Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Procedura zgłoszenia i rejestracji

 

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na zgłoszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest dokonanie zgłoszenia online.

Wniosek można również złożyć faksem, listownie lub osobiście w sekretariacie EUIPO w godzinach otwarcia Urzędu.
Zwracamy uwagę, że przedstawienie wzoru (w szczególności zdjęcia) przesłanego za pomocą faksu będzie prawdopodobnie słabej jakości, ponieważ technologia ta nie jest przystosowana do przesyłania fotografii.
Z tego względu odradzamy przesyłanie zgłoszeń faksem. Jeżeli mimo wszystko zgłaszający będzie chciał skorzystać z tej metody, należy pamiętać o przedłożeniu kopii wniosku w formie papierowej w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania przez Urząd zgłoszenia faksem. Ekspert będzie czekał na kopię potwierdzającą przez jeden miesiąc, zanim przystąpi do dalszego przetwarzania wniosku.
Dokonując zgłoszenia, trzeba jednocześnie wnieść wymagane opłaty.
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie EUIPO) i dołączyć wyraźne przedstawienie wzoru. Może nim być rysunek lub zdjęcie.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia wymaganych opłat. Wysokość opłat zależy od wniosku, np. od tego, czy wymagane jest odroczenie publikacji.

Więcej informacji na temat dokonania zgłoszenia:


Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju na świecie.
Dodatkowe informacje zawiera sekcja dotycząca własności na naszej stronie internetowej.
Więcej informacji znaleźć można w Wytycznych, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2, Formalności, pkt 2.


Klasyfikacja lokarneńska to międzynarodowy system klasyfikacji wzorów przemysłowych prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sporządził wykaz produktów, znany pod nazwą „EuroLocarno”, oparty na klasyfikacji lokarneńskiej i służący do klasyfikacji towarów określonych w zarejestrowanych wzorach wspólnotowych (ZWW) i zgłoszeniach ZWW.
Zaleca się, by przy określaniu towarów w zgłoszeniu wzoru zgłaszający korzystali z terminów z klasyfikacji lokarneńskiej lub EuroLocarno, co pozwoli uniknąć opóźnień w procedurze rejestracji powodowanych koniecznością tłumaczenia zgłoszonych terminów.
 
Więcej informacji na temat klasyfikacji lokarneńskiej (wzory).


W ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia właściciel zgłaszający konkretny wzór po raz pierwszy może zastrzec pierwszeństwo w swoim zgłoszeniu wzoru wspólnotowego złożonym w EUIPO. Jeśli zastrzeżesz pierwszeństwo wzoru, a ktoś dokona zgłoszenia po Tobie, Twoje zgłoszenie będzie nadrzędne.


Tak. Każdy, kto zgłosił wzór w dowolnym państwie będącym stroną konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, może zastrzec pierwszeństwo. Późniejszego zgłoszenia do EUIPO należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od pierwszego zgłoszenia. Dokumentacja dotycząca zastrzeganego pierwszeństwa powinna zawierać przedstawienie wcześniejszego wzoru.
Nawet w przypadku odrzucenia rejestracji ZWW, można dokonać późniejszego zgłoszenia w EUIPO, zastrzegając pierwszeństwo odrzuconego uprzednio zgłoszenia ZWW.

Więcej informacji na temat wskazówek dotyczących zgłaszania wzorów i dobrych praktyk.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


W przypadku tradycyjnego zgłoszenia nie ma ograniczeń. Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę wzorów w jednym zgłoszeniu zbiorowym, pod warunkiem że produkty, do których wzór się odnosi, należą do tej samej klasy lokarneńskiej; innymi słowy, są towarami tego samego rodzaju. Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszany wzór ma charakter wyłącznie ozdobny.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można zdobyć więcej informacji na temat wzoru i produktów nim objętych.

Dodatkowe informacje na temat zgłoszeń można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Zgłaszany wzór powinien zawierać od jednego do siedmiu rzutów oraz trzy dodatkowe, niechronione rzuty. Analogicznie w przypadku zgłoszeń zbiorowych dozwolonych jest maksymalnie siedem rzutów na każdy zgłaszany wzór. Jeśli zgłoszono więcej niż siedem rzutów, EUIPO nie weźmie pod uwagę żadnych dodatkowych rzutów przy rejestracji i publikacji, rozpatrując wzory zgodnie z numeracją przedstawioną przez zgłaszającego (art. 4 ust. 2 RWWW).

Więcej informacji na temat wskazówek dotyczących zgłaszania wzorów i dobrych praktyk.
 
Dodatkowe informacje można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części Dokonaj zgłoszenia teraz.


W zgłoszeniu ZWW w EUIPO branych jest pod uwagę maksymalnie siedem rzutów. Jeśli chcesz posłużyć się zgłoszeniem wzoru jako podstawą dla zastrzeżenia pierwszeństwa, zgłaszając wzór w innym systemie rejestracji, dodatkowe rzuty będą zarchiwizowane w zgłoszeniu ZWW. Jeśli zwrócisz się do EUIPO o wydanie poświadczonej kopii zgłoszenia ZWW w celu złożenia jej jako podstawy zastrzeżenia pierwszeństwa, kopia ta będzie zawierać wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia ZWW, w tym dodatkowe rzuty.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Dokonaj zgłoszenia teraz.


Zgłoszenia są badane głównie pod kątem formalności. Nie jest przeprowadzane dogłębne i szczegółowe badanie z wyjątkiem sprawdzenia, czy zgłoszenie zostało złożone w odniesieniu do wzoru i czy wzór nie stoi w sprzeczności z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. W przeciwieństwie do systemu znaków towarowych UE nie ma tutaj procedury sprzeciwu.
Zgłoszenie wzoru zostanie zbadane i, jeśli spełnia formalne wymogi, wzór zostanie zarejestrowany i opublikowany natychmiast lub po upływie okresu odroczenia (na żądanie właściciela lub jego pełnomocnika) w ciągu 27 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia lub daty pierwszeństwa.
Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, wniesiony zostanie sprzeciw (zwykle zwany „pismem o brakach”; opisane są w nim nieprawidłowości, które należy usunąć, i wyznaczony zostaje termin udzielenia odpowiedzi). Może to prowadzić do zmodyfikowania zgłoszenia lub jego odrzucenia, jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte. Nieudzielenie w ciągu 2 miesięcy odpowiedzi na pismo o brakach może doprowadzić do odrzucenia zgłoszenia, wykreślenia niektórych rzutów lub utraty prawa zastrzeżenia pierwszeństwa.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu rejestracji.


Po rejestracji zgłoszenie jest albo publikowane, albo jego publikacja jest odraczana na okres maksymalnie 30 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia lub od dnia pierwszego zastrzeżenia pierwszeństwa.
Wniosek o odroczenie należy złożyć na pierwotnym formularzu zgłoszeniowym; późniejsze wnioski nie będą akceptowane.
Okres zachowania poufności daje zgłaszającemu możliwość dalszego rozwoju strategii marketingowej lub finalizacji przygotowań do produkcji przy nieświadomości konkurencji na temat istnienia danego wzoru.
W momencie rejestracji do publikacji zostaną przekazane jedynie podstawowe dane. Istotne elementy wzoru (rzuty, wskazanie produktu i klasyfikacja) pozostaną utajnione. Może mieć to fundamentalne znaczenie w takich branżach, jak branża mody czy przemysł samochodowy, gdzie konieczna jest ochrona wzorów przed konkurencją – obejmuje ona czas od przygotowania wzoru do produkcji aż do uzyskania produktu końcowego. Jeżeli zgłaszający będzie chciał anulować odroczenie w dowolnym momencie przypadającym w okresie 30 miesięcy, może zwrócić się do EUIPO o publikację wzoru. Daje to projektantom i przedsiębiorstwom dużą kontrolę nad ich dziełami.
Wraz z upływem terminu odroczenia właściciel lub jego pełnomocnik są odpowiedzialni za wystąpienie o pełną publikację po uiszczeniu opłaty za publikację. Jeżeli właściciel nie wniesie opłaty przed upływem terminu (najpóźniej 27 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia lub daty pierwszeństwa), wówczas prawo do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego nie będzie opublikowane i zostanie utracone.

Więcej informacji na temat złożenia wniosku o odroczenie.

Dodatkowe informacje na temat zgłoszeń można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Tak, należy się zalogować, aby móc skorzystać z elektronicznego formularza zgłoszeń. Jeśli nie masz nazwy użytkownika i hasła, zarejestruj się.


Tak. Formularz zgłoszenia online jest dostępny we wszystkich językach UE.


Informacje o zgłoszeniach online opublikowano w sekcji Zgłoś wzór na stronie internetowej EUIPO.


Nie można podpisać zgłoszenia; należy jedynie podać nazwisko osoby zatwierdzającej wniesienie opłat za zgłoszenie.
Dodatkowe informacje na temat zgłoszeń można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Tak. Dokumenty składane na poparcie zastrzeżenia pierwszeństwa można dołączyć jako załącznik do formularza zgłoszenia elektronicznego. Muszą być w formacie PDF. Załączniki w innym formacie zostaną uznane za niezłożone. Poza rzutami i dokumentami zaświadczającymi o pierwszeństwie nie wolno przesyłać żadnych innych dokumentów lub informacji w formie załączników.


EUIPO nie przyjmuje brakujących dokumentów wysłanych pocztą elektroniczną.
W razie potrzeby wszelkie brakujące dokumenty związane ze zgłoszeniem należy przesłać pocztą, powołując się na numer zgłoszenia i numer elektroniczny otrzymany w systemie online. Zanim skontaktujesz się z EUIPO w sprawie swojego zgłoszenia elektronicznego, poczekaj, jeśli to możliwe, na pismo z potwierdzeniem przyjęcia, zawierające numer zgłoszenia wzoru.

Dodatkowe informacje na temat zgłoszeń można znaleźć w Wytycznych, Rozpatrywanie zgłoszeń zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.


Tak. Powinieneś/-naś otrzymać potwierdzenie przyjęcia, kiedy do EUIPO wpłynie Twoje zgłoszenie elektroniczne. Potwierdzenie powinno zawierać numer referencyjny (np. e 0000000456982). Nie jest to numer zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW). Numer zgłoszenia ZWW zostanie wysłany później, wraz z pismem w sprawie potwierdzenia odbioru zgłoszenia ZWW wysłanym przez Wydział ds. Wzorów. Zalecamy wydrukowanie kopii tego potwierdzenia.

Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia elektronicznego, możliwe, że zgłoszenie nie zostało prawidłowo przesłane lub otrzymane przez EUIPO. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum informacji.


Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) zachowuje ważność przez 5 lat od daty zgłoszenia. Ważność ZWW można przedłużać co 5 lat na maksymalny okres 25 lat od daty zgłoszenia.
Opłata zależy od okresu przedłużenia ZWW.

Dodatkowe informacje dotyczące opłat za przedłużenie znajdują się w sekcji opłat i płatności.

Wniosek o przedłużenie należy złożyć w ciągu 6 miesięcy do ostatniego dnia miesiąca, w którym przestaje obowiązywać ochrona. Opłaty również muszą zostać wniesione w tym terminie. Można także złożyć wniosek i wnieść opłaty w przedłużonym sześciomiesięcznym okresie rozpoczynającym się po ostatnim dniu miesiąca, w którym kończy się ochrona, pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty przed upływem tego przedłużonego okresu.
Przedłużenie zostaje zarejestrowane i staje się skuteczne następnego dnia po wygaśnięciu obowiązującej rejestracji, pod warunkiem że wniosek o przedłużenie spełnia wszystkie wymogi.

Więcej informacji na temat zarządzania swoimi ZWW.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach na temat znaków towarowych Unii Europejskiejprzepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych/wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w informacji o ochronie danych.
 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.