Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Podstawowe pytania

 

W systemie znaku towarowego UE obowiązuje pojedyncza procedura rejestracji, w wyniku której właściciel znaku uzyskuje wyłączne prawo do niego w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Urząd zaleca zapoznanie się z listą kontrolną na stronie internetowej przed zgłoszeniem znaku towarowego UE.
Informacje dodatkowe:


Zakres rozporządzenia (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE) obejmuje niektóre terytoria, które utrzymują szczególne stosunki z państwami członkowskimi UE. Urząd wraz z Komisją Europejską przedstawia sytuację w świetle prawa UE w odniesieniu do niektórych terytoriów wymienionych w poniższym wykazie.

Stanowią część terytorium UE[1]

Nie stanowią części terytorium UE[2]

Wyspy Alandzkie

Północna część Cypru

Martynika

Wyspy Owcze

Gwadelupa

Grenlandia

Saint Martin (FR)

Saint-Barthélemy

Gujana Francuska

Nowa Kaledonia

Reunion

Polinezja Francuska

Azory

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

Madera

Wallis i Futuna

Ceuta i Melilla

Saint-Pierre i Miquelon

Wyspy Kanaryjskie

Aruba

Majotta

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius,

 

Sint Maarten (NL)

Uwaga: powyższy wykaz ma jedynie charakter orientacyjny i niewiążący i służy do celów informacyjnych i niekoniecznie musi być kompletna.Krajowy znak towarowy zapewnia ochronę wyłącznie w państwie członkowskim, w którym został zarejestrowany, podczas gdy znak towarowy UE zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE.
Wyłącznie od zgłaszającego zależy, czy chce zarejestrować swój znak towarowy na poziomie krajowym, regionalnym, unijnym czy międzynarodowym.
Więcej informacji na temat korzyści wynikających z rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej.


Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym organ ustanowiony na mocy prawa publicznego, może być właścicielem ZTUE.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat własności.
Możesz także zapoznać się z informacjami zawartymi w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 2.1


Produkt/towar: każdy przedmiot, który może być przedmiotem wymiany handlowej.

Usługa: wykonywanie działań w odpowiedzi na potrzeby człowieka.

Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej musi zawierać przedstawienie znaku towarowego, który ma być zarejestrowany, oraz wykaz towarów i/lub usług, które mają być objęte znakiem (zob. art.  31 RZTUE, w którym przedstawiono wszystkie wymogi, których należy przestrzegać, lub informacje zawarte w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 4).

W EUIPO dostępny jest następujący zestaw narzędzi internetowych służących do tworzenia wykazu towarów i usług.


Tak, można dokonać rejestracji krajowej. W UE istnieje czteropoziomowy system rejestracji znaków towarowych. Wybór poziomu zależy od potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.
Więcej informacji na temat znaków towarowych w Unii Europejskiej.


Różnią się one pod względem zasadniczej funkcji, jaką pełnią:
  • Wzór zasadniczo określa kształt produktu.
  • Znak towarowy ma także zastosowanie do produktu (zob. przykłady). Główną funkcją znaku towarowego jest określenie pochodzenia handlowego konkretnych towarów lub usług.
EUIPO udostępnia kursy dotyczące własności intelektualnej na każdym poziomie w portalu e-kształcenia.


Tak, znaku towarowego można używać na dowolnym etapie, nawet przed dokonaniem zgłoszenia. Posługiwanie się znakiem towarowym nie gwarantuje jednak jego rejestracji.


Przepisy unijne o znakach towarowych nakładają na właściciela zarejestrowanego znaku towarowego „obowiązek” jego rzeczywistego używania.
Więcej informacji na temat dowodu używania i rzeczywistego używania można znaleźć w Wytycznych, część C, Sprzeciw, dział 6, Dowód używania, pkt 1.1, Funkcja dowodu używania znaku.


Znak towarowy Unii Europejskiej chroniony jest na podstawie rejestracji. Niemniej jednak samo zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej uprawnia zgłaszającego do wnoszenia sprzeciwu wobec zgłoszonych później znaków towarowych, które mogą być identyczne lub podobne do znaku towarowego zgłaszającego i obejmować identyczne lub podobne towary i/lub usługi (zob. często zadawane pytania dotyczące wnoszenia sprzeciwu w sekcji 8).
Ponadto zgłoszenie znaku towarowego UE może być między innymi przedmiotem przeniesienia, praw rzeczowych, egzekucji, postępowania upadłościowego i licencji. Wszelkie zmiany w rejestrze opisano w Wytycznych, część E, Czynności wykonywane w rejestrze.


Nie, nie istnieje podstawa prawna, która nakłada obowiązek korzystania z tych oznaczeń. Właściciel znaku towarowego może ich używać według własnego uznania.


Aby usunąć ten element po dokonaniu zgłoszenia, należy złożyć wniosek o zmianę ZTUE. Jeżeli znak został już zarejestrowany, zmiany dokonuje się za opłatą, która wynosi 200 EUR.


Wyszukiwanie znaków towarowych przed dokonaniem zgłoszenia jest istotne, ponieważ minimalizuje prawdopodobieństwo ewentualnych konfliktów. Możesz szukać zarejestrowanych znaków towarowych, korzystając z narzędzi internetowych Urzędu w dwóch bazach danych EUIPO: eSearch plus i TMview.
 


Status bieżących zgłoszeń można śledzić w User Area (obszar użytkownika) lub w eSearch plus.
Zgłoszenia do EUIPO są publikowane online w eSearch plus, bazie danych udostępniającej użytkownikowi kompleksowe informacje na temat znaków towarowych, wzorów, właścicieli, pełnomocników i biuletynów.
Rejestracja jest procesem czteroetapowym. Więcej informacji.


Wszelkie informacje na temat terminów można znaleźć w Karcie usług EUIPO. Urząd sporządza kwartalne sprawozdania, w których przedstawione są wyniki monitorowania różnych wskaźników, w tym terminowości.


Znaki towarowe Unii Europejskiej rejestrowane są na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Więcej informacji na temat zarządzania znakiem towarowym UE.
Sprawozdania i opracowania dotyczące własności intelektualnej są dostępne na stronie europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej.

Linki do sprawozdań i opracowań dotyczących własności intelektualnej.


EUIPO współpracuje z urzędami ds. własności intelektualnej Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi i grupami użytkowników w celu zharmonizowania praktyk i narzędzi w Unii Europejskiej poprzez stworzenie kompleksowej europejskiej sieci znaków towarowych i wzorów.


Nazwa domeny jest używana w Internecie w celu identyfikacji konkretnych stron internetowych. Każda nazwa domeny ma przyrostek wskazujący domenę najwyższego poziomu (TLD), do której należy. TLD jest częścią nazwy domeny internetowej, podaną po ostatniej kropce
. Więcej informacji o domenie najwyższego poziomu .eu i jej wariantach zawarto w innych skryptach.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.