Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Rejestr

 

Rejestr znaków towarowych Unii Europejskiej zawiera dane dotyczące wszystkich zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych UE, zgodnie z opisem zawartym w art. 111 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE).
Rejestr wzorów wspólnotowych zawiera dane dotyczące rejestracji wzorów wspólnotowych.
Rejestr jest stale aktualizowany, aby uwzględniać zmiany dotyczące znaku towarowego UE i zarejestrowanego wzoru wskazane w rozporządzeniu, takie jak dane dotyczące własności, przyznanie licencji lub praw rzeczowych oraz zastrzeżenia starszeństwa.
Urząd publikuje Biuletyn Znaków Towarowych UE oraz Biuletyn Wzorów Wspólnotowych, zawierające wpisy, a także inne dane szczegółowe zawarte w rejestrze, udostępnione do publicznego wglądu.
W celu lepszego zrozumienia Biuletynów, Urząd udostępnia również Vademecum, które jest przewodnikiem wyjaśniającym treść Biuletynów.
Dostępne są dwa tomy Vademecum: dotyczące znaków towarowych UE i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Link do Biuletynów (Vademecum).


Wpis do rejestru oznacza dokonanie wpisu przez Urząd.
Wpisy dotyczą zmian informacji zawartych w rejestrze, tj. aktualizacji lub korekty wcześniej wprowadzonych informacji w dokumentach zgłoszeń lub rejestracji ZTUE lub wzorów wspólnotowych.
Wpisy dotyczą najczęściej przeniesienia/zmiany własności, wyznaczenia pełnomocnika, zmian w nazwie lub adresie właściciela, roszczeń starszeństwa, licencji itp.
Wszystkie rodzaje wpisów wymieniono w:
  • art.  111 ust. 3 RZTUE w zakresie znaków towarowych UE;
  • art. 69 ust. 3 RWWW w zakresie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.
Wpisy do rejestrów oznaczają wpisy dokonane przez Urząd. Są one związane głównie ze zmianami danych właściciela, licencji i praw rzeczowych. Więcej informacji na temat zarządzania wzorem i aktualizowania informacji w rejestrze można znaleźć w zakładce „Własność” w sekcji Zarządzanie na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Możesz to z łatwością zrobić drogą elektroniczną w User Area (obszar użytkownika). Aby wprowadzić odpowiednie zmiany w danych osobowych, wystarczy przejść do User Area i skorzystać z menu opcji.

Więcej informacji na temat zmiany danych osobowych właścicieli.

Więcej informacji na temat operacji dokonywanych w rejestrze, zob. Wytyczne, część E – Czynności wykonywane w rejestrze, dział 1 – Zmiany w rejestracji.


Wnioski dotyczące przeniesienia stanowią wyjątek, ponieważ w ich przypadku obowiązuje opłata. Prosimy zapoznać się z sekcją opłaty uiszczane bezpośrednio na rzecz EUIPO, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przeniesienia licencji (zob. kod opłat F‑023).

Więcej informacji na temat zmiany danych osobowych właścicieli.

Dodatkowe informacje na temat przeniesienia ZWW można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Zostanie to postanowione w zależności od tego, czy prawo krajowe, któremu podlega przedsiębiorstwo, interpretuje zmianę w statusie prawnym jako zmianę w tożsamości przedsiębiorstwa (w którym to przypadku zostanie ujęte jako przeniesienie) czy też nie.

Dodatkowe informacje znajdują się w Wytycznych, część E – Czynności wykonywane w rejestrze, dział 3 - ZTUE i ZWW jako przedmioty własności, rozdział 1 - Przeniesienie.


Jeżeli połączenie obejmuje zmianę tożsamości przedsiębiorstw, których dotyczy połączenie, zostaje ono ujęte jako przeniesienie. Gdy właściciel znaku towarowego UE lub zgłoszenia znaku towarowego UE przejmuje inne przedsiębiorstwo, nie rozpatruje się przeniesienia własności, chyba że dochodzi do zmiany tożsamości właściciela.

Dodatkowe informacje znajdują się w Wytycznych, część E – Czynności wykonywane w rejestrze, dział 3 - ZTUE i ZWW jako przedmioty własności, rozdział 1 - Przeniesienie.


Wystarczy, aby strony zgodziły się ująć przeniesienie własności w rejestrze. Wystarczy przedłożyć stosowny wniosek w tej sprawie podpisany przez obie strony. Jeżeli strony wyznaczą przed Urzędem wspólnego zawodowego pełnomocnika, może on podpisać taki wniosek w ich imieniu. W takich przypadkach nie jest konieczne przedłożenie dodatkowych dowodów przeniesienia, takich jak kopia aktu przeniesienia własności. We wszystkich innych przypadkach konieczne są dowody potwierdzające przeniesienie (takie jak podpisana kopia aktu przeniesienia).

Dodatkowe informacje na temat wymogów formalnych i merytorycznych wobec wniosku w sprawie przeniesienia własności znajdują się w Wytycznych, część E – Czynności wykonywane w rejestrze, dział 3 - ZTUE i ZWW jako przedmioty własności, rozdział 1 - Przeniesienie.


Tak, zgłoszenia lub rejestracje można podzielić w ramach częściowego przeniesienia lub podziału.
Częściowego przeniesienia dokonuje się bezpłatnie i wiąże się ono ze zmianą własności przenoszonego znaku towarowego, natomiast wniosek o podział znaku towarowego podlega opłacie, a podzielony znak towarowy pozostaje własnością tego samego właściciela. W przypadku niedokonania opłaty wniosek uznaje się za niezłożony.
Podział nie jest możliwy w przypadku wskazującego UE zgłoszenia międzynarodowego dokonanego na podstawie protokołu madryckiego. Urząd nie jest upoważniony do podziału zgłoszenia międzynarodowego.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat opłaty za dokonanie podziału znaku towarowego UE, należy zapoznać się z listą opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz EUIPO.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o rejestrację częściowego przeniesienia prawa własności można znaleźć w Wytycznych, część E – Czynności wykonywane w rejestrze, dział 3 – ZTUE i ZWW jako przedmioty własności, rozdział 1: Przeniesienie.

Dodatkowe informacje na temat podziału przedstawiono w Wytycznych, część E – Czynności wykonywane w rejestrze, dział  1 - Zmiany w rejestracji, akapit 5 - Podział.


Rejestr znaków towarowych Unii Europejskiej i rejestr wzorów wspólnotowych są publicznie dostępne.

Ponadto dokumentacje znaków towarowych UE są udostępniane do wglądu pod warunkiem przedłożenia pisemnego wniosku i uiszczenia opłat. Dokumentacje zawierają także elementy, które nie zostały uwzględnione w rejestrze i mogą być interesujące dla osób trzecich, np. skrótowy opis wzoru, jeżeli zgłaszający go dostarczył.

W przypadku wzoru odroczonego wgląd nie jest dopuszczalny do chwili publikacji, chyba że właściciel wyrazi nań zgodę lub gdy zachodzi dowolny z wyjątków o ograniczonym zakresie przewidzianych w przepisach. Wzór, który nie został nigdy opublikowany, nie zostanie też nigdy udostępniony do wglądu publicznego.

Szczegółowe informacje przedstawiono w Wytycznych, część E – Czynności wykonywane w rejestrze, dział 5 – Wgląd do akt.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.