Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wpisy

Wpis to zapis w rejestrze EUIPO, bazie danych zawierającej dane wszystkich znaków towarowych i wzorów zarejestrowanych przez EUIPO, zmieniający określone informacje w rejestrze.

Poniżej przedstawiono wpisy, które można zgłaszać za pomocą formularzy online. Aby zapoznać się z informacjami o danym rodzaju wpisu, należy kliknąć odpowiednie łącze. Jedynie wpisy określone w art. 111 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE) i art. 69 rozporządzenia w sprawie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW) można wpisywać odpowiednio do rejestru znaków towarowych Unii Europejskiej i rejestru zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać, zapoznając się z wytycznymi na temat znaków towarowych i wzorów.

 • Przeniesienie całkowite i częściowe

  Przeniesienie całkowite to zmiana własności zgłoszenia lub rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) lub zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW). Przeniesienie częściowe to przekazanie niektórych z towarów lub usług związanych ze zgłoszeniem lub rejestracją ZTUE. Przeniesienie częściowe nie jest możliwe w przypadku ZWW.

  W celu dokonania wpisów przeniesienia nie ma potrzeby wysyłania dokumentacji potwierdzającej przeniesienie (np. aktu cesji), jeżeli pełnomocnik, który podpisał wniosek, zaznaczy pole Pełnomocnik obu stron. Pełnomocnik może podpisać wniosek w imieniu obu stron wyłącznie w przypadku, gdy jest pełnomocnikiem wyznaczonym przez pierwotnego właściciela figurującego w bazie danych, a także pełnomocnikiem wyznaczonym jako pełnomocnik nowego właściciela / beneficjenta.

  We wszystkich pozostałych przypadkach do zgłoszenia o dokonanie wpisu należy dołączyć oświadczenie podpisane przez obie strony, dowód przeniesienia itp.

  Wnioski o dokonanie wpisów dotyczących przeniesień można składać w odniesieniu do ZTUE lub ZWW, które w dalszym ciągu znajdują się na etapie zgłaszania. W takim przypadku zastosowanie mają te same przepisy.

  W przypadku wnioskowania o całkowite lub częściowe przeniesienie praw beneficjentami końcowymi praw będą osoby dodane przez użytkownika w sekcji „Następca prawny lub beneficjent praw” w formularzu online. Na przykład:

  W przypadku gdy istnieje dwóch właścicieli znaku towarowego – „A” i „B” – a właściciel „A” chce przenieść swoje prawa na przyszłego właściciela „C”, lecz właściciel „B” chce zachować swoje prawa, wówczas użytkownik będzie musiał dodać właścicieli „B” i „C” w sekcji „Następca prawny lub beneficjent praw”.

 • Podział

  Znak towarowy lub zgłoszenie znaku towarowego można „podzielić” na wniosek zgłaszającego / właściciela znaku towarowego. Podział rejestracji lub zgłoszenia znaku towarowego jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy zgłaszający/właściciel chce wyodrębnić znak towarowy będący przedmiotem sporu w odniesieniu do określonych towarów lub usług i utrzymać rejestrację w odniesieniu do pozostałych towarów lub usług. Podczas gdy przeniesienie częściowe, które wiąże się ze zmianą własności, jest bezpłatne, z tytułu złożenia wniosku o dokonanie podziału ZTUE, który pozostanie w rękach tego samego właściciela, należy wnieść stosowną opłatę.

  Z wnioskiem o dokonanie podziału nie można wystąpić:

  • przed wyznaczeniem daty zgłoszenia;
  • w okresie trzech miesięcy po publikacji zgłoszenia ZTUE;
  • jeżeli towary lub usługi stanowią przedmiot postępowania w sprawie sprzeciwu lub unieważnienia.

  Te same warunki obowiązują przez cały okres, w którym przed sądem właściwym do rozpoznawania spraw dotyczących ZTUE toczy się postępowanie wytoczone na podstawie powództwa wzajemnego o wygaśnięcie lub unieważnienie znaku towarowego.

  Towary i usługi, które mają zostać podzielone, muszą zostać wyraźnie określone, przy czym towary i usługi, które pozostają objęte pierwotnym zgłoszeniem lub rejestracją, nie mogą pokrywać się z towarami i usługami objętymi nowym zgłoszeniem lub rejestracją (nowymi zgłoszeniami lub rejestracjami).

 • Starszeństwo / unieważnienie starszeństwa

  Właściciel wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, łącznie ze znakiem towarowym zarejestrowanym na mocy porozumień międzynarodowych mających skutek w państwie członkowskim, który posiada identyczny znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) dla towarów lub usług identycznych z tymi lub zawierających się wśród tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, może zastrzec dla zgłoszenia ZTUE starszeństwo wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym lub dla którego znak ten jest zarejestrowany.

  Z wnioskiem o zastrzeżenie starszeństwa można wystąpić w dowolnym momencie po dokonaniu rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej.

  Z wnioskiem o zastrzeżenie starszeństwa można wystąpić wyłącznie na podstawie wcześniejszej rejestracji, a nie na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Data rejestracji wcześniejszego znaku towarowego musi być wcześniejsza niż data zgłoszenia lub – o ile jest dostępna – data pierwszeństwa ZTUE.

  Wcześniejsze prawo musi jednak być nadal ważne. Zastrzeżenie starszeństwa nie zostanie przyjęte, jeżeli wcześniejsze prawo wygasło. Jeżeli wcześniejsza rejestracja wygasła przed dokonaniem zastrzeżenia, złożenie wniosku o zastrzeżenie starszeństwa nie jest możliwe, nawet jeżeli we właściwym ustawodawstwie krajowym dotyczącym znaków towarowych przewidziano sześciomiesięczny okres karencji na przedłużenie.

  Obowiązkiem zgłaszającego jest również zapewnienie, aby spełnione były wymogi dotyczące potrójnej identyczności (ten sam właściciel, ten sam znak, te same towary i usługi).

  EUIPO zwykle bada identyczność znaków, a nie właścicieli, towarów lub usług.

  Zgodnie z decyzją nr EX-05-5 właściciel nie jest zobowiązany składać kopii rejestracji, jeżeli EUIPO może uzyskać wymagane informacje na stronie internetowej odnośnego urzędu krajowego. Jeżeli nie zostanie złożona żadna kopia rejestracji, EUIPO w pierwszej kolejności poszuka niezbędnych informacji na odpowiedniej stronie internetowej i zwróci się do właściciela o kopię rejestracji wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie w stanie uzyskać poszukiwanych przez siebie informacji na tej stronie.

  Zgodnie z art. 3 decyzji nr EX-05-5 kopia odpowiedniej rejestracji musi się składać z kopii (wystarczy zwykła kserokopia) świadectwa rejestracyjnego lub świadectwa przedłużenia rejestracji, wyciągu z rejestru, wyciągu z odpowiedniego biuletynu krajowego lub wyciągu lub wydruku z oficjalnej bazy danych.

  Unieważnienie starszeństwa

  Właściciel ZTUE może w dowolnym momencie wystąpić z wnioskiem o wykreślenie wpisu dotyczącego zastrzeżenia starszeństwa z rejestru.

  Zastrzeżenia starszeństwa mogą zostać również unieważnione na mocy orzeczenia sądu krajowego (zob. dyrektywa 2008/95/WE).

  Decyzję o unieważnieniu zastrzeżenia starszeństwa publikuje się w biuletynie ZTUE. Art. 111 ust. 3 RZTUE stanowi, że decyzję o unieważnieniu zastrzeżenia starszeństwa rejestruje się razem z danymi, o których mowa w art. 111 ust. 2 RZTUE.

 • Prawa rzeczowe / unieważnienie praw rzeczowych

  Prawo rzeczowe to ograniczone prawo majątkowe, które ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Prawo rzeczowe odnosi się do czynności prawnych podejmowanych wobec składników majątku, a nie wobec konkretnej osoby, i przyznaje właścicielowi określonej rzeczy prawo do jej odzyskania i posiadania lub prawo do korzystania z tej rzeczy. Przedmiotem tych praw mogą być znaki towarowe lub wzory. Mogą one obejmować m.in. służebności, użytkowanie lub zastawy. Prawo rzeczowe różni się od prawa osobistego, które przyznaje określone uprawnienia względem konkretnej osoby. Najbardziej powszechnymi prawami rzeczowymi w przypadku znaków towarowych lub wzorów są zastawy lub zabezpieczenia.

  Inne przykłady w różnych językach to DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails and sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  Istnieją dwa rodzaje praw rzeczowych, o których odnotowanie w dokumentacji lub wpisanie do rejestru może zwrócić się zgłaszający:

  • prawa rzeczowe, które pełnią funkcję gwarancji zabezpieczających (zastawy, obciążenia itp.)
  • prawa rzeczowe, które nie pełnią funkcji gwarancji (np. użytkowanie).

  W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

  • numer rejestracji odpowiedniego ZTUE lub ZWW. Jeżeli wniosek dotyczy kilku ZTUE/ZWW, należy podać numer każdego z nich;
  • imię i nazwisko (nazwę) uprawnionego, adres jego siedziby (miejsca zamieszkania) i jego obywatelstwo / państwo, w którym ma miejsce zamieszkania
  • jeżeli zastawnik wyznaczy pełnomocnika, nazwę (imię i nazwisko) i adres siedziby pełnomocnika uprawnionego
  • dowody potwierdzające posiadanie prawa rzeczowego. Posiadanie prawa rzeczowego uznaje się za dostatecznie dowiedzione, jeżeli do wniosku o jego rejestrację załączono dowolny z poniższych dowodów: 1) podpisane przez właściciela ZTUE/ZWW oświadczenie, w którym wyraża on zgodę na zarejestrowanie prawa rzeczowego; 2) wniosek złożony wspólnie przez właściciela ZTUE/ZWW i zastawnika lub przez samego zastawnika i podpisany przez obie strony.

  Wnioski o wpisanie praw rzeczowych do ZTUE lub ZWW można składać nawet na etapie dokonywania zgłoszenia. W takim przypadku zastosowanie mają te same przepisy.

  Unieważnienie praw rzeczowych
  Rejestracja prawa rzeczowego zostanie unieważniona lub zmieniona na wniosek zainteresowanej strony, tj. zgłaszającego lub właściciela znaku towarowego Unii Europejskiej lub zarejestrowanego zastawnika. We wniosku o unieważnienie rejestracji należy każdorazowo zawrzeć następujące informacje:

  • numer rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej lub ZWW;
  • szczegółowe informacje o prawie, które ma zostać unieważnione (informacje te należy przekazać, korzystając z internetowego formularza wniosku o dokonanie rejestracji);
  • dowody w postaci dokumentów potwierdzające, że zarejestrowane prawo już nie istnieje, lub oświadczenie posiadacza prawa, w którym wyraża on zgodę na unieważnienie wpisu.

  Wnioski o dokonanie wpisu dotyczącego unieważnienia praw rzeczowych można wnosić w odniesieniu do ZTUElub ZWW, które w dalszym ciągu znajdują się na etapie zgłaszania. W takim przypadku zastosowanie mają te same przepisy.

 • Zmiana znaku towarowego

  Zgłoszenie dotyczące zmiany znaku towarowego, tj. zmiany przedstawienia znaku, należy sporządzić na piśmie w jednym z pięciu języków EUIPO oraz wnieść stosowną opłatę. W rozporządzeniach nie przewidziano możliwości zmiany jakichkolwiek innych elementów rejestracji ZTUE.

  Zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE) zmiany przedstawienia znaku można dokonać wyłącznie w ściśle określonych warunkach, mianowicie gdy:

  • ZTUE zawiera w sobie nazwę / imię i nazwisko i adres właściciela; oraz
  • zmiana dotyczy wskazanych powyżej elementów; oraz
  • zmiana nie wpłynie znacząco na tożsamość znaku towarowego z jego pierwotnie zarejestrowaną wersją.
 • Wszczęcie egzekucji

  Wszczęcie egzekucji to czynność, na mocy której urzędnik sądowy zajmuje majątek dłużnika zgodnie z wyrokiem sądu upoważniającego powoda do objęcia danego składnika majątku w posiadanie. Dzięki temu wierzyciel może zaspokoić swoją wierzytelność ze składników majątku dłużnika, w tym z przysługujących mu praw do znaków towarowych.

  O rejestrację wszczęcia egzekucji może wystąpić:

  • właściciel ZTUE;
  • beneficjent wszczęcia egzekucji;
  • sąd lub właściwy organ.

  Formalne warunki, które musi spełniać wniosek, zależą od tego, kto składa dany wniosek.

  Dodatkowe informacje, które należy przekazać w przypadku wniosków o dokonanie wpisu dotyczącego wszczęcia egzekucji to:

  • numer rejestracji ZTUE lub ZWW;
  • nazwę (imię i nazwisko), adres i przynależność państwową beneficjenta oraz informacje o państwie, w którym beneficjent ma swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę lub w którym prowadzi działalność;
  • jeżeli beneficjent wyznaczy pełnomocnika, nazwę (imię i nazwisko) i adres siedziby pełnomocnika; ewentualnie numer identyfikacyjny nadany beneficjentowi przez EUIPO.

  Wnioski o dokonanie wpisu dotyczącego wszczęcia egzekucji można składać w odniesieniu do ZTUE lub ZWW, które w dalszym ciągu znajdują się na etapie zgłaszania. W takim przypadku zastosowanie mają te same przepisy.

 • Licencje

  Licencja na korzystanie ze znaku towarowego to umowa, na mocy której właściciel znaku lub zgłaszający znak (zwany dalej właścicielem) (licencjodawca), zachowując prawo własności do znaku, uprawnia osobę trzecią (licencjobiorcę) do korzystania ze znaku w obrocie handlowym na warunkach określonych w umowie.

  Licencja odnosi się do sytuacji, w której prawa licencjobiorcy do ZTUE wynikają ze stosunku umownego łączącego go z właścicielem znaku. Udzielona przez właściciela zgoda lub przyzwolenie na korzystanie ze znaku towarowego przez osobę trzecią nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji tej osobie trzeciej.

  Fakultatywne elementy wniosku:

  • Określenie, czy licencja, która ma zostać wpisana do rejestru, ma charakter wyłączny czy niewyłączny. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rejestrację licencji o charakterze wyłącznym, we wniosku o rejestrację należy zawrzeć stosowną wzmiankę w tym zakresie. O ile we wniosku nie stwierdzono inaczej, przyjmuje się, że wniosek dotyczy licencji o charakterze niewyłącznym.
  • W przypadku występowania z wnioskiem o rejestrację licencji ograniczającej się wyłącznie do niektórych towarów lub usług, należy wskazać towary lub usługi, które zostały objęte licencją.
  • W przypadku występowania z wnioskiem o rejestrację licencji będącej licencją o ograniczonym zasięgu terytorialnym, należy wskazać część Unii Europejskiej, która została objęta licencją. Na część Unii Europejskiej może składać się jedno lub kilka państw członkowskich bądź jeden lub kilka okręgów administracyjnych w jednym państwie członkowskim.
  • W przypadku wniosku o rejestrację licencji na czas określony należy wskazać datę wygaśnięcia licencji oraz ewentualnie datę rozpoczęcia jej obowiązywania.
  • Jeżeli licencji udziela licencjobiorca, którego licencja została już wpisana do rejestru ZTUE, we wniosku należy wskazać, że dotyczy on podlicencji. Podlicencje mogą zostać wpisane do rejestru wyłącznie po wcześniejszym wpisaniu do rejestru licencji głównej.

  Uwaga: Jeżeli z wnioskiem o dokonanie wpisu występuje sam licencjobiorca, do wniosku należy załączyć kopię umowy licencyjnej lub inny dowód potwierdzający, że licencjodawca wyraża zgodę na wpisanie licencji do rejestru.

  Unieważnienie licencji

  Na wniosek zainteresowanej strony, tj. zgłaszającego/właściciela ZTUE lub zarejestrowanego licencjobiorcy, rejestracja licencji zostanie unieważniona lub zmieniona.

  Jeżeli licencja główna nie została wpisana do rejestru, EUIPO odmówi unieważnienia, przeniesienia lub zmiany licencji lub podlicencji.

  Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dokonanie wpisu dotyczącego unieważnienia licencji/podlicencji, wniosek musi zawierać następujące informacje:

  • numer rejestracji ZTUE lub ZWW;
  • szczegółowe informacje na temat licencji, która ma zostać unieważniona;
  • dowody w postaci dokumentów potwierdzające, że zarejestrowane prawo już nie istnieje, lub oświadczenie licencjobiorcy, w którym wyraża on zgodę na unieważnienie wpisu.

  Wnioski o wpisanie licencji do rejestru lub o unieważnienie wpisu dotyczącego licencji figurującego w rejestrze można wnosić w odniesieniu do ZTUE lub ZWW, które w dalszym ciągu znajdują się na etapie zgłaszania. W takim przypadku zastosowanie mają te same przepisy.

  Przy składaniu wniosku o dokonanie wpisu dotyczącego licencji należy złożyć dodatkową dokumentację; można to zrobić z poziomu sekcji Inne załączniki w formularzu wniosku.

 • Całkowite/częściowe zrzeczenie się

  W dowolnym momencie po dokonaniu rejestracji właściciel ZTUE może w całości lub częściowo zrzec się tego znaku. Właściciel musi przekazać EUIPO pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się znaku.

  Właściciele zarejestrowanych wzorów wspólnotowych również mogą złożyć oświadczenie o całkowitym zrzeczeniu się tych wzorów.

  Oświadczenia o zrzeczeniu stają się skuteczne prawnie dopiero w dniu ich wpisania do rejestru ZTUE.

  Jeżeli osoby trzecie (np. licencjobiorcy, zastawnicy) zarejestrowali prawa związane z danym ZTUE, przed zarejestrowaniem oświadczenia o zrzeczeniu się tego ZTUE należy spełnić określone wymogi dodatkowe.

  Jeżeli jednak właściciel będzie w stanie udowodnić EUIPO, że licencjobiorcy, zastawnicy itp. wyrazili zgodę na zrzeczenie się ZTUE, oświadczenie o zrzeczeniu się ZTUE zostanie zarejestrowane natychmiast po otrzymaniu stosownego wniosku.

  Jeżeli właściciel ZTUE przedstawi wyłącznie dowód świadczący o tym, że poinformował licencjobiorcę/zastawnika o zamiarze zrzeczenia się ZTUE, EUIPO poinformuje właściciela, że oświadczenie o zrzeczeniu się ZTUE zostanie zarejestrowane w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym EUIPO otrzymał stosowne dowody.

  Prawa właściciela do zarejestrowanego ZTUE, jak również prawa jego licencjobiorców oraz wszelkich innych posiadaczy praw do znaku, wygasają ze skutkiem ex nunc w dniu wpisania oświadczenia o zrzeczeniu się ZTUE w rejestrze. Dlatego też oświadczenie o zrzeczeniu się ZTUE nie wpływa na sytuację istniejącą przed jego zarejestrowaniem.

  Zarejestrowanie oświadczenia o zrzeczeniu się ZTUE wywołuje skutki o charakterze proceduralnym i materialnym.

  Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, po wpisaniu oświadczenia o zrzeczeniu się ZTUE do rejestru, ZTUE uznaje się za nieistniejący, a wszelkie powiązane z nim postępowania toczące się przed EUIPO zostają zakończone. Materialne skutki zarejestrowania oświadczenia o zrzeczeniu się ZTUE względem osób trzecich obejmują zrzeczenie się przez właściciela ZTUE wszelkich praw związanych z tym znakiem w przyszłości.

  ZTUE można się zrzec częściowo, tj. w odniesieniu do niektórych towarów i usług, dla których został zarejestrowany. Oświadczenie o częściowym zrzeczeniu się znaku staje się skuteczne dopiero w dniu jego wpisania do rejestru.

  Aby oświadczenie o częściowym zrzeczeniu się znaku mogło zostać przyjęte, należy spełnić następujące dwa warunki dotyczące towarów i usług:

  • nowe brzmienie nie może doprowadzić do rozszerzenia wykazu towarów i usług objętych znakiem;
  • oświadczenie o częściowym zrzeczeniu się znaku musi zawierać prawidłowy opis towarów i usług.
 • Upadłość

  Postępowaniami upadłościowymi, którymi może zostać objęty ZTUE, są postępowania wszczęte w państwach członkowskich, na których terytorium znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Jeżeli dłużnik jest zakładem ubezpieczeń lub instytucją kredytową, o których mowa odpowiednio w dyrektywach 2001/17/WE24 i 2001/24/WE25, jedynymi postępowaniami upadłościowymi, którymi może zostać objęty ZTUE, są postępowania wszczęte w państwie członkowskim, w którym dany zakład lub instytucja może prowadzić działalność. „Główny ośrodek podstawowej działalności” powinien odpowiadać miejscu, w którym dłużnik regularnie zarządza prowadzoną przez siebie działalnością, o czym mogą zaświadczyć osoby trzecie. Jeżeli ZTUE stanowi wspólną własność kilku osób, powyższe postanowienia odnoszą się do udziałów wspólnych właścicieli w znaku.

  Postępowanie upadłościowe oznacza postępowanie zbiorowe wiążące się z częściowym lub całkowitym pozbawieniem dłużnika majątku, w ramach którego powołuje się syndyka. Syndyk oznacza dowolną osobę lub podmiot odpowiedzialne za zarządzanie składnikami majątku odebranymi dłużnikowi lub sprzedaż tych składników majątku lub za sprawowanie nadzoru nad procesem zarządzania działalnością dłużnika. Sąd oznacza organ wymiaru sprawiedliwości lub inny właściwy organ państwa członkowskiego uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego lub do wydawania orzeczeń w toku takiego postępowania. Jeżeli chodzi o wszczęcie postępowania upadłościowego lub powołanie syndyka, wyrok oznacza orzeczenie dowolnego sądu uprawnionego do wszczęcia takiego postępowania lub powołania syndyka.

  Jeżeli ZTUE został objęty postępowaniem upadłościowym, właściwy organ krajowy może zwrócić się o dokonanie stosownego wpisu w tym zakresie w rejestrze i o opublikowanie odpowiedniej informacji w biuletynie znaków towarowych Unii Europejskiej. Odpowiedni wniosek należy sporządzić na piśmie i przekazać go EUIPO. Złożenie takiego wniosku nie wiąże się z koniecznością wniesienia jakiejkolwiek opłaty.

 • Zmiany przepisów dotyczących znaków wspólnych UE

  Jeżeli chodzi o znaki wspólne UE i znaki certyfikujące UE, należy przedłożyć regulaminy używania tych znaków. Dzięki temu w razie konieczności można będzie wprowadzić zmiany w tych regulaminach.

  Zmiana nie zostanie wpisana do rejestru, jeżeli zmieniony regulamin nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 75 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (RZTUE), w przypadku znaków wspólnych, i art. 84 RZTUE, w przypadku znaków certyfikujących, lub jeżeli wystąpi jedna z podstaw odrzucenia, o których mowa odpowiednio w art. 76 lub art. 85 RZTUE.

  W przypadku przyjęcia zmiany regulaminu, zmiana to zostanie zarejestrowana i opublikowana.

 • Wyznaczenie, zmiana lub usunięcie twórcy

  W zgłoszeniach wzorów można wymienić twórcę wzoru (lub zespół twórców wzoru). Prawo danej osoby do bycia wymienionym jako twórca wzoru nie jest ograniczone czasowo. Wskazanie twórcy umożliwia wprowadzanie zmian we wzmiance dotyczącej twórcy wzoru.

  O wpis może wystąpić jedynie właściciel lub pełnomocnik właściciela wzoru. Wzór musi zostać opublikowany (status A1) lub jego publikacja musi być odroczona (status A2).

 • Inne wpisy

  Istnieją również inne, rzadziej stosowane rodzaje wpisów, na przykład wpisy dotyczące podlicencji lub wpisy wprowadzające zmiany związane z postępowaniem upadłościowym.

  Przy składaniu wniosków o dokonanie innego rodzaju wpisów należy zazwyczaj przedłożyć dodatkowe dokumenty; odpowiednie pliki można przesyłać z poziomu sekcji Inne załączniki w formularzu wniosku po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.