Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Reprezentacja przed Urzędem

 

Każdy może dokonać zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i wzoru (ZWW). Niemniej jednak po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego UE zgłaszający, który nie ma miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), będzie musiał powołać pełnomocnika przed otrzymaniem lub po otrzymaniu oficjalnego pisma w sprawie braku pełnomocnika w kontaktach z Urzędem.

Aby znaleźć zawodowego pełnomocnika, skorzystaj z bezpłatnej internetowej bazy danych Urzędu, eSearch plus.

Dodatkowe informacje znajdują się w Wytycznych, część A, Zasady ogólne, dział 5, Zawodowe pełnomocnictwo.


Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje państwa członkowskie UE oraz trzy państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Celem EOG jest rozszerzenie rynku wewnętrznego UE na kraje należące do EFTA.
 
Dalsze informacje i lista krajów EOG.


Tak, zawodowy pełnomocnik pochodzący z EOG może występować przed EUIPO w sprawach związanych ze znakiem towarowym UE (ZTUE) i wzorem wspólnotowym/ZWW. Pełnomocników można wyszukać za pomocą narzędzia online Urzędu.
Więcej informacji opublikowano w sekcji formularze i wnioski.

Dodatkowe informacje znajdują się w Wytycznych, część A, Zasady ogólne, dział 5, Zawodowe pełnomocnictwo.


Wyrażenie „rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe” pochodzi z art. 3 konwencji paryskiej. Uznano, że pierwotny przepis, w którym mowa była po prostu o „przedsiębiorstwie”, jest zbyt szeroki i powinien zostać ograniczony. Celem użycia francuskiego terminu „sérieux” („rzeczywisty” w języku polskim) było wykluczenie przedsiębiorstw oszukańczych lub fikcyjnych.
Określenie „poważne” jasno sygnalizuje, że chociaż w przedsiębiorstwie musi odbywać się pewna działalność przemysłowa lub handlowa (w odróżnieniu od zwykłego magazynu), nie musi ono być głównym miejscem prowadzenia działalności. Osoby fizyczne lub prawne mające takie przedsiębiorstwo na terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mogą być reprezentowane przed Urzędem przez pracownika.


Pracownicy osoby prawnej mogą reprezentować inną osobę prawną pod warunkiem że, obie te osoby prawne mają ze sobą powiązania gospodarcze. Powiązania gospodarcze w tym znaczeniu istnieją, gdy ma miejsce zależność gospodarcza między obiema osobami prawnymi: strona postępowania jest zależna od pracodawcy danego pracownika, albo występuje sytuacja odwrotna. Ta zależność gospodarcza może istnieć:
  • z uwagi na to, że obie osoby prawne są członkami tej samej grupy; lub
  • w związku z istnieniem mechanizmów kontroli zarządczej (T-512/15, §  33 et seq.).
Następujących sytuacji nie uznaje się jednak za wystarczające, by stwierdzić powiązania gospodarcze:
  • powiązanie poprzez umowę licencyjną dotyczącą znaku towarowego;
  • stosunek umowny istniejący między dwoma przedsiębiorstwami, mający na celu wzajemną reprezentację lub pomoc prawną;
  • zwykły związek dostawca/klient, np. na podstawie umowy o dystrybucji wyłącznej lub umowy franczyzowej.
W przypadku, gdy pracownik pełniący funkcje pełnomocnika pragnie powołać się na powiązania gospodarcze, musi zaznaczyć właściwe pole na formularzu i podać imię i nazwisko oraz adres swojego pracodawcy. Zaleca się wskazanie charakteru powiązań gospodarczych, chyba że jasno wynika on z przedłożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje na temat powiązań gospodarczych znajdują się w Wytycznych, Część  A - Ogólne zasady, Dział  5 - Zawodowe pełnomocnictwo, akapit 2.4.2 Reprezentacja przez pracownika osoby prawnej mającej powiązania gospodarcze.
 


Każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  • ma obywatelstwo jednego z państw członkowskich EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jej miejsce prowadzenia działalności lub zatrudnienia znajduje się w EOG i jest ona uprawniona do reprezentowania osób fizycznych lub prawnych w sprawach związanych ze znakiem towarowym/wzorem przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności przemysłowej w państwie członkowskim EOG. (Uwaga: ten główny urząd własności przemysłowej nie musi odpowiadać miejscu prowadzenia działalności lub zatrudnienia. Musi jednak znajdować się na terytorium Unii Europejskiej).


Aby zostać wpisanym na listę zawodowych pełnomocników, należy wypełnić, podpisać, opatrzyć datą i przesłać nam formularz wniosku. Należy dołączyć zaświadczenie wydane przez urząd krajowy lub powołać się na certyfikat zaświadczający o umieszczeniu na liście wykwalifikowanych pełnomocników.

Więcej informacji na temat zawodowych pełnomocników w sprawach związanych ze wzorami, patrz uwagi dotyczące formularza zgłoszeniowego na potrzeby wpisu na specjalną listę zawodowych pełnomocników.

Dodatkowe informacje na temat zastępstwa procesowego znajdują się w Wytycznych, Część  A: Ogólne zasady, Dział  5: Zawodowe pełnomocnictwo.Pełnomocników z siedzibą w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) można znaleźć w naszej dostępnej dla wszystkich bazie danych eSearch plus.  Baza danych eSearch plus zapewnia łatwy dostęp do informacji na temat wszystkich rodzajów pełnomocników (stowarzyszeń, pracowników, prawników lub zawodowych pełnomocników EUIPO) i jest codziennie aktualizowana.


Jeśli wyznaczono nowego pełnomocnika, może on powiadomić Urząd na piśmie, że dotychczasowy pełnomocnik już nie działa w imieniu klienta. Upoważnienie nie jest wymagane, chyba że nowym pełnomocnikiem jest pracownik uprawniony do reprezentacji. Zmiana zostanie potwierdzona przez Urząd na piśmie i opublikowana.

Więcej informacji na temat zarządzania swoim ZWW.

Więcej informacji na temat zarządzania swoim ZTUE.

Więcej informacji na temat zmiany danych osobowych właścicieli.

Zob. również Wytyczne, część A, Zasady ogólne, dział 5, Zawodowe pełnomocnictwo.Numer identyfikacyjny to numer przydzielony każdemu przedstawicielowi, który dokonuje zgłoszenia w EUIPO.
Wszystkie zgłoszenia figurują w bazie danych eSearch plus.
EUIPO nie informuje automatycznie swoich klientów o tym numerze (z wyjątkiem sytuacji dotyczących decyzji w sprawie wpisu na listę zawodowych pełnomocników), ale podaje go na żądanie.
Numer ten można również znaleźć w swojej dokumentacji w bazie danych eSearch plus. Aby umożliwić pracownikom Urzędu szybką identyfikację danej osoby jako klienta, we wszystkich kontaktach z EUIPO warto korzystać z numeru identyfikacyjnego.
Należy pamiętać, że dostęp do obszaru użytkownika umożliwia utworzenie konta internetowego, za pomocą którego można dokonać zgłoszenia pod następującym adresem przy użyciu zaawansowanego formularza.
Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia, system wygeneruje numer zgłoszenia.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.