Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Konfiguracja formularza EUTM Filing

Formularz ten jest przeznaczony dla zgłoszeń bardziej złożonych niż formularz Easy Filing. Z formularza tego należy skorzystać, chcąc przedłożyć własny wykaz towarów i usług, zgłosić wspólny znak towarowy, zgłosić zastrzeżenie dotyczące przekształcenia międzynarodowego znaku towarowego lub dostarczyć wielojęzyczne elementy znaku w dwóch językach zgłoszenia.

Pamiętaj, że możesz sprawdzić, czy terminy z własnego wykazu towarów i usług są zakwalifikowane do procedury w trybie Fast Track, korzystając z naszego Kreatora wykazu towarów i usług.

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).

Aby uzyskać dostęp do formularza zgłoszenia ZTUE na stronie głównej przejdź do sekcji „Znaki towarowe > Droga do rejestracji > Dokonaj zgłoszenia teraz” i kliknij przycisk „Zgłoś teraz” w celu otwarcia zaawansowanego formularza.

Aby zgłosić znak towarowy za pomocą tego narzędzia trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem. Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany(-a), musisz dokonać rejestracji.

Zgłoszenia unijnego znaku towarowego dla rezydentów spoza UE
Możesz ubiegać się o unijny znak towarowy, jeśli mieszkasz poza Unią Europejską, ale musisz wyznaczyć swojego pełnomocnika

 • Języki i osobisty numer referencyjny
  Osobisty numer referencyjny

  Powinien składać się z nie więcej niż 30 znaków alfanumerycznych alfabetu łacińskiego (a-z, A-Z, 0-9). Spacje są niedozwolone

  Pierwszy język
  Wybierz język zgłoszenia (pierwszy język) z rozwijanego menu; można wybrać którykolwiek z 23 języków UE.

  Drugi język
  Zgodnie z rozporządzeniem musisz wybrać drugi język spośród pięciu języków urzędowych EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Drugi język musi być inny niż pierwszy język. Należy pamiętać, że znak towarowy może zostać zakwestionowany w tym drugim języku.

 • Użyj danych z wcześniejszego ZTUE jako szablonu

  Wpisz nazwę lub numer znaku towarowego częściowo lub w całości — wyświetli się lista istniejących odpowiednich znaków towarowych — wybierz i kliknij „Importuj”.

  Wybór opcji importu znaku towarowego jako szablonu przyspieszy proces składania wniosku, gdyż dane zostaną uzupełnione automatycznie. Sekcje można edytować stosownie do swoich potrzeb.

 • Zastrzeżenie pierwszeństwa, starszeństwa, nabytego charakteru odróżniającego lub inne rodzaje zastrzeżeń (opcjonalnie)

  Wybierz zastrzeżenia, które chcesz dodać

  Można wybierać pomiędzy różnymi rodzajami zastrzeżeń

  Zastrzeżenie pierwszeństwa

  Aby dodać zastrzeżenie pierwszeństwa, kliknij przycisk „Dodaj pierwszeństwo” – otworzy się nowa sekcja.

  • Wpisz nazwę znaku towarowego (pole uzupełni się automatycznie, jeżeli szczegóły znaku towarowego są dostępne w bazie TMview) i kliknij „Importuj” lub

  • Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz ręcznie”.

  • Wybierz „Państwo pierwszego zgłoszenia” z rozwijanego menu

  • Dodaj datę zgłoszenia i nazwę zgłaszanego znaku towarowego lub numer pierwszeństwa. Możesz wybrać opcję załączenia wymaganych dokumentów w momencie składania zgłoszenia lub w terminie późniejszym

  Uwaga: Pierwsze zgłoszenie musi być przetłumaczone na pierwszy lub drugi język zgłoszenia (wyłącznie jeśli język świadectwa rejestracji nie jest językiem urzędowym UE)

  Zastrzeż pierwszeństwo później
  Zaznacz pole znajdujące się obok przycisku „Dodaj pierwszeństwo”, jeżeli chcesz zastrzec pierwszeństwo w późniejszym terminie (można to zrobić w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku).

   

  Zastrzeżenie starszeństwa

  Aby dodać zastrzeżenie starszeństwa do swojego zgłoszenia, kliknij przycisk „Dodaj starszeństwo”. Otworzy się nowa sekcja.

  • Wpisz nazwę lub numer znaku towarowego (pole uzupełni się automatycznie) i kliknij „Importuj” lub

  • Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz ręcznie”.

  • Z rozwijanego menu wybierz państwo członkowskie UE, w którym znak został zarejestrowany

  • Wybierz odpowiednią opcję w polu „Charakter rejestracji”.

  • Dodaj numer zgłoszenia, datę zgłoszenia, numer rejestracji, datę rejestracji i datę pierwszeństwa. Następnie wybierz opcję załączenia wymaganych dokumentów w momencie składania zgłoszenia lub w terminie późniejszym

   

  Zastrzeżenie przekształcenia

  Aby dodać przekształcenie rejestracji międzynarodowej do swojego zgłoszenia, kliknij przycisk „Dodaj przekształcenie rejestracji międzynarodowej”. Otworzy się nowa sekcja.

  • Wprowadź numer międzynarodowej rejestracji (numer IR) *

  • Dodaj datę rejestracji międzynarodowej

  • Dodaj datę unieważnienia

  • Dodaj datę zastrzeżenia pierwszeństwa/starszeństwa

  • Kliknij przycisk „+ Dodaj PRZEKSZTAŁCENIE REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ”

  Uwaga: W tej sekcji nie działa funkcja autouzupełniania. Konieczne jest wpisanie całego numeru znaku towarowego.

   

  Zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia

  Zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia w momencie zgłoszenia
  Aby dodać zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia do swojego zgłoszenia, kliknij przycisk „Dodaj wystawienie”. Otworzy się nowa sekcja.

  • Wybierz wystawienie z rozwijanego menu

  • Dodaj datę pierwszego ujawnienia. Wybierz opcję załączenia wymaganych dokumentów w momencie składania zgłoszenia lub w terminie późniejszym

  • Kliknij przycisk „+ Dodaj pierwszeństwo z wystawienia”

  Zastrzeż pierwszeństwo z wystawienia później
  Zaznacz pole znajdujące się obok przycisku „Dodaj wystawienie”, jeżeli chcesz zastrzec pierwszeństwo z wystawienia w późniejszym terminie (w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku).

 • Zgłaszający i pełnomocnicy

  Zgłaszający

  Zgłaszającego można dodać na dwa sposoby.

  Dodawanie istniejącego zgłaszającego

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko lub numer identyfikacyjny zgłaszającego – wyświetli się lista istniejących wpisów – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu się danych zgłaszającego kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Tworzenie nowego zgłaszającego
  1. Wprowadź dane ręcznie, klikając przycisk „Utwórz nowego zgłaszającego”

  2. Z rozwijanego menu wybierz rodzaj zgłaszającego

  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).

  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować

  Pełnomocnicy

  Pełnomocnika można dodać na dwa sposoby.

  Dodawanie istniejącego pełnomocnika

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko pełnomocnika – wyświetli się lista istniejących pełnomocników – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu się danych pełnomocnika kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Dodawanie nowego pełnomocnika
  1. Wprowadź szczegóły ręcznie, klikając przycisk „Utwórz nowego”

  2. Z rozwijanego menu wybierz rodzaj pełnomocnika

  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *)

  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Uwaga: Po wybraniu opcji „Pełnomocnik będący pracownikiem” wyświetli się pole wyboru „Powiązania gospodarcze”. Po zaznaczeniu tego pola na ekranie pojawią się dwie dodatkowe rubryki; w pierwszej należy podać charakter swojego powiązania gospodarczego ze zgłaszającym (np. pracownik lub partner), zaś w drugiej – nazwę pracodawcy.

  Stowarzyszenia

  Składając wniosek w imieniu stowarzyszenia, należy podać jedynie numer identyfikacyjny stowarzyszenia.

 • Rodzaje znaków

  Wybierz rodzaj znaku, który chcesz zarejestrować. Poniżej znajduje się lista dostępnych rodzajów:

  • Znak słowny

  • Znak graficzny

  • Znak przestrzenny

  • Znak dźwiękowy

  • Znak kolorowy

  • Znak multimedialny

  • Znak pozycyjny

  • Znak ruchomy

  • Znak stanowiący wzór

  • Znak holograficzny

  • Inny znak

  Więcej na temat rodzajów znaków towarowych znajdziesz w sekcji Definicja znaku towarowego.

  Wymagane dane
  Podaj informacje dotyczące twojego znaku towarowego

  Tłumaczenie
  Ważne jest, aby przedstawienie znaku, które ładujesz na stronę było właściwym przedstawieniem znaku, który chcesz zarejestrować.

  Przedstawienie znaku
  Ważne jest, aby przedstawienie znaku, które ładujesz na stronę było właściwym przedstawieniem znaku, który chcesz zarejestrować. EUIPO opublikuje Twój znak w przedstawionej formie. Jeżeli nie odpowiada to dokładnie temu, co chcesz chronić, dokonaj korekty przed dokonaniem zgłoszenia.

  Elementy słowne
  Należy podać jedynie elementy słowne widoczne w logo. Jeżeli elementy słowne nie są poprawne, EUIPO zmieni je bezpośrednio, bez wysyłania komunikatu na ten temat.

 • Sprawozdanie o podobieństwie

  Masz możliwość pobrania sprawozdania o podobieństwie. W wyszukiwaniu wykorzystuje się bazę danych TMview i można je przeprowadzić również przed faktycznym dokonaniem zgłoszenia.

  Plik PDF z listą informacji można pobrać i zapisać poprzez kliknięcie przycisku „Pobierz PDF”, który znajduje się poniżej tabeli wyników.

 • Wymagania techniczne dla załączników

  Do załączników ładowanych do sieci z poziomu formularza zaawansowanego zastosowanie mają następujące wymagania techniczne:

  JPEG
  Standardowy format pliku wykorzystywany do reprezentowania znaku lub znaków, których dotyczy zgłoszenie. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 2MB i powinien odpowiadać następującym warunkom:
  • Maksymalne rozmiary obrazu: 2835 x 2010 pikseli
  • Rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi
  • Tryb koloru: RGB, skala szarości, czarno-biały lub CMYK

  Obrazy są automatycznie korygowane do rozmiaru 250x250 pikseli. Po załadowaniu obrazu aplikacja wyświetli go w takiej formie, w jakiej pojawi się on później w świadectwie rejestracji.

  PDF
  Pliki w formacie PDF mogą być wykorzystywane jedynie do przekazywania dodatkowych informacji, a nie jako reprezentacja znaku lub znaków, których dotyczy zgłoszenie. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 2MB. Do otwierania plików w tym formacie wykorzystywany będzie program Adobe Acrobat X (wersja 10.0).

  MP3
  Pliki w formacie MP3 mogą być wykorzystywane do przekazywania dodatkowych informacji jedynie w przypadku rejestracji znaków dźwiękowych. Maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 2MB i powinien odpowiadać standardom wskazanym w sekcji „Załączniki” na stronie „Informacje techniczne”.

 • Towary i usługi

  Wskaż towary i usługi, których ma dotyczyć znak towarowy.

  Uwaga:

  Zgłoszenie szerokiego zakresu towarów/usług znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że znak towarowy zostanie zakwestionowany lub ewentualnie unieważniony. Konflikt może wystąpić, gdy znak towarowy jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego, a o ochronę wnosi się w odniesieniu do podobnych towarów i usług. Po rejestracji znak towarowy może również zostać unieważniony, jeśli nie jest używany przez 5 lat lub dłużej.

  Język towarów lub usług musi być taki sam jak pierwszy język wniosku.

  Kliknij przycisk „Wyszukiwanie terminów w Zharmonizowanej bazy danych”.

  Na ekranie pojawi się nowe okienko dialogowe. Wpisz słowo kluczowe towarów i usług, które chcesz wybrać (pojawi się rozwijane menu z sugestiami autouzupełnienia) albo przeglądaj wykaz towarów i usług.

  Po wybraniu wszystkich wymaganych towarów i usług kliknij przycisk „Zobacz swój wybór”, a następnie „Zapisz wykaz”. Zostaniesz przekierowany(-a) do swojego zgłoszenia, gdzie zostanie wyświetlony wybrany przez ciebie wykaz.

  Dodaj swoje terminy

  Poszczególne terminy muszą być oddzielone średnikami i nie mogą przekraczać 512 znaków. Można używać tylko akceptowanych znaków.

  Proces ten można powtarzać do momentu, kiedy zostaną dodane wszystkie terminy i klasy wymagane w zgłoszeniu.

   

  Poprawne znaki (reguły składniowe odnoszące się do terminów dotyczących towarów i usług):

  Nazwa Znak Przykład
  Litery a-z A-Z Części i wyposażenie pojazdów
  Liczby 0 - 9 Odtwarzacze MP3
  Kreska - (kod ascii 045) Napoje bezalkoholowe
  Nawiasy ostre < > Pistolety airsoft> 0,5 dżula
  Ukośnik / Odtwarzacze/nagrywarki wideo
  Gwiazdka * Odzież*
  Nawiasy okrągłe ( ) Podręczniki szkoleniowe (instrukcje)
  Nawiasy klamrowe { } Korby{części maszyn}
  Nawiasy kwadratowe [ ] Emalie [lakiery]
  Dwukropek : (kod ascii 058) Usługi związane z: obwodami elektrycznymi i elektronicznymi, częściami
  Przecinek , Mąka kukurydziana, maltoza
  Apostrof '(kod ascii 039) Painters' brushes
  Średnik (nieakceptowany w języku greckim) ; (kod ascii 059) Reaktory jądrowe; Preparaty formierskie
  Kropka na środku (akceptowana wyłącznie w języku greckim) · (kod ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Uwaga: treść tabeli zawiera przykłady poprawnych znaków

 • Krajowe sprawozdanie z poszukiwań

  Wniosek o krajowe sprawozdanie z poszukiwań podlega dodatkowej opłacie. Twoje zgłoszenie zostanie opublikowane dopiero po zebraniu wszystkich sprawozdań z poszukiwań i ich przekazaniu.

 • Unijne sprawozdanie z poszukiwań

  Wniosek o Unijne sprawozdanie z poszukiwań jest wolny od opłat. Sprawozdanie to pokazuje wcześniejsze identyczne lub podobne zgłoszenia znaków towarowych UE i rejestracje międzynarodowe wskazujące UE i dotyczące identycznych lub podobnych klas towarów i usług.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.