Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Rejestracja międzynarodowa

 

Porozumienie haskie reguluje system międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Zarządza nim Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria).
System ten umożliwia właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru na terytorium wszystkich umawiających się stron przez dokonanie jednego zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym WIPO, w jednym języku i po uiszczeniu jednego zestawu opłat w jednej walucie (frankach szwajcarskich).
Porozumienie haskie obejmuje dwa różne „akty”, tj. akt haski z 1960 r. oraz akt genewski z 1999 r. Oba akty zawierają inny zbiór przepisów prawnych. Co do zasady państwo ma swobodę wyboru aktu, którego stroną chce się stać. Międzynarodowe organizacje międzyrządowe, takie jak EUIPO, mogą natomiast być stronami wyłącznie aktu genewskiego. Akt genewski zaczął w pełni obowiązywać w dniu 1 kwietnia 2004 r. Dnia 24 września 2007 r. Unia Europejska przystąpiła do aktu genewskiego, który wszedł w życie w stosunku do UE w dniu 1 stycznia 2008 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat umawiających się stron aktu genewskiego, odwiedź stronę internetową WIPO.


Przystąpienie UE do aktu genewskiego oznacza, że zgłaszający uprawnieni do dokonywania zgłoszeń międzynarodowych ze względu na posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub posiadanie siedziby, rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego bądź stałego miejsca zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE mogą zgłosić do rejestracji wzór przemysłowy z wykorzystaniem systemu haskiego.
Kolejną konsekwencją jest to, że w rejestracji międzynarodowej można wskazać UE. Jeżeli EUIPO nie wyda odmowy w odniesieniu do rejestracji międzynarodowej, będzie ona miała na terytorium UE takie same skutki jak wzór wspólnotowy.


EUIPO nie odgrywa żadnej roli we wstępnej procedurze rejestracji międzynarodowej. Oznacza to, że zgłoszeń do rejestracji międzynarodowej należy dokonywać bezpośrednio w WIPO i są one tam rozpatrywane. Ponadto w odróżnieniu od protokołu madryckiego podstawą zgłoszenia międzynarodowego nie musi być krajowe bądź wspólnotowe zgłoszenie lub rejestracja.
Jeżeli zgłoszenie do rejestracji międzynarodowej zostało omyłkowo przedłożone EUIPO, EUIPO nie przekazuje zgłoszenia do WIPO ani nie zwraca go nadawcy.


Zgłoszenia do rejestracji międzynarodowej może dokonać dowolna osoba, która jest obywatelem państwa będącego umawiającą się stroną lub państwa będącego członkiem organizacji międzyrządowej będącej umawiającą się stroną bądź która posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania albo rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe na terytorium umawiającej się strony.


W przypadku zgłoszenia międzynarodowego oprócz opłaty podstawowej i opłaty za publikację należy uiścić opłatę za każdą umawiającą się stronę wyznaczoną w rejestracji międzynarodowej. Wysokość opłaty zależy od konkretnej umawiającej się strony. Wszystkie opłaty należy wnosić do WIPO we frankach szwajcarskich. Dodatkowe informacje zawiera kalkulator opłat WIPO.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Wytycznych, Badanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Nie. Zgłoszenia międzynarodowego zgłaszający może dokonać bezpośrednio. Zgłaszający może jednak wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w jego imieniu.


Zgłoszenie międzynarodowe można według uznania złożyć w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim (od 1 kwietnia 2010 r.).
 
Dodatkowe informacje można znaleźć w Wytycznych, Badanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Publikacja może zostać odroczona w zależności od umawiających się stron wskazanych w rejestracji międzynarodowej. Niektóre umawiające się strony zadeklarowały, że w przypadku ich wskazania odroczenie nie jest dozwolone lub okres odroczenia zostaje skrócony do sześciu  miesięcy. Maksymalny okres odroczenia na mocy aktu genewskiego wynosi 30  miesięcy od daty dokonania zgłoszenia lub, jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, od daty pierwszeństwa, co pokrywa się z okresem dozwolonym przez UE. Dodatkowe informacje na temat odroczenia znajdują się na stronie internetowej WIPO.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Wytycznych, Badanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Nie. Rejestracje międzynarodowe wskazujące Unię Europejską są publikowane przez WIPO w Hague Express Bulletin.
Ten międzynarodowy biuletyn jest dostępny na stronie internetowej WIPO i aktualizowany co tydzień.


Nie, EUIPO nie publikuje (ponownie) rejestracji międzynarodowych. Tylko WIPO publikuje zgłoszenia międzynarodowe na swojej stronie internetowej, w International Designs Bulletin.


Tak, w zgłoszeniu do rejestracji międzynarodowej można zastrzec pierwszeństwo zgłoszenia do rejestracji wzoru wspólnotowego i odwrotnie. Okres pierwszeństwa wynosi sześć miesięcy.


W celu cofnięcia lub unieważnienia skutków rejestracji międzynarodowej na terytorium UE osoby trzecie mogą wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności na tych samych zasadach, jak w przypadku unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, a mianowicie osoby trzecie mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności do EUIPO lub wnieść powództwo wzajemne o unieważnienie przed sądem właściwym w sprawach wzorów wspólnotowych.


WIPO bada tylko spełnienie wymogów formalnych. Ewentualne badanie merytoryczne jest dokonywane przez urzędy wskazanych umawiających się stron. W przypadku nieprawidłowości w formularzu zgłaszającemu wyznaczany jest trzymiesięczny termin na ich usunięcie.


Zgodnie z art.  106d rozporządzenia w sprawie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (wprowadzonym rozporządzeniem zmieniającym 1891/2006) rejestracja międzynarodowa wzoru wskazująca UE wywołuje od daty rejestracji taki sam skutek jak zarejestrowany wzór wspólnotowy, jeżeli nie poinformowano o odmowie lub jeżeli taka odmowa została wycofana.
 
Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji.


W ciągu sześciu miesięcy od publikacji rejestracji międzynarodowej wskazującej UE, EUIPO bada podstawy odmowy, tj. czy przedmiot rejestracji międzynarodowej jest zgodny z (i) definicją wzoru stanowiącą, że nie może on być sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami zgodnie z art.  9 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych.
Jeżeli EUIPO znajdzie podstawę odmowy, przekazuje zawiadomienie o odmowie do WIPO, zapobiegając w ten sposób dojściu do skutku rejestracji międzynarodowej na terytorium UE. WIPO przekazuje zawiadomienie o odmowie właścicielowi rejestracji międzynarodowej, który może udzielić odpowiedzi, przedstawiając swoje uwagi bezpośrednio EUIPO.
Jeżeli EUIPO stwierdzi, że uwagi właściciela skutkują obaleniem podstaw odmowy, wycofuje odmowę, zawiadamiając o tym WIPO. W takim przypadku rejestracja międzynarodowa ma taki sam skutek na terytorium UE jak zarejestrowany wzór wspólnotowy.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.