Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Ograniczenia czasowe i terminy

 

Terminy wyznaczone przez Urząd można podzielić na dwie kategorie:
  • terminy określone w rozporządzeniu w sprawie znaków towarowych UE (RZTUE) i RWZTUE lub w rozporządzeniu w sprawie wzorów wspólnotowych i rozporządzeniu wykonującym rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych, które są obowiązkowe;
  • terminy określone przez Urząd, które w pewnych okolicznościach mogą zostać przedłużone.
Więcej informacji na temat terminów związanych ze znakami towarowymi UE można znaleźć w Wytycznych, część A – Zasady ogólne, dział 1 – Środki komunikacji, terminy.
Więcej informacji na temat terminów związanych ze wzorami wspólnotowymi można znaleźć w Wytycznych, część A – Zasady ogólne, dział 1 – Środki komunikacji, terminy.


Z wyjątkiem terminów wyraźnie określonych w RZTUE lub RWZTUE, terminy wyznaczone przez Urząd, gdy zainteresowana strona ma swoje miejsce zamieszkania, główne miejsce prowadzenia działalności lub przedsiębiorstwo w EOG, wynoszą od miesiąca do 6 miesięcy. Jeżeli zainteresowana strona nie ma swojego miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności lub przedsiębiorstwa w EOG, terminy wynoszą od 2 miesięcy do 6 miesięcy. W praktyce zazwyczaj wyznacza się termin 2 miesięcy.
Z wyjątkiem terminów wyraźnie określonych w rozporządzeniu w sprawie wzorów wspólnotowych lub rozporządzeniu wykonującym rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych, terminy wskazane przez Urząd, gdy zainteresowana strona ma swoje miejsce zamieszkania, główne miejsce prowadzenia działalności lub przedsiębiorstwa w EOG, wynoszą od miesiąca do 6 miesięcy. Jeżeli zainteresowana strona nie ma swojego miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności lub przedsiębiorstwa w EOG, terminy wynoszą od 2 miesięcy do 6 miesięcy. W praktyce zazwyczaj wyznacza się termin 2 miesięcy.


W postępowaniach ex parte, podobnie jak w postępowaniach inter partes (w których uczestniczą dwie lub więcej stron), wnioski o przedłużenie należy składać przed upływem terminu.
Więcej informacji na temat postępowania inter partes i przedłużenia terminu w przypadku znaków towarowych UE, zob. Wytyczne, część C - Sprzeciw, dział 1 - Kwestie proceduralne. Więcej informacji na ten temat dotyczących wzorów wspólnotowych, zob. Wytyczne, Rozpatrywanie wniosków o unieważnienie wzoru, pkt 4.1.6.


Jeśli termin upłynął, strona, która nie wniosła sprzeciwu ma dwie opcje:
  • może złożyć wniosek o kontynuację postępowania (zgodnie z art.  105 RZTUE), który wymaga jedynie spełnienia określonych wymogów formalnych;
  • może zażądać przywrócenia do stanu poprzedniego (zgodnie z treścią art. 104 RZTUE w przypadku znaków towarowych UE oraz zgodnie z treścią art. 67 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych), co wymaga spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych (takich jak udowodnienie należytej staranności).
Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w Wytycznych, część A – Zasady ogólne, dział 8 - Przywrócenie do stanu poprzedniego.


Sprzeciw należy wnieść w terminie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku towarowego UE w części A Biuletynu Znaków Towarowych UE.


Odwołanie należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od daty doręczenia zaskarżonej decyzji, a podstawy odwołania należy przedstawić w ciągu 4 miesięcy od tej daty.


Jeżeli odmówiono rejestracji zgłoszenia znaku towarowego UE decyzją Urzędu lub jeżeli znak towarowy UE przestał wywoływać skutki w następstwie decyzji Urzędu lub orzeczenia sądu właściwego w sprawach dotyczących znaków towarowych UE, wniosek o przekształcenie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.


Wniosek o przekształcenie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym zgłoszenie znaku towarowego UE zostało wycofane, lub w którym znak towarowy UE przestał wywoływać skutki prawne.


Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego UE lub wzoru wspólnotowego nie spełnia wymogów rozporządzenia UE w sprawie znaku towarowego UE lub rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, Urząd zwraca się do zgłaszającego o usunięcie braków lub dokonanie płatności w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia.


Nie ma terminu na złożenie wniosku o wygaśnięcie praw właściciela znaku towarowego UE lub o unieważnienie znaku.


Nie ma terminu na złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności wzoru wspólnotowego.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach na temat znaków towarowych Unii Europejskiejprzepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych/wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w informacji o ochronie danych.
 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.