Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Wchodzące w życie po upływie 21 miesięcy od opublikowania rozporządzenia zmieniającego (1 października 2017 r.)

Rozporządzenie zmieniające zawiera szereg przepisów, które wejdą w życie dopiero po upływie 21 miesięcy od jego opublikowania, ponieważ wymagają one rozbudowania aktami prawa wtórnego: aktem delegowanym i aktem wykonawczym.

Ogólnie mówiąc akt delegowany obejmuje zasady proceduralne dotyczące: sprzeciwów; działań w zakresie unieważnienia i wygaśnięcia; odwołań do Izby Odwoławczej; organizacja Izb Odwoławczych; powiadomień od Urzędu i kontaktu z Urzędem; terminów i zawieszeń; niektórych procedur dotyczących rejestracji międzynarodowych.

Akt wykonawczy obejmuje takie kwestie jak: zawartość zgłoszenia ZTUE; przedstawienie ZTUE; kwestie językowe i tłumaczeniowe; pierwszeństwo i starszeństwo; przeniesienia i zrzeczenia się; znaki wspólne i znaki certyfikujące UE, niektóre procedury dotyczące rejestracji międzynarodowych.

Komisja Europejska opublikowała projekty obu aktów do konsultacji publicznej pod adresem:

 • projekt rozporządzenia wykonawczego;
 • projekt rozporządzenia delegowanego.

Urząd zobowiązuje się informować użytkowników o wpływie tych zmian na jego praktykę przed wejściem zmian w życie. Również Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd zostaną zaktualizowane w celu uwzględnienia zmian w zakresie praktyki rozpatrywania przez Urząd spraw odpowiednio wcześnie przed ich wejściem w życie.

 

 • Rozporządzenie zmieniające uchyla wymóg dotyczący przedstawienia graficznego. Oznacza to, że począwszy od 01.10.2017 r. oznaczenia mogą być przedstawiane w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, odrębny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny.
 • Do czasu wejścia tego przepisu w życie Urząd będzie informował użytkowników o alternatywnych nośnikach i formatach, które uważa się za zgodne z tym nowym przepisem.
 • Znaki certyfikujące Unii Europejskiej (UE) są nowego rodzaju znakiem handlowym na poziomie UE, chociaż funkcjonują już w ramach niektórych krajowych systemów ochrony własności intelektualnej.
 • Znaki certyfikujące zapewniają instytucjom lub organizacjom certyfikującym możliwość zezwalania uczestnikom systemu certyfikacji na używanie znaku jako oznaczenia towarów lub usług spełniających wymogi w zakresie certyfikacji.
 • Przepisy dotyczące uzasadnienia sprzeciwów i unieważnień on-line w niektórych przypadkach na podstawie źródeł on-line uznawanych przez Urząd
 • Nabyty charakter odróżniający jako dodatkowe roszczenie pozwalające zgłaszającemu, w praktyce, na wyczerpanie prawa do odwołania w zakresie samoistnego charakteru odróżniającego przed obowiązkiem udowodnienia nabytego charakteru odróżniającego
 • Kodyfikacja praktyki EUIPO (objaśniona w wytycznych Urzędu) dotycząca dowodów przedstawionych po terminie potwierdzających uzasadnienie i dowód używania
 • Znaczne uproszczenie wymogów dotyczących tłumaczenia
 • Przeniesienie ZTUE jako rozwiązanie w niektórych okolicznościach
 • Formalne wymogi dotyczące struktury i formatu pisemnych dowodów we wszystkich postępowaniach (przedstawianie dowodów w załącznikach)
 • Urząd nie akceptuje już własnoręcznego dostarczenia ani złożenia w skrzynce pocztowej
 • Oba dokumenty, RWZTUE i RDZTUE, zawierają przepisy przejściowe, w których szczegółowo opisano, kiedy nowe zasady proceduralne wejdą w życie.

 

Wejście w życie w dniu 23 marca 2016 r.

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło szereg zmian w zakresie procedury rozpatrywania zgłoszenia, bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, względnych podstaw odmowy rejestracji, towarów i usług oraz postępowań w sprawie sprzeciwu, unieważnienia i odwołania.

 

Jeżeli chodzi o procedurę rozpatrywania zgłoszenia, najistotniejsze zmiany są następujące:

 • Rozporządzenie zmieniające nie przewiduje już możliwości zgłaszania znaków towarowych UE za pośrednictwem urzędów krajowych.
 • Użytkownicy mogą wybierać, czy chcą otrzymywać unijne sprawozdania z poszukiwań i pisma informujące o wpłynięciu nowych zgłoszeń.
 • Rozporządzenie zmieniające uściśla konsekwencje stwierdzenia wygaśnięcia wcześniejszego znaku, na podstawie którego zastrzegane jest starszeństwo. Obecnie decydować będzie data, w której wygaśnięcie nabiera mocy.
 • Rozporządzenie zmieniające wprowadza w tekście aktu obecną praktykę stosowaną przez Urząd w zakresie terminu na przedłożenie uwag stron trzecich. Uwagi należy zgłaszać przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu lub, jeżeli wniesiono sprzeciw wobec znaku towarowego, przed ostatecznym rozstrzygnięciem w jego przedmiocie.
 • Ponadto rozporządzenie zmieniające przyznaje Urzędowi prawo do ponownego zbadania z własnej inicjatywy bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, w dowolnym czasie przed rejestracją.

W obszarze bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji najistotniejsze zmiany są następujące:

 • Znaki funkcjonalne (np. barwa lub dźwięk) podlegają teraz takim samym zakazom, jak oznaczenia graficzne.
 • W rozporządzeniu zmieniającym uszczegółowiono przepisy odnośnie do zakazów dotyczących chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i innych tytułów prawnych do własności intelektualnej.
 • W celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu ochrony znaku towarowego usunięto możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji z roszczeń dotyczących wyłącznych praw co do nieodróżniających elementów znaków towarowych.
 • Rozporządzenie zmieniające kodyfikuje obecny tryb postępowania w sprawie unieważnienia w oparciu o bezwzględne podstawy, ograniczając zakres badania do argumentów i podstaw przedstawionych przez strony.

W zakresie postępowania w sprawie sprzeciwu i unieważnienia, najistotniejsze zmiany są następujące:

 • Zmiany dotyczące dnia, w którym rozpoczyna bieg termin na wniesienie sprzeciwu wobec międzynarodowych rejestracji wskazujących UE. Według nowych przepisów termin rozpoczyna bieg po upływie jednego miesiąca od dnia opublikowania.
 • Rozporządzenie wprowadza pewne zmiany dotyczące roszczeń wzajemnych zgłaszanych przed sądami właściwymi w sprawach znaków towarowych UE. W tym zakresie sądy właściwe w sprawach znaków towarowych UE nie będą mogły przystąpić do rozpatrzenia roszczenia wzajemnego, dopóki zainteresowane strony lub sąd nie poinformują Urzędu o dacie jego wniesienia.
 • Na mocy rozporządzenia zmieniającego Urząd ma również obowiązek poinformowania właściwego sądu o każdym wcześniejszym wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego lub jego unieważnienie złożonym w Urzędzie.

Jeżeli chodzi o względne podstawy odmowy rejestracji, najistotniejsze zmiany są następujące:

 • Wprowadzenie odrębnej szczególnej podstawy sprzeciwu lub unieważnienia w oparciu o chronioną nazwę pochodzenia (ChNP) oraz chronione oznaczenie geograficzne (ChOG).
 • Zmiana jednej z dat służących określaniu obowiązku przedstawienia dowodu używania i ustalenia właściwego okresu. Obecnie właściwym terminem będzie data zgłoszenia lub data pierwszeństwa zakwestionowanego znaku towarowego UE, a nie data jego opublikowania.
 • Doprecyzowanie szeregu kwestii w świetle dotychczasowej praktyki i orzecznictwa.

Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym w odniesieniu do postępowań odwoławczych są następujące:

 • Likwidacja wstępnego rozpoznania w postępowaniach inter partes, co powinno doprowadzić do skrócenia łącznego czasu trwania tego rodzaju postępowań odwoławczych. Jest to zbieżne z celem usprawnienia przebiegu postępowań przed Urzędem i uwzględnia to, że wstępne rozpoznanie decyzji podjętej w pierwszej instancji w postępowaniu inter partes było możliwe tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach (ponieważ wymagało zgody obu stron).
 • Dodanie niektórych przepisów w celu określenia i skodyfikowania istniejącej praktyki w zakresie stosowania pomocniczych środków odwoławczych oraz terminu, w jakim decyzje Izby Odwoławczej nabierają skutku. Decyzje te stają się skuteczne po upływie terminu na ich zaskarżenie lub, w przypadku wniesienia skargi w tym terminie, z dniem oddalenia skargi przez Sąd lub oddalenia odwołania złożonego następnie do Trybunału Sprawiedliwości.
 
 • Towary i usługi Artykuł 28 ust. 8

  Rozporządzenie zmieniające skodyfikowało dotychczasową praktykę w zakresie znaków towarowych Urzędu, zgłoszonych po przyjęciu wyroku C-307/10 „IP Translator” (ochrona znaku tylko i wyłącznie w tej postaci, w jakiej został zarejestrowany). Zgodnie z tymi przepisami objęto tą praktyką również znaki towarowe zgłoszone przed wydaniem wyroku, dając właścicielom tych znaków okres przejściowy sześciu miesięcy na skorygowanie opisu znaków pod kątem ich pierwotnego zamiaru w dacie zgłoszenia.

  Od końca okresu przejściowego wszystkie znaki towarowe zawierające nagłówki klas były interpretowane zgodnie z ich dosłownym znaczeniem niezależnie od daty zgłoszenia. Właściciele ZTUE zgłoszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r., które zostały zarejestrowane w odniesieniu do całego nagłówka klasyfikacji nicejskiej, mogli złożyć oświadczenie, że ich zamiarem w dacie zgłoszenia było uzyskanie ochrony w stosunku do towarów lub usług wykraczających poza towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem nagłówka danej klasy.

  Komunikat nr 1/2016 dotyczący wdrożenia art. 28 ust. 8 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaku towarowego UE ustanowił ramy procedur przed Urzędem w celu wpisywania oświadczeń na podstawie art. 28 ust. 8 do rejestru.

  Zamieszczono w nim załącznik zawierający niewyczerpujący wykaz towarów i usług wyraźnie nieobjętych dosłownym znaczeniem ogólnych określeń nagłówków danej klasy dla każdej edycji klasyfikacji nicejskiej (od 6. do 10.). Jego celem jest zapewnienie użytkownikom pomocy w sporządzeniu oświadczenia.

  Urząd przygotował niewyczerpujący wykaz terminów, w stosunku do których uznał, że nie są wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem nagłówków odpowiednich klas do celu oświadczeń na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE. Wykaz miał być jedynie wskazówką dla właścicieli znaków towarowych, którzy pragnęli złożyć oświadczenie na podstawie art. 28 ust. 8 RZTUE. Wykaz jest dostępny tutaj.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.