Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Sprawdź dostępność

 

Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy Twój znak towarowy lub wzór został już zarejestrowany, jest skorzystanie z bezpłatnych narzędzi internetowych Urzędu: TMview, DesignView lub eSearch plus.


EUIPO zapewnia możliwość sporządzenia raportu z analizy podobieństwa zawierającego wykaz znaków towarowych, które mogą wpłynąć na dokonywane zgłoszenie. Wcześniej zgłoszone znaki towarowe mogą spowodować, że dokonanie zgłoszenia danego znaku towarowego okaże się niemożliwe. Wykaz zawiera zarówno nazwy znaków towarowych, jak i towary i usługi będące przedmiotem zgłoszenia.
Należy pamiętać o tym, że wykaz ten nie jest wyczerpujący. Zgłaszany znak towarowy może zostać zakwestionowany nawet w przypadku braku wyników.
Ponadto bazy danych online EUIPO, eSearch plus i TMview, umożliwiają użytkownikom sprawdzenie dostępności i są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.


Tak, jeżeli zgłaszający poprosił o to w formularzu zgłoszenia. W przypadku każdego zgłoszenia znaku towarowego UE i rejestracji międzynarodowej wskazującej UE, Urząd w trakcie procedury rozpatrywania opracowuje sprawozdanie z poszukiwań w Unii Europejskiej. Sprawozdanie to określa wcześniejsze identyczne lub podobne zgłoszenia znaków towarowych UE i rejestracje międzynarodowe wskazujące UE i dotyczące identycznych lub podobnych klas towarów i usług. Poszukiwanie obejmuje wcześniejsze znaki z towarami i usługami objętymi tą samą klasą, jak również objętymi sprzecznymi klasami, które zazwyczaj obejmują podobne towary i usługi.
Więcej informacji opublikowaliśmy w sekcji dotyczącej procesu rejestracji.


Nie, EUIPO nie przeprowadza poszukiwań na żądanie. Zajmują się tym prywatne firmy, które nie mają handlowych powiązań z EUIPO.
Ponadto eSearch plus, internetowa baza danych EUIPO oraz DesignView są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.
Więcej informacji na temat baz danych i narzędzi EUIPO można znaleźć w sekcji Bazy danych na naszej stronie internetowej.
Dodatkowe informacje dotyczące procesu rejestracji ZWW.


W sprawozdaniach tych wymienia się wszelkie wcześniejsze krajowe znaki towarowe, zgłoszenia krajowych znaków towarowych lub znaki towarowe zarejestrowane na mocy umów międzynarodowych obowiązujących w danym państwie członkowskim, których istnienie zostało ujawnione i na które można powołać się na podstawie art. 8 RZTUE przeciwko rejestracji zgłoszonego ZTUE albo stwierdza się, że poszukiwania nie ujawniły istnienia jakichkolwiek takich praw. Sprawozdania te podlegają opłatom za poszukiwanie.

Posiadacze RM wskazujących UE, którzy chcą wnioskować o przeprowadzenie poszukiwań krajowych, muszą przesłać wniosek do Urzędu i uiścić stosowna opłatę w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o RM przez WIPO.

Wniosek o przeprowadzenie poszukiwań krajowych oznacza, że wszystkie uczestniczące urzędy krajowe przeprowadzą poszukiwania. To podejście „wszystko albo nic” oznacza, że zgłaszający nie ma swobody wyboru konkretnych uczestniczących urzędów, które mają przeprowadzić poszukiwania.


Sprawozdania z poszukiwań w UE są uwzględnione w opłacie za zgłoszenie. Krajowe sprawozdania z poszukiwań są opcjonalne. Można złożyć stosowny wniosek z chwilą dokonania zgłoszenia znaku towarowego UE lub, w przypadku rejestracji międzynarodowych (RM) wskazujących UE, w ciągu miesiąca  od przekazania dokumentacji z WIPO do EUIPO. Opłata za krajowe sprawozdania z poszukiwań wynosi 12 EUR za każdy uczestniczący urząd.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. w tym opcjonalnym systemie poszukiwania bierze udział 5 urzędów krajowych, które realizują poszukiwania w swoich rejestrach krajowych; są to urzędy z Czech, Danii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Łączna opłata za krajowe sprawozdania z poszukiwań wynosi zatem 60 EUR.

Więcej informacji na temat krajowych sprawozdań z poszukiwań, zob. Wytyczne, część B – Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1 - Procedura.


Stosowne pisma przesyłane są właścicielowi wcześniejszych znaków towarowych UE lub zgłoszeń znaków towarowych UE, które mogą kolidować z ich prawami. Pismo ma charakter czysto informacyjny i nie powinno być uznane za ustalenie, że konflikt faktycznie istnieje, lub że znaki, towary i usługi objęte poszukiwaniem są faktycznie identyczne lub podobne. Takiego ustalenia można dokonać wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji podjętej w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia prowadzonego w EUIPO.

Więcej informacji na ten temat, zob. Wytyczne, część B – Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1 - Procedura.


EURid jest organizacją typu non-profit powołaną przez Komisję Europejską do zarządzania nazwą domeny .eu. Jest również aktywnie zaangażowana w ochronę praw posiadaczy domeny .eu.
Najnowsze informacje dotyczące domen .eu.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.