Zmiany proceduralne

Zmiany proceduralne

Od dnia 1 października 2017 r. obowiązuje kilka zmian proceduralnych.

Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione w zmienionych Wytycznych. Poniżej przedstawiono przegląd kilku najważniejszych zmian; pragniemy przy tym podkreślić, że lista ta nie jest wyczerpująca. Należy pamiętać, że Wytyczne Urzędu pozostają głównym punktem odniesienia dla użytkowników systemu znaków handlowych Unii Europejskiej i zawodowych doradców, którzy chcą mieć pewność, że dysponują najnowszymi informacjami na temat metod rozpatrywania wniosków przez EUIPO.

Rodzaj zmiany
Priorytet Pokaż Ukryj

Przegląd

Zastrzeżenia pierwszeństwa należy składać razem z wnioskiem o rejestrację ZTUE (dotychczas takie oświadczenia mogły być składane po złożeniu wniosku). Dokumentacja na poparcie zastrzeżenia pierwszeństwa musi zostać przekazana w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia (dotychczas w ciągu trzech miesięcy od otrzymania zastrzeżenia pierwszeństwa). Jeśli dokumentację sporządzono w języku innym niż język Urzędu, może on zażądać jej tłumaczenia.

Kolejna zmiana w praktykach Urzędu polega na tym, że zastrzeżenie pierwszeństwa nie jest już rozpatrywane merytorycznie. Pozostaje „jedynie” oświadczeniem do momentu powołania się na nie. Konieczne jest zatwierdzenie go w trakcie postępowania.

Uzyskanie charakteru odróżniającego jako roszczenie dodatkowe Pokaż Ukryj

Przegląd

Wnioskodawcy będą mieli możliwość powołania się na treść art. 7 ust. 3 zgłaszając roszczenie dodatkowe lub alternatywne, na początku procesu lub na późniejszym etapie. Zaletą roszczenia dodatkowego jest to, że krystalizuje się dopiero po wydaniu negatywnej decyzji ostatecznej dotyczącej samoistnego charakteru odróżniającego. Pozwala to wnioskodawcy wyczerpać swoje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej samoistnego charakteru odróżniającego, zanim będzie miał obowiązek udowodnienia samoistnego charakteru odróżniającego. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą ponosić kosztów związanych z gromadzeniem i przedstawianiem dowodów użycia, jeśli nie jest to konieczne.

Postępowanie sprzeciwowe/postępowanie w sprawie unieważnienia Pokaż Ukryj

Przegląd

Wymogi dotyczące dopuszczalności i uzasadnienia w postępowaniach dotyczących względnych podstaw zostały sformułowane ponownie, w celu zapewnienia większej przejrzystości i uwzględnienia odrębnej podstawy dla oznaczeń geograficznych, wprowadzonej na mocy art. 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Postanowienia mające zastosowanie do postępowań dotyczących unieważnienia dostosowano do postępowań sprzeciwowych, chyba że ich odmienny charakter uzasadnia rozróżnienie. Rozporządzenie delegowane w sprawie ZTUE wprowadza zasady ramowe dotyczące opóźnionych dowodów i kodyfikuje praktyki Urzędu w sprawie zawieszenia zrzeczenia się oraz zakończenia/kontynuacji postępowania w sprawie wygaśnięcia lub unieważnienia.

Uzasadnienia składane online Pokaż Ukryj

Przegląd

Dobitnym przykładem przystosowania się do wymogów ery Internetu jest to, że jeśli dowody dotyczące wcześniejszych praw, które zostały zarejestrowane (np. zarejestrowanych znaków towarowych, niektórych oznaczeń używanych w obrocie lub oznaczeń geograficznych), lub treść właściwych przepisów prawa krajowego są dostępne za pośrednictwem źródła internetowego uznanego przez Urząd, osoba wnosząca sprzeciw lub wniosek o unieważnienie może dostarczyć dowody, powołując się na to źródło .

Urząd „uznaje” wszystkie bazy danych krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE, a ponadto dopuszcza korzystanie z TMview jako portalu umożliwiającego dostęp do urzędów krajowych.

Języki i tłumaczenia Pokaż Ukryj

Przegląd

Po 1 października 2017 r. większość materiałów dowodowych nadal będzie można składać w dowolnym języku urzędowym UE. W przypadkach, w których język, w którym przedstawiono dowody na poparcie uzasadnienia (z wyjątkiem zaświadczeń potwierdzających złożenie, rejestrację i przedłużenie ważności lub przepisów prawa właściwego) nie jest językiem postępowania, zgłaszający będzie miał obowiązek przedłożyć tłumaczenie dopiero na żądanie Urzędu, tj. na wniosek samego Urzędu lub na uzasadniony wniosek drugiej strony. Dowody dotyczące uzyskanego charakteru odróżniającego lub renomy należałyby do tej kategorii.

Niemniej jednak, dowody na poparcie uzasadnienia (zaświadczenia potwierdzające złożenie, rejestrację i przedłużenie ważności lub przepisy prawa właściwego) muszą zostać złożone w języku postępowania (lub przełożone na ten język) w terminie określonym w uzasadnieniu.

Co więcej, nowe „standardy w zakresie tłumaczenia” wprowadzone na mocy art. 25 EUTMIR są mniej uciążliwe niż te obowiązujące dotychczas. Jeżeli strona wskaże, że​​ istotne są wyłącznie niektóre części dokumentu, można ograniczyć tłumaczenie tylko tych części.

Zmiany te przynoszą realne korzyści użytkownikom systemu ZTUE, ponieważ usprawniają i ułatwiają proces, obniżając koszty ogólne.

Przeniesienie ZTUE jako środek naprawczy Pokaż Ukryj

Ogólny przegląd

Jeśli agent lub pełnomocnik rejestruje ZTUE bez upoważnienia właściciela, właściciel ma prawo do wystąpienia o przeniesienie ZTUE (o ile ww. agent lub pełnomocnik nie uzasadni swojego działania). Wcześniej rozwiązanie takiego problemu dla właściciela na mocy RZTUE polegało na unieważnieniu ZTUE.

Nowa procedura przeniesienia na mocy art. 21 ust. 2 lit. a) RZTUE ma taki sam przebieg proceduralny jak postępowanie w sprawie unieważnienia na podstawie art. 60 RZTUE. W przypadku działań prawnych rozpoczynanych w dniu lub po dniu 1.10.2017 r. przeniesienie stanowi alternatywny środek naprawczy względem unieważnienia znaku towarowego. W przypadku takich działań wnioskujący o unieważnienie może dołączyć wniosek o przeniesienie do wniosku o unieważnienie na innych podstawach w tym samym powództwie o unieważnienie. W takich przypadkach Urząd zbada najpierw wniosek o przeniesienie (z wyjątkiem gdy występuje ważna bezwzględna podstawa unieważnienia na mocy art. 59 ust. 1 lit. a) RZTUE, w takim przypadku najpierw zostanie zbadana podstawa).

Komunikacja z Urzędem Pokaż Ukryj

Informacje ogólne

Środki komunikacji z Urzędem uległy zmianie ze względu na konieczność uwzględnienia rozwoju technologii informacyjnych. W szczególności:

 • Zlikwidowano przestarzałe formy komunikacji, tj. doręczanie osobiste i składanie korespondencji do skrzynki umieszczonej w Urzędzie;
 • „Środki elektroniczne” mają szeroko zdefiniowane znaczenie. Decyzja nr EX-17-4 dyrektora wykonawczego dotycząca komunikacji za pomocą środków elektronicznych określa, w jakim zakresie i na jakich warunkach technicznych można korzystać z tych mediów.
 • Obok komunikacji drogą pocztową, wprowadzono doręczenia przez kuriera specjalnie jako środek komunikacji z Urzędem.
 • Na skutek wejścia w życie decyzji nr EX 20 9 dyrektora wykonawczego nastąpiły istotne zmiany w zakresie oficjalnych środków komunikacji wykorzystywanych przez Urząd. Od 1 marca 2021 r. do komunikacji z EUIPO nie używa się już faksu. Decyzja ta została podyktowana faktem, że faks przestał być niezawodnym technicznie środkiem komunikacji, oraz koniecznością zapewnienia naszym użytkownikom jak najnowocześniejszych narzędzi.
Izby odwoławcze Pokaż Ukryj ]

Przegląd

Rozporządzenie delegowane ujednolica przepisy dotyczące funkcjonowania izb odwoławczych, które dotychczas regulowało kilka aktów prawnych, w tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/96 (Regulaminy wewnętrzne izb odwoławczych). Główne uściślenia i zmiany odnoszą się do treści uzasadnień i odpowiedzi, „odwołań wzajemnych”, podnoszonych roszczeń oraz faktów lub dowodów przedstawionych izbie odwoławczej po raz pierwszy, nowych, bezwzględnych podstaw podniesionych przez izbę odwoławczą, postępowań przyspieszonych oraz organizacji i struktury izb odwoławczych.

Przepisy przejściowe Pokaż Ukryj

Ogólny przegląd

Zarówno RWZTUE, jak i RDZTUE mają zastosowanie od 1 października 2017 r. Jednak do niektórych postępowań rozpoczętych przed tą datą wciąż mają zastosowanie szczególne przepisy, aż do zakończenia tych postępowań. W związku z tym oba rozporządzenia zawierają szczegółowe przepisy przejściowe, które określają, kiedy nowe zasady proceduralne mają zastosowanie do postępowań. Co do zasady oba rozporządzenia mają zastosowanie do postępowań będących w toku od dnia 1 października 2017 r., o ile nie postanowiono inaczej. Zobacz wszystkie przepisy przejściowe w tej tabeli.

Szczególnie interesujące może być poniższe streszczenie:

Nowe zasady dot.:

Mają zastosowanie do

 • Treść zgłoszenia ZTUE
 • Przedstawienie ZTUE
 • Rodzaje znaków
 • Pierwszeństwo

Zgłoszenia ZTUE dokonane w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RWZTUE

 • Świadectwo rejestracji

ZTUE zarejestrowane w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RWZTUE

 • Języki i tłumaczenia

Dokumenty uzupełniające lub tłumaczenia przesłane w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RWZTUE

 • Uzasadnienie i rozpatrywanie sprzeciwu/ unieważnienia
 • Uzasadnienie on‑line
 • Dowody przedstawione ze zwłoką

Postępowania, w przypadku których sporny etap rozpoczął się w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RDZTUE

 • Odwołania

Odwołania złożone w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RDZTUE

 • Struktura i prezentacja materiału dowodowego

W przypadku gdy okres prezentacji materiału dowodowego rozpoczął się w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RDZTUE

 • Powiadomienia przesyłane przez Urząd i komunikacja z Urzędem

Powiadomienia i wiadomości przesłane w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RDZTUE

 • Zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania na wniosek Urzędu lub nałożone przez Urząd w dniu lub po dniu 1.10.2017 r.

RDZTUE

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Informacje zawarte w niniejszej części mają charakter ogólny i informacyjny w zakresie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE. Nie mają one charakteru wiążącego.
Gorąco zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników do zapoznania się z treścią rozporządzenia (UE) 2015/2424, które jest dostępne we wszystkich językach UE.
Zwracamy uwagę, że wytyczne Urzędu to główny punkt odniesienia dla użytkowników systemu znaków towarowych Unii Europejskiej oraz profesjonalnych doradców, którzy chcą być na bieżąco w kwestiach związanych z praktykami EUIPO dotyczącymi rozpatrywania zgłoszeń.

Informacje związane ze zmianami, które wchodzą w życie w dniu 23 marca 2016 r., można znaleźć tutaj.