Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Powrót do strony głównej Centrum pomocy

Złóż odwołanie online

Formularz e-odwołania pozwala zarejestrowanym użytkownikom złożyć odwołanie drogą elektroniczną we wszystkich językach UE. Pamiętaj, że musisz zalogować się, aby móc korzystać z tych funkcji, oraz że działania te podlegają opłacie.

Uwaga: korespondencję dotyczącą konkretnej dokumentacji zawsze należy przesyłać za pośrednictwem User Area pocztą, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem specjalnej usługi kurierskiej. Należy zawsze podać numer dokumentacji.

Aby uzyskać dostęp do formularza e-odwołania, skorzystaj z poniższych ścieżek na stronie internetowej:

 • „Skontaktuj się z nami” – przewiń w dół, aż dojdziesz do sekcji „Składanie wniosków i dokumentów” i zobaczysz link „Formularze i wnioski”. Następnie na liście rozwijanej kliknij „Odwołanie”.
 • Zaloguj się do swojego „User Area” Kliknij „Usługi on-line”. Wybierz „Złóż odwołanie”.
 • W „User Area” kliknij „Pulpit nawigacyjny”, a następnie „Usługi on-line” i „Złóż odwołanie”.
 • Ze strony głównej portalu przejdź do sekcji „Prawo i praktyka”, a następnie na stronę „Odwołanie”.
 • Ze strony głównej portalu przejdź do sekcji „Usługi online”.
 • Z „User Area” przejdź do widgetu „Formularze online”.

Kto może złożyć odwołanie?

Podczas procesu składania odwołania z systemem powiązane są dwa podmioty:

 • wnoszący odwołanie – osoba lub podmiot prawny zidentyfikowany jako posiadacz danego prawa własności intelektualnej i mający przypisany konkretny numer identyfikacyjny właściciela. Odwołanie przysługuje tylko stronie, która uczestniczyła w postępowaniu zakończonym decyzją EUIPO z niekorzystnym dla niej skutkiem.
 • pełnomocnik – podmiot uprawniony do działania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej. Należy pamiętać, że w przypadku wnoszących odwołanie spoza EOG pełnomocnictwo jest obowiązkowe w sprawach dotyczących zarówno znaków towarowych Unii Europejskiej, jak i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Etapy składania odwołania

Jeżeli EUIPO wcześniej przydzielił ci numer identyfikacyjny jako właścicielowi lub pełnomocnikowi, twoje dane również zostaną automatycznie wprowadzone odpowiednio w sekcji „Wnoszący odwołanie” lub „Pełnomocnicy”.

Jeżeli posiadasz osobisty numer referencyjny, na który chcesz się powołać, możesz wprowadzić go w zakładce „Nr referencyjny”.

Należy pamiętać, że etykiety informacji mają ułatwić proces działań i pomóc ci zrozumieć proces elektronicznego składania wniosków oraz związane z nim wymogi.

 

 • Wskazanie zaskarżonej decyzji

  Możesz wypełnić formularz e-odwołania w odniesieniu do decyzji w sprawie znaków towarowych albo decyzji w sprawie wzorów.

  W obu przypadkach należy wybrać rodzaj „Zaskarżonej decyzji” z rozwijanego menu i wprowadzić numer decyzji.

  Uwaga: numer podmiotu decyzyjnego ma różny format w zależności od rodzaju decyzji. W każdej sytuacji system poda przykład, który będzie można wykorzystać.

 • Dodaj nowego wnoszącego odwołanie

  Istnieją dwa różne sposoby dodawania wnoszącego odwołanie.

  Dodawanie istniejącego wnoszącego odwołanie:

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko wnoszącego odwołanie – zostaje wyświetlona lista istniejących wnoszących odwołanie – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu na ekranie danych wnoszącego odwołanie kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Dodawanie nowego wnoszącego odwołanie:

  1. Kliknij przycisk „Utwórz nową pozycję” i wprowadź dane ręcznie.
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłaszającego.
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).
  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Uwaga: wnoszący odwołanie może być osobą fizyczną lub firmą z EOG. Zgodnie z art. 92 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE powołanie pełnomocnika jest obowiązkowe w sprawach dotyczących znaku towarowego UE oraz w przypadku wnoszących odwołanie spoza EOG. W sprawach dotyczących zarejestrowanych wzorów wspólnotowych powołanie pełnomocnika jest obowiązkowe w przypadku wnoszących odwołanie spoza EOG.

 • Dodaj nowego pełnomocnika

  Istnieją dwa różne sposoby dodawania pełnomocnika.

  Dodawanie istniejącego pełnomocnika:

  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko pełnomocnika – zostaje wyświetlona lista istniejących pełnomocników – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj”. Po wyświetleniu na ekranie danych pełnomocnika kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Dodawanie nowego pełnomocnika:

  1. Kliknij przycisk „Utwórz nową pozycję” i wprowadź dane ręcznie.
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ pełnomocnika.
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).
  4. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby kontynuować.

  Wybór pozycji „Pracownik wyznaczony na pełnomocnika” spowoduje wyświetlenie się pola wyboru „Powiązania gospodarcze”. Po zaznaczeniu tego pola na ekranie pojawią się dwie dodatkowe rubryki; w pierwszej należy podać rodzaj powiązania gospodarczego z wnoszącym odwołanie (np. pracownik lub partner), zaś w drugiej nazwę pracodawcy. Pracownicy występujący w imieniu osoby fizycznej lub prawnej są zobowiązani przedłożyć podpisane pełnomocnictwo, które włącza się do akt.

  Pełnomocnik może być pracownikiem, prawnikiem lub pełnomocnikiem EUIPO.

  W zależności od typu pełnomocnika trzeba będzie podać szereg następujących informacji.

  • Jeżeli jesteś pracownikiem, gdy wprowadzisz swoje dane osobowe, system poprosi o przedstawienie pełnomocnictwa.

   Możesz kliknąć „Załącz”, aby załączyć pełnomocnictwo po wprowadzeniu swoich danych, albo kliknąć „Później” i załączyć je w późniejszym terminie.

  Należy również sprawdzić, czy twoja firma jest inna niż firma wnosząca odwołanie (np. z konkretnymi powiązaniami gospodarczymi), oraz określić charakter różnic i podać nazwę pracodawcy.

  • Jeżeli jesteś prawnikiem lub pełnomocnikiem EUIPO, przy użyciu funkcji „Utwórz” możesz również utworzyć konto dla stowarzyszenia. Wówczas trzeba będzie wypełnić jeszcze kilka obowiązkowych pól, takich jak „Nazwa stowarzyszenia” i „Kraj rejestracji”.

 • Język postępowania

  W większości przypadków język postępowania zostanie automatycznie uzupełniony w systemie. Jednak w tych wyjątkowych przypadkach, w których nie miało to miejsca, system poprosi o wybranie języka.

 • Decyzje mogą być zaskarżane w całości lub częściowo.

  Jeżeli wybierzesz opcję „częściowo”, trzeba będzie wprowadzić tekst w obowiązkowym polu tekstowym w języku postępowania.

 • Uzasadnienie i załączniki

  Na tym etapie użytkownik powinien wybrać i przesłać pliki, które stanowią „Uzasadnienie”.

  Możesz załączyć pliki podczas wypełniania formularza, klikając przycisk „Załącz”, albo kliknąć przycisk „Później”, jeżeli chcesz załączyć je w późniejszym terminie.

  Należy pamiętać, że uzasadnienie musi być złożone w języku postępowania oraz że w przypadku niezłożenia pisemnego uzasadnienia w terminie czterech miesięcy odwołanie zostanie uznane za niedopuszczalne.

  Uwaga: załączenie dokumentów w formacie innym niż tekstowy spowoduje opóźnienia w postępowaniu.

  Możesz również dodać załączniki w sekcji „Załączniki do uzasadnień”.

 • Podpis

  Uzupełniając pole „Imię i nazwisko”, potwierdzasz, że dane zostały sprawdzone oraz że chcesz podpisać ten formularz zgłoszenia i potwierdzić jego złożenie.

 • Zapisz, drukuj i wyczyść

  Klikając przycisk „Zapisz”, możesz zapisać swój formularz e-odwołania w „User Area”. Podczas wypełniania formularza zgłoszenia możesz w dowolnej chwili zapisać wprowadzone dane jako projekt formularza. W kolumnie po prawej stronie zgłoszenia kliknij przycisk „Zapisz formularz”. Zapisaną wersję roboczą formularza odnajdziesz w sekcji „Projekty” w User Area.

  Kliknij „Drukuj”, aby wydrukować swój formularz zgłoszenia na dowolnym etapie procesu.

  „Wyczyść” – jeżeli chcesz ponownie rozpocząć składanie wniosku, kliknij przycisk „Wyczyść formularz zgłoszenia”. Wszystkie wcześniej uzupełnione pola zostaną wyczyszczone, a informacje usunięte.

 • Sprawdź odwołanie przed złożeniem

  Zanim klikniesz przyciski „Złóż” i „Zapłać”, możesz przejrzeć swoje „Odwołanie”.

  Na tej samej stronie można użyć opcji „Zapisz”, by zapisać „Odwołanie” jako dokument PDF bez przystępowania jeszcze do płatności.

 • Sposób płatności i potwierdzenie

  Opłaty za e-odwołanie można uiszczać kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pomocą rachunku bieżącego EUIPO. EUIPO oferuje właścicielom rachunków bieżących usługę online obejmującą dostęp do wszystkich transakcji i informacji na ich rachunkach bieżących.

  Należy pamiętać, że w przypadku płatności przelewem bankowym zaleca się zanotowanie kodu transakcji, ponieważ będzie to pomocne w zidentyfikowaniu płatności.

  Po kliknięciu na przycisk „Potwierdź płatność” w następnym oknie zgłoszenie zostanie złożone.

 • Co się dzieje po przesłaniu formularza zgłoszenia?

  Po zakończeniu procesu dokonywania zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie, że twoje zgłoszenie zostało prawidłowo złożone, a także oficjalny numer zgłoszenia. Możesz posługiwać się numerem odwołania w korespondencji z Urzędem dotyczącej danego odwołania.

  Należy również pobrać oficjalne pokwitowanie i potwierdzenie w jednym pliku PDF. Uwaga: Urząd nie wystawia kopii pokwitowania.

 • Objaśnienie rodzajów decyzji

  Rodzaje zaskarżonej decyzji: Znaki towarowe UE / rejestracja międzynarodowa

  • Rozpatrywanie znaku towarowego UE (ZTUE): wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Rozpatrywania odmawiającej zarejestrowania twojego zgłoszenia znaku towarowego UE.
  • Sprzeciw: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
  • Unieważnienie: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału Unieważnień.
  • Rozpatrywanie rejestracji międzynarodowej: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Rozpatrywania odmawiającej przyznania ochrony twojemu oznaczeniu UE w ramach systemu madryckiego. Obejmuje to w szczególności decyzje o odmowie ochrony w oparciu o bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, decyzje dotyczące uchybień formalnych w odniesieniu do wspólnych znaków towarowych, braku drugiego języka, zastrzeżeń starszeństwa oraz ustanowienia pełnomocnika.
  • Zgłoszenie międzynarodowe: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji wydanej przez Urząd w charakterze urzędu pochodzenia zgodnie z systemem madryckim. Obejmuje to w szczególności decyzje o odmowie przekazania twojego zgłoszenia międzynarodowego do WIPO, decyzje odnoszące się do uiszczenia opłaty za przekazanie, zastrzeżeń pierwszeństwa, formalności takich jak uprawnienie, opis, niejasność specyfikacji towarów i usług, brak transliteracji znaku i kwestie związane z tłumaczeniem.
  • Późniejsze wyznaczenie znaku towarowego UE: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji wydanej przez Urząd występujący w charakterze urzędu pochodzenia w związku z wnioskiem o rozszerzenie terytorialne rejestracji międzynarodowej. Obejmuje to w szczególności decyzje dotyczące uchybień formalnych, takich jak: uchybienia mające związek z wykorzystanym formularzem, brak wskazania rejestracji, na której opiera się wniosek, problemy dotyczące wykazu towarów i usług, problemy dotyczące uprawnienia, brak poświadczenia tłumaczenia, nieposłużenie się tym samym językiem, co w pierwotnym zgłoszeniu międzynarodowym.
  • Zapis w rejestrze: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji, w której odmownie rozpatrzono w szczególności wniosek dotyczący którejkolwiek z następujących kwestii: całkowitego lub częściowego przeniesienia; wniosków o podział złożonych zgodnie z art. 44 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE; porejestracyjnego zastrzeżenia starszeństwa; unieważnienia zastrzeżenia starszeństwa; odnotowania prawa rzeczowego; unieważnienia prawa rzeczowego; zmiany znaku; odnotowania wszczęcia postępowania egzekucyjnego; odnotowania licencji; przekształcenia; przedłużenia itp.
  • Pełnomocnictwo ogólne: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej przyjęcia pełnomocnictwa ogólnego przedłożonego w odniesieniu do pracownika mającego reprezentować pracodawcę w sprawie dotyczącej znaku towarowego UE.
  • Wniosek o wgląd do akt: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmownie rozpatrującej wniosek o wgląd do akt w odniesieniu do rejestru znaków towarowych UE.
  • Pełnomocnik: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej wpisu na listę zawodowych pełnomocników ds. znaków towarowych UE.

  Rodzaje zaskarżonej decyzji: Zarejestrowane wzory wspólnotowe

  • Rozpatrywanie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego / całkowite odrzucenie: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Wzorów odmawiającej zarejestrowania twojego zgłoszenia dotyczącego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego w całości.
  • Rozpatrywanie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego / zgłoszenie zbiorowe częściowo odrzucone: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Wzorów odmawiającej zarejestrowania części twojego zgłoszenia zbiorowego zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
  • Unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Unieważnień.
  • Zarejestrowany wzór wspólnotowy / rejestracja międzynarodowa: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Wydziału ds. Wzorów odmawiającej przyznania ochrony wskazaniu UE w ramach systemu haskiego.
  • Zapis zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu, w której odmownie rozpatrzono w szczególności wniosek dotyczący którejkolwiek z następujących kwestii: całkowitego przeniesienia; częściowego przeniesienia; odnotowania prawa rzeczowego; unieważnienia prawa rzeczowego; odnotowania wszczęcia postępowania egzekucyjnego; odnotowania licencji; przedłużenia itp.
  • Pełnomocnictwo ogólne dotyczące zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej przyjęcia pełnomocnictwa ogólnego przedłożonego w odniesieniu do pracownika mającego reprezentować pracodawcę w sprawie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego.
  • Wniosek o wgląd do akt dotyczących zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmownie rozpatrującej twój wniosek o wgląd do akt w odniesieniu do rejestru zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.
  • Pełnomocnik ds. zarejestrowanych wzorów wspólnotowych: wybierz tę opcję, jeśli chcesz odwołać się od decyzji Urzędu odmawiającej wpisu na listę zawodowych pełnomocników ds. zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.