Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Proces rejestracji

Właśnie dokonałeś zgłoszenia znaku towarowego. Co dzieje się później?

Gdy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) otrzyma zgłoszenie, sprawdzimy, czy zgłoszony znak towarowy może zostać zarejestrowany. Proces ten składa się z kilku etapów.

Jest on podzielony na okres rozpatrywania zgłoszenia, okres na wniesienie sprzeciwu oraz rejestrację. Okres rozpatrywania zgłoszenia rozpoczyna się od momentu przyjęcia zgłoszenia i kończy w momencie jego publikacji. Okres na wniesienie sprzeciwu rozpoczyna się od momentu publikacji zgłoszenia i kończy po upływie wyznaczonego okresu na wniesienie sprzeciwu. Zgłoszony znak jest następnie rejestrowany. Zarejestrowany znak towarowy jest publikowany.

Okres rozpatrywania zgłoszenia

Okres na wniesienie sprzeciwu

Rejestracja

  • Przyjęcie zgłoszenia

  • Publikacja zgłoszenia

  • Koniec okresu na wniesienie sprzeciwu

  • Publikacja zarejestrowanego znaku

 

Jakie czynności wykonuje się w okresie rozpatrywania zgłoszenia?

Poniższy wykres przedstawia zarys działań podejmowanych przez EUIPO w okresie rozpatrywania zgłoszenia. Są one wykonywane prawie jednocześnie. Możesz śledzić postępy w rozpatrywaniu zgłoszenia w internecie w aplikacji eSearch lub w swoim User Area.

Poniższy opis dotyczy zgłoszeń przesyłanych bezpośrednio do EUIPO. Dowiedz się więcej o procesie rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską (UE).

Opisywany okres jest podzielony na następujące etapy: „data zgłoszenia", „klasyfikacja", „formalności", „bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", „tłumaczenie" i „poszukiwania". Kliknij dowolny z tych etapów, aby uzyskać więcej informacji. Znak towarowy jest publikowany po zakończeniu wszystkich opisanych kroków.

Okres na wniesienie sprzeciwu

 
 

Jeśli wykryjemy błąd lub będziemy zmuszeni poinformować o naszych zastrzeżeniach, wyślemy oficjalne powiadomienie do User Area z informacją o naszych ustaleniach; od tej pory masz dwa miesiące na naprawienie wszelkich niedociągnięć i na odpowiedź. Możesz zwrócić się o wydłużenie tego okresu o 2 miesiące, jeśli potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi. Pierwsze przedłużenie terminu jest zwykle przyznawane automatycznie, ale drugie należy uzasadnić.

W niektórych przypadkach nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenia skontaktują się telefonicznie ze zgłaszającymi (lub ich przedstawicielami) w celu wyjaśnienia prostych kwestii.

Jeśli udzielona odpowiedź nie rozwieje naszych wątpliwości lub jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, wydamy ostateczną decyzję, w której w całości lub w części odrzucimy zgłoszenie lub zastrzeżenia zawarte w zgłoszeniu (na przykład zastrzeżenie pierwszeństwa). Możemy również odpowiednio zmodyfikować dane ujęte w zgłoszeniu (na przykład usuwając opis lub dodając deklarację dotyczącą koloru). Pamiętaj, że jeśli wynik postępowania nie jest dla Ciebie zadowalający lub jeśli uważasz, iż wystąpił błąd, masz prawo do wniesienia odwołania.

W przypadku odrzucenia zgłoszenia nadal możliwa jest konwersja (pomost własności intelektualnej) zgłoszenia znaku towarowego UE na rejestracje krajowe, pod warunkiem że nie narusza ona żadnych praw.

W przypadku braku zastrzeżeń zgłoszony znak towarowy zostanie opublikowany w 23 językach urzędowych UE. Innymi słowy, upublicznimy fakt zgłoszenia tego konkretnego znaku towarowego dla określonych towarów lub usług.

Co dzieje się w okresie na wniesienie sprzeciwu?

Osoby trzecie, które uważają, że zgłoszony znak towarowy nie powinien być zarejestrowany, mogą zgłosić sprzeciw w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia.

Sprzeciwy wnoszone są zwykle z dwóch powodów:

Osoba trzecia uważa, że zgłoszony przez Ciebie znak towarowy, jeśli zostanie zarejestrowany, wejdzie w konflikt z posiadanym przez nią wcześniejszym prawem.

Aby uniemożliwić rejestrację Twojego znaku, osoba taka musi wnieść sprzeciw przeciwko rejestracji, wypełniając formularz i wnosząc opłatę w wysokości 320 EUR. Po wniesieniu sprzeciwu zgłoszony znak towarowy będzie przedmiotem postępowania w sprawie sprzeciwu i musi je pomyślnie przejść. Sprzeciw można wnieść w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji znaku towarowego.
 

Procedura sprzeciwowa:

Właściciele istniejących już na rynku znaków towarowych wnoszą sprzeciwy w odniesieniu do jednej piątej zgłoszeń ZTUE. EUIPO rozstrzyga takie spory po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony, tj. stronę zgłaszającą znak i stronę wnoszącą sprzeciw. Strona zgłaszająca może zminimalizować ryzyko wystąpienia sprzeciwu, przeprowadzając poszukiwania identycznych lub podobnych znaków przed dokonaniem zgłoszenia.
 

Na poniższym wykresie zamieszono poglądowy opis poszczególnych etapów postępowania w sprawie sprzeciwu:

Obejmuje on okres od publikacji zgłoszenia do publikacji zarejestrowanego znaku towarowego i składa się z następujących etapów: „wniesienie sprzeciwu", „ocena dopuszczalności", „okres przejściowy", „postępowanie sporne" i „zakończenie postępowania". Kliknij dowolny z tych etapów, aby uzyskać więcej informacji.

Okres przejściowy

Okres rozpatrywania zgłoszenia

Rejestracja


 

Wszystkie decyzje w sprawie sprzeciwów są publikowane online, a strony poszkodowane przez decyzje mają prawo do wniesienia odwołania.

W przypadku skutecznego sprzeciwu nadal możliwa jest konwersja (pomost własności intelektualnej) zgłoszenia ZTUE na rejestracje krajowe, pod warunkiem że nie narusza ona żadnych praw.

Osoba trzecia utrzymuje, że Twój znak towarowy nie powinien zostać przyjęty.

Może ona powołać się na „bezwzględne podstawy odmowy rejestracji", które według niej mają zastosowanie. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji odnoszą się do wymogów, które musi spełniać znak towarowy, takich jak charakter odróżniający, unikanie opisu danej branży i wyraźne przedstawienie. Aby wnieść sprzeciw wobec Twojego znaku towarowego, osoba trzecia powinna wysłać odpowiednie powiadomienie do EUIPO, wyjaśniając, dlaczego według niej znak towarowy nie powinien zostać zarejestrowany. Nazywamy to „uwagami osób trzecich" i są one bezpłatne. Procedura ta jednak powinna być stosowana jedynie w przypadku istnienia poważnego powodu kwestionowania rejestracji danego znaku towarowego.

Po otrzymaniu uwag EUIPO wyda potwierdzenie odbioru osobie składającej te uwagi („osobie przekazującej uwagi") oraz przekaże je stronie zgłaszającej znak. Osoba przekazująca uwagi nie otrzyma od EUIPO żadnych dalszych powiadomień. Nie będzie ona również informowana o wynikach ponownego rozpatrywania zgłoszenia. Osoby przekazujące uwagi, które chcą śledzić dalsze losy danego zgłoszenia ZTUE, będą mogły natomiast uzyskać dostęp do informacji na jego temat poprzez aplikację eSearch.

Dowód rejestracji

Jeśli nikt nie złoży sprzeciwu ani uwag osób trzecich, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. W ten sposób inni właściciele znaków towarowych oraz ogół społeczeństwa zostaną poinformowani, kto jest właścicielem danego znaku towarowego.

Publikacja rejestracji jest bezpłatna i wystawiany jest certyfikat rejestracji.

Dwa dni po publikacji wysyłamy informację o możliwości pobrania certyfikatu. Nie wydajemy papierowych kopii certyfikatu rejestracji. Istnieje jednak możliwość wystąpienia o wydanie uwierzytelnionych lub nieuwierzytelnionych kopii certyfikatu rejestracji. Będzie to konieczne w przypadku zamiaru zastrzeżenia pierwszeństwa znaku towarowego UE. W ramach niektórych jurysdykcji wystarczy podać odniesienie do naszej bazy danych (eSearch), podczas gdy w ramach innych jurysdykcji należy przedłożyć oficjalny dokument, który można uzyskać poprzez wystąpienie o wgląd do akt.

Jak odwołać się od decyzji EUIPO

Strony poszkodowane przez ostateczną decyzję mogą wnieść odwołanie. W narzędziu eAppeal znajduje się pojedynczy wniosek do elektronicznego składania odwołań. Dzięki temu składanie odwołań jest obecnie szybsze i łatwiejsze niż dotychczas. Dostęp do eAppeal można uzyskać bezpośrednio w user area („obszarze użytkownika”), za pośrednictwem sekcji „Usługi online” oraz sekcji „Formularze i Wnioski”, a także w sekcji „Działania i Wiadomości” po wejściu do pliku w eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.