego koloru i odniesienia do jednego z powszechnie stosowanych kodów, np. Pantone, Hex, RAL, RGB lub CMYK.

 • Jaka rolę odgrywa opis w przypadku znaków będących kombinacjami kolorów?

  Znak towarowy składający się wyłącznie z kombinacji kolorów (bez konturów) wymaga przedstawienia kombinacji kolorów, ukazującej systematyczny układ kombinacji kolorów w sposób jednolity i z góry określony. Można dołączyć opis objaśniający systematyczny układ tych kolorów. Opis ten musi jednak zgadzać się z przestawieniem i nie rozszerzać jego zakresu.

 • W jaki sposób należy przedstawiać znaki dźwiękowe po 1 października 2017 r.?

  Istnieją dwa sposoby: za pomocą pliku audio lub dokładnej notacji muzycznej tego dźwięku. Nie będą akceptowane inne formy przedstawiania, w tym sonogramy, słowny opis dźwięku ani opis za pomocą onomatopei. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów technicznych obowiązujących w stosunku do zgłaszanych znaków dźwiękowych można znaleźć tutaj.

 • Które typy znaków towarowych wymagają opisu?

  Nie ma już obowiązku dodawania opisu do żadnego typu znaku towarowego. Opis jest opcjonalny w odniesieniu do znaku pozycyjnego, wzoru, koloru (kombinacji kolorów) i znaku ruchomego. Opis musi zgadzać się z przedstawieniem i nie rozszerzać jego zakresu.


 • Unijne znaki certyfikujące

 • Czym jest unijny znak certyfikujący i kto może go zarejestrować?

  Znak certyfikujący jest trzecim (obok indywidualnego unijnego znaku towarowego i unijnego znaku wspólnego) rodzajem znaku towarowego Unii Europejskiej, który wprowadzono na mocy EUTMR.

  Znak certyfikujący oznacza, że ​​towary i usługi spełniają określone, nadzorowane normy jakości, wskazane w „regulaminie używania znaku”, który należy przedłożyć razem ze znakiem towarowym.

  Dostęp do unijnego znaku certyfikującego mają wszystkie podmioty publiczne lub prywatne spełniające wymogi określone w regulaminie używania znaku. Właściciele tego rodzaju znaku nie mogą jednak prowadzić działalności polegającej na dostarczaniu towarów i usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane; mają obowiązek złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełniają powyższy wymóg.

  W przypadku zgłoszeń dokonywanych online, opłata za unijny znak certyfikujący wynosi 1 500 EUR. Więcej informacji na temat unijnego znaku certyfikującego można znaleźć na poświęconej mu stronie w naszym portalu.

 • Jaka jest różnica między unijnym znakiem wspólnym a znakiem certyfikującym?

  Unijny znak wspólny oznacza, że chronione nim towary lub usługi pochodzą od członków stowarzyszenia; może być używany wyłącznie przez nich.

  Dostęp do unijnego znaku certyfikującego jest natomiast otwarty dla wszystkich podmiotów, które przestrzegają regulaminu używania znaku.

  W poniższej tabeli przedstawiono w skrócie najważniejsze różnice pomiędzy znakami indywidualnymi, wspólnymi i certyfikującymi.

   

  Certyfikujące

  Wspólne

  Indywidualne

  Formalności

  Będący przedmiotem jednoznacznego zgłoszenia

  Regulamin używania znaku

  Będący przedmiotem jednoznacznego zgłoszenia

  Regulamin używania znaku

  Jeśli nie dokonano zgłoszenia znaku certyfikującego/wspólnego

  Uprawnienie

  Osoby fizyczne

  Osoby prawne

  Zgłaszający nie może prowadzić działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów i usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane

  Niektóre stowarzyszenia

  Osoby prawne prawa publicznego (wyklucza się osoby fizyczne)

  Osoby fizyczne

  Osoby prawne

  Badanie bezwzględnych podstaw

  Dodatkowe wymagania

  Nie można uzyskać certyfikacji pochodzenia geograficznego*

  Dodatkowe wymagania

  7 ust. 1 lit. c) wyjątek dotyczący pochodzenia geograficznego

  art. 7 w całości

  Używanie

  Należący do właściciela

  Używany przez certyfikowane firmy i osoby prywatne

  Będący własnością stowarzyszenia

  Używany przez członków

  Zasadniczo należący do właściciela i używany przez niego

  Funkcja

  Odróżnia towary i usługi certyfikowane przez właściciela od towarów i usług niecertyfikowanych

  Odróżnia towary i usługi stowarzyszenia członków

  Wskazanie pochodzenia handlowego

  Opłaty

  1 500 EUR (w przypadku zgłoszeń online) za pierwszą klasę towarów i usług; 50 EUR za drugą klasę i 150 EUR za każdą kolejną klasę

  1 500 EUR (w przypadku zgłoszeń online) za pierwszą klasę towarów i usług; 50 EUR za drugą klasę i 150 EUR za każdą kolejną klasę

  850 EUR (w przypadku zgłoszeń online) za pierwszą klasę towarów i usług; 50 EUR za drugą klasę i 150 EUR za każdą kolejną klasę

  *Zgodnie z treścią art. 83 EUTMR, znak certyfikujący UE nie umożliwia rozróżnienia towarów lub usług certyfikowanych na podstawie pochodzenia geograficznego

 • Kiedy mogę zgłosić unijny znak certyfikujący?

  Zgłoszenia można składać w dowolnym momencie po godzinie 00:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST) 1 października 2017 r.

 • Czy mogę zamienić wspólny znak unijny na znak certyfikujący?

  Nie. Ani EUTMR, ani akty prawa wtórnego nie przewidują możliwości przekształcania wspólnych znaków unijnych na znaki certyfikujące, jeżeli wspólny znak towarowy został zgłoszony przed dniem 1 października 2017 r. Urząd nie przyjmuje wniosków o zmianę rodzaju znaku towarowego.

 • Czy opracowano wytyczne dotyczące wymogów i procedur ochrony na podstawie unijnego znaku certyfikującego?

  W Art. 17 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego UE wskazano wymogi w zakresie treści regulamin używania unijnych znaków certyfikujących.


 • Zmiany proceduralne

 • W jaki sposób można wnioskować o to, by uzyskany charakter odróżniający był traktowany jako zastrzeżenie dodatkowe?

  Możliwość traktowania uzyskanego charakteru odróżniającego jako wniosku/ roszczenia/ zastrzeżenia uzupełniającego/dodatkowego wprowadzono na mocy art. 2 ust. 2 EUTMIR, aby umożliwić zgłaszającemu wyczerpanie swojego prawa do odwołania od decyzji dotyczącej samoistnego charakteru odróżniającego, zanim będzie miał obowiązek udowodnienia uzyskanego charakteru odróżniającego. Od 1 października 2017 r. można tego dokonać na podstawie zgłoszenia ZTUE albo, najpóźniej, w odpowiedzi na pierwszy wniosek o wyłączenie. Nie można od razu zwrócić się w tej sprawie do izby odwoławczej. Na elektronicznym formularzu zgłaszający mogą zaznaczyć uzyskany charakter odróżniający jako wniosek/ roszczenie/ zastrzeżenie uzupełniające/dodatkowe.

 • Kiedy należy złożyć zastrzeżenie pierwszeństwa?

  Od dnia 1 października 2017 r., zastrzeżenia pierwszeństwa należy składać, dokonując zgłoszenia ZTUE. Jeśli jest wymagana, dokumentacja na poparcie zastrzeżenia pierwszeństwa musi zostać złożona w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Jeśli dokumentacja nie została sporządzona w języku Urzędu, Urząd może zażądać jej tłumaczenia. Zgłaszający także powinni mieć świadomość, że od 1 października 2017 r., zastrzeżenie pierwszeństwa nie będzie już rozpatrywane merytorycznie na etapie składania wniosku. Na tym etapie Urząd bada jedynie, czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne, tj. sprawdza numer, datę i kraj pierwszego zgłoszenia, a także dostępność oficjalnych źródeł internetowych umożliwiających weryfikację danych dotyczących pierwszeństwa (lub przedłożonej dokumentacji na poparcie zastrzeżenia pierwszeństwa i tłumaczeń).

  Dotychczas obowiązujący wymóg złożenia egzemplarza dokumentu potwierdzającego rejestrację i poświadczonego przez właściwy organ został zniesiony, a na mocy art. 6 EUTMIR wymaga się jedynie złożenia „kopii” dokumentu potwierdzającego rejestrację. Niemniej jednak, na mocy art. 39 EUTMR [dotychczasowy art. 34 EUTMR], dyrektor wykonawczy złagodził już wymogi dotyczące dokumentacji. Nie wprowadza się zatem istotnych zmian w zakresie starszeństwa.

 • Jakie źródła internetowe są akceptowane przez Urząd?

  Urząd uznaje wszystkie bazy danych krajowych i regionalnych urzędów do spraw własności intelektualnej, działających w UE. TMview jest akceptowalnym portalem, za pośrednictwem którego można uzyskać dostęp do urzędów krajowych. W przypadku oznaczeń geograficznych, osoby wnoszące sprzeciw lub wniosek o unieważnienie mogą teraz korzystać z unijnych baz danych UE (np. E-Bacchus, E-Spirits i E-Door). Ogólne odniesienia do takich baz danych i źródeł są wystarczające, a korzystanie z bezpośredniego hiperłącza jest opcjonalne.

 • Czy zmieniły się przyjęte przez Urząd zasady dotyczące języka?

  Nie. Zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) nadal można dokonywać w jednym z języków urzędowych UE, wskazując go jako pierwszy język. Dodatkowo należy wybrać drugi język spośród następujących pięciu języków Urzędu: angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański. Powyższe zasady dotyczące języka obowiązują podczas całej procedury składania i rozpatrywania zgłoszeń, aż do rejestracji znaku towarowego, ale nie dotyczą sprzeciwów i żądań/wniosków dodatkowych. Sprzeciw lub wniosek o unieważnienie można złożyć:

  • Zgodnie z uznaniem wnoszącego sprzeciw/ składającego wniosek o unieważnienie w pierwszym lub drugim języku zgłoszenia ZTUE, jeśli pierwszy język jest jednym z pięciu języków Urzędu;
  • W drugim języku, jeśli pierwszy język nie jest językiem Urzędu.
 • Jakie nowe wymogi i standardy obowiązują w zakresie tłumaczeń?

  Po 1 października 2017 r. większość materiałów dowodowych nadal będzie można składać w dowolnym języku urzędowym UE. W przypadkach, w których język, w którym przedstawiono dowody na poparcie uzasadnienia (z wyjątkiem zaświadczeń potwierdzających złożenie, rejestrację i przedłużenie ważności lub przepisów prawa właściwego) nie jest językiem postępowania, zgłaszający będzie miał obowiązek przedłożyć tłumaczenie dopiero na żądanie Urzędu, tj. na wniosek samego Urzędu lub na uzasadniony wniosek drugiej strony. Dowody dotyczące uzyskanego charakteru odróżniającego lub renomy należałyby do tej kategorii.

  Niemniej jednak, dowody na poparcie uzasadnienia (zaświadczenia potwierdzające złożenie, rejestrację i przedłużenie ważności lub przepisy prawa właściwego) muszą zostać złożone w języku postępowania (lub przełożone na ten język) w terminie określonym w uzasadnieniu.

  Co więcej, nowe „standardy w zakresie tłumaczenia” wprowadzone na mocy art. 25 EUTMIR są mniej uciążliwe niż te obowiązujące dotychczas. Jeżeli strona wskaże, że​​ istotne są wyłącznie niektóre części dokumentu, można ograniczyć tłumaczenie tylko tych części.

  Zmiany te przynoszą realne korzyści użytkownikom systemu ZTUE, ponieważ usprawniają i ułatwiają proces, obniżając koszty ogólne.

 • W jaki sposób należy przedstawiać dowody?

  Dowody dołączone do zgłoszeń muszą być jasno zidentyfikowane, zawierać indeks oraz odniesienia do źródeł. Nowe zasady dotyczące załączników w dużej mierze odzwierciedlają orzeczenia Sądu (C.2., Wykaz załączników i C.3., Załączniki).

 • W jaki sposób zmieniły się metody komunikacji z Urzędem?

  Wprowadzono zmiany w zakresie środków komunikacji z Urzędem, uwzględniając nowe technologie informacyjne. W szczególności:

  • Zrezygnowano z przestarzałych form komunikacji, tj. doręczeń osobistych i do skrytki pocztowej Urzędu;
  • „Elektroniczne środki komunikacji” zdefiniowano szeroko, tak by obejmowały faksy i potencjalnie wiele innych mediów. Dyrektor wykonawczy ustala, w jakim zakresie i w jakich warunkach technicznych można z nich korzystać, a użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w odpowiednim czasie;
  • Z aktów prawa wtórnego usunięto określenie „faks i inne środki komunikacji” (zob. poprzedni punkt dotyczący „elektronicznych środków komunikacji”);
  • Z Urzędem można obecnie kontaktować się, korzystając z usług kurierskich, które są traktowane na równi z usługami pocztowymi.
 • Czy nadal mogę korzystać z faksu?
  • Od 1 października 2017 r. faks, podobnie jak User Area (dokonywanie zgłoszeń online), podlega definicji komunikacji drogą elektroniczną, co oznacza, że zgodnie z załącznikiem I do RZTUE dotyczącym zgłoszeń i przedłużeń ZTUE drogą elektroniczną do faksu zastosowanie ma obniżona opłata.
  • Jednak od 1 stycznia 2018 r. nie będzie można już dokonywać zgłoszeń i przedłużeń ZTUE za pomocą faksu, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, jeśli problem techniczny uniemożliwia zgłoszenie online. W takim przypadku zgłaszający mogą dokonać zgłoszenia faksem przed upływem terminu, jeżeli: (i) dla zgłoszeń ZTUE: prześlą to samo zgłoszenie online w ciągu trzech dni roboczych; (ii) dla przedłużeń ZTUE: prześlą wniosek o przedłużenie faksem w ciągu najwyżej ostatnich trzech dni roboczych przed upływem początkowego lub przedłużonego określonego przepisami terminu na dokonanie przedłużenia. Warunki te określono w decyzji nr EX-17-4 dyrektora wykonawczego.